Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Odbory ›› Odbor evidence obyvatel a osobních dokladů (1700) ›› detail/podstránka

Odbor evidence obyvatel a osobních dokladů - náplň činnosti

I. H l a v n í  ú k o l y

 

Odbor zabezpečuje výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů.

V souvislosti s evidencí obyvatel zpracovává údaje a vede je v IS pro potřeby MČ Praha 6, MHMP a MVČR. V oblasti občanských průkazů a cestovních dokladů přijímá žádosti o jejich vydání, provedení změn v těchto dokladech a zabezpečuje další úkony související s výkonem této agendy. Vybírá správní poplatky a projednává přestupky související s výkonem této agendy.

 

II.  O r g a n i z a č n í   č l e n ě n í

 

1.    Oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů

2.    Oddělení cestovních dokladů

 

III.  N á p l ň   č i n n o s t i   o d b o r u

 

 1. Oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů

1.1.  Přijímá ohlášení občana o změně místa trvalého pobytu.

1.2.  Vyzývá občana k odstranění nedostatků, zjistí-li se při hlášení místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v IS; stanovuje lhůty k jejich odstranění; pokud občan ve stanovené lhůtě nedostatky neodstraní, rozhoduje o tom, že změna trvalého pobytu nebude zaevidována.

1.3.  Přijímá uvědomění předsedy senátu o uložení zákazu pobytu.

1.4.  Zpracovává údaje vedené v IS pro MV ČR, a to v rozsahu § 4 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění užívá údaje z IS o obyvatelích, kteří se přihlásili k trvalému pobytu nebo mají podle zvláštních právních předpisů povolen pobyt ve správním obvodu úřadu městské části, a to v rozsahu údajů uvedených v ustanovení § 3, s výjimkou údajů v § 3 odst. 3 písm. p) a q), nelze-li záznam o poskytnutí údajů podle tohoto zákona zpřístupnit.

1.5.  Přijímá pravomocná rozhodnutí o omezení svéprávnosti a o prohlášení za mrtvého bez odůvodnění těchto rozhodnutí od soudu prvního stupně.

1.6.  Přijímá údaje od obecního úřadu místa trvalého pobytu obyvatele z rozhodnutí soudu o místech zákazu pobytu obyvatele a době jeho trvání.

1.7.  Vyzývá obyvatele k ověření údajů v IS a k případnému předložení dokladů ke zjištění aktuální správnosti a úplnosti údajů; zjistí-li nesoulad v údajích v IS, zajistí jejich zablokování proti případnému dalšímu zpracování a prověří jejich správnost prostřednictvím MVČR.

1.8.  Odděluje vyznačené části občanského průkazu při změně místa trvalého pobytu; vydává potvrzení o změně místa trvalého pobytu; oznamuje vlastníku objektu změnu v počtu přihlášených osob k trvalému pobytu u oprávněné osoby podle odst. 6 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění, ve lhůtě 15 dnů od zaevidování změny s uvedením jména, příjmení a data narození oprávněné osoby.

1.9.  Sděluje vlastníkovi objektu nebo jeho vymezené části na jeho žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese jím vlastněného objektu nebo jeho vymezené části.

1.10. Poskytuje obyvateli údaje vedené v IS o jeho osobě.

1.11. Vyzývá obyvatele k ověření údajů v IS a k případnému předložení dokladů ke zjištění aktuální správnosti a úplnosti údajů.

1.12. Přijímá písemné sdělení občana, že se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území ČR.

1.13. Rozhoduje o zrušení místa trvalého pobytu, byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných nebo padělaných dokladů, nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností, byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení. Rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu na návrh vlastníka objektu, zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana, a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

1.14. Projednává skutkové podstaty přestupků v rozsahu své věcné působnosti a rozhodnutí o přestupcích zapisuje do evidence přestupků Rejstříků trestů.

1.15. Zpracovává a eviduje prostřednictvím příslušného IS přestupky ve své věcné působnosti. 

1.16. V rámci své věcné příslušnosti k projednávání přestupků opatřuje opisy z evidence přestupků Rejstříku trestů.

1.17. Vede námitkové řízení ve věci jím zapsaných přestupků do evidence přestupků Rejstříku trestů.

1.18. Zpracovává údaje vedené v IS pro MVČR v rozsahu § 7 písm. zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění.

1.19. Přijímá žádosti o vydání občanského průkazu a doklady potřebné pro jeho vydání, v případě zjištění rozporů v údajích uváděných v žádosti s údaji v evidenci obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů vyzývá občana, aby údaje uváděné v žádosti doložil.

1.20. Vydává občanské průkazy, vyzývá občana k dostavení se za účelem provedení úkonů souvisejících s vydáním občanského průkazu.

1.21. Předává občanský průkaz občanovi, který se nemůže dostavit k převzetí osobně ze závažných dlouhodobých zdravotních důvodů a zdržuje se na území správního obvodu Prahy 6. Předává občanský průkaz občanovi, který uvedl úřad pro převzetí občanského průkazu v žádosti.

1.22. Znehodnocuje dosavadní občanský průkaz občana nebo jeho potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu, potvrzení o změně rodinného stavu, popřípadě změně příjmení v souvislosti se změnou stavu sňatkem a zasílá uvedené doklady obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, příslušnému k vydání občanského průkazu.

1.23. Vydává potvrzení o občanském průkazu. Vydává potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu.

1.24. Rozhoduje o skončení platnosti občanského průkazu, jestliže občanský průkaz obsahuje neoprávněně provedené změny, nesprávné údaje, s výjimkou případů uvedených v §12 odst. 1 a 3 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, nebo u občana došlo k podstatné změně podoby.

1.25. Odděluje vyznačené části občanského průkazu v případě změny jména, popřípadě jmen, nebo příjmení, nebo změny rodného čísla.

1.26. Přijímá ohlášení občana o poškození, zničení, ztrátě, odcizení nebo zneužití občanského průkazu.

1.27. Přijímá občanský průkaz občana, který ukončil trvalý pobyt na území ČR, pozbyl státní občanství nebo bylo prokázáno, že mu byl občanský průkaz vydán neoprávněně.

1.28. Přijímá dosavadní občanský průkaz, potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu, potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu od občana při převzetí nového občanského průkazu.

1.29. Přijímá občanský průkaz zemřelého občana nebo občana prohlášeného za mrtvého.

1.30. Přebírá na žádost občana občanský průkaz do úschovy po dobu jeho dlouhodobého pobytu v zahraničí.

1.31. Zadržuje občanovi neplatný občanský průkaz anebo občanský průkaz, o kterém lze mít důvodně za to, že se stane neplatným dle § 11 odst. 2 zákona č. 328/1999  Sb., o občanských průkazech; vydává mu o této skutečnosti potvrzení o občanském průkazu a bezodkladně odesílá zadržený občanský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který občanský průkaz vydal, spolu s oznámením čísla vydaného potvrzení o občanském průkazu.

1.32. Plní povinnosti dle § 16 odst. 2 při odevzdání občanského průkazu občanem podle § 14 odst. 1 písm. f) nebo § 15 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech v platném znění.

1.33. Při ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu vydává držiteli potvrzení o občanském průkazu a bezodkladně oznamuje tuto skutečnost, včetně jména, popřípadě jmen, příjmení, data a místa narození, adresy trvalého pobytu držitele a čísla jemu vydaného potvrzení o občanském průkazu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vydání občanského průkazu.

1.34. Přijímá oznámení policie o ohlášení odcizení občanského průkazu, včetně jména, popřípadě jmen, příjmení, data a místa narození, adresy trvalého pobytu držitele a čísla jemu vydaného potvrzení o občanském průkazu.

1.35. Přijímá nalezený občanský průkaz, potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu.

1.36. Využívá údajů z IS evidence obyvatel pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů.

1.37. Vede přehled údajů o občanských průkazech, které vydal a o jejich držitelích na žádostech a tiskopisech a zabezpečuje archivaci těchto dat.

1.38. Poskytuje údaje z evidence občanských průkazů, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva v rozsahu a způsobem v nich vymezených.

1.39. Vykonává agendu přestupků (vydává správní rozhodnutí, ukládá pokuty a náklady řízení).

1.40. Poskytuje údaje občanovi staršímu 15 let vedené k jeho osobě v evidenci občanských průkazů, a to na základě písemné žádosti.

1.41. Ověřuje státní občanství u příslušného úřadu na žádost občana.

1.42. Má možnost provádět digitální zpracování fotografie občana a jeho podpisu pro účely vydání občanského průkazu a vedení údajů v evidenci občanských průkazů, pokud to umožňují technické podmínky.

1.43. Přijímá zpětvzetí žádosti do doby odeslání technologicky zpracovaných dat ze žádosti ministerstvu, popřípadě jedná-li se o občanský průkaz bez strojově čitelných údajů, do doby zahájení zpracování občanského průkazu.

1.44. Může vydávat občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti šest měsíců, nebo 3 měsíce v zákonem stanovených případech.

1.45. Vydává občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti jeden měsíc v zákonem stanovených případech.

1.46. Může provádět digitální zpracování fotografie občana a jeho podpisu pro účely vydání občanského průkazu a vedení údajů v evidenci občanských průkazů, pokud to umožňují technické podmínky.

1.47. Provádí kontrolu správnosti předepisování správních poplatků dle sazebníku.

 

 2. Oddělení cestovních dokladů

1.1.  Přijímá žádosti o cestovní pas od občanů.

1.2.  Vyřizuje žádosti o vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji s využitím údajů vedených v IS evidence obyvatel a evidence cestovních dokladů a současně pořizuje biometrické údaje občana.

1.3.  Zpracovává žádosti o vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji podle § 21 a 21a zákona č.  329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění; předkládá zpracované žádosti občanovi k podpisu.

1.4.  Pořizuje biometrické údaje, jestliže byla ověřena správnost údajů zpracovávaných v žádosti a není důvod pro odepření vydání cestovního dokladu podle § 23 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech v platném znění.

1.5.  Prověřuje technické funkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji při převzetí cestovního dokladu od ministerstva, vrací cestovní doklad s technicky nefunkčním nosičem ministerstvu k zajištění výroby nového cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji.

1.6.  Ověřuje správnost osobních údajů uvedených ve vydávaném cestovním dokladu, funkčnost nosiče dat s biometrickými údaji a správnost v něm zpracovaných biometrických údajů na žádost občana.

1.7.  Rozhoduje o skončení platnosti cestovního dokladu.

1.8.  Vydává jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy.

1.9.  Zastavuje řízení, pokud osoba oprávněná podat žádost neprokáže ve lhůtě stanovené rozhodnutím o přerušení řízení pravdivost údajů požadovaných v žádosti nebo nepředloží podklady pro jejich zjištění.

1.10. Rozhoduje o odepření vydání cestovního dokladu.

1.11. Zadržuje cestovní doklad v případě, že bylo rozhodnuto, nebo lze-li důvodně očekávat, že bude rozhodnuto zadržení cestovního dokladu.

1.12. Vydává potvrzení o zadržení cestovního dokladu jeho držiteli a bezodkladně zasílá cestovní doklad orgánu příslušnému k jeho vydání s uvedením důvodů zadržení.

1.13. Rozhoduje o zadržení neplatného cestovního dokladu.

1.14. Vydává cestovní doklad občanovi na jeho písemnou žádost, pokud pominul důvod pro odepření vydání cestovního dokladu.

1.15. Poskytuje údaje z evidence cestovních dokladů, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva v rozsahu a způsobem v nich vymezených, s výjimkou údajů podle § 29 odst. 2 písm. r) bodu 3 a §29a odst. 2 písm. r) bodu 3.

1.16. Vede spisovou dokumentaci žádostí a dalších písemností náležejících ke správnímu řízení o vydání cestovního dokladu, přestupcích na úseku cestovních dokladů, skončení platnosti cestovního dokladu.

1.17. Vede spisovou dokumentaci o ztrátě, odcizení, nálezu, poškození, zničení nebo zneužití cestovního dokladu.

1.18. Ověřuje funkčnost nosiče dat a správnosti v něm zpracovaných biometrických údajů na žádost držitele cestovního dokladu; vydává nový cestovní doklad v případě zjištění nefunkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji, popřípadě nesprávnosti v něm zpracovaných osobních údajů, nebo v případě zjištění nesprávnosti osobních údajů zpracovaných v cestovním dokladu.

1.19. Přijímá odevzdané neplatné cestovní doklady nebo cestovní doklad, který je zaplněn záznamy a vystaví potvrzení o odevzdání cestovního dokladu.

1.20. Přijímá ohlášení ztráty, odcizení cestovního dokladu nebo jeho nálezu a vystavování potvrzení o ztrátě nebo odcizení cestovního dokladu, oznamuje tuto skutečnost obecnímu úřadu s rozšířenou působností, který cestovní doklad vydal. Přijímá ohlášení ztráty nebo odcizení cestovního dokladu v zahraničí.

1.21. Zadržuje neplatný cestovní doklad držiteli, který nesplnil povinnost jej odevzdat, nebo o kterém lze mít důvodně za to, že se stane neplatným a vydává občanovi potvrzení o zadržení cestovního dokladu, bezodkladně zasílá cestovní doklad orgánu příslušnému k jeho vydání s uvedením důvodu jeho zadržení.

1.22. Přijímá odevzdaný cestovní doklad jiného občana, osoby zemřelé nebo prohlášené za mrtvou, popřípadě nalezeného dokladu, ohlášeného jako ztracený nebo odcizený.

1.23. Zadržuje cizí cestovní doklad tomu, kdo nesplnil povinnost jej neprodleně odevzdat a vydává potvrzení o zadržení cestovního dokladu, bezodkladně zasílá cestovní doklad orgánu příslušnému k jeho vydání s uvedením důvodu jeho zadržení.

1.24. Vrací zadržený cestovní doklad držiteli do 15 dnů, pokud cestovní doklad nepozbyl platnosti.

1.25. Vykonává agendu přestupků, dle § 34a zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění (vydává správní rozhodnutí, ukládá pokuty a náklady řízení).

1.26. Poskytuje údaje občanovi staršímu 15 let, vedené k jeho osobě v evidenci cestovních dokladů, a to na základě písemné žádosti. Údaje poskytuje jednou za rok bezplatně.

1.27. Může provádět digitální zpracování podpisu a fotografie občana pro účely vydávání cestovního pasu a vedení údajů v IS evidence cestovních dokladů, pokud to umožňují technické podmínky.

1.28. Provádí kontrolu správnosti předepisování správních poplatků dle sazebníku.

1.29. Zpracovává ekonomiku provozu odboru včetně příjmové stránky.

1.30. Zpracovává sumární statistické výkazy dle pokynu EO, případně pokynů ČSÚ.

ORGANIZACE ODBORU


 

toto je poslední strana


© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/odbor17?detail=organizacni_rad ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz