Místní poplatek z pobytu

Kdy a kde řešit

Ekonomický odbor

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Eva Chottová

Referent místních příjmů

Oddělení místních příjmů

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 510

telefon: 220 189 630

e-mail: echottova@praha6.cz

Úvod

Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt v obci u jednotlivého poskytovatele pobytu, pokud délka tohoto pobytu nepřekročí 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů.


Základ poplatku se počítá po jednotlivých započatých dnech pobytu u jednotlivých ubytovaných osob s vyloučením prvního dne pobytu. Rozhodný je tak počet přenocování v obci u daného poskytovatele pobytu. Poskytovatelem pobytu pak může být kdokoliv, kdo poskytnul úplatný pobyt. Předmět poplatku tak zahrnuje i zastřené formy ubytování poskytovaného formálně na základě nájemní nebo jiné smlouvy a dále zahrnuje úplatné poskytnutí pobytu v prostorách k tomu primárně neurčených, zejména v bytech, ateliérech a v dalších prostorách zkolaudovaných k jiným účelům než k poskytování ubytování, ale i například na zahradě nebo louce, pokud poskytovatel pobytu za pobyt na nich vybírá úplatu od pobývajících osob.

Žadatel

U fyzických osob, ubytovatel.


U právnických osob, osoba, která je oprávněna jednat v poplatkových věcech.

Podmínky

Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení ve lhůtě do 30 dnů ode dne zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 15 dnů.

Doklady

Při plnění ohlašovací povinnosti plátce uvede:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce,

c) adresy všech zařízení nebo míst, kde poskytuje úplatný pobyt, a počet lůžek sloužících k poskytnutí úplatného pobytu v těchto zařízeních nebo místech.


Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných též adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

Poplatky

Sazba poplatku činí 50 Kč za osobu a každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu. Plátce poplatku do patnáctého dne každého následujícího měsíce odvede vybrané poplatky na účet správce poplatku. Správce poplatku sdělí číslo účtu a variabilní symbol, na který lze platbu uhradit. Od poplatku jsou vedle osob osvobozených podle zákona osvobozeny i osoby ubytované v turistických ubytovnách tělovýchovných jednot a sportovních klubů a v ubytovnách sdružení dětí a mládeže pro skupiny dětí a mládeže, pokud cena za ubytování nepřesahuje trojnásobek výše poplatku za osobu a den. Osoby ubytované v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků za účelem přímé účasti na vzdělávací nebo tvůrčí činnosti vysokých škol, škol a školských zařízení. Osoby ubytované poskytovatelem zdravotních služeb doprovázející osoby hospitalizované, a to v případech, kdy jejich pobyt není hrazený z veřejného zdravotního pojištění. Úhradu poplatku lze provést hotově v pokladně úřadu, poštovní poukázkou nebo převodem z účtu.

Zákon

Zákon č.565/1990Sb., o místních poplatcích, ve znění p. p. (novela zákona č. 278/2019 Sb.).

Odvolání

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas a nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě. Je-li vystaven platební výměr, poplatník může proti tomuto platebnímu výměru podat do 30 dnů ode dne doručení odvolání k Magistrátu hl. m. Prahy, prostřednictvím správního orgánu, který rozhodnutí vydal. Správce poplatku buď odvolání vyhoví v plné výši nebo částečně, nevyhoví-li odvolání, předá jej k dalšímu řešení nadřízenému orgánu (Magistrát hl. m. Prahy).

Sankce

Včas nezaplacený nebo neodvedený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek (§11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění p. p.).

Poznámky

Plátce poplatku z pobytu je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt, do které zapisuje dobu ubytování počátek a konec pobytu, jméno, příjmení, adresu místa přihlášení nebo obdobného místa v zahraničí, datum narození a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl, potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytovou kartu rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkaz o povolení k pobytu, průkaz o povolení k pobytu pro cizince, průkaz o povolení k trvalému pobytu, průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, průkaz žadatele o poskytnutí dočasné ochrany. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, přehledně, srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisů. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.