Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Ptejte se ›› Ptejte se radních ›› detail/podstránka
Bc. Jan Záruba (fotka)
Bc. Jan Záruba
zástupce starosty
(2006-2010)

Otázky a odpovědi

Téma: životní prostředí, veřejná zeleně, odpadové hospodářství, úklid komunikací a veřejných prostor, kamerový systém, program Stop graffiti, obecně prospěšné práce, chodníkový program, doprava

volební období 2006-2010


Dobrý den,
nejsem si jista, zda svůj dotaz/připomínku směřuji správně.
Při jízdě tramvají jsem si všimla, že lavičky v ulici Střešovická (mezi zastávkami Sibeliova - Ořechovka) jsou čerstvě natřené.
Ráda bych se zeptala, proč tmavě hnědou barvou: nejen že ji považuji za neestetický přežitek minulých dob, kdy se vše mořilo nahnědo, ale hlavně je velmi nepraktická. Za slunečného počasí je na rozpálenou lavičku prakticky nemožné si sednout.
Proč nezvolíte jednoduchou a univerzální bílou?
S pozdravem
Markéta Vančurová

[05.07.2010] nová otázka Markéta Vančurová

Vážená paní Vančurová,

dovolte mi několik slov k Vašemu dotazu k barvě laviček. Také lavička jako součást uličního prostoru, většinou situována u zelených ploch, by měla s okolím spíše splynout, než zářit jako cizorodý prvek do okolí. Z tohoto důvodu jsou užívány barvy většinou „přírodní“. Určitě bychom mohli najít mnohé další klady a zápory světlých a tmavých barev, po dešti, např. tmavé barvy dříve usychají, světlé přitahují hmyz, atd. Hnědou barvu považujeme za optimální zvláště na dřevěných površích, pro které je tato barva typická.

Děkujeme Vám za Váš zájem

S úctou
Jan Záruba

[13.09.2010]

Važený pane bakaláři,
děkuji Vám za odpověď na moji otázku ze dne 24.5.2010. Píšte zde, že v podstatě není možno s nastalou situací nic dělat. Uvědomuji si složitou situaci obou policíí (MP i PČR), a jejich činnost v této oblasti považuji za vynikající. Z toho důvodu jsem vznesl dotaz na Vás za účelem systémového řešení situace. Bylo by možné zvážit rozšíření oblasti, kde je zakázáno požívání alkoholu na veřejnosti na park v ulici Rooseveltova eventuelně i Lotyšská, aby nedošlo pouze k přesunutí problému o jeden blok? Nebo řešit tuto situaci změnou Provozního řádu parku v ulici Rooseveltova?
Děkuji a jsem s pozdravem,
Michal Čerych

[30.07.2010] nová otázka Ing. Michal Čerych

Vážený pane Čerychu,

k Vašemu podnětu mohu konstatovat pouze tolik, že od 1.8.2010 vešel v účinnost právní předpis, jež upravuje obecně závaznou vyhlášku č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. Nelze však označit území celoplošně, je nutné označit konkrétní místa. Městská část se na jaře k návrhu vyjadřovala a mnohé lokality Prahy 6 byly do tohoto předpisu zahrnuty. Mimo jiné i Vámi uváděná lokalita parku Rooseveltova. Doufáme, že tato změna přispěje ke zlepšení života na území městské části Prahy 6.

S úctou
Jan Záruba

[13.09.2010]

Dobrý den

Urguju svůj dotaz ze začátku srpna 2010 na který jste mi stále neodpověděl. Jedná se o termíny zahájení a ukončnení rekonstrukve ulice V Podbabě. Dnes v poledene došlo k uzavření naší ulice (dopravní značka zákaz vjezdu mimo vozidel stavby). V ulici nejen bydlím, ale moje manželka zde také provozuje školku. Deně za námi jezdí rodiče s dětmi, musímě denně zásobovat. Nikdo nás o uzavírce ani o termínech stavby neinformoval. Na stránkch úřadu Prahy 6 není o akci žádná informace, ani na úřední desce ani jinde. Kdo má povinost informovat obyvatele a firmy v dotčené ulici a proč to neudělal? Kdo nám oznámí kdy a kde nám rozkopou ulici a chdníky? Dostaneme se s autem na náš pozemek? Nezůstaneme s autem odříznuti od silnice?

[18.08.2010] nová otázka Radko Marek

Vážený pane Marku,

od 19.08. do 30.11.2010 je Odborem dopravy a životního prostředí dle zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, povolena uzavírka komunikace V Podbabě z důvodu rekonstrukce komunikace a zkapacitnění Šáreckého potoka. V souběhu se stavební činností bude prováděna i úprava inženýrských sítí (pokládka plynu, kanalizace...) a obnova mostků přes Šárecký potok. Dle sdělení zástupce zhotovitele stavby, byli obyvatelé dotčení stavbou osobně informováni.

Je samozřejmostí, že po dobu stavby bude vždy umožněn vstup do objektů. Co se týče vjezdu osobních vozidel rezidentů, tak to bude možné pouze po dohodě se stavbou (odpovědný pracovník pan Míka tel.:  775 115 709). Zástupce stavby byl informován o provozu školky. Rodiče, kteří vozí děti do školky, budou muset zaparkovat před uzavřeným úsekem a děti dovést pěšky. Předpokládáme, že zpočátku bude možné školku zásobovat až k objektu (od ul. V Šáreckém údolí) a později pomocí drobnější techniky (vozík, rudl atp.). Dodatečná písemná informace o uzavírce komunikace bude prostřednictvím zhotovitele stavby doručena přímo do poštovních schránek.

Velmi se Vám omlouváme za komplikace, které Vám takto příp. vzniknou.

S úctou
Jan Záruba

[13.09.2010]

Dobrý den, v souvislosti se stále narůstající intenzitou dopravy v ulicích Bělohorská a Karlovarská (již skoro celodenní kolony před zůžením ve směru z města) se stále více řidičů pokouší kolonu objet uličkami Malého Břevnova a to většinou nepřiměřenou rychlostí a velmi často i v protisměru. Chystá město nějaká opatření? Situace je poslední dobou již naprosto neúnosná.

Druhý dotaz se týká řešení dopravy na ulici Bělohorská a Karlovarská po otevření soustavy tunelů Blanka. Toto dílo je jistě potřebné a v zásadě přínosné. Zcela jistě a le přitáhne další dopravu na výše zmíněné komunikace a lze zde tudíž očekávat totální dopravní kolaps a pro bydlení naprosto nevyhovující životní prostředí. Pokud je mi známo, tak Břevnovské radiály se pokud kdy vůbec jen tak nedočkáme. Je to tedy skutečně tak, že se tento problém jednoduše řešit nebude a obyvatelé těchto ulic mají prostě smůlu?

S pozdravem

Ing. J. Liber

[07.09.2010] nová otázka Ing Jens Liber

Vážený pane inženýre,

Vaši otázku lze rozdělit do dvou poloh.
K té první lze konstatovat, že řidičům je k dispozici celá komunikační síť (24 hodin denně) a omezení jsou dána pouze obecnou nebo místní úpravou silničního provozu. To, s čím se jistě smířit nelze, je hrubé porušování dopravních předpisů (jízda v protisměru, jízda na červenou, překračování povolené rychlosti, apod.). Postih těchto prohřešků je ale výhradně v rukou některé z policií. Ty, při stále rostoucím nedostatku finančních prostředků, se budou čím dál tím více soustřeďovat pouze na některé problémy, dle vlastního vyhodnocení situace. Na straně druhé, aplikaci některé z drastičtějších metod, jak omezit provoz na místních komunikacích nižších tříd, nepovažujeme za korektní. Lidé bydlí a žijí jak v uličkách Malého Břevnova, tak i na Bělohorské/Karlovarské třídě a nepřiměřená ochrana jedné skupiny obyvatel na úkor té druhé porušuje princip rovného zacházení.
Výstavba Břevnovské radiály jistě není chimérou s nejasným výsledkem. Vzhledem k velmi obtížnému projednávání navržených variant s dotčenými městskými částmi, příp. s některými občanskými aktivitami, ale nabrala realizace záměru poměrně velké zpoždění. Není asi třeba zdůrazňovat, že současná doba rozpočtových škrtů brzkému zahájení výstavby příliš nepřispěje. Obecně lze předpokládat, že před dokončením výstavby Městského okruhu v našem segmentu (2012 – 2013) k zahájení výstavby Břevnovské radiály nedojde. Realizace stavby bude odvislá od schopnosti města tak velkou akci bez nežádoucího zadlužení ufinancovat, příp. od priorit, které si vytýčí nové vedení hl. města, vzešlé z podzimních voleb.

S úctou
Jan Záruba

[13.09.2010]

Dobrý den, ráda bych se zeptala, kdy se má začít stavět obchvat Vítězného náměstí (od Gymnasijní ul. k Svatovítské ul.)? Děkuji.

[07.09.2010] nová otázka L. B.

Vážená paní,

o termínu výstavby této komunikace není v této chvíli rozhodnuto. Při nedávném posuzování variant byla jako nejlepší zvolena varianta, vedená zčásti po stropě zahloubené Buštěhradské dráhy. Protože i modernizace dráhy byla pro nedostatek finančních prostředků odložena na neurčito, byly by veškeré odhady realizačních termínů pouhou spekulací.

S úctou
Jan Záruba

[13.09.2010]

Vážený pane Zárubo,
Ve Volavkově ulici bylo zrušeno dětské hřiště a prostor byl oset trávou. Bohužel, při této rekonstrukci byly odstraněny i čtyři ze šesti laviček. Ze zbývajících dvou jednu téměř pravidelně obhospodařuje bezdomovec a pro postarší občany zbýá jenom jedna. Nebylo by možno alespoň ty čtyři opět zřídit?
Děkuji Jiří Toman

[19.07.2010] nová otázka Jiří Toman

Vážený pane Tomane,

v současné době probíhá výběrové řízení „Instalace, údržba a provoz laviček a zahrazovacích sloupků“. Po vyhodnocení tohoto výběrového řízení bude s jeho vítězem uzavřena rámcová smlouva, ve které budou stanoveny všechny podmínky pro dodávky a opravy laviček a zahrazovacích sloupků. Předpoklad uzavření smlouvy je podzim 2010. Do té doby nelze zatím nové lavičky pořizovat.

Váš požadavek byl zaevidován na odboru dopravy a životního prostředí a ihned, jak to bude možné, Vám bude vyhověno.

S úctou
Jan Záruba

[02.09.2010]

Přejezdy přes železnici směr Kladno v ulicích Drnovská, Litovická, U Kolejí/U stanice a Veleslavínská mají nesmyslně dlouho před průjezdem vlaku spadlé závory a/nebo zapnuté signalizační zařízení. U přejezdů Litovická a U Kolejí zvláště pokud jede vlak od Kladna, u ostatních v obou směrech.Ve Veleslavínské dochází občas dokonce k blokování dopravy až na Evropské. Jelikož tudy denně pravidelně jezdím, celkem mě to obtěžuje. Kromě toho může jít i ohrožení života a zdraví(netrpěliví řidiči přejedou v době signalizace, zdržení záchranné služby či hasičů,..) Tato situace se táhne už hodně dlouho. Dá se s tím něco dělat_

[26.07.2010] nová otázka Milos Brejcha

Vážený pane Brejcho,

městská část nemá přímou možnost ovlivnit drážní provoz, příp. zasahovat do činnosti pracovníků Českých drah.
Váš podnět jsme proto obratem postoupili Správě železniční dopravní cesty, se žádostí o jeho přímé vyřízení a zaslání stanoviska k Vašim rukám.

S úctou
Jan Záruba

[02.09.2010]

Vážený pane Zárubo,
ještě jsem sice neobdržel odpověď na předešlý dotaz a už mám další. Právě jsem nalezl na webu harmonogram komplexního úklidu komunikací... Jistě víte co mám na mysli. Tam jsem si našel náš blok (25/D6), neděle 10.10.
Zajímalo by mne, kdo a proč vymyslel takovýto nesmyslný termín (neděli), když:
a) vzhledem k tomu, že úklid (nepopírám jeho nutnost) probíhá od 7.00, takže se značná část ulice nevyspí - nevím, kde bydlíte Vy, ale pochybuji, že byste nadšeně vstával v neděli takto brzy po ránu...
b) nutíte nás všechny pracně hledat parkovací místa v poměrně vzdáleném okolí, což vzhledem k rozměru bloků a neustále vzrůstajícímu počtu vozidel není vůbec snadné. V minulosti (nyní již bohužel vzdálené) byly termíny čištění stanoveny na všední den, což jednak vyhovovalo z hlediska odpočinku a jednak umožňovalo značné části obyvatel s autem odjet do práce (i kdyby jednorázově a o něco dříve), což naprosté většině z nás vyhovovalo.
Děkuji a zdravím

M. Šídlo

[16.08.2010] nová otázka Martin Šídlo

Dobrý den,

k dané problematice je plně kompetentní vyjadřovat se Technická správa komunikací hl. m. Prahy - oblastní správa severozápad.

Harmonogram je sestavován tak, aby kapacitně v rámci celé Prahy stačily odtahové vozy na odtahové bloky a neodtahové bloky jsou do harmonogramu následně doplňovány tak, aby nenavazovaly po dnech sousední bloky. Důvodem je možnost přeparkování vozidel co nejblíže k bydlišti.

Víkendové termíny jsou zavedeny na požadavek Městské části Praha 6 z důvodu zkrácení celkové doby probíhání kompletního úklidu komunikací na Praze 6.

S úctou
Jan Záruba

[02.09.2010]

Vazena pani Trnkova, vazeny pane Zarubo,

obracim se na Vas ve veci "hlukovych exhalaci" ze strany vozidel integrovaneho zachranneho systemu, Policie ČR apod. Bydlim v ulici 8.listopadu nedaleko brevnovskeho klastera a v poslednich letech pozoruji extremni zvyseni hlukove zateze (brzy rano, pres den i v noci) zpusobene prujezdy vyse uvedenych vozidel se zapnutymi houkackami vseho druhu. Sireny jsou slyset prakticky kazdych par minut a velmi zneprijemnuji zivot v teto jinak prijemne lokalite. Chapu nutnost umozneni rychleho prujezdu temto vozum, nicmene z kazdodenni zkusenosti mam dojem, ze cetnost uziti houkacek a styl jizdy neni zcela primereny zavaznosti mnohych situaci. Myslim si, ze by bylo mnohdy mozne zvukovou vystrahu ztisit ci vynechat zcela, stejne tak by slo omezit agresivni styl jizdy. Krom toho je treba prihlednout k tomu, ze ul. Patockova/Belohorska v okoli klastera je prakticky vzdy dobre prujezdna, coz opet mluvi proti vyuziti zvukovych signalu.

Po rozhovorech se sousedy a znamymi z okoli jsem presvedcen, ze nejsem jedinym, koho tato situace silne obtezuje, a doufam, ze MC Praha 6 v podnikne nejake kroky k naprave tohoto problemu.

S podekovanim a pratelskym pozdravem

Pavel Bobek

[25.08.2010] nová otázka Bc. Pavel Bobek

Vážený pane Bobku,
Váš podnět předávám panu místostarostovi Zárubovi, v jehož gesci je dopravní problematika a problematika životního prostředí na Městské části Praha 6.

S pozdravem Jaroslava Trnková
Vážený pane Bobku,

je skutečně možné, že v posledních letech došlo ke zvýšení počtu vozů integrovaného záchranného systému (IZS), které projíždí křižovatkou Patočkova x Bělohorská se zapnutými „houkačkami“. Toto navýšení je dáno nedávnou změnou ve způsobu řízení této křižovatky. Donedávna přecházela ulice Patočkova plynule v ul. Bělohorskou, dopravními značkami byl tento směr značen jako hlavní komunikace a vozidla zde projížděla bez zastavení. Se změnou, spočívající v řízení provozu na této komunikaci za pomoci semaforů, došlo ke zvýšení bezpečnosti pro účastníky provozu v této křižovatce, ale také k znemožnění plynulého průjezdu ve směru Patočkova – Bělohorská (resp. obráceně), což nutí řidiče vozidel IZS jedoucích k zásahu, nebo k případům ohrožení zdraví či života, mít zapnuté výstražné zvukové a světelné zařízení.
Rozhodně si nedovolíme pochybovat o oprávněnosti užití těchto výstražných zařízení, stejně jako nám nepřísluší hodnotit styl jízdy těchto vozidel. Rozhodnutí o zapnutí „houkačky“ je plně v kompetenci velitele vozidla, resp. lékaře, případně na operačním důstojníkovi, nebo pracovníkovi dispečinku.

S úctou
Jan Záruba

[25.08.2010]

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat kdy se bude opravovat chodník od stanice Dejvická až po Bořislavku (po pravé straně směrem nahoru). Je zde samá prasklina a díra. Je to spíše tankodrom než chodník! Špatně se zde chodí nejen starým lidem ale i maminkám s kočárky . Nedavno se opravil pouze kousek u Kongresového centra Thakurova a od Bořislavky je zámková dlažba až ke Džbánu. Tak se ptám proč jsou všechny chodníky okolo opraveny buď zámkovou dlažbou nebo kostkami a na tento úsek se nějak zapomělo??? Děkuji za odpověď Šárka

[11.06.2010] nová otázka Šárka Žáčková

Vážená paní Žáčková,

postupná obnova povrchu chodníků podél Evropské třídy je zajišťována správcem komunikace, Technickou správou komunikací hl.m.Prahy. Rozsah oprav je dán především množstvím přidělených finančních prostředků a zájmy správců inženýrských sítí o obnovu / pokládku svých podzemních vedení do chodníku. V letošním roce byl z důvodu výkopových prací správců sítí realizován souvislý úsek chodníku po levé straně od křiž. Vlastina směrem z centra. Ve vámi dotazovaném úseku chodníku jsou ještě nahlášeny práce na elektrickém vedení, nicméně o opravu chodníku jsme již několikrát žádali a jeho realizaci předpokládáme do dvou let.

S úctou
Jan Záruba

[28.07.2010]

 


ZPĚT na seznam skupin otázek© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/otazky/list.php?ID=13&PocetCelkem=964&vynechat=50&crc=236deac11673a9f7c525b38b44709bbe ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.