Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Postup přijímání žádostí o voličský průkaz pro volbu prezidenta republiky konanou v prvním kole ve dnech 12.1. – 13.1. 2018 (příp. ve druhém kole ve dnech 26.1. – 27.1.2018)

Volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem, je zapsán, může ode dne vyhlášení volby prezidenta (od 28.8.2017) požádat obecní úřad, který vede stálý seznam voličů (úřad dle místa jeho trvalého pobytu), nebo zastupitelský úřad, který vede zvláštní seznam, o vydání voličského průkazu – dle  § 33 zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů. S voličským průkazem může volit v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličské průkazy s vyznačením, že jsou určeny pro první a druhé kolo volby prezidenta, nejdříve 15 dnů přede dnem volby prezidenta

-       předá osobně voliči,

-       osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu,

-       nebo je voliči zašle na jím uvedenou adresu na území České republiky do vlastních rukou

-       nebo je, doručuje-li se do zahraničí, zašle na jím uvedenou adresu.

Vydání voličských průkazů poznamená obecní úřad do stálého seznamu a do výpisu pro okrskovou volební komisi; zastupitelský úřad poznamená vydání voličských průkazů do zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem a do výpisu pro zvláštní okrskovou volební komisi.

Způsob a podmínky podání žádosti  o voličský průkaz:

Žádost lze podat

 

Vzor žádosti o vydání voličského průkazu:

ikonka typu souboru application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vzor žádosti o vydání voličského průkazu [ DOCX • 27kB ]

 

Vzor plné moci k vyzvednutí voličského průkazu:

ikonka typu souboru application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vzor plné moci k vyzvednutí voličského průkazu [ DOCX • 23kB ]

 

Podání může být učiněno v této formě:

 

a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče:

Ověření podpisu voliče provádějí:

1)    krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy (u těchto úřadů je ověření podpisu pro účely využití volebního práva osvobozeno od správního poplatku),

2)    Česká pošta a Hospodářská komora České republiky,

3)    nebo notáři.

 

b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky:

 

Místo a čas pro podání žádosti OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6:

Občané  s trvalým pobytem v městské části Praha 6, kteří mají trvalý pobyt v katastru Hradčan, Bubenče, Břevnova, Dejvic, Střešovic, Veleslavína, Vokovic, Ruzyně, Liboce nebo Dolního Sedlce, mohou podat žádost o vydání voličského průkazu u Úřadu městské části Praha 6 na adrese Čs. armády 601/23:

- u odboru vnitřních věcí: v úřední dny pondělí a středa od 8,00 do 18,00 hodin v kanceláři č. 126 u Bc. Lucie Háskové  (tel. č. 220 189 772 nebo 750)

- u odboru služeb (v Informační kanceláři): v pondělí a středu od 8,00 do 18,00 hodin, úterý a čtvrtek od 8,00 do 16 hodin a pátek od 8,00 do 14,00 hodin

( N e v  z t a h u j e    se na občany  s trvalým pobytem v Přední Kopanině, Suchdole, Nebušicích, Lysolajích a Řepích a Horním Sedlci.)

 

ID ÚMČ Praha 6 je:

bmzbv7c (podání musí být odesláno z datové schránky voliče, nikoliv například jeho zaměstnavatele).

 

Termín vydávání voličských průkazů:

Voličské průkazy  se začnou předávat od  28.12.2017 :

-       voliči osobně

-       popř. osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu

-       budou se též zasílat na adresu voliče uvedenou v žádosti (i do zahraničí, popřípadě i  na adresu zastupitelského úřadu, u něhož bude volič hlasovat) – do VLASTNÍCH RUKOU.

 


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/podani-zadosti-o-volicsky-pruk ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz