Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Ptejte se ›› Ptejte se radních ›› detail/podstránka
Ing. Marie Kubíková (fotka)
Ing. Marie Kubíková
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře radní
» Školství a vzdělávání

Otázky a odpovědi

Téma: Oblast školství a čerpání ze souvisejících fondů


Dobrý den, je možné si na úřadě si vyzvednout roušky a dezinfekci pro rodinu na měsíc. Popř, kdo bude platit rodinám roušky, když jsou povinné denně včetně škol, kde je moje synovci potřebuji cca 2-3 denně. Do rodinné rozpočtu to je velký finanční zásah. Děkuji za odpověď Kučerová

[15.09.2020] nová otázka Monika Kučerová

Vážená paní Kučerová,
v přízemí Úřadu MČ Praha 6 u recepce je možné vyzvednout si látkové roušky ušité dobrovolníky a také dezinfekci.
Nařízení nosit roušky vyšlo z Ministerstva zdravotnictví ČR, takže se prosím s dotazem na financování obraťte přímo na ně.
S přáním pevného zdraví,

Marie Kubíková

[25.09.2020]

Dobrý den,
můj dotaz směřuje k principům přijímání dětí do MŠ. Prosím o vysvětlení, jaký (právní) předpis určuje spádovost dětí. Spádovost "Praha 6" je na první pohled nedostatečně specifická a je běžným jevem, že se dítě nedostane do školky v docházkové vzdálenosti. Je absurdní vozit dítě jeden rok do MŠ autem nebo MHD, druhý rok řešit a doufat v přestup, když počet "místních" dětí nepřesahuje kapacitu příslušných školek.
Dále prosím o informaci týkající se spádovosti pro základní školy. Zda je stejně obecná.
Děkuji za vysvětlení a případný kontakt na koho se obrátit. (Pokud to nejste Vy.) Z Srpová

[14.05.2020] nová otázka Ing. arch. Zuzana Srpová

Vážená paní inženýrko,

povinnost stanovit školské obvody mateřských škol vyplývá ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), kde se v § 179 odst. (3) uvádí: Na vymezení školského obvodu spádové mateřské školy a pravidla zajištění podmínek předškolního vzdělávání dětí uvedených v odstavci 2 se použije § 178 odst. 2 až 4 obdobně… A podle § 178 téhož zákona stanovuje zřizovateli v odst. (2): Na území obce, části obce nebo na území více obcí se vymezují školské obvody spádové školy takto: … b) je-li v obci více základních škol zřizovaných obcí, stanoví obec školské obvody obecně závaznou vyhláškou …

Konkrétně pražské školské obvody jsou proto stanoveny obecně závaznou vyhláškou č. 4/2019 Sb. hl. m. Prahy. Připojuji odkazy na úplné znění této vyhlášky ( www.praha.eu i na výňatek pro mateřské školy, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6 ( www.praha6.cz

Důvodů pro stanovení jednotného školského obvodu pro všechny mateřské školy v naší městské části je hned několik, zmíním však jen ten nejzávažnější. Případné rozdělení MČ Praha 6 do 33 školských obvodů s konkrétními adresami míst trvalého pobytu by ve svém důsledků mohlo totiž i způsobit, že bude znemožněno přijetí dětí s povinností předškolního vzdělávání. Školský zákon v § 34 odst. (3) stanovuje povinnost přednostního přijetí tzv. spádových dětí ve věku od tří let – viz citace: Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. Pokud by tedy rodiče přihlásili dítě jen do jedné, a to nespádové, mateřské školy (např. kvůli zaměření nebo blízkosti pracoviště), mohlo by dojít k tomu, že ředitelka této školky by takovému dítěti, a to v souladu se školským zákonem, musela v případě malého počtu míst vystavit rozhodnutí o nepřijetí. Protože přednost by musela dát mladším spádovým dětem.

Školské obvody základních škol jsou stanoveny podle výše zmíněného § 178 odst. (2) školského zákona. I v tomto případě připojuji odkaz na úplné znění příslušné vyhlášky ( skoly.praha-mesto.cz, stejně jako výňatek pro základní školy, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6 ( www.praha6.cz

Spádovost základních škol MČ Praha 6 je rozdělena do 15 konkrétně vymezených školských obvodů, protože ta od vyhlášení školského zákona v r. 2005 plní svůj účel při přijímání k výhradně povinné školní docházce. Navíc rozmístění jednotlivých škol umožňuje i po technické stránce zohlednění dochozí vzdálenosti.

Pokud byste potřebovala ke školským obvodům další nebo detailnější informace, můžete se obrátit na metodika odboru školství ÚMČ Praha 6, Bc. Karla Čermáka. Kontaktní údaje naleznete na odkazu: www.praha6.cz

S pozdravem

Marie Kubíková

[22.05.2020]

Dobrý den,
Jaké jsou možnosti a postupy, pokud by občané chtěli navrhnout doplnění sportovního vybavení v areálu základní školy? Konkrétně: ZŠ T.G. Masaryka v Ruzyni - areál je vybaven dvěmi hřišti (košíková, volejbal, atd), "inline" dráhou a pingpongovými stoly. Vzhledem k tomu, že v celé oblasti staré Ruzyně nejsou veřejná dětská hřiště ani jiné sportovní vybavení, chtěli bychom navrhnout do travnaté části zahrady (jižní strana u Ruzyňské ulice) umístění nějakého prvku tzv. workoutového hřiště. Areál ZŠ je veřejně přístupný i během letních prázdnin, tak by ho mohli využívat i děti, které zde do školy nechodí, ale bydlí zde. V době "nekoronavirové" děti ze ZŠ v areálu tráví hodně času po vyučování, nebo mezi dopoledním a odpoledním, a toto by jim mohlo zase rozšířit možnosti sportování v okolí (navíc na oplocené, přehledné a bezpečné ploše). Abych tedy nekřivdila, jedno malé sportovní cvičiště je v dolní části areálu obory Hvězda (ale opravdu malé a téměř stále "obsypané" dětmi, které zde nemají jiné "prolézačky") a v loňském projektu Nápad pro Šestku vyhrálo dětské vodní hřiště, které bude poblíž školního areálu (jsem garantem tohoto nápadu), ale jedná se o dětské hřiště.
Děkuji předem za odpověď, Krásová

[18.05.2020] nová otázka Renata Krásová

Vážená paní Krásová,
protože jsou sportoviště součástí školního areálu, který byl svěřen do správy ředitelce školy, můžete svůj návrh předložit přímo jí. Ředitel školy je nejkompetentnější osobou, která je schopna posoudit, zda navrhovaná úprava či doplnění sportoviště je v souladu se závaznými ustanoveními školního vzdělávacího programu. Zásadním záměrem budování školních hřišť je především naplňování rámcovým vzdělávacím programem stanovených výstupů. K rekreačním účelům pak bývají školní hřiště využívána jen v míře omezené. Nutnou podmínkou jakékoli úpravy školního sportoviště je i posouzení z hlediska zajištění zákonných bezpečnostních norem - v tomto případě nejen ve vztahu k žákům školy, ale i příchozí veřejnosti.

Pokud by se ředitelka školy s Vaším návrhem ztotožnila, bude nutné zajistit i potřebné finanční prostředky. A to buď z rozpočtu školy – z finanční rezervy, nebo z rozpočtu zřizovatele – jakožto neplánovaná akce rovněž z finanční rezervy.
S pozdravem

Marie Kubíková

[22.05.2020]

Vážená paní Kubíková,

před pár dny proběhl zápis do ZŠ Petřiny – sever. Zapsáno bylo údajně 120 prvňáčků ze spádové oblasti, a to do dvou tříd, tj. o jednu třídu méně než ve školním roce 2019/2020. Další informace byla, že se o přijetí do těchto dvou tříd bude losovat.

Moje první otázka zní, proč škola neotevře tři první třídy i ve školním roce 2020/2021? Kapacitní možnosti školy jsou dobré, pamatuji si, že bývaly otevírány i čtyři třídy. Nebo je to snad otázka nedostatku učitelů? A jak jste jako zřizovatel nedostatečnou situaci řešili?

Další otázka, zda jste ve spolupráci s paní ředitelkou příslušné školy řešili i možnost zpřísnění zápisu, tj. eliminovat zápis dětí účelově přihlášených do trvalého/přechodného bydliště dle spádu školy. Např. doložením nájemní smlouvy, i když mnozí rodiče jsou asi schopni i toto vyřešit např. falšováním smluv. Nebo jinak eliminovat žáky, kteří ve skutečnosti ve spádové oblasti nebydlí a berou místo ve třídě žákům, kteří bydlí „přes ulici“, tj. opravdu bydlí ve spádové oblasti. Takže ráno a odpoledne budou vinou těchto nedostatků zřizovatele školy manévry s přesunem dětí do škol. Například jedno dítě chodí do školy Petřiny – sever a další dítě prvnáček bude přijat třeba někde v Dejvicích. Jak to všechno ráno budou pracující rodiče stíhat, to samé s vyzvedáváním z družiny, kroužků apod. Děti se budou přesouvat ve špičkách v přeplněné MHD.

MČ Prahy 6 se stará o podružné záležitosti s velkou pílí (i v době nouzového stavu), avšak vyřešit spravedlivý zápis dětí do spádových škol nebo event. nedostatek učitelů, jde zřejmě mimo ni.

Hlaváčková, babička předškoláka
27/4/2020

[27.04.2020] nová otázka Paní Anna Hlaváčková

Vážená paní Hlaváčková,
pozápisový stav v Základní škole Petřiny – sever mě samozřejmě také netěší. Mrzí mě, že stávající situaci vidíte jako zanedbání dlouhodobých trendů ze strany zřizovatele a vedení školy.
Dovolím si uvést statistické údaje za období posledních šesti let. Od roku 2014 do roku 2017 škola přijímala 74 až 83 žáků, z toho jich bylo spádových 39 až 42, tedy zhruba 50%. V následujících dvou letech škola přijala 70 žáků, z nichž bylo 50 spádových, tj. cca 70%. V loňském roce však již byla ředitelka školy nucena naplnit tři první třídy až do výše maximálního počtu, protože spádových dětí bylo pojednou 90, tudíž nemohlo být přijato už ani jedno nespádové dítě.
Nepříjemně nás to zaskočilo. Převládl názor, že tento stav byl důsledkem kriticky pojatého článku o situaci v ZŠ Věry Čáslavské v místním periodiku. Částečně to naznačuje i letošní pokles počtu spádových žáků ZŠ Petřiny – sever. Ne však až natolik, aby mohli být všichni spádoví žáci přijati - v této škole byly vnitřní rezervy využity už loni. Letos přijetí většímu počtu spádových žáků brání nejvyšší povolený počet žáků, tzv. rejstříková kapacita.
Sice dokážeme zpětně vyhodnocovat statistické údaje ze škol, nicméně bez permanentního sledování matričních údajů již nedokážeme rozklíčovat změny věkového složení obyvatelstva. Ač v obecném povědomí převládá názor, že jsme přímo napojeni na státní registry, ve skutečnosti tomu tak není. O přímý přístup do nich sice mohou pověření pracovníci úřadu požádat Ministerstvo vnitra, musí pro to však mít zákonné opodstatnění. Kterým je například seznam žáků s povinností zahájení školní docházky na základě ustanovení školského zákona. Ten se však týká jen jednoho populačního ročníku, a ještě například bez dětí, kterým byl loni udělen odklad. A samozřejmě se jedná o seznam všech žáků s místem trvalého pobytu v MČ Praha 6, nikoli patnáct seznamů podle školských obvodů. Proto jsme požádali katedru demografe pražské VŠE o studii, kde už je možné ze statistických podkladů zmapovat předpokládaný vývoj i z hlediska věkové struktury obyvatelstva i podle školských obvodů. Z této rok a půl staré analýzy vyplývá, že v případě ZŠ Petřiny – sever je do roku 2035 predikováno rozmezí 80-90 spádových žáků 1. tříd.

Jak již z výše uvedených údajů vyplývá, není obvyklé, aby byly všechny spádové děti do spádové školy hlášeny. A to i vzhledem k pestrosti nabídky vzdělávacích programů a přístupů ve školách v Praze 6. Školský zákon, ukládá zřizovateli zajištění přijetí všech spádových žáků. To by však zřizovatel mohl zvládnout jen za předpokladu, že spádovost bude povinná i pro děti. Tedy, že by počet potenciálních žáků pro jednotlivé školy byl znám předem. Jestliže však stejný školský zákon stanovuje rodičům právo výběru školy bez dalších omezení, je předjímání zájmu jednotlivých rodičů budoucích žáků konstantou neznámou. A tak si každý ředitel školy před zápisem pokládá otázky: Kolik spádových dětí nám rodiče přivedou? Kolik jich současně půjde k zápisu i do jiné školy? Kolik z nich bude žádat o odklad? A případně, jaké typy tříd budou upřednostňovat? Letos k tomu ještě přibývá dotaz: Kolik žáků odejde na víceletá gymnázia, když ještě ani není znám termín přijímacího řízení?
K tomu si jen dovolím podotknout, že stejný právní předpis svěřil přijímání do základních škol výhradně do pravomoci ředitelů. Bez možnosti přímého ovlivnění zřizovatelem – ač podle školského zákona má za přijetí všech spádových žáků ručit právě zřizovatel.
Je pochopitelné, že zájem o přijetí Vašich dětí do ZŠ Petřiny – sever je pro Vás prioritní. Těší mě i Vaše spokojenost s touto školou a Vaše dosavadní podpora. Pro zřizovatele se ovšem jedná jen o jednu z patnácti základních škol (a téměř padesáti škol celkem). Vím, že zrovna Vás to neuspokojí, ale v MČ Praha 6 probíhá navyšování kapacit základních škol průběžně. V době nedávné byly navýšeny kapacity ZŠ Antonína Čermáka a ZŠ Věry Čáslavské. Momentálně probíhá administrační řízení k rozšíření ZŠ Dědina o nové třídy. Věřím, že po několika letech obstrukcí skutečně dojde i k výstavbě nového pavilonu v areálu ZŠ Bílá. Podobně bylo do rozpočtu MČ Praha 6 nedávno zařazeno i vybudování nových tříd ZŠ T. G. Masaryka. Územního řízení bylo zahájeno i v případě půdních vestaveb v ZŠ E. Destinnové, ZŚ nám. Svobody 2 a ZŠ J. A. Komenského. Ve fázi příprav je i rozšíření kapacit ZŠ Červený vrch, ZŠ Marjánka a ZŠ Pod Marjánkou.

Jak jsem již v minulosti několikrát uvedla, na účelové přihlašování dětí k místu trvalému pobytu mám podobný názor jako Vy. Bohužel, v této souvislosti je zřizovatel školy zcela bez možnosti reálného ovlivnění příslušného ustanovení školského zákona (§ 36, odst. 7). V případě, že žadatel o přijetí dítěte do školy doloží splnění podmínek stanovených zákonem o evidenci obyvatel (č. 133/2000), nelze z pozice ředitele školy místo trvalého pobytu tohoto žadatele nijak zpochybnit. Již opakovaně podávali představitelé krajských samospráv, jednotliví poslanci i senátoři návrhy, které by tento problém řešit mohly - zatím však bez úspěchu v podobě zdárného legislativního projednání. Bohužel ani Ministerstvo vnitra, ani Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, tento problém jako systémové selhání rovnosti podmínek nechápe.

Omlouvám se, ovšem okamžité otevření tří prvních tříd, aby mohly být přijaty všechny spádové děti, Vám nyní zaručit nedokážu. Mohu Vám slíbit, že všemožně podpořím nejnovější aktivitu ředitelky ZŠ Petřiny - sever, která hledá možnost zřízení nové třídy. Vše je však podmíněna kladným stanoviskem Hygieny hl. m. Prahy a včasným zapsáním zvýšeného počtu žáků školy do rejstříku škol MŠMT. To vše v režimu zkráceného administrativního procesu a v době výjimečného stavu. Věřím však, že do září se vše nezbytné podaří zařídit.

S přáním pevného zdraví,

Marie Kubíková

[06.05.2020]

Dobrý den.
K jakému datu prosím Praha 6 vydá doporučí otevření MŠ? Děkuji, S. Hándlová

[17.04.2020] nová otázka Mgr. Sylva Hándlová

Vážená paní Hándlová,
MČ Praha 6 bedlivě sleduje aktuální vývoj koronavirové situace i dopad postupného uvolňování opatření na konkrétní počty nakažených v Praze 6. Informace analyzujeme, jsme v kontaktu s hygienickou stanicí Prahy 6. Pro Vaši informaci dále upřesňuji, že
přerušení provozu a jeho znovuotevření je na ředitelích škol, zřizovatel pouze doporučuje daný stav. Na konkrétní otevření mateřských škol bude mít vliv avizovaný doporučující postup (metodika s hygienickými pravidly a podmínkami otevření škol), který vypracovává MŠMT s termínem do konce dubna, Dále se budeme řídit stanoviskem MZ. Pokud se situace bude vyvíjet příznivě, lze uvažovat o znovuotevření mateřských škol souběžně s otevřením I. stupeň základních škol.
S pozdravem a přáním pevného zdraví
Marie Kubíková

[20.04.2020]

Dobrý den.
K jakému datu prosím Praha 6 vydá doporučí otevření MŠ? Děkuji, S. Hándlová

[17.04.2020] nová otázka Mgr. Sylva Hándlová

Vážená paní Hándlová,
MČ Praha 6 bedlivě sleduje aktuální vývoj koronavirové situace i dopad postupného uvolňování opatření na konkrétní počty nakažených v Praze 6. Informace analyzujeme, jsme v kontaktu s hygienickou stanicí Prahy 6. Pro Vaši informaci dále upřesňuji, že
přerušení provozu a jeho znovuotevření je na ředitelích škol, zřizovatel pouze doporučuje daný stav. Na konkrétní otevření mateřských škol bude mít vliv avizovaný doporučující postup (metodika s hygienickými pravidly a podmínkami otevření škol), který vypracovává MŠMT s termínem do konce dubna, Dále se budeme řídit stanoviskem MZ. Pokud se situace bude vyvíjet příznivě, lze uvažovat o znovuotevření mateřských škol souběžně s otevřením I. stupeň základních škol.
S pozdravem a přáním pevného zdraví
Marie Kubíková

[20.04.2020]

Dobrý den. Ráda bych se zeptala, k jakému datu Praha 6 doporučí znovuotevření mateřských skolek, jejichž je zřizovatelem. Děkuji za odpověď, S. Hándlová

[17.04.2020] nová otázka Mgr. Sylva Hándlová

Vážená paní Hándlová,
MČ Praha 6 bedlivě sleduje aktuální vývoj koronavirové situace i dopad postupného uvolňování opatření na konkrétní počty nakažených v Praze 6. Informace analyzujeme, jsme v kontaktu s hygienickou stanicí Prahy 6. Pro Vaši informaci dále upřesňuji, že přerušení provozu a jeho znovuotevření je na ředitelích škol, zřizovatel pouze doporučuje daný stav. Na konkrétní otevření mateřských škol bude mít vliv avizovaný doporučující postup (metodika s hygienickými pravidly a podmínkami otevření škol), který vypracovává MŠMT s termínem do konce dubna, Dále se budeme řídit stanoviskem MZ. Pokud se situace bude vyvíjet příznivě, lze uvažovat o znovuotevření mateřských škol souběžně s otevřením I. stupeň základních škol.
S pozdravem a přáním pevného zdraví
Marie Kubíková

[20.04.2020]

Dobry den,

zajimalo by me co hodla Praha 6 delat s ucelovym prehlasovanim deti, ktere se deje proto, aby dite jdouci na prvni stupen melo vetsi sanci dostat se na ‘lepsi’ skolu.

Myslim, ze problematika je celkem znama, ale aktivne se proti ni nevystupuje. Bohuzel pak dochazi k vytvareni “elitnich skol”, kde je pretlak zaku. Mel jsem za to, ze skoly maji byt ve svem pristupu a poskytovanem vzdelani rovnopravne. Nastaveny system je znacne prospecharsky.

Myslim, ze odhalit nekoho, kdo ucelove prehlasi dite neni pro prahu 6 velky problem, ale zrejme chybi vule.

Dekuji za odpved

Michal Siller

[03.03.2020] nová otázka Michal Siller

Vážený pane Sillere,

přestože máme na účelové přihlašování dětí k trvalému pobytu podobný názor, jsme jako zřizovatel zcela bez možnosti jakéhokoli ovlivnění tohoto problematického ustanovení školského zákona (§ 36, odst. 7). Zápis do 1. tříd základních škol probíhá podle správního řádu a podle ustanovení s přednostním přijímáním dětí na základě místa trvalého pobytu v době přijímacího řízení. V případě, že jsou splněny podmínky stanovené zákonem o evidenci obyvatel (č. 133/2000), nelze účelovou změnu místa trvalého pobytu považovat za podvod. Ředitel školy musí podle všech výše zmíněných předpisů posuzovat místo trvalého pobytu zapisovaných dětí na základě předložených dokladů, kterými mohou být občanský průkaz alespoň jednoho z rodičů spolu s rodným listem dítěte, případně občanský průkaz dítěte nebo výpis z evidence obyvatel potvrzující místo trvalého bydliště s platností ke dni zápisu do školy.

I když účelové přehlášení bydliště považuji osobně rovněž za neetické, bohužel se nemohu opřít o žádný právní předpis, který by to hodnotil jako protiprávní jednání. Zásluhou krajských samospráv, i jednotlivých poslanců nebo senátorů, bylo už i zpracováno několik návrhů, které by tento problém řešit mohly, avšak zatím se je nepodařilo prosadit k legislativnímu projednání. A bohužel se s těmito podněty neztotožňuje ani Ministerstvo vnitra, ani Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Není to vůle, co by nám v zájmu řešení tohoto problému chybělo, jsou to však především stávající právní normy, které to neumožňují. Krom jiného, Vámi bezproblémové „odhalení někoho, kdo účelově přehlásí dítě“ problém z pohledu směrnice na ochranu osobních údajů (tzv. GDPR) samozřejmě také je. Přišlo by mi docela paradoxní, bojovat proti „neporušování“ předpisů zrovna porušováním platných předpisů.
S pozdravem

Marie Kubíková, radní pro školství Prahy 6

[12.03.2020]

Dobrý den,
obracím se na Vás, jelikož mě velmi znepokojuje situace na ZŠ Dědina (Žukovského 6). Škola je, podle informací, které nám poskytlo vedení, maximálně naplněna. Znamená to, že reálně hrozí situace, kdy nebudou do školy přijaty všechny spádové děti. Tento stav bude s největší pravděpodobností platit i několik dalších let. Touto situací je ohrožena de facto i existence Waldorfské základní školy při ZŠ Dědina. Namísto, aby do školy byly přijímány děti rodičů, kteří o daný typ výuky jeví dlouhodobý zájem (chodí nyní do waldorfské školky), bude waldorfská škola nucena přijímat i děti rodin, které tento druh výuky nezajímá / nechtějí ho.
Ráda bych se proto zeptala, jak bude radnice Prahy 6 tuto situaci řešit. Stane se konečně ze školy ve Vlastině ulici (původně statní škola, nyní soukromá Prague British International School) opět státní škola pro místní občany? Nebo nechá radnice Prahy 6 rodiče, ať si poradí sami?
Děkuji za odpověď.

Řezníčková T.

[05.12.2019] nová otázka Tereza Řezníčková

Vážená paní Řezníčková,
situaci, která je obdobně napjatá u většiny škol MČ Praha 6, průběžně vyhodnocujeme. A v místech nejkritičtějších jsou již hotova (ZŠ A. Čermáka, ZŠ V. Čáslavské), realizována (ZŠ Bílá), připravována (ZŠ E. Destinnové, ZŚ náměstí Svobody 2, ZŠ J. A. Komenského) nebo plánována (ZŠ Červený vrch, ZŠ Marjánka, ZŠ Pod Marjánkou) opatření k navýšení počtu míst. Jelikož je přijímání k základnímu vzdělávání školským zákonem svěřeno do výlučné pravomoci ředitelům základním škol, požádali jsme ředitele škol již dvakrát o zpracování výhledu předpokládané naplněnosti tříd podle jednotlivých ročníků. Bohužel však ani ředitelé škol, ani úředníci či politici městské části, nedokáží předjímat rozhodnutí rodičů budoucích žáků prvních tříd – kteří z nich přihlásí dítě k zápisu do spádové školy, kteří do jiné školy v naší městské části, kteří do školy mimo městskou část Praha 6, případně kteří budou žádat o odklad…a zda to v případě ZŠ Dědina bude do waldorfské nebo do běžných tříd. Můžeme vycházet pouze ze statistických údajů a demografických předpokladů, o které se s Vámi mohu podělit.
Před třemi roky mělo dle evidence obyvatel přednostní právo přijetí do ZŠ Dědina 107 dětí. K zápisu se jich dostavilo 160, přijato jich bylo 97. Z toho 79 jich bylo z MČ Praha 6 a 64 žáků bylo spádových. Předloni se měly dle evidence obyvatel k zápisu do ZŠ Dědina dostavit 103 děti. Rodiče jich dovedli 120, z nichž jich bylo přijato 90 – z toho 74 s bydlištěm v MČ Praha 6 a 66 ve školském obvodu. Letos evidence obyvatel uváděla 117 budoucích prvňáčků s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ Dědina. Během zápisu rodiče dodali přihlášky 157 dětí, ředitel školy otevřel o jednu třídu více, než původně předpokládal a přijal 98 žáků 1. tříd (z MČ Praha 6 jich bylo 83, spádových 74).
Aktuálně je v ZŠ Dědina 694 žáků (nutno dodat, že téměř 150 z nich má bydliště mimo MČ Praha 6), rejstříková kapacita školy je 720 míst a ze školy bude odcházet nejméně 52 žáků 9. tříd. Na základě výše uvedených údajů lze předpokládat, že všichni žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ Dědina, kteří se k zápisu do této školy dostaví, budou přijati.
Prague British International School má nájemní smlouvu ve školní budově v ul. Vlastina uzavřenou do roku 2022 a jednání o jejím případném prodloužení či ukončení dosud nejsou ukončena. A samozřejmě i varianta využití této budovy ZŠ Dědina je zvažována.
S pozdravem
Ing. Marie Kubíková, radní pro školství Prahy 6

[13.12.2019]

Dobrý den, ráda bych se zeptala jaké jsou podmínky přestupu do jiné mateřské školy v rámci stejné městské části, tedy Prahy 6.
Děkuji Šmídová

[11.03.2019] nová otázka Lenka Šmídová

Vážená paní Šmídová,
děkuji za Váš dotaz. V současné době nejsou stanoveny žádné podmínky pro přestup do jiné mateřské školy. Jedinou možností je dohodnout se na přijetí ve Vámi zvolené mateřské škole a následně oznámit ukončení docházky ve stávající mateřské škole.
S pozdravem
Marie Kubíková

[12.03.2019]

 


ZPĚT na seznam skupin otázekpřidat NOVOU otázku do tohoto tématu© 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/otazky/list.php?ID=59 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz