Lovecké lístky pro cizince

Kdy a kde řešit

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Helena Strelba

Ref. odpadů a rostlinolékařství

Oddělení státní správy

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 212

telefon: 220 189 985

e-mail: hstrelba@praha6.cz

Ing. Markéta Čehovská

Referent ochrany přírody

Oddělení státní správy

kancelář č. 212

telefon: 220 189 694

Ing. Magdaléna Marková

Referent ochrany přírody a vlivu staveb na živ. pr.

Oddělení státní správy

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 207A

telefon: 220 189 364

e-mail: mmarkova@praha6.cz

Ing. Tomáš Flégl

Referent ochrany přírody

Oddělení státní správy

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 207A

telefon: 220 189 646

e-mail: tflegl@praha6.cz

Úvod

Lovecký lístek je základní předpoklad pro oprávnění k lovu.


Lovecké lístky jsou vydávány pro cizince, kteří se zdržují v obvodu městské části Praha 6 a MČ Praha-Lysolaje, Suchdol, Přední Kopanina, Nebušice.


Lovecké lístky jsou vydávány na dobu 1 dne, 5 dní, 30 dní, 6 měsíců nebo na 1 rok.

Žadatel

O vydání loveckého lístku žádá občan starší 16 let.

Podmínky

Podmínky pro vydání loveckého lístku jsou stanoveny zákonem o myslivosti:

• složení zkoušky z myslivosti nebo

• získání právním předpisem stanoveného vzdělání


Žadatel následně předloží vyplněnou žádost s příslušnými doklady na věcně příslušný správní úřad.

Doklady

• cestovní pas,

• doklad o složení myslivecké zkoušky nebo platný doklad opravňující k lovu vystaveného v cizině,

• doklad o pojištění na úseku myslivosti,

• výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců).

Poplatky

Poplatky lze uhradit v příjmové pokladně ÚMČ na základě platebního příkazu nebo na poště.


Žadatel zaplatí správní poplatek 30 Kč při vystavení loveckého lístku na 1 den, 50 Kč na 5 dní, 70 Kč na 30 dní, 100 Kč na 6 měsíců, 150 Kč na 1 rok.

Zákon

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti. Vyhláška č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.

Předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Odvolání

Proti rozhodnutí o vydání nebo nevydání loveckého lístku může účastník řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Odboru životního prostředí MHMP, prostřednictvím Odboru dopravy a životního prostředí ÚMČ.

Sankce

Kdo loví bez loveckého lístku, dopouští se:

• přestupku podle § 35 odst. 1 písm. f) zákona o přestupcích, hrozí mu pokuta do 8.000 Kč, zákaz činnosti do 1 roku a propadnutí věci,

• trestného činu podle trestního zákona, hrozí mu trest odnětí svobody až na 2 roky, případně peněžitý trest nebo zákaz činnosti či propadnutí věci a nebo odnětí svobody na 6 měsíců až 5 let a propadnutí věci.


Při nepředložení loveckého lístku myslivecké stráži se jedná o přestupek podle § 63 odst. 1 písm. b) zákona o myslivosti, hrozí pokuta 30.000 Kč.

FAQ

Pokud ztratím lovecký lístek nebo mi bude odcizen, musím to hlásit na policii?

Doporučujeme ztrátu loveckého lístku nahlásit na místně příslušném oddělení Policie ČR, aby nedošlo ke zneužití.

Dodatek

Můžete se obrátit na:

• Ministerstvo zemědělství,

• Magistrát hlavního města Prahy