Prováděcí předpis

Schváleno usnesením Zastupitelstva MČ Praha 6 č. 374/08 ze dne 19. 09. 2008

Článek 1

Předmět úpravy

1.1 Tento prováděcí předpis upravuje podmínky nakládání s pozemky zastavěnými domy, které byly v minulosti prodány z vlastnictví hl. m. Prahy – městské části Praha 6 do vlastnictví právnické osoby, jejímiž členy byli výlučně oprávnění nájemci bytů v domě (tzv. privatizace), a s pozemky funkčně souvisejícími.

Článek 2

Prodej pozemků

2.1 Oprávněným kupujícím je současný vlastník objektu vymezeného v odst. 1.1. Je-li objekt rozdělen na jednotky dle zák. č. 72/1994 Sb., mohou být kupujícím vlastníci těchto jednotek. Jestliže kritérium oprávněnosti splňuje více kupujících a zájem o koupi projeví pouze někteří z nich, mohou být tito zájemci kupujícím celého předmětu prodeje.

2.2 V případě zájmu oprávněného kupujícího o prodej zastavěných a funkčně souvisejících pozemků bude postupováno formou přímého prodeje za kupní cenu odpovídající aktuální hodnotě pozemku podle cenové mapy stavebních pozemků. Prodej se musí uskutečnit v celém rozsahu, tj. všech zastavěných a funkčně souvisejících pozemků. V případě, že některou část pozemků lze samostatně využít, bude tato část pozemků oddělena oddělovacím plánem a nebude součástí prodeje (bude ponechána k dalšímu nakládání městské části).

2.3 Odmítne-li oprávněný kupující cenu pozemku stanovenou dle cenové mapy stavebních pozemků, má možnost na svůj náklad zajistit zpracování znaleckého posudku.

2.4 Pokud Městská část Praha 6 cenu pozemku stanovenou znaleckým posudkem akceptuje, bude kupní cena odpovídat hodnotě pozemku dle tohoto znaleckého posudku

2.5 Pokud Městská část Praha 6 cenu pozemku stanovenou znaleckým posudkem zadaným oprávněným kupujícím neakceptuje, zadá městská část zpracování vlastního znaleckého posudku na svůj náklad. Činí-li odchylka ceny pozemku dle znaleckého posudku městské části od ceny dle znaleckého posudku oprávněného kupujícího méně než 20 %, stanoví se kupní cena aritmetickým průměrem hodnot obou znaleckých posudků. V případě větší odchylky je možno pozemky prodat pouze za cenu odpovídající znaleckému posudku objednanému městskou částí Praha 6.

2.6 U pozemků neoplocených je možno odchylně od ustanovení odst. 2.2 dohodnout přímo zpracování znaleckého posudku.

2.7 Po schválení prodeje Zastupitelstvem městské části Praha 6 bude kupující vyzván k uzavření kupní smlouvy. Kupující je povinen kupní smlouvu uzavřít do 60 dnů od obdržení výzvy.

2.8 Kupní cena je splatná ve lhůtě 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy.

2.9 Při prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části se kupující zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

2.10 Městská část Praha 6 může odstoupit od kupní smlouvy, bude-li kupující v prodlení s úhradou déle než 6 měsíců od splatnosti kupní ceny.

2.11 Návrh na vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí bude podán po úplném zaplacení kupní ceny. Poplatky spojené s podáním návrhu na vklad hradí kupující.

Článek 3

Pronájem pozemků

3.1 Nájem se sjednává vždy v plném rozsahu využívaných zastavěných a funkčně souvisejících pozemků. Nájemné za pronájem pozemků je stanoven v maximální výši přípustné dle cenového výměru ministerstva financí. Pro případ, že změnou právních předpisů bude v průběhu platnosti smluvního vztahu stanovena vyšší maximálně přípustná hranice nájemného, bude v nájemní smlouvě zakotvena možnost pronajímatele zvýšit za těchto okolností jednostranně nájemné na novou maximálně přípustnou výši, v případě zrušení regulace pak na cenu v místě a čase obvyklou.

3.2 Bude-li v budoucnu zrušena regulace nájemného, nájemné u nově uzavíraných smluvních vztahů bude sjednáváno ve výši v místě a čase obvyklé.

3.3 Nájemné je splatné vždy k datu 30. června příslušného kalendářního roku.

3.4 V případě, že navržené nájemné nebude ze strany vlastníka objektu akceptováno, vyhrazuje si Městská část Praha 6 právo jiného využití pozemků nebo samostatného využití části pozemků.

3.5 Nebude-li využití dle odst. 3.4 možné, Městská část Praha 6 zabezpečí kontroly skutečného užívání pozemků. V případě prokazatelného užívání pozemků, nebude-li dohoda s uživatelem nadále možná, rozhodne o výši úhrady za užívání formou nájemného nebo úplaty za zřízení věcného břemene soud.

Článek 4

Organizace

4.1 Organizací prodeje a pronájmu pozemků je pověřena společnost SNEO, a. s.

Článek 5

Účinnost

5.1 Tento prováděcí předpis nabývá účinnosti dne 1. 1. 2009.

5.2 Akceptuje-li prokazatelně kupující podmínky prodeje pozemků před účinností tohoto prováděcího předpisu, uskuteční se prodej za podmínek platných v době akceptace, kupující je však povinen uzavřít kupní smlouvu do 60 dnů od obdržení výzvy.

5.3.Nabytím platnosti a účinnosti tohoto prováděcího předpisu současně zaniká účinnost předpisů předchozích.