Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Ptejte se ›› Ptejte se radních ›› detail/podstránka
Ing. Roman Mejstřík (fotka)
Ing. Roman Mejstřík
radní
(2014-2018)

» Doprava
» Životní prostředí

Otázky a odpovědi

Téma: Doprava

volební období 2014-2018


Dobrý den,
proč je v přípravě rozšíření kapacity křižovatky Vypich, když je evidentní, že zklidnění Patočkovy je naprosto v nedohlednu? Proč MČ zpříjemní autům cestu skrz obytnou čtvrť Břevnova k Blance? A kdy se emise budou reálně měřit u silnice a ne 300m v kopci nad ní? Děkuji. Musela

[13.09.2018] nová otázka Filip Musela

Vážený pane Muselo,

zkapacitnění křižovatky Vypich bylo doporučeno na projednávání v rámci pracovní skupiny „Dopady tunelového komplexu Blanka“ a úpravu křižovatky považujeme z pohledu městské části za přínosnou zejména ve vztahu k dopravní situaci na Bělohorské, resp. Karlovarské při cestě do centra. Tvorba kolon v tomto křižovatkovém uzlu přináší negativa v podobě objíždění dané křižovatky obytnou zástavbou po komunikační sítí, která není pro tuto zátěž dimenzována. Negativně působí zejména a na lokality Malý Břevnov a Petřiny.
V obecné rovině je nutno zmínit, že dopravní zklidňování nadřazeného komunikačního systému je velmi problematické. O zklidnění ulice Patočkova lze objektivně uvažovat až ve chvíli, kdy bude existovat úplný dopravní skelet města, tedy Břevnovská radiála a Silniční okruh kolem Prahy.

S pozdravem,
Ing. Roman Mejstřík
radní MČ Praha 6

[27.09.2018]

Pane Mejstříku,

domníval jsem se, že autobusové zálivy zastávek slouží k tomu, aby bylo možné autobus plynule objet. V poslední době se na Praze 6 tyto zálivy ruší, respektive se využívají jako zpomalovací šikany pro všechen provoz (průjezdný pruh ze zahradí a jezdí se zálivem). Nevím zda taková opatření nejsou kontraproduktivní. Mám na mysli např. křižovatku ulic U Prioru a Drnovská, kde je toto obstrukční opatření na obou ulicích. Obzvlášť směšně to působí na frekventované Drnovské, kde i kamiony jsou nuceny "vymést" původní zastávkový záliv a občas to tam stěží vytočí. Nepřehání se to s tou mantrou "ochrana chodců" až příliš?
Ostrůvek vytyčený balisetami na křižovatce U Prioru - Litovická měl asi jiný důvod (schválnost řidičům využívajícím ulici Špotzova), ale výsledek je taky sporný. Ti, kdo ze Špotzovy vyjíždějí, prakticky všichni chtějí do Litovické a pokud by to nebylo nebezpečné, bylo by až směšné pozorovat, jak se řidiči rozhodují, z které strany ten trojúhelník objedou (vlevo je to kousek v protisměru, vpravo se pak špatně vytáčí a je třeba někdy couvnout). Jak to udělat zcela legálně, to nevím.

Miroslav Budín

[14.09.2018] nová otázka Miroslav Budín

Vážený pane Budíne,

je nepochybné, že na některé trendy posledních let mohou být rozdílné názory. Jedním z markantních jevů současnosti je až nepřiměřená podpora cyklistů, přesto, že v objemu dopravních výkonů tvoří vcelku zanedbatelné procento účastníků silničního provozu.

Několik tragických nehod chodců, ke kterým došlo v uplynulých letech, do značné míry změnilo pohled některých subjektů (zejména Policie ČR) na dopravně inženýrská řešení. Tak došlo (např.) v řadě případů ke zúžení i hlavních komunikací v prostoru staničních ostrůvků MHD, což evidentně snižuje průjezdnost daným místem, ve prospěch větší bezpečnosti pěších (přecházejí pouze jeden jízdní pruh). Zároveň se v řadě případů upouští od dříve striktně vyžadovaných staničních zálivů pro autobusové zastávky a připouští se, že stojící BUS vytvoří tzv. „zátku“. Tam, kde to šířka komunikace dovoluje, jsou přechody dovybaveny středovými ostrůvky, které poskytují pěšímu větší bezpečnost při přecházení. Platné normy dnes přímo určují, kdy se podobná (stavební) opatření u nesignalizovaných přechodů musí užít. Při projektování podobných úprav se užívají tzv. obalové křivky, které prokáží, zda daná úprava je (v oblouku) bezpečně sjízdná pro všechny typy vozidel, které na daném úseku komunikace připadají v úvahu. Toto je třeba prokázat zejména při návrhu poloměru okružních křižovatek.
Z komunikace s občany dobře víme, že názory na podobné úpravy jsou různorodé. Zatímco řidiči žehrají na jakékoliv omezení průjezdnosti, pěší účastníci silničního provozu se dovolávají dalších a dalších opatření v jejich prospěch. Protože nelze vždy všem požadavkům vyhovět, od žadatelů o konkrétní úpravu pak dostáváme často kritické dopisy. Naší povinností, nicméně, je jednotlivé návrhy a požadavky podrobit multikriteriálnímu posouzení a zohlednit oprávněné požadavky všech účastníků dopravy (a ty se mohou lišit). Významné slovo má v těchto věcech rovněž Policie ČR, která zohledňuje svůj pohled na jednotlivá řešení.

Věříme, že toto vysvětlení přijmete s pochopením.

S pozdravem,
Ing. Roman Mejstřík
radní MČ Praha 6

[27.09.2018]

Dobrý den,

ráda bych se zeptala, jestli existuje možnost sloučení pokut za parkování v případě, že je auto pokutováno dva následující kalendářní dny po sobě na stejném místě, ze kterého se ani nepohnulo. Je možné v takovém to případě pokutovat za oba dva dny zvlášť?

Děkuji a srdečně zdravím
Zvonečková markéta

[10.09.2018] nová otázka Parkování Markéta Zvonečková

Vážená paní Zvonečková,

pokud se jedná o zasílání výzvy k uhrazení určené částky provozovateli vozidla dle § 125h odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v platném znění, tak ta bude zasílána pokaždé, když bude takovéto vozidlo zaznamenáno automatizovaným systémem. Pokud nebudou tyto výzvy uhrazeny, bude věc řešena ve správním (přestupkovém řízení), kde je institut společného řízení upraven v ust. § 88 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, který stanovuje obecné pravidlo projednávání přestupků ve společném řízení u více přestupků, jejichž skutková podstata se týká porušení právních povinností vyskytujících se ve stejné oblasti veřejné správy, a k jejichž projednání je příslušný týž správní orgán s výjimkou situace, kdy se však neprojedná ve společném řízení přestupek, který byl spáchán po zahájení řízení o jiném přestupku. Pokud tedy budou splněny všechny zákonem stanovené podmínky, bude věc projednávána ve společném řízení a bude ukládána jedna pokuta za sloučené přestupky.

S pozdravem,
Ing. Roman Mejstřík
radní MČ Praha 6

[26.09.2018]

Dobrý den,

mám otázku k dopravě na ulici Kladenská, která je dnes prakticky zkratkou pro ulici Evropskou. Na Kladenské ulici by měla být stanovená rychlost 30km v hodině. Bohužel díky absenci zpomalovacích prahů, případně radaru je tato rychlost standardně porušována. A to prakticky každým, kdo v ulici nebydlí. Jsem každodenně svědkem nebezpečných situací, kdy díky vysoké rychlosti projíždějících vozidel jsou v ohrožení dospělí i děti, které tu prochází do a ze školy. Prosím o zvážení opatření pro ulici Kladenská tak, aby průjezd vozidel byl opravdu stanovených 30km/h.

S pozdravem, Pavel Starka.

[25.07.2018] nová otázka Pavel Starka

Vážený pane Starko,

omlouvám se za prodlevu v odpovědi, způsobené dílem obdobím dovolených a dílem velkým množstvím pracovních úkolů.

Problematice bezpečnosti u škol se dlouhodobě věnujeme. Při ulici Kladenské se nachází ZŠ Červený vrch (křižovatka Alžírská), kde jsou nainstalovány retardéry, přechod je označen i svislým značením (přestože v křižovatkách postačuje vodorovné značení) a na zvýšený pohyb dětí jsou řidiči upozorněni i vodorovným značením se symbolem značky A12b „Děti“ a nápisem „ŠKOLA“. V blízkosti Kladenské se též nachází ZŠ Na Dlouhém lánu, kde je přechod zabezpečen opět retardérem, nápisy na vozovce a navíc je zdůrazněn balisetami (zelenými plastovými sloupky) na stínování před přechodem a svislou značkou A12 b „Děti“. Další úprava tohoto místa je na náš podnět zařazena do plánu investičních akcí BESIP. Přístup k této škole přes Kladenskou je zabezpečen adekvátně významu tohoto přechodu a vzdálenosti od školy (nejvyšší zabezpečení je třeba těsně u vstupu, kde je jednak největší koncentrace dětí a jednak jsou hned po opuštění školní budovy více nepozorné). Komunikace je zde směrově rozdělena středovým pásem, opět jsou použity nápisy na vozovce a přechod je zdůrazněn balisetami na stínování před přechodem. Optické zúžení průjezdu taktéž přispívá ke snížení rychlosti a my máme zkušenost, že drtivá většina řidičů v tomto místě jede předpisově. Ustanovení § 78 odst. 2 z.č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění uvádí, že dopravní značení a zařízení se má umisťovat pouze tak, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu, což musíme ctít my i Policie ČR (orgán příslušný v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, jež se s naším pohledem na event. umístění retardérů ztotožnil). Retardéry jsou nepochybně účinným prostředkem pro vynucení snížení rychlosti, na druhou stranu mají i svá negativa, kterými jsou zvýšené namáhání podvozků vozidel (a to i těch, co jedou předpisovou rychlostí), ale zejména generují hluk a otřesy, jež se přenáší do okolních budov. I proto je jejich instalaci nutno pečlivě vážit.

Co se týče radarů, tak Městská část disponuje pouze informativními radary, jež řidiči zobrazují jeho rychlost. Těchto zařízení máme samozřejmě omezené množství, nicméně pokusíme se jeden umístit do Kladenské. Proto bych uvítal Váš tip na nejvhodnější umístění (i směr), přičemž musí být upevněn na sloupech veřejného osvětlení (sloupy mají na sobě malé kovové štítky s číslem, začínajícím číslicí 6).

S pozdravem,
Ing. Roman Mejstřík
radní MČ Praha 6

[25.09.2018]

Dobrý den pane Mejstříku,

7.6.2018 jste byl dotazován na parkovací zóny v oblasti sídliště Dědina. Odpověděl jste obecně, že jednáte v souladu s usnesením RMČ č. 3390/18 . V daném usnesení Vám bylo uloženo "předat požadavek Zastupitelstva městské části Praha 6 náměstkovi primátorky hlavního města Prahy a řediteli Odboru rozvoje a financování dopravy MHMP".

Byly Vámi požadavky předány uvedeným osobám (předpokládám p. Dolínek, p. Šustr..správně?)? Je tedy možné se jich doptávat na stav problematiky ZPS a Dědina?

Ona situace na Dědině se ještě zhoršila se zprovozněním Cizinecké policie. Kroužících aut je stále více a více. Blokují parkoviště, kontejnery, nerespektují zákazy vjezdu,...atd.

S pozdravem
Petr Jareš

[07.09.2018] nová otázka Petr Jareš

Vážený pane Jareši,

požadavek na realizaci Zón placeného stání a na urychlené zřízení záchytných parkovišť typu P+R byl odeslán hlavnímu městu pod číslem jednacím MCP6 095546/2016 v měsíci dubnu letošního roku.

Velmi věříme, že k výše zmíněným realizacím dojde v co nejbližší možné době.

S pozdravem,
Ing. Roman Mejstřík
radní MČ Praha 6

[24.09.2018]

Vážený pane,
Nově budovaný ostrůvek přímo uprostřed křižovatky ulic Šárecká, Matějská a Na Šťáhlavce je zcela nesmyslně umístěný a z odbočení z ulice Šárecká do ulice Matějská dělá pro řidiče auta s přívěsem, nákladního auta či autobusu téměř kaskadérský kousek. A to je toto odbočení přímo ve trase autobusové linky 216 !! Kdo navrhuje prosím Vás takovéto dopravní opatření? Pro odbočení z ulice Šárecká do ulice Matějská a dále na Babu zde byl odbočovací pruh, který dával smysl, aby auta dávající přednost protijedoucím, neblokovala dopravu po hlavním směru křižovatkou. Tento pruh byl značně nepochopitelně zrušen. Nové dopravní opatření je značně kontraproduktivní a generuje zcela zbytečně nebezpečné situace. Zvažte vrácení situace do původního stavu a nechte nás se bezpečně vracet do našich domovů.
S pozdravem
Tomáš Dvořáček

[01.08.2018] nová otázka Ing. Tomáš Dvořáček

Vážený pane inženýre,

asi bude vhodné nejprve uvést důvody, jež vedly silniční správní úřad k realizaci dopravního ostrůvku. Evidovali jsme několik podnětů místních obyvatel, poukazujících na nebezpečné přecházení po tomto přechodu. Dle ČSN 736110 nemá délka neděleného nesignalizovaného přechodu přesáhnout 6,5 m, u provozu MHD a při rekonstrukcích 7 m. Pokud je přechod v nároží křižovatky, lze tuto hodnotu zvětšit v odůvodněných případech až o 3 m. Mezi obrubami je délka přes 11 m a nedělený přechod byl tedy v rozporu s normou. Bylo tedy nutno zvážit, zda jej zrušit (a to bychom se od místních, zejména starších obyvatel a rodičů s dětmi, dozajista dočkali mnoha negativních reakcí), nebo uvést do souladu s normovými požadavky. Po konzultaci s Policií ČR a zvážení frekvence levého odbočení do Matějské bylo rozhodnuto o vybudování dělícího ostrůvku na úkor odbočovacího pruhu, což se jevilo jako jediná reálná možnost. Návrh zpracoval dopravní projektant a s ohledem na zákaz vjezdu nákladních vozidel a autobusů do oblasti Baby (mimo vozidel se souhlasem MČ P6) ověřil možnost průjezdu vlečnou křivkou pro popelářský vůz (a když projede ten, pak i midibus linky 216, či osobní vozidlo s přívěsem). Řešení je navíc provizorní - doufáme, že Šárecká se v dohledné době dočká rekonstrukce, kdy bude řešen i prostor křižovatky.

S pozdravem,
Ing. Roman Mejstřík
radní MČ Praha 6

[21.09.2018]

Dobrý den,
na základě čeho byl znemožněn vjezd do Nových Vokovic ulicí Na Krutci z ulice Horoměřická, vyjma času raní špičky 7-10h? V současné době lze do celé čtvrti vjet pouze z Evropské. Nemyslím si, že je to šťastné řešení udělat hrdlo už i v tak dosti frekventovaném křížení chodců z metra, tramvají a autobusů s další dopravou. Předcházel tomuto rozhodnutí, nějaký model dopravní zátěže, ze kterého by vycházelo toto řešení? Nebo na základě čeho jsou tyto změny uskutečňovány? Osobně jako rezident této čtvrti tuto komunikaci často využívám, dokonce i navigace, pokud jedete po Evropské z Dejvic, vás už na Bořislavce tudy odklání, aby se člověk vyhnul křižovatce u metra Veleslavín. Uvažuje se o nějakém dalším napojení Nových Vokovic? Např. okolo tenisových kurtů Aritmy a Cube na Evropskou třídu. Protože nový Metropolitní plán počítá z transformací části území na další obytnou plochu a tím pádem i nárůstu rezidentů a zvýšení osobní automobilové dopravy.
Děkuji za odpověď.

[02.08.2018] nová otázka Vít Dvořák

Vážený pane Dvořáku,

jelikož dopravní omezení platí pouze mimo dopravní špičku, bylo by zbytečné utrácet prostředky daňových poplatníků za modely simulace dopravy, které by řekly, že dopravní zatížení křižovatky se zvýší, avšak zdaleka nedosáhne hodnot ve špičce – nemyslíte? Změna nevytváří žádné úzké dopravní hrdlo (pokud bychom ulici zjednosměrnili trvale, či ráno, chápu, že změna přispěje k problémům na Evropské při levém odbočení do Veleslavínské, kde je krátký odbočovací pruh a vzápětí závory, čímž by pro přímý průjezd směr Ruzyně zůstal k dispozici pouze pravý pruh, ale mimo špičku v tom opravdu problém nevidím). Takže první otázku bych uzavřel s tím, že dopravním omezením ulice Na krutci mimo dopravní špičku nejsou způsobeny kapacitní problémy na žádné z křižovatek.

Co se týče alternativního napojení Nových Vokovic například kolem objektu Cube, tak v této věci probíhají jednání vedení Radnice s vlastníky pozemků. Výsledek nám v tuto chvíli ještě není znám.


S pozdravem,
Ing. Roman Mejstřík
radní MČ Praha 6

[21.09.2018]

Dobrý den,
ráda bych se zeptala proč došlo k zjednosměrnění ulice na Krutci ve směru od Jenerálky? Vážně to byla nutnost? Okruh i směr křižovatka Horoměřická x Evropská bývají dost frekventované. Hledat cestu jak nejrychleji se dostat na Petřiny atd. není vůbec jednoduché.
Nabízí se, že důvod uzavření ulice je zapříčiněn zdejší novou výstavbou a patrně nějakou stížností nových rezidentů...
To bych si mohla rovnou přát, aby v nočních hodinách byla uzavřena ulice Milady Horákové. V těchto teplých dnech tam mít otevřená okna taky není nic příjemného...
Děkuji za odpověď, s pozdravem, Kohoutová

[22.08.2018] nová otázka Lenka Kohoutová

Vážená paní Kohoutová,

změna dopravního režimu je reakcí na velice silné tlaky ze strany některých obyvatel ulice Na krutci. A jelikož situace v ranní dopravní špičce na ulici Horoměřická je jaká je, nebylo možné vyhovět požadovaným zjednosměrněním (či dokonce přepažením komunikace), jelikož by se dopravní kongesce výrazně zhoršily a přenesly do dalších oblastí, což jsme žadatelům vysvětlili. Z diskuze následně vyplynul nový požadavek - zmenšit objem dopravní zátěže redukcí provozu alespoň mimo dopravní špičku. Na základě tohoto požadavku byla realizována nynější dočasná úprava, kterou budeme posléze vyhodnocovat a poté se budeme rozhodovat o dalším postupu. Nyní shromažďujeme reakce a to jak kladné, tak záporné, včetně té Vaší. A jen malou poznámku na závěr – nelze srovnávat významnou místní komunikaci I. třídy se čtyřmi jízdními pruhy a tramvajovou tratí s místní komunikací III. třídy Na krutci, která vždy bývala klidnou ulicí, sloužící převážně místní a nikoliv tranzitní dopravě.

S pozdravem,
Ing. Roman Mejstřík
radní MČ Praha 6

[21.09.2018]

Vážený pane radní,
rád bych se optal, z jakého důvodu se v oblasti Ořechovky neustále mění dopravní značení? Změny se týkají hlavně ulic Špálova, Východní, Západní, Lomená a Střešovická. Změny jsou zcela nelogické, pochopitelné jen z důvodu zájmu některých tzv. VIP. Změny způsobují v některých částech Ořechovky zhoršení dopravní obslužnosti, prodloužení dopravních tras, zhoršení dopravní bezpečnosti a zvýšení spotřeby pohonných hmot a tím zhoršení životního prostředí. Rád bych se jako daňový poplatník optal, kolik finančních prostředků od roku 2016 již tyto neustálé změny stály a kdo je platí?
S pozdravem
Jos. Jezourek

[29.08.2018] nová otázka Ing. Josef Jezourek

Vážený pane Jezourku,

důvodem změn jsou samozřejmě podněty (a pokud to tak mohu říci i velmi silné tlaky) místních obyvatel. Naprosto chápu postoj místních, kteří bydlí ve vilové zástavbě, jež byla vždy velice klidná co se týče dopravní zátěže, a jako zcela legitimní vnímám jejich snahu snížit množství průjezdné dopravy na nezbytné minimum. Ve snaze dopravně zklidnit oblast Ořechovky byly provedeny některé úpravy dopravních režimů, které lokalitě jako celku pomohly, na druhou stranu zbylá tranzitní doprava začala některé vedlejší komunikace více zatěžovat (Špálova). Proto došlo k dílčím úpravám směrností, které se, jak ukázala praxe, ne zcela osvědčily (poslední rok jsme byli pod velmi intenzivním tlakem obyvatel z ulice Lomené, kde se doprava koncentrovala). Přišli jsme tedy s návrhem spravedlivého rozdělení dopravní zátěže ve formě zobousměrnění všech propojů mezi Střešovickou a Cukrovarnickou. Při projednávání přes úřední desku jsme však obdrželi takové množství připomínek a námitek, že bylo zřejmé, že toto není cesta a vyzvali jsme tedy rezidenty, aby se domluvili na nějakém všeobecně přijatelném řešení a poskytli jsme potřebnou součinnost. Výstupem byl návrh, který sice nemá podporu všech místních, ale je určitým kompromisem, který převádí část dopravní zátěže z Lomené do ulice Špálova. Toto kompromisní řešení je nyní realizováno a to jako dočasné. Posléze bude vyhodnoceno a doufáme, že bude již definitivní, jelikož sami jsme si vědomi, že úpravy značení nejsou zanedbatelnou položkou v rozpočtu města. Výši nákladů Vám však sdělit ani při nejlepší vůli nemohu, jelikož úpravy značení realizuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Co se týče zhoršení dopravní obslužnosti a souvisejícímu zvýšení nákladů na PHM, tak zde je nutno uvést, že změny si vyžádali sami místní obyvatelé.

S pozdravem,
Ing. Roman Mejstřík
radní MČ Praha 6

[21.09.2018]

Vážený pane Mejstříku,

Již více než měsíc se snažím od Vás dostat odpověď na otázku, kdy budou realizována dopravní opatření v oblasti Břevnova, jež vzešla ze 2 anket ( viz www.praha6.cz ) a předchozí petice občanů bydlících na Bílé Hoře. Odpovedí zatím vždy byla prázdná politická fráze o zavedení 30 km limitu, jenž, jak víte, nic neřeší.

Prosím o konkrÄ—tní odpověď na otázku: KDY budou zavedena dopravní opatření (systém jednosměrek), která vzešla z výše uvedené ankety?

Řešení jste sliboval již na setkání s občany Břevnova ( nynî též budou voliči v komunálních volbách) v roce 2016 a zatím se nestalo nic.

Předem děkuji za odpověď.

Tomáš Černý

[30.08.2018] nová otázka Mgr. Tomáš Černý

Vážený pane magistře,

výsledky druhé ankety jsou poměrně těsné – 186 hlasů pro systém jednosměrných ulic, 167 hlasů pro předělení oblastí. V podnětech, které bylo možné v rámci ankety též vznášet, se velmi často opakuje názor, že dotyčný nesouhlasí ani s jednou z variant. Očekávali jsme podstatně jednoznačnější podporu pro naše další kroky. Takto se dostaneme pouze do začarovaného kruhu, kde vyhovíme řekněme 1/3 obyvatel a 2/3 se postaví proti nám. V tuto chvíli tedy připravujeme pouze zavedení zóny Tempo 30, která je nekonfliktní, byť neřeší problém průjezdné dopravy.

S pozdravem,
Ing. Roman Mejstřík
radní MČ Praha 6

[21.09.2018]

 


ZPĚT na seznam skupin otázekpřidat NOVOU otázku do tohoto tématu© 2018 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/otazky/list.php?ID=45 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz