Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Ptejte se ›› Ptejte se radních ›› detail/podstránka
Mgr. Tomáš Chalupa (fotka)
Mgr. Tomáš Chalupa
starosta
(2002-2006)

Otázky a odpovědi

Téma: územní rozvoj, bezpečnost, zahraniční vztahy, investiční politika, strategie rozvoje MČ Praha 6, strategie nakládání s majetkem, správa majetku včetně evidence, inventarizace a pojištění

volební období 2006-2010


Dobrý den pane starosto,

dávám Vám námět na uskutečnění následující investiční akce. Po dokončení tunelu Blanka bude v trojúhelníku mezi ulicemi Myslbekova, Patočkova a Keplerova vybudován krásný park. Kdyby jste se dohodl s Prahou 1 a tunelem pro pěší ve stylu tunelu v Jelením přílopu propojil tento park pod ulicí Keplerova s ulicí Nový Svět vznikla by krásná pěší trasa podél Brusnice až ke Klárovu. Obyvatelé nejen Prahy 6 by toto řešení určitě přivítali. A kdyby se nějakým, pro mě zatím nepředstavitelným způsobem, podařilo tento park napojit cestou pro pěší k existujícím rybníčkům na Brusnici směrem ke Kajetánce a v budoucnu až k Břevnovskému klášteru, vznikla by několikakilometrová pěší trasa vedoucí zelení podél celého toku Brusnice a dále až na Letnou.

S pozdravem
Petr Dubský

[13.07.2010] nová otázka Petr Dubský

Vážený pane Dubský,

Váš námět je velice zajímavý a v podstatě rozvíjí myšlenku prověřovanou ve vazbě na využití velké jízdárny na bastionech (varianta definitivního umístění obrazového cyklu Slovanské epopeje?). Přední prostor jízdárny jsme takto zamýšleli propojit s komplexem pěších cest Pražského Hradu tunelem na Nový svět. Váš nápad koresponduje s výše uvedeným záměrem a MČ Praha 6 bude zvažovat reálnost prosazení tohoto záměru.

S úctou

Tomáš Chalupa, v.r.

[26.11.2010]

Dobrý den, pane starosto,
jde mi o stromy a nejsem žádný zapálený extrémistický ekoaktivista :-).
Již několik let se na našem webu dotazuji pana Záruby, kdy dojde k rekonstrukci – chodníkovému programu – také v ulici Z.Wintra, konkrétně mám na mysli prostranství za školou E.Destinové, ale nejen ten. Před 5 lety zde byly možná poněkud ukvapeně vykáceny staré velké akáty a od té doby se díváme na ohromné vykotlané pařezy a náletovou zeleň v rozpadlých betonových kontejnerech. Zdá se, že opravy plynu i vody, (o kterých psal pan Záruba vloni i předloni i předpředloni) již asi proběhly. Ale jestli ne, co brání tomu vysadit zatím alespoň stromy? platany?, předpokládám, že dispozice se příliš asi nezmění a vzrostlé by se pak začlenily do stavby podobně jako se dělo v ulici Terronské.
Mimochodem, maximální spokojenost s Vaším starostováním, "antisprejerský" program, čisto a bezpečno... jen by mohlo chodit ještě mnohem více strážníků.
Děkuji,
Daniela Benešová

[06.08.2010] nová otázka Daniela Benešová

Vážená paní Benešová,
ulice Dr.Zikmunda Wintra současně s ulicí Charlese de Gaulla jsou zařazeny do akcí připravovaných a z velké části financovaných naší městskou částí v rámci tzv. „chodníkového programu“. Vzhledem k několika koordinacím se stavbami správců inženýrských sítí není projektová příprava ani koordinace samotné realizace jednoduchou záležitostí a samotná realizace je již tři roky za naším původně předpokládaným termínem realizace. Samotná projektová příprava již postoupila do stupně podané žádosti o územní rozhodnutí na nutné přeložky kabelových vedení, mezitím postupně probíhají práce na obnově vodovodů a plynovodních řadů. Jak jste si mohla povšimnout, v letošním roce proběhlo dokončení ulice Eliášova, v příštím, roce bude zahájena oprava povrchů ulice Charlese de Gaulla následně Dr. Zikmunda Wintra (předpokládáme rok 2012).
Co se týká stromové aleje, její správa a údržba je svěřena Technické správě komunikací hl. m. Prahy. Podle poskytnutých informací bylo původní stromořadí z důvodů bezpečnosti odstraněno, nové nebylo vysázeno, vzhledem k nebezpečí poškození inženýrských sítí při likvidaci pařezů, tj.bude realizováno s celkovou rekonstrukcí ulice.


S úctou

Tomáš Chalupa, v.r.

[26.11.2010]

Dobrý den pane starosto,

chci se zeptat na dvě věci, tou první je budoucnost zřejmě opuštěného domu v Dejvické ulici č.1 (bývalé sklenářství a policie) a budoucnost ubytovny v ulici Národní obrany 5-7.

Obytný dům na Dejvické 1 má být údajně zbourán a nahrazen velkokapacitními patrovými garážemi. Jelikož nezní příliš logicky budovat patrové garáže uprostřed rezidenční zóny, rád bych znal skutečný záměr městské části s touto budovou.

Co se týče budovy v Národní obrany 5-7, tak v minulosti se alespoň neoficiálně hovořilo o přestavbě stávající ubytovny pro zahraniční dělníky na domov pro seniory. To by jistě byla vítaná změna proti stávajícímu stavu. V každém případě by však alespoň fasáda domu zasloužila rekonstrukci.

Děkuji za odpovědi.

[24.08.2010] nová otázka Pavel Racocha

Vážený pane Racocho,

MČ Praha 6 vlastní prostřednictvím své správcovské firmy SNEO objekt Dejvická 1. Vzhledem k tomu, že objekt je staticky narušen a vystěhován, byla prověřována vedle možnosti jeho rekonstrukce i varianta odstranění s tím, že se v tomto případě uvažovalo i s různým funkčním využitím novostavby - obchodní vybavení, byty, ubytovna či hromadné garáže. V době absence hromadných garážových objektů v centrální části Dejvic - Bubenče je toto řešení lákavé z hlediska polohy pozemku a významu objektu v hierarchii čtvrti pak mírně degradující.
Vzhledem k tomu, že je v současné době prověřována možnost řešení stran dopravy v klidu podzemními patrovými garážemi pod Dejvickou třídou, jsou zatím úvahy o využití předmětné nemovitosti neaktuální.

Objekty Národní obrany 5 - 7 jsou soukromé objekty a v nedávné minulosti zde byl projednáván záměr zřízení ubytovny pro seniory, zatím ve stavu zřejmě nekonzumovaného stavebního povolení (vydaného v r.2006).

Děkuji Vám za Váš zájem a dění na naší čtvrti

S úctou

Tomáš Chalupa, v.r.

[26.11.2010]

Pane starosto, v jedné odpovědi říkáte, že obec není stejně jako jakýkoliv jiný vlastník povinna cosi privatizovat. Hodlám s Vámi polemizovat o tom, že obec v žádném případě není stejný vlastník jako jiný např. soukromý, a to z toho prostého důvodu, že obec majetek získala od státu bezúplatně, většinou do takto vzniklého majetku neinvestovala, nemusela si brát úvěr na pořízení nemovitého majetku atd. Navíc majetek je veřejný a nikoliv soukromý jakéhosi ÚMČ s.r.o. nebo SNEO a.s., jak to zřejmě vidíte Vy. Co Vy na to?

[27.08.2010] nová otázka Marie Nováková

Vážená paní Nováková,
obec získala majetek od státu v režimu zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů, přičemž ve většině případů se jedná a přechod historického majetku, který obce do roku 1948 vlastnily. V dalších kategoriích se pak jedná především o majetek, se kterým ke dni účinnosti tohoto zákona hospodařily národní výbory, tedy právní nástupci zaniklých obcí po roce 1948. .Účel uvedeného zákona směřuje k odstranění nepravostí způsobených v roce 1948 a restituci majetkových vztahů mezi státem a obcemi. Byl to naopak stát, který v roce 1948 znárodnil bez náhrady majetek obcím a převedl jej do správy národních výborů. V tomto smyslu nelze tedy souhlasit s Vámi vysloveným názorem, že se jedná o majetek, který obce získali od státá bezúplatně. Takovouto interpretaci považuji s ohledem na předešlé za nepřesnou. Ve vztahu k případné povinnosti obce privatizovat majetek či nikoli, uvádím, že z ustanovení § 18 odst. 1 a § 2 zákona č. 40/1967 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, že obec jako jednotka územní samosprávy má postavení právnické osoby a jako účastník občanskoprávních vztahů má rovné postavení ve vztahu k ostatnm subjektům. Je sice pravda, že obec jako veřejnoprávní korporace nakládá s veřejným, resp. obecním majetkem, činí tak však výlučně na základě právních úkonů podle norem soukromoprávních, a její postavení je v těchto soukromoprávních vztazích totožné, jako u kterékoliv jiné fyzické či právnické osoby. V tomto smyslu je tedy i výlučně na rozhodnutí obce zda, do těchto soukromoprávních vztahů (privatizace) vstoupí či nikoli.

S úctou

Tomáš Chalupa, v.r.

[26.11.2010]

Dobrý den, mohl by mi někdo poradit na koho se můžeme obrátit s následující věcí? Jedná se mi o bezpečnost. Bydlíme na Praze 6 v rodinném domě postaveném na pískovci. Z důvodů neustálých dešťů se nám začaly sypat sklepy a máme neustále mokré zdi. Náš dům "drží" opravdu obrovské domy postavené nad námi. Rádi bychom se dověděli, jaká opatření se musí udělat, abychom zamezili jakýmkoliv "neštěstím" způsobených případným sesypáním dalších stěn, praskáním domů nad námi apod. Předem děkuji. Iveta Drvoštěpová

[27.08.2010] nová otázka Iveta Drvoštěpová

Vážená paní Drvoštěpová,

Váš dotaz jsem konzultoval s vedoucím Odboru výstavby Ing. Petrem Malotinem. Doporučuje Vám obrátit se s celou problematikou přímo na jeho odbor. Je zde nutné upřesnit stavebně technické okolnosti celé problematiky a na základě jejich analýzy určit další postup a možnost nápravy. Budou se snažit najít co nejefektivnější řešení. Příčinou nebudou pouze deště.

S úctou

Tomáš Chalupa, v.r.

[26.11.2010]

Vážený pane starosto,

když počátkem roku 2008 byla přes protesty občanů zrušena pobočka Městské knihovny na Dědině, slíbil jste, že se zasadíte o její obnovení. Mezitím proběhla rekonstrukce objektu Delta, ve které knihovna sídlila a my, občané Dědiny, se Vás ptáme, jak to s návratem této pro nás důležité kulturní instituce do naší čtvrti vypadá.
Děkuji
S pozdravem
Helena Marková

[03.09.2010] nová otázka Ing. Helena Marková

Vážená paní Marková,

s návratem pobočky Městské knihovny na Dědinu se stále počítá. Nová pobočka bude v ulici Žukovského 888 v 5.patře. V současné době je hotov návrh projektu interiéru a realizace by měla začít na konci letošního roku. Předpokládaný čas otevření je pozdní jaro roku 2011.

S úctou

Tomáš Chalupa, v.r.

[26.11.2010]

Dobrý den,
rád bych se informoval na záměr radnice s domem Dejvická 184/4 (bytový dům P6, www.praha6.cz
Překvapilo mě, že tak zanedbaný dům je ve správě městské části.

S pozdravem
M. Hlaváček

[13.10.2010] nová otázka Martin Hlaváček

Vážený pane Hlaváčku,

záměr nakládání s uvedeným objektem je schválen usnesením Rady městské části Praha 6 č. 1186/08 ze dne 13. 3. 2008 a předpokládá výstavbu nadzemního parkovacího domu za podmínky režimu maximálně šetrného k životnímu prostředí. Realizaci záměru z hlediska časového však negativně ovlivňuje dosud nevyjasněný postoj hlavního města Prahy k dalšímu rozšiřování systému parkovacích zón. Předpokládám proto, že jedním z aktuálních úkolů nových radních bude zevrubné posouzení a případná revize schváleného záměru.

S úctou
Tomáš Chalupa

[26.11.2010]

Dobrý den,
chtěla bych vědět, zda bude Praha 6 zvyšovat od roku 2011 nájemné v obecních bytech, případně od kdy a o jakou částku by se jednalo?
Děkuji
Malinová

[15.10.2010] nová otázka Paní Jitka Malinová

Vážená paní Malinová,

usnesením Rady městské části Praha 6 č. 3865/10 ze dne 20. 9. 2010 byl projednán návrh postupu při jednostranném zvyšování nájemného podle zákona č. 107/2006 Sb., meritorní rozhodnutí však s ohledem na končící mandát bylo ponecháno nové radě vzešlé z komunálních voleb. Pakliže se noví radní s navrženým postupem ztotožní, bude to znamenat, že
- nájemné bude možné zvýšit pouze ve zrekonstuovaných domech
- nájemné nebude zvyšováno plošně na maximální možnou výši, ale diferencovaně na základě souboru kvalitativních kritérií zohledňujících polohu a stav domu i bytu
- předpokladem navýšení dle předchozích bodů je prohlídka bytu, při které budou stanovená kritéria posouzena; s ohledem na možnost nájemce uplatňovat námitky proti návrhu uplatnění jednotlivých kritérií bude možné nájemné zvýšit nejdříve za 6 měsíců od konání prohlídky bytu

S úctou
Tomáš Chalupa

[26.11.2010]

Vážený pane starosto,
v řijnové Šestce jsem se dočetla(k tématu pokračování parku Ladronka, str.9) : "......toto území se má stát největší rekreační plochou zeleně v Praze, a to po revitalizaci plochy...na druhé straně Bělohorské ulice nad Břevnovským klášterem...". Sláva! Jsou už někde k nahlédnutí nějaké studie či návrhy budoucí podoby této rekreační zóny? ...Bude se v budoucnu nějak řešit i okolí kolejí Hvězda a Větrník? Mám pocit, že si ho brzo vezme divoká příroda zpět (což by nevadilo, kdyby nemaskovala binec, loni jsme tam objevili i pěkně stavěnou bezdomoveckou chýšku). Děkuji za odpověď

[26.10.2010] nová otázka Martina Soukupová

Vážená paní Soukupová,

v severovýchodním kvadrantu křižovatky na Vypichu vyústí výtažná kolej pro vyvážení výkopků při realizaci metra A, resp. jeho prodloužení z prostoru Vítězného náměstí až do Motola. Zároveň zde vznikne areál zařízení staveniště. Tímto je tento kvadrant na budoucích 4 - 5 let blokován. Po uvolnění bude tímto směrem rozšiřován zelený park aktivit areálu Ladronka, tak jak bylo signalizováno ve Vámi citovaném článku novin "Šestka". Záměr byl Prahou 6 přijat, na zpracování studií výsledné podoby je zatím ještě čas, konečná podoba bude ovlivněna jednáním s vlastníky, majoritní jsou v tomto prostoru Ministerstvo vnitra ČR a Benediktini. Co se týká bezprostředního okolí kolejí Větrník a Hvězda souhlasím s Vámi, je však nezbytné apelovat na vlastníky, aby své areály udržovali v přijatelném stavu.

Děkuji za Váš zájem o věci veřejné
S úctou Tomáš Chalupa

[26.11.2010]

Vážený pane starosto,
ulicí Pod Kaštany a dále Československé armády projíždí denně v obou směrech desítky zájezdových autobusů. Myslíte si, že by mohly jezdit po nově opravené ulici Milady Horákové? Domnívám se, že je škoda, když tuto rezidenční část Prahy 6 brázdí tito obři, zatímco by mohly projiždět víceméně neobydlenou částí Letná a pak eventuelně sjíždět na Vítězné naměstí. Je mi jasné, že to záleží na Vašem jednání s Prahou 7, protože značení by muselo být před vjezdem do Korunovační ulice, která je také dosti nevhodná k průjezdům autobusů. Jedná se především o autobusy, které parkují na nábřeží a k nám pak přijíždějí Letenským tunelem. Pokud by se Vám z této části Prahy 6 podařilo odtranit i těžká nákladní vozidla bylo by to úžasné, protože si myslím, že k těm krásným chodníkům, pěkným domům, škole, restauracím a lidem se nehodí, aby ulice Československé armády vypadala jako výpadovka. Využiji tento email, abych Vám pogratuloval k jasnému volebnímu vítězství na Praze 6 a jako dlouholetý volič ODS zároveň vyjádřil moje zklámání nad tím, co předvedla ODS na magistrátu a tím způsobila, že pražská ODS ztratila u pravicových voličů důvěru.
S pozdravem
Jiří Ovčáček

[01.11.2010] nová otázka Ing. Jiří Ovčáček

Vážený pane Ovčáčku,

děkuji Vám za blahopřání. Co se týká projíždění autobusů a nákladních aut rezidenční čtvrtí, plně s Vámi souhlasím. Bohužel, v prvé řadě je potřeba si uvědomit, že komunikace Čs. armády, Pod Kaštany a Milady Horákové jsou zařazeny do shodné kategorie, tj. jedná se o místní komunikace I. třídy, kterými je realizována páteřní síť komunikací v hlavním městě. Státní správu nad těmito komunikacemi vykonává přímo Magistrát hl.m. Prahy, nikoliv jednotlivé městské části. Váš podnět s naší podporou postupujeme tedy odpovědným k posouzení.

Děkuji Vám za zájem o věci veřejné,
s úctou Tomáš Chalupa

[26.11.2010]

 


ZPĚT na seznam skupin otázek© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/otazky/list.php?ID=9 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz