Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2004 ›› Závěrečný účet m.č. Praha 6 za rok 2004 ›› Podnikatelská činnost ›› detail/podstránka

Podnikatelská činnost m. č. Praha 6

Hospodaření s majetkem hlavního města Prahy svěřeným Městské části Praha 6 je zajišťováno Odborem správy obecního majetku MČ Praha 6. Toto hospodaření se skládá z dvou hlavních oblastí

 zcizování majetku a související činnosti– především „privatizace“ domovního bytového fondu – tu zajišťuje OSOM částečně svými kapacitami a částečně externími společnostmi, především prostřednictvím SNEO, a.s.

Druhou částí PČ je správa bytového fondu, ta  je zajišťována OSOM prostřednictvím tří obchodních společností – AUSTIS, a.s., CENTRA, a.s., a NAVATYP, a. s. Dohled nad touto správou vykonávala až do konce srpna roku 2003  PO SNEO Praha 6, správa nemovitostí. K datu 1.9.2003 došlo na základě usnesení ZMČ č. 114/03 ze dne 20.6.2003 a změny dodatku č. 9 Zřizovací listiny ke změně činnosti PO SNEO a převzetí dohledu nad správci bytového fondu OSM ÚMČ Praha 6.  

Celkový hospodářský výsledek podnikatelské činnosti m.č. P-6: 

Celkový hospodářský výsledek za rok 2004 dosáhl výše 213,6 mil. Kč, z toho celkové náklady 537,8 tis. Kč a celkové výnosy 751,4 tis. Kč.

Vyšší splnění celkového HV oproti plánu o 108 % bylo ovlivněno na straně nákladů především nižším plněním plánu oprav bytového fondu, neprovedenými odpisy  pohledávek a dalšími.Na straně výnosů pak nejvíce ovlivnily celkový HV položky z prodeje majetku, především z prodeje pozemků, domů dle Zásad, spoluvlastnických podílů (Dejvická 306 pí Suchánkové za cca 12 mil. Kč) a ostatní prodeje hmotného a nehmotného majetku.

Převedení čistého hospodářského výsledku, tj. zisku po zdanění bude navrženo orgánům městské části Praha 6 k rozdělení a následnému převedení do fondů městské části Praha 6 po odsouhlasení „Závěrečného účtu hl.m. Prahy za rok 2004“ v Zastupitelstvu hl.m. Prahy, v jehož rámci je schvalována „Zdaňovaná činnost hl.m. Prahy“ a celková daňová povinnost hl.m. Prahy. 

Zcizování majetku  

Výnosy

Celkové plnění výnosů za rok 2004 činí 372,7 mil. Kč a je o 11% vyšší než stanovený plán. Největší podíl výnosů připadá na tržby z prodeje majetku (SU 651), kde došlo v důsledku vyššího počtu podaných návrhů na vklad vlastnických práv v závěru roku k předpisu většího objemu kupních cen majetku a to především na prodeji domů dle Zásad ve výši 206,1 mil. Kč, dále kupní ceny u prodeje bytů formou výběrových řízení, ve výši 13,8 mil. Kč a kupní ceny u prodeje spoluvlastnických podílů  ve výši 16,9 mil. Kč. Významnými jsou také kupní ceny pozemků  ve výši 99,2 mil. Kč, které zahrnuje samostatně prodávané pozemky i pozemky zastavěné prodávané společně s domem nebo bytem jako jejich součást.

Další výnosové skupiny jako nájemné z pozemků, reklamních ploch a jiných objektů a dále i skupina ostatní výnosy se podílely jen minimálním podílem.  

Příjmy dosáhly výše 333,6 mil. Kč a jsou tedy o 12% vyšší než stanovený plán. Nedosahují výše výnosů především u položek prodej domů dle Zásad a u prodeje pozemků  

Náklady

Celkové náklady spojené s částí PČ „zcizování majetku“ dosáhly výše 284,2 mil Kč. Oproti plánovaným nákladům je čerpání vyšší o 23%

Největší podíl nákladů tvoří zůstatkové ceny  prodaného majetku (SU 552), které v poměru k celkovým představují více než polovinu. Předepsané zůstatkové ceny způsobily zvýšení celkových nákladů především z důvodu většího počtu podaných návrhů na vklad vlastnických práv do 31.12.2004 a proúčtováním zůstatkových cen u prodaných domů a pozemků. Významnými položkami jsou také daň z převodu nemovitostí (50,1 mil. Kč), pojistné majetku (10,6 mil. Kč), znalecké posudky prodávaných nemovitostí (15,9 mil. Kč), smluvní odměny především SNEO (14,6 mil. Kč) a režijní náklady OSOM – mzdy  a sociální a zdravotní pojištění   (9,5 mil. Kč).

K nárůstu čerpání nákladů a výdajů je nutno podotknout, že do hospodaření PČ přibyly v průběhu roku další objekty (v souvislosti s DPH). Jedná se o objekty RVZ Živohošť a areál Petynka. V průběhu roku zde byla evidována i poliklinika Pod Marjánkou. Na tyto objekty včetně vily Velvarská  a Písecké brány  byla provedena úprava fin. plánu pro rok 2004.            

Výdaje činily 525,1 mil. Kč. Rozdíl mezi výdaji a náklady je způsoben na jednu stranu především zůstatkovými cenami prodaných nemovitostí které jsou nákladem, ale ne výdajem, na druhé straně pak Odvody do rozpočtu z titulu Zůstatkových cen a dále odvodem daně z příjmu, které jsou výdajem, avšak  pochopitelně ne nákladem.      Zůstatky na bankovních účtech (u České spořitelny a.s. – tj. část zcizování majetku) činily k  31.12.2004 celkem 105,1 mil. Kč. 

Správa DBF

Výnosy:

Celkové plnění výnosů dosáhlo za rok 2004 částky 378,7 mil. Kč, což bylo v souladu s předpokládaným  plánem.

Nejvýznamnějšími položkami byly nájemné z bytů (276,5 mil. Kč), nájemné z nebytových prostor, reklamní ploch, apod. (76,1 mil. Kč), nájemné z pozemků (2,1 mil. Kč) a Ostatní tržby z prodeje služeb (1,3 mil. Kč) Dále úroky z běžných účtů (5,4 mil. Kč), a smluvní pokuty a úroky z prodlení zaplacené správci (2,8 mil. Kč). Poměrně vysoká je také položka „smluvní pokuty a úroky z prodlení – nezaplacené správci“ (9,2 mil. Kč), kde se však jedná o chybně zaúčtovanou položku, která se dle nového pokynu MHMP má účtovat na podrozvahovém účtu

Celkové příjmy dosáhly výše 388,4 mil. Kč, rozdíl mezi výnosy a příjmy je způsobem především vyšším vybraným nájemným oproti předepsanému.

Náklady:

Výše celkových nákladů  v roce 2004 činila 253,6 mil. Kč (tj. plnění ve výši 62%). Největší podíl na takto nízkém čerpání celkových nákladů mělo nižší čerpání finančních prostředků na opravy dle jmenovitého plánu  a prakticky nulové čerpání položky odpis pohledávek.

Hlavními nákladovými skupinami jsou  přesto Opravy a udržování, a to „dle plánu oprav“ ve výši 66,7 mil. Kč, běžné opravy ve výši 53,2 mil. Kč, havarijní opravy  9,9 mil. Kč, výměny vybavení a zařizovacích předmětů  11 mil. Kč, revize 3 mil. Kč a opravy ve volných bytech nad 100 tis. Kč (3,2 mil. Kč)

Dále byly náklady významně ovlivněny především položkami Odpisy domů, hal a staveb (42,1 mil. Kč), správní odměnou  mandatářům (30,9 mil. Kč), úklid chodníků (8,7 mil. Kč) a údržba zeleně (4,7 mil. Kč); právní služby zejména za nakládání s pohledávkami (5,54 mil. Kč), mimořádné úklidy, dezinfekce, deratizace, apod. (3,1 mil. Kč), projektová dokumentace, posudky, dozory (2,0 mil. Kč) a další . 

Výdaje dosáhly výše 211,4 mil. Kč, přičemž rozdíl mezi výdaji a výnosy je způsoben položkou Odpisy nemovitostí.
Na bankovních účtech u KB (část správa majetku) k 31.12. činil stav peněžních prostředků 446,3  mil. Kč.  

Správa aktiv

Jedná se o prostředky zapojené do procesu zhodnocování finančních prostředků m.č. P-6, které byly již dříve převedeny z podnikatelské činnosti do rozpočtu v rámci snížení závazků ze ZC a odpisů prodaného majetku vůči rozpočtu.

Vzhledem k tomu, že zisk vygenerovaný ze správy aktiv podléhá dani z příjmu, jsou ke konci roku veškeré obraty spojené se správou aktiv jednorázově přeúčtovány do PČ, čímž se promítnou do daňového základu. Těmito obraty je však značně zkreslena vypovídací hodnota výkazu zisků a ztrát samotného hospodaření podnikatelské činnosti. V komentářích i samotném řízení obou aktivit v praxi se tak bere samotná podnikatelská činnost zvlášť a správa aktiv také samostatně.

Věcné hodnocení samotného procesu zhodnocování je uvedeno v v kapitole pokladní správa; bližší informace jsou pak předkládány FV jako samostatný materiál.
Náklady činily 1.868 mil Kč a výnosy 1.885 mil. Kč, což přineslo zisk ve výši 17,2 mil. Kč.

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/podnikani_zaver04 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.