Mimořádné události, krizové stavy

Co jsou to mimořádné události?

Občané našeho státu mají právo na zdravý a bezpečný život a přiměřenou ochranu svého majetku. Přesto je řada situací a negativních jevů - mimořádných událostí, kdy je toto právo narušeno.

Je úkolem všech orgánů státní správy a územní samosprávy, napříč vertikálními strukturami i napříč jednotlivými resorty, aby činily příslušná opatření k eliminaci, či alespoň zmírnění dopadů nejrůznějších negativních jevů.


ZÁKLADNÍ POJMY

Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

Mimořádná událost je nenadálý, částečně nebo zcela neovládaný, časově a prostorově ohraničený děj, který vznikl v souvislosti s provozem technických zařízení, působením živelních pohrom, neopatrným zacházením s nebezpečnými látkami nebo v souvislosti s epidemiemi a dalšími negativními vlivy.

Záchranné práce jsou činnosti k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin.

Likvidační práce jsou činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí, přičemž následky se rozumí účinky (dopady) působící na osoby, zvířata, věci a životní prostředí.

Krizová situace je stav, kdy jsou bezprostředně ve velkém rozsahu ohroženy životy a zdraví občanů, životní prostředí, majetkové hodnoty, veřejný pořádek nebo hospodářství, případně stav vnějšího ohrožení státu jako důsledek ozbrojeného konfliktu, teroristické akce nebo jiné akce ohrožující stabilitu státu.


Krizová situace je mimořádná událost, při níž je vyhlášen krizový stav:

  1. Stav nebezpečí - vyhlašuje hejtman kraje (v Praze primátor) pro území kraje nebo jeho část na dobu nejvýše 30 dnů při závažné a rozsáhlé mimořádné události, kterou nelze řešit běžně dostupnými silami a prostředky a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek IZS).
  2. Nouzový stav - vyhlašuje vláda ČR nejdéle na dobu 30 dnů při mimořádné události, která ve značném rozsahu ohrožuje životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní bezpečnost a pořádek v ČR.
  3. Stav ohrožení státu - může vyhlásit Parlament ČR při ohrožení svrchovanosti státu, územní celistvosti nebo demokratických základů státu.
  4. Válečný stav - může vyhlásit Parlament ČR při napadení agresorem nebo v případě společné obrany proti napadení v rámci plnění mezinárodních smluvních závazků.

Jedná se o takové stavy, kdy hrozící nebezpečí nelze odvrátit nebo způsobené následky odstranit běžnou činností správních orgánů a složek Integrovaného záchranného systému a jimiž se zvyšují pravomoci územních správních úřadů a vlády.

 

Jaké jsou dopady mimořádných událostí?

Mimořádné události ovlivňují a budou stále více ovlivňovat naše životy, zdraví, majetek a životní prostředí.

Klimatické změny, průmyslová revoluce, havárie v dopravě, požáry i sociálně patologické jevy lidské společnosti, kriminalita, terorismus a další jevy, ovlivňují rozsah a množství mimořádných událostí a jejich negativních dopadů na lidskou společnost a tím i na budoucnost našich dětí.

Nejčastější dopady mimořádných událostí jsou na zdraví a bezpečnost obyvatelstva, jeho psychické strádání, na ekonomiku a na životní prostředí jako takové.

Odvracení se od přírody přináší svou daň, a rostoucí závislost na technice a jejích vymoženostech nás činí čím dál zranitelnějšími.

Podívejte se na následující přehled mimořádných událostí, které mohou ohrozit a ohrožují území České republiky, a na jejich možné dopady (uvedené mimořádné události a jejich dopady nejsou vyčerpávající):

 

Co ohrožuje území České republiky?

 Požáry Davová panika Exploze Půdní eroze Bouře, vichřice a prudké větrné poryvy Násilné sociální konflikty Úniky plynů Zemětřesení Záplavy, povodně Teroristická činnost Radioaktivita Tornáda Krupobití a přívalové deště Násilné kriminální delikty Havárie v chemickém objektu Teplotní inverze Námrazy a náledí Emigrační vlny Působení toxických a infekčních odpadů Obtížná vedra a sucha Sněhové vánice a kalamity Mezistátní konflikty Únik ropných produktů Vlivy kosmických záření a těles Svahové pohyby Epidemie, pandemie (velká nákaza lidí) Dopravní havárie (silniční, železniční, letecké) Epizootie (značná nákaza zvířat) Propady zemských dutin Epifytie (značná nákaza rostlin) Chemizace zemědělství Škůdci a paraziti Posun říčního koryta nebo dna pod hladinou Pád kosmických těles Mechanické poruchy-konstrukcí, staveb, techniky  

 

Možné dopady a vedlejší účinky mimořádných událostí:

Zdraví a bezpečnost

Psychické strádání

Požáry

Úniky toxických látek

Ekonomické poruchy

Selhání veřejných služeb

Eroze půdy

Poškození systému dodávky pitné vody

Výpadky elektřiny

Výpadek kanalizace

Výpadky komunikace

Škody v zemědělství

Zhoršení odvodu dešťové vody

Přerušení povrchové a vzdušné dopravy