Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Praha 6 ›› Reálie ›› Čestní občané ›› Okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky ›› detail/podstránka

Okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky

Zájemci o práci ve volební komisi se mohou hlásit:

na oboru Kancelář městské části (odd. volených orgánů):

- tel. č.  220 189 146,    220 189 190,    220 189 161 nebo  775 415 806

(mklofacova{zavináč}praha6{tečka}czmdragounova{zavináč}praha6{tečka}cz).

- osobně v budově Úřadu MČ Praha 6, Čs. armády 23, Praha 6, patro, kancelář 403

Kontakt pro politické strany – tel.  220 189 190 (pí Vajshajtlová – ivajshajtlova{zavináč}praha6{tečka}cz)

 

1. ustavující zasedání okrskových volebních komisí

se bude konat v kongresovém sále Fakulty tělesné výchovy a sportu, Jose Martiho 31, Praha 6, v úterý  dne  26. září  2017

Na Městské části Praha 6 se bude volí ve 104 volebních místnostech. Členy okrskové volební komise delegují volební strany a na neobsazená místa členy jmenuje starosta z řad občanů.

Každá komise si na ustavujícím zasedání, zvolí předsedu  a místopředsedu. Minimální počet členů komise je ze zákona 5, ale komise budou většinou 7 členné, a to včetně zapisovatele, kterým je starostou jmenován pracovník Úřadu městské části a zajišťuje administrativní práce.

 

Odměna za práci v komisi

Výši odměny stanovuje vyhláška  č. 233/2000 Sb., část sedmá, § 12

Zvláštní odměna člena okrskové volební komise za výkon funkce činí v případě předsedy 1.600 Kč, v případě zapisovatele 1.500 Kč a v případě člena 1.300 Kč.

Z odměny je strhávána 15 % srážková daň, pokud si člen nepožádá o slevu na dani a nevyplní prohlášení poplatníka daně (viz příloha dotazníku člena komise)

Členství ve volební komisi končí 15 dnů po vyhlášení výsledků voleb.

V případě, že se člen okrskové volební komise některého z jednání komise nezúčastnil, obecní úřad celkovou výši odměny poměrně zkrátí, a to podle evidence o jejich účasti na jednáních okrskové volební komise.

Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním poměru nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě odměny i paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise ve výši 43 Kč za hodinu, nejvýše však 340 Kč za jeden den.

Členství v okrskové volební komisi je jiným úkonem v obecném zájmu.

 

 

Členství ve volební komisi

Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky, který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let, u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva a který nekandiduje do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

 

Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina pro volbu do Poslanecké sněmovny byla zaregistrována ve volebním kraji, jehož součástí je volební okrsek, může delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb 1 člena a 1 náhradníka do okrskové volební komise, tj. nejpozději do 20. září 2016. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho podpis.

Dále může seznam obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena či náhradníka a údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové zařazeni a telefonické či elektronické spojení (e-mail nebo č. datové schránky).

 

Není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové volební komise, jmenuje před jejím prvním zasedáním, členy na neobsazená místa starosta.

 

Členství vzniká složením slibu tohoto znění: "Slibuji na svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat svoji funkci a budu se při tom řídit Ústavou, zákony a jinými právními předpisy České republiky." Slib skládá delegovaný nebo jmenovaný zástupce tak, že se podepíše pod písemné znění slibu; tím se zároveň ujímá své funkce.

 

Členství zaniká úmrtím, vzdáním se, odvoláním, pozbytím státního občanství a nevykonává-li ve dnech voleb svoji funkci a jeho nepřítomnost trvá déle než 2 hodiny.

 

 

Vajshajtlová Ivana – tel.  220 189 190

4. patro ÚMČ, kancelář 403

E-mail: ivajshajtlova{zavináč}praha6{tečka}cz

 

 

 © 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/okrskove-volebni-komise-pro-vo ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz