Dopravní značení

Kdy a kde řešit

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Ing. Radek Polák

Referent dopravního značení

Oddělení státní správy

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 210

telefon: 220 189 358

e-mail: rpolak@praha6.cz

Úvodní slovo

Povolování umístění svislého a vodorovného dopravního značení, včetně přenosného dopravního značení a dopravního zařízení na místních a účelových komunikacích (vyjma místních komunikací I. třídy).


Pokud je třeba realizovat nové dopravní značení, případně stávající dopravní značení z různých důvodů nevyhovuje dopravní situaci, lze podat návrh na úpravu. Na kladné posouzení žádosti, zejména o trvalou změnu dopravního značení, není právní nárok. Odbor dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 6 posuzuje každý návrh individuálně, vždy se zřetelem na dopady navrhované úpravy na dopravní situaci v okolí (širší dopravní vztahy), tzn. nelze pozitivně reagovat na změnové návrhy, které jsou v rozporu s dopravní politikou městské části či hlavního města Prahy a potřebou zachovat přiměřenou plynulost a bezpečnost silničního provozu. Náklady na instalaci dopravního značení, jehož zřízení není v obecném zájmu, jdou k tíži žadatele, přičemž dopravní značení zůstává po celou dobu platnosti v jeho vlastnictví a jeho povinností je udržovat jej v řádném a odpovídajícím stavu.

Žadatel

O vydání stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích žádá fyzická či právnická osoba, v případě účelových komunikací žádá o souhlasné stanovisko vlastník komunikace. Návrh na změnu dopravního značení je oprávněn podat občan, organizace či orgány.

Podmínky

Obecná úprava provozu na pozemních komunikacích je stanovena zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). Místní úprava provozu na pozemních komunikacích je úprava provozu provedená např. dopravními značkami. Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích je provedena přenosnými dopravními značkami, přechodným vodorovným značením atd.

Doklady

• návrh na umístění dopravního značení • dokumentaci, případně situaci, z níž je patrné umístění navrhovaných značek a jejich přesné určení • v případě potřeby je nutno doložit odborný technický výkres prokazující oprávněnost žádosti (např. obalové křivky vozidel vyjíždějících z garáže na pozemní komunikaci)

Poplatky

Není zpoplatněno.

Zákon

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Předpisy

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Odvolání

Proti stanovení či opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky nebo na veřejném projednání ústní připomínky. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo, určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout. O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy vydává. Jestliže by vyřízení námitky vedlo k řešení, které přímo ovlivní oprávněné zájmy některé osoby jiným způsobem než návrh opatření obecné povahy, a není-li změna zjevně též v její prospěch, zjistí správní orgán její stanovisko. Rozhodnutí o námitkách, které musí obsahovat vlastní odůvodnění, se uvede jako součást odůvodnění opatření obecné povahy. Proti rozhodnutí se nelze odvolat ani podat rozklad. Změna nebo zrušení pravomocného rozhodnutí o námitkách může být důvodem změny opatření obecné povahy.

Sankce

Právnická osoba: podle ustanovení § 42b zákona č. 13/1997 Sb. – pokuta do 300.000 Kč.


Fyzická osoba: podle ustanovení § 42a zákona č. 13/1997 Sb. – pokuta do 300.000 Kč.

FAQ

Je možné podat návrh na umístění "Zákazu parkování" před vlastní garáží?

Dopravní značku "Zákaz parkování" současné právní předpisy neznají; pokud bychom si pod tímto pojmem představovali dopravní značku č. B 28 "Zákaz zastavení", pak by její umístění před vlastní garáž nedávalo smysl, protože tento zákaz je již dán obecnou právní úpravou. Nicméně v daném případě je možno požádat o povolení umístění vodorovného dopravního značení V12a („Žlutá klikatá čára“) pouze v rozsahu nezbytně nutném.

Dodatek

Můžete se obrátit na:

• Ministerstvo dopravy;

• Magistrát hlavního města Prahy;


Poznámky

Lhůta pro vyřízení je cca 90 dní pro případy, kdy stanovení místní úpravy stanovuje účastníkům provozu jiné povinnosti než ty, které vyplývají z obecné úpravy obsažené v zákoně č. 361/2000 Sb., jedná se především o značky příkazové a zákazové, značky upravující přednost. V těchto případech se jedná o opaření obecné povahy, kdy správní orgán musí postupovat podle § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 30 dnů, ve složitých případech 60 dnů, pro případy stanovení přechodné úpravy provozu a v případech stanovení místní úpravy, kterou není účastníkům provozu stanovena povinnost nad rámec obecné úpravy, tedy u dopravních značek informativních, výstražných a těch, které slouží k orientaci.