Kácení dřevin rostoucích mimo les

Kdy a kde řešit

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Ing. Magdaléna Marková

Referent ochrany přírody a vlivu staveb na živ. pr.

Oddělení státní správy

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 207A

telefon: 220 189 364

e-mail: mmarkova@praha6.cz

Ing. Tomáš Flégl

Referent ochrany přírody

Oddělení státní správy

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 207A

telefon: 220 189 646

e-mail: tflegl@praha6.cz

Úvod

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, za předpokladu, že tyto nejsou významným krajinným prvkem (ze zákona jde o lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a další významné krajinné prvky registrované), jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právními předpisy, se vyžaduje pro stromy o obvodu kmene větší než 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo zapojení porosty dřevin větší než 40 m2 celkové plochy. Pro kácení dřevin, které nedosahují předepsaných rozměrů, není třeba zajišťovat povolení. Obdobně tak není povolení třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu (zde doporučujeme zajištění fotodokumentace potvrzující tuto skutečnost, případně odborné posouzení). V tomto případě je třeba kácení oznámit orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení. Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu (od listopadu do konce února). Povolení ke kácení lze vydat pouze ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu předmětné dřeviny. Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les se vydává formou rozhodnutí v rámci správního řízení, které je zahájeno podáním žádosti.

Žadatel

Žádost o povolení kácení může podat jen vlastník, nájemce nebo jiný oprávněný uživatel pozemku se souhlasem vlastníka. V případě spoluvlastnictví pozemku je nutné podání společné žádosti všech vlastníků, případně mohou tito vlastníci udělit plnou moc k zastupování osobě, která je může zastupovat v celém řízení. Plnou moc musí připojit k žádosti. Plná moc musí obsahovat jméno, příjmení, bydliště, datum narození a podpis zmocňujících osob a jméno, příjmení, bydliště, datum narození zmocněnce a vlastnoruční podpis. Pokud je udělována pouze pro jedno konkrétní řízení nemusí být plná moc ověřená. Pro zahájení správního řízení ve věci je dostačující pokud žádost podají vlastníci s většinovým 2/3 vlastnickým podílem. Zbylí vlastníci budou o průběhu a výsledku řízení správním orgánem vyrozuměni.

Podmínky

Žadatel předloží vyplněnou žádost s příslušnými doklady na věcně příslušný správní úřad.

Doklady

• doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a k dřevinám rostoucím mimo les

• specifikaci dřevin rostoucím mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů, včetně situačního zákresu

• udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí, či plošné výměry

• zdůvodnění žádosti

Poplatky

V případě konání ohledání na místě se poplatek řídí zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (položka 20 sazebníku).

Zákon

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Vyhláška č. 189/2013 Sb.

Předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Odvolání

Proti rozhodnutí o povolení kácení dřevin může účastník řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Odboru ochrany prostředí MHMP, prostřednictvím Odboru dopravy a životního prostředí ÚMČ.

Sankce

Za nepovolené kácení lze v případě fyzické osoby uložit pokutu do 20.000 Kč, za nepovolené pokácení či poškození skupiny dřevin až do výše 100.000 Kč.

V případě právnické osoby lze za nepovolené pokácení či poškození dřeviny nebo skupiny uložit pokutu do výše 1.000.000 Kč.

FAQ

Kdy je možné dřeviny kácet? 

Orgán ochrany přírody při svém rozhodování přihlíží k ekologickým (produkce pylu a semena, biotop živočichů, především hmyzu a ptáků a další), hygienickým a estetickým funkcím, které dřeviny na daném místě během roku plní a proto povoluje kácení zpravidla v době vegetačního klidu, tj. přibližně od listopadu do konce února. Pokud ovšem důvody pro pokácení jsou natolik závažné (např. ohrožení okolí) lze tyto stromy kácet i během doby vegetace.


Je k ořezu stromů potřeba také povolení?

Prořez stromů nepodléhá povolení. Podle ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je povinností vlastníků péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování. Při případném ořezu je nutné postupovat dle odborných zásad a respektovat přirozený habitus (tvar koruny) stromů. Odstranění podstatné části koruny (více jak cca 30 %), případně tzv. hlavový řez či narušení přirozeného habitu dřevin, by znamenalo jejich poškození a možné sankcionování.


Je možné strom, např. smrk zkrátit tak o 1/3?

Stromy je možné ořezávat pouze za dodržení odborných zásad, kdy je respektován druh dřeviny, přirozené větvení koruny a přirozený habitus. Radikální redukce výšky stromu je hrubým porušením výše uvedeného a je chápáno jako poškození dotčené dřeviny a tudíž jako protiprávní jednání, za které lze uložit pokutu.


Jak postupovat v případě, kdy hrozí pád stromu?

Pokud je stavem stromu bezprostředně ohroženo zdraví či život obyvatel nebo hrozí-li škoda značného rozsahu (např. při uvolnění kořenů nebo vážném poškození kmene) lze strom pokácet bez povolení, ale ten kdo kácení provede je povinen podat dodatečné oznámení s potřebnými náležitostmi (nejlépe fotodokumentací skutečného stavu dřeviny před pokácením), a to do 15 dnů od provedeného kácení (režim tzv. havarijního kácení).


Koho kontaktovat v případě, že se dřeviny nachází na veřejném pozemku?

Správu veřejné zeleně na pozemcích ve svěřeném vlastnictví Městské části Praha 6 provádí zpravidla Odbor dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 6, tel.:  220 189 549.

Správu veřejné komunikační zeleně na pozemcích ve vlastnictví hlavního města Prahy provádí zpravidla Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. tel.:  224 390 777.