Hlášení trvalého pobytu

Kdy a kde řešit

Odbor evidence obyvatel a osobních dokladů

Hlavní budova úřadu

Československé armády 601/23

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

úterý08:00 - 12:00 13:00 - 14:30

středa08:00 - 18:00

čtvrtek08:00 - 12:00 13:00 - 14:30

pátek08:00 - 12:00

Kdo je vám k dispozici

Daniela Stickelová

Vedoucí odd. EO a OP

Oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 012

telefon: 220 189 684

e-mail: dstickelova@praha6.cz

Úvod

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním popřípadě orientačním.

Žadatel

Změnu trvalého pobytu

– ohlásí občan starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci;

– za občana mladšího 15 let ohlašuje změnu trvalého pobytu jeho zákonný zástupce, popřípadě pěstoun;

– za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům ohlašuje změnu trvalého pobytu zákonný zástupce;

– za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu, ohlašuje změnu trvalého pobytu zákonný zástupce.

Podmínky

Občan ohlásí místo trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu tj.

– na obecním úřadu;

– v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí;

– na území vojenských újezdů na újezdních úřadech.

Doklady

► Při ohlášení změny trvalého pobytu je občan povinen:

– vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu;

– prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou, občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství;

– předložit doklad opravňující ho užívat byt nebo dům (např. nájemní smlouvu), pokud doklad nevlastní, tak úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu (úředně ověřené potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím lístku před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat dům, byt, obytnou místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu). Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba nedokládá ohlašovně při ohlášení změny místa trvalého pobytu své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.


Do přihlašovacího lístku k trvalému pobytu je občan povinen uvést údaje o:

– jménu, případně jménech, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové adrese místa trvalého pobytu občana;

– vlastníku objektu, kterým se rozumí jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu u fyzické osoby nebo název a sídlo u právnické osoby.


► Ukončení trvalého pobytu na území České republiky: občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana, to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Pokud má sdělení formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky. Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vydal jeho občanský průkaz nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu je povinen odevzdat občanský průkaz do 15 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti.


► Zrušení údaje o místu trvalého pobytu: ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek. Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívání objektu nebo jeho vymezené části. Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat.

Poplatky

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu občan České republiky zaplatí správní poplatek ve výši 50 Kč.


Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.


Za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky zaplatí občan správní poplatek ve výši 100 Kč.


Za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu zaplatí žadatel 100 Kč za každou osobu.

Zákon

zákon č. 133//2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) ve znění zákona č. 2/2002 Sb. ve znění zákona č. 320/2002 Sb. ve znění zákona č. 53/2004 Sb. ve znění zákona č. 501/2004 Sb. ve znění zákona č. 444/2005 Sb. ve znění zákona č. 68/2006 Sb. ve znění zákona č. 115/2006 Sb. ve znění zákona č. 161/2006 Sb. ve znění zákona č. 165/2006 Sb. ve znění zákona č. 342/2006 Sb. ve znění zákona č. 239/2008 Sb. ve znění zákona č. 274/2008 Sb. ve znění zákona č. 305/2008 Sb. ve znění zákona č. 7/2009 Sb. ve znění zákona č. 227/2009 Sb. ve znění zákona č. 281/2009 Sb. ve znění zákona č. 424/2010 Sb. ve znění zákona č. 73/2011 Sb. ve znění zákona č. 167/2012 Sb. ve znění zákona č. 494/2012 Sb. ve znění zákona č. 186/2013 Sb. ve znění zákona č. 303/2013 Sb. ve znění zákona č. 312/2013 Sb. ve znění zákona č. 64/2014 Sb. ve znění zákona č. 15/2015 Sb. ve znění zákona č. 318/2015 Sb. ve znění zákona č. 298/2016 Sb. ve znění zákona č. 456/2016 Sb. ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

Předpisy

zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Odvolání

V případě, že vám ohlašovna po splnění zákonných podmínek vyhoví a hlášenou změnu místa trvalého pobytu zaeviduje, nevydává rozhodnutí ve správním řízení. Pokud zjistí při hlášení místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji i informačním systému a vy nedostatky po výzvě ve stanovené lhůtě neodstraníte, ohlašovna rozhodne o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována. Ohlašovna rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu za podmínek stanovených zákonem a v souladu se správním řádem.


Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen. Proti tomuto rozhodnutí můžete podat odvolání u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Návod, jak postupovat, pokud fyzická osoba zjistí nebo se domnívá, že Ministerstvo vnitra, jako správce osobních údajů, nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů nekorektně, naleznete na stránce http://www.mvcr.cz/rs_atlantic/project/article.php?id=30288

Sankce

Odmítnutím poskytnutí požadovaných osobních údajů dojde ke spáchání přestupku, za který může být uložena pokuta až do výše 25 000 Kč.