Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Ing. Jan Holický, MBA (fotka)
Ing. Jan Holický, MBA
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře tajemník ÚMČ

Otázky a odpovědi

Téma: Činnost Úřadu Městské části Praha 6, výkon státní správy


Dobrý den,
na základě komunikace s jinými členy zastupitelstva bych měl následující dotaz. Proč nejsou na webu MČ zveřejňovány všechny dotazy občanů a proč jenom dotazy, na které příslušný zastupitel odpoví? Tento systém v zásadě nenutí zastupitele odpovídat na dotazy, na které z jakýchkoliv důvodů odpovědět nechtějí.
Díky
Pavel Charvát

[07.06.2018] nová otázka Pavel Charvát

Vážený pane Charváte,

děkuji Vám za Vaši připomínku k fungování webu praha6.cz. Tento web projde v dohledné době změnou, tvůrcům předám i Váš podnět k případnému zapracování.
Na jednotlivé členy rady a na úřad je možné se obrátit hned několika způsoby. Kromě oficiálních podání dle správního řádu (případně jinými zákony - např. o svobodném přístupu k informacím, petičním, o hl. m. Praze, …) je možné využít i méně formální kanály jako je e-mail, sociální sítě a také modul „Otázky a odpovědi“ oficiálního webu Prahy 6. Každá cesta má svá pravidla, každá má své výhody a nevýhody, každá je koneckonců využívána jinou skupinou uživatelů. Modul Otázky a odpovědi byl (již před mnoha lety) vytvořen především na prezentaci odpovědí na otázky, které by mohly zajímat širší okruh tazatelů. Vzešel z dřívějšího formátu „diskusního fóra“, které umožňovalo neregulovanou vzájemnou reakci neomezeného okruhu uživatelů a v některých případech docházelo k nekončícímu řetězení příspěvků a odpovědi poskytované radnicí, v takových vláknech často zanikaly.
Z Vašeho dotazu vyplývá, že existují dotazy, které jsou delší dobu nezodpovězené. To je nepochybně špatně a je to škoda pro širokou veřejnost a ve výsledku i pro dotazovanou osobu. Proto jsem instruoval příslušné pracovníky, aby modul důsledněji kontrolovaly a požádal jsem i členy rady, aby mu věnovaly dostatečnou pozornost. Věřím, že dojde v tomto směru ke zlepšení.
Ještě jednou děkuji za podnět, a jak jsem napsal v úvodu, předám jej též tvůrcům nového webu k případnému zapracování.

S pozdravem

Jan Holický

[20.06.2018]

Vážený pane tajemníku, jaké předpisy upravují jednání a chování pracovníků úřadu, tedy kromě správního řádu ?

[16.03.2018] nová otázka Ing. Petr Zdobinský

Vážený pane Zdobinský,

chování úředníků upravuje především zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,
dále Vámi zmíněný zákon č. 500/2004 Sb., správní řád a jako u všech zaměstnanců též zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Vnitřní předpisy pak mohou upřesnit ve výše uvedených zákonech povinnosti úředníků.

S pozdravem

Jan Holický

[03.04.2018]

Dobrý den, chceme požádat o informaci a vysvětlení, jak je možné, že úřad MČ Prahy 6 nijak nereaguje na doporučený dopis nájemníků v domech ul. Zelená 15 a 15a datovaný již 14.12.2017, dále na dotaz e-mail v podatelně úřadu (pouze potvrzeno přijetí dopisu)a nakonec ani na e-mail ze dne 12.2.2018 adresovaný starostovi a vedoucí odboru správy majetku.
Těmto dvěma osobám byl současně adresován původní dopis nájemníků. Domníváme se, že odpověď úřadu má být odeslána ve lhůtě 30 dnů. Není tomu tak?
Děkujeme za odpověď.

[15.02.2018] nová otázka Ing. Ivan Chvojka

Vážený pane Chvojko,

Váš dopis ze dne 14.12.2017 adresovaný panu starostovi a kopie Ing. Lacinové byly doručeny do podatelny ÚMČ Praha 6 dne 18.12.2017. Vzhledem k obsahu dopisu byl zvolen postup nejprve projednat s nájemci návrhy a podněty a v intencích jednání navrhnout další postup. Jednání se uskutečnilo dne 31.1.2018, a dle mých informací jste se ho zúčastnil. Na tomto jednání Vám i bylo sděleno, že odpověď pana starosty Vám bude odeslána právě s ohledem na závěry tohoto jednání až následně. Poté byl pan starosta podrobně seznámen se situací v domě a došlo k projednání s dotčenými odbory. Dne 21.2.2018 byla odeslána dopisem starosty odpověď na Váš dopis. Na Váš email ze dne 13.2.2018 Vám Ing. Lacinová odpověděla dne 22.2.2018.

S pozdravem

Jan Holický

[23.02.2018]

Dobrý den.
Bydlíme na výše uvedené adrese. S námi bydlí i maminka (Nina Zelenková), která je nemohoucí. Potřebuji prosím vědět na koho a kdy se obrátit, aby k nám domů v den voleb do Poslanecké sněmovny někdo přišel z volební komise našeho obvodu a ona mohla odvolit doma. Předem Vám děkuji za odpověď. Feřtr Jiří

[12.10.2017] nová otázka Jiří Feřtr

Vážený pane,

je možné telefonicky u Bc. Lucie Háskové nebo Mgr. Anny Palasové (odbor vnitřních věcí Úřadu m.č. Praha 6 - tel.č. 220 189 772 nebo 220 189 750) požádat pro maminku o hlasování mimo volební místnost. Sdělený požadavek bude tlumočen členům volební komise, kteří za ní v den voleb zajdou s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Případně je možné v den voleb (v čase, kdy probíhá hlasování) kontaktovat přímo členy volební komise a domluvit s nimi takovou "návštěvu".
Telefonní kontakty na jednotlivé volební okrsky jsou uveřejněny na webu Prahy 6 v rubrice VOLBY 2017.

S pozdravem

Jan Holický

[16.10.2017]

Dobrý den,
už třikrát jsem nedostal volební lístky domů. Vím, že je mohu obdržet i ve volební místnosti, ale to považuji za nerovnoprávnou možnost, nadto se vždy dlouho rozmýšlím, tedy rozmýšlel jsem se, dokud mi byly volební lístky doručovány. Prosím, předejte případně tento dotaz někomu, kdo by na něj odpověděl; na stránkách Volby, resp. Volební komise jsem žádný prostor pro dotazy nenašel.
Vlastimil Hála

[19.09.2017] nová otázka Vlastimil Hála

Vážený pane Hálo,

v případě, že se osoba doručující hlasovací lístky nedostane ke schránce voliče, vyvěsí na jeho dveře domu písemné upozornění s uvedením termínu, kdy učiní druhý pokus o doručení lístků.
V případě, že ani podruhé není pokus úspěšný, vylepí na dům oznámení o čísle volebního okrsku a volební místnosti s informací, že hlasovací lístky obdrží volič ve volební místnosti.
Takové skutečnosti (popř. i situace, kdy je schránka rozbitá, či chybí úplně apod.) vyznačí následně do seznamu voličů.
V tuto chvíli však již takové záznamy z minulých let nemáme k dispozici a není proto možné přesně určit příčinu.
Lhůta pro roznášení hlasovacích lístků při těchto volbách končí dnem 17.10.2017.
Pokud dlouhodobě nedostáváte hlasovací lístky máte možnost si je osobně vyzvednout počínaje pondělkem 02.10.2017 přímo na odboru vnitřních věcí (1. patro, dv.č. 126) nebo se telefonicky domluvit na způsobu doručení a to u sl. Lucie Háskové, tel.č. 220 189 772.

S pozdravem

Jan Holický

[27.09.2017]

Vážený pane tajemníku,
na webu hlavního města Prahy je vystaven k připomínkování do 9.3.2017 návrh nařízení, kterým se mění nařízení č. 7/2016 SbHMP, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých je (zkráceně řečeno) zpoplatněné parkování. Vystavili jej však bez toho podstatného, tedy příloh s konkrétním vymezením. Na návrh jejich doplnění zatím (k 10.2.2017 ráno) nereagovali.
Má městská část Praha 6 k dispozici přílohy týkající se naší městské části?
Pokud ano, mohla by je vystavit na svém webu?
Děkuji.
S pozdravem
Josef Jůza

[10.02.2017] nová otázka Josef Jůza

Vážený pane Jůzo,

děkuji Vám za Váš podnět. Materiál zpracovaný příslušným Odborem rozvoje a financování dopravy Magistrátu hlavního města Prahy a logicky je tedy věcí uvedeného odboru předmětný materiál poskytnout nejen městským částem, ale všem zainteresovaným občanům hlavního města Prahy například prostřednictvím svých web. stránek.
Jak jsem byl informován, zodpovědný zástupce MHMP na Vaše dotazy a připomínky obratem reagoval ve dvou sděleních ze dne 10.02.2017, přičemž Vám poskytnul požadované přílohy, jakož i vysvětlení jejich celkového nezveřejnění.
S ohledem na velmi úzkou specializaci materiálu a jeho velikost nepovažujeme za vhodné příslušné přílohy zveřejňovat samostatně na webu Prahy 6, neboť samotné ztvárnění přílohy bez podrobnějšího velmi složitého vysvětlení celého schvalovacího procesu by mohlo přispět ke zhoršení přehlednosti celého stávajícího i připravovaného rozsahu zón placeného stání.
Každopádně Vás mohu ujistit, že na tvorbě materiálu se naše městská část aktivně podílela a tento zahrnuje veškeré naše požadavky, které budou následně dále precizovány při schvalování opatření obecné povahy ve věci umístění konkrétního dopravního značení v dotčených oblastech s možností aktivního zapojení veřejnosti.

S pozdravem

Jan Holický

[20.02.2017]

Vážený pane tajemníku, otázka je sice z oblasti dopravy, ale té části, která spadá do státní správy:
V ulicích Střešovické a Na Petřinách byla loni vyznačena místa pro přecházení vozovky na místech, kde jsou stavebně vybudována (například na opačných koncích tramvajových nástupišť než přechod pro chodce). Budou podobně vyznačena i na Bělohorské? Osobně bych to uvítal.
S pozdravem
Josef Jůza

[05.02.2017] nová otázka Josef Jůza

Vážený pane Jůzo,

je skutečností, že donedávna nebylo možné tzv. místa pro přecházení značit. Až současná legislativa (vyhláška č. 294/2015 Sb.) zavádí vodorovné i svislé dopravní značení (A 12a, V 7b), které toto umožňuje. S prvními instalacemi nového dopravního značení se lze již dnes na komunikacích městské části setkat.
Odbor dopravy a ŽP vznesl před časem k metodicky řídícímu orgánu (ODA MHMP) dotaz s akcentem na celoměstské sjednocení metodiky při uplatňování nové úpravy. Bohužel, zatím jsme ještě odpověď neobdrželi. Každopádně ale s doznačením stávajících míst pro přecházení počítáme, mj. i proto, že neoznačená místa pro přecházení nejsou pro řidiče dobře viditelná a může tak snadno dojít ke kolizi s chodcem, zejména v případech, kdy chodec mylně předpokládá, že na místech pro přecházení má stejná práva, jako při přecházení přechodu pro chodce (dopravní značky IP 6, V 7a).

S pozdravem

Jan Holický

[09.02.2017]

Dobrý den, zajímalo by mne, jestli Městská část pro Prahu 6 nějak upravuje otázku hluku v souvislosti rušením nájemců v sobotu neděli a státní svátky. Konkrétně v našem domě se přestavuje bývalý obchod a hluk se nepříjemně ozývá po celém domě. Toto rušení je velmi nepříjemné. O upozornění na nadměrný hluk v souvislosti s přestavbou, popř. upozorněním správce objektu si nejsem vědom. Jsou tedy nájemci a užívatelé nebytových prostor povinni se zdržet jakéhokoli nadméěrného hluku v těchto dnech? Popř. jsou povinni vyvěsit nějaké upozornění? Děkuji za objasnění a přeji hezký den.

[15.01.2017] nová otázka Michal Potočný

Vážený pane Potočný,

hl. m. Praha nemá v současné době tzv. "hlukovou vyhlášku", která by regulovala činnosti, které způsobují hluk a jsou prováděny v čase mimo hodiny nočního klidu nebo například ve dnech pracovního klidu, státní svátek apod. Noční klid je stanoven od 22.00 hod. do 06.00 hod., kdy za jeho porušení je možné uložit sankci dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, do výše 10.000 Kč. Nájemci a uživatelé nebytových prostor v hodinách mimo noční klid nejsou povinni v rámci stavebních úprav zdržet se nadměrného hluku (dost dobře nelze realizovat stavební úpravy nehlučně), nejsou také povinni vyvěsit nějaké upozornění na nadměrný hluk pro ostatní nájemníky, byť v rámci zachování dobrých sousedských vztahů to považujeme za vhodné. Samozřejmě takovéto osoby musí dodržet povinnosti, které jim ukládá zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, pro realizaci stavebních úprav.

S pozdravem

Jan Holický

[23.01.2017]

Vážený pane Holický

Obracím se na Vás, protože jak TSK(parkuj v klidu), tak info linky k ZPS nejsou schopni mi odpovědět na moji otázku(pokud se vůbec dovolám).
Rád bych věděl, zda se bude s dosavadním systémem parkování ve Vokovicích hýbat.
Fialové zóny jsou naprosto žádnou variantou pro nerezidenty.

Modelový příklad týkající se přímo mojí osoby. Nemám v Dejvicích přihlášené trvalé bydliště a zatím si ho nehodlám přehlašovat.
Bydlím v bytě mé přítelkyně v Kamerunské ulici. Doposud jsem parkovával vůz v Nigerijské ulici, kde je místa habaděj a přes noc tam krom mého, stálo jedno nebo dvě další auta.
Ráno, při odjezdu do práce, jsem se plynule vystřídal s majiteli vozů se středočeskou poznávací značkou, kteří zde vůz nechali a dál pokračovali MHD,
odpoledne při návratu z práce to proběhlo stejným způsobem.

Chápu, že chcete i přes absenci parkovacích domů, či záchytných parkovišť vyštvat středočechy z okolí stanic metra, ale proč proboha nezměníte alespoň parkovací dobu na hodinách u fialových zón?
V ostatních částech Prahy s ZPS mají logicky nastavené placené parkování od 8 do 18ti hodin. Rád bych tedy věděl, zda budete s hodinami hýbat nebo kde mám parkovat.

Budu očekávat Vaši odpověď a blokovat místa rezidentům, kteří bydlí v okrajových částech zóny.

Děkuji a jsem s pozdravem,
Ladislav Havel

[02.09.2016] nová otázka Ing. Ladislav Havel

Vážený pane inženýre,

děkuji za Váš podnět k projektu zón placeného stání (ZPS). Vzhledem k tomu, že zóny byly zprovozněny dne 24.08.2016 a jsme tedy v podstatě ve fázi zkušebního provozu, evidujeme celou řadu připomínek či návrhů na změnu. Každý bude individuálně vyhodnocen a následně projednán se zástupci hlavního města Prahy. Změna časové působnosti patří mezi opakující se požadavky, proto o ní bude nepochybně velmi podrobně jednáno.

S pozdravem

Jan Holický

[12.09.2016]

Radnice prahy 6 má podle údajů na dveřích otevřeno mimo pondělí a středu do 16:00. Jak je možné, že odbor evidence obyvatel a osobních dokladů má zkrácenou pracovní dobu úterý a čtvrtek do 14:30 a přes oběd (1 hodina?!)úplně zavřeno?

[30.08.2016] nová otázka Ing Pavel Langer

Vážený pane inženýre,

u vstupu do úřadu městské části Praha 6 jsou uvedeny následující informace:

Úřední hodiny
Po a St 08:00 - 18:00 hod

Podatelna, pokladny, informační kancelář
Po 08:00 - 20:00 hod.
Út 08:00 - 16:00 hod.
St 08:00 - 18:00 hod.
Čt 08:00 - 16:00 hod.
Pá 08:00 - 14:00 hod.

Úřední hodiny platné pro celý úřad jsou tedy pondělí a středa od 8 do 18 hodin nepřetržitě (tj. bez polední pauzy). Tyto úřední hodiny jsou rozšířeny u agend, které to svým charakterem umožňují. Odbor evidence obyvatel a osobních údajů, který vyřizuje mj. občanské průkazy a pasy má rozšířené úřední hodiny v úterý a čtvrtek 08:00 - 12:00 a 13:00 - 14:30 hod. a v pátek 08:00 - 12:00 hod. Je pravdou, že tyto úřední hodiny nejsou speciálně vypsány na dveřích úřadu a přestože to nečinilo žádné významné potíže, děkuji Vám za podnět ke zlepšení informování občanů. Pracovníci uvedeného odboru odbaví denně v průměru cca 300 osob, přestávka neslouží pouze k obědu, ale též k dalším administrativním záležitostem souvisejícím s náplní práce.

Pro Vaši informaci doplňuji, že podatelna, pokladna a informační kancelář (agendy Czech Pointu - výpisy z některých registrů, ověřování listin, apod.), které se nacházejí ve vstupní hale úřadu a a zajišťují nejběžnější a nejčastější kontakt úřadu s veřejností, mají rozšířené úřední hodiny tak, jak je uvedeno na dveřích úřadu. Podrobnosti je možné nalézt též na webu www.praha6.cz u jednotlivých odborů. Pochopitelně je možné (umožňuje-li to organizace práce) domluvit na návštěvě i mimo výše zmíněné úřední hodiny.

S pozdravem

Jan Holický

[31.08.2016]

 


ZPĚT na seznam skupin otázekpřidat NOVOU otázku do tohoto tématu


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/otazky/list.php?ID=43 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz