Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Odbory ›› Právní odbor (1600) ›› detail/podstránka

Právní odbor - náplň činnosti

I. H l a v n í  ú k o l y

 

Zajišťuje komplexní výkon právní agendy ÚMČ, provádí legislativní činnost a metodicky řídí právní činnost ostatních odborů ÚMČ. Zajišťuje právní zastoupení MČ Praha 6 v řízení a jednání před soudy a jinými orgány. Zajišťuje administrativní stránku zadávání veřejných zakázek pro celý ÚMČ.

 

II.  O r g a n i z a č n í   č l e n ě n í

 

1.    Oddělení správy pohledávek

 

III. N á p l ň   č i n n o s t i

 

 Činnosti v přímém řízení vedoucího odboru

 1. Vede centrální evidenci smluv, zajišťuje jejich archivaci, soustřeďuje a eviduje veškeré právně významné dokumenty ÚMČ (s výjimkou správních rozhodnutí).
 2. Zastupuje MČ Praha 6 v právních sporech a jednáních před soudy příp. jinými orgány.
 3. Podílí se na přípravě veškerých smluv s výjimkou smluv personálního charakteru a provádí jejich kontrolu před podpisem odpovědných zástupců MČ Praha 6.
 4. Zajišťuje uplatnění žalobních nároků před soudem, především pohledávek z nájemného.
 5. Provádí protest směnky a protest šeku podle zákona č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový zákon, v platném znění.
 6. Navrhuje provedení výkonu pravomocných rozhodnutí soudu.
 7. V případě potřeby vybírá a dojednává spolupráci s externími právníky a kontroluje jejich činnost.
 8. Předává a přebírá podklady v souvislosti s poskytováním právní pomoci MČ Praha 6 advokátem.
 9. Metodicky řídí a vydává závazné pokyny správci bytového fondu v oblasti vyřizování žádostí o prominutí poplatků z prodlení a smluvních sankcí, žádostí o uzavírání splátkových dohod a odklad splátek, vzájemné započtení pohledávek a jejich postoupení z důvodu neplacení nájemného dlužníky.
 10. Ve spolupráci s OSM a ostatními odbory zabezpečuje úkony, vyplývající pro orgány MČ Praha 6 z ustanovení § 340 odst. 2, § 341 odst. 3, § 342 zákona  č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění. Úkony se vztahují na byty a nebytové prostory, které nenáležejí MČ.
 11. Zabezpečuje úkony vyplývající pro orgány MČ Praha 6 z ustanovení § 326 odst. 9; 345 odst. 3 a § 349 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění.
 12. Zajišťuje vymáhání, případně odpisy regresních pohledávek státu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
 13. Zajišťuje vyvěšení vyhlášení dražebního roku, jeho ukončení nebo zrušení na Úřední desce (§ 328 b odst. 3 občanského soudního řádu – zákona č. 99/1963 Sb. v platném znění).
 14. Metodicky řídí inventarizace majetku MČ, ve spolupráci s OSM a s příslušným odvětvovým odborem pak metodicky řídí inventarizace v organizacích zřízených resp. založených MČ.
 15. Zajišťuje distribuci vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí na OSM a společnost SNEO, a.s.
 16. Plní funkci garanta činnosti ÚMČ ve věcech tvorby vnitřních předpisů, připomínkových řízení k návrhům obecně závazných předpisů, metodicky řídí právní jednání ostatních útvarů ÚMČ.
 17. Zpracovává stanoviska ke konkrétním právním otázkám na základě žádosti orgánů MČ Praha 6, uvolněných členů ZMČ, tajemníka, vedoucích odborů ÚMČ a oddělení kontroly KT.
 18. Provádí kontrolu materiálů navrhovaných k projednání v orgánech MČ Praha 6 z hlediska jejich souladu s platnými právními předpisy.
 19. Zajišťuje agendu zástavního a předkupního práva.
 20. Zajišťuje pro občany nahlížení do Sbírek zákonů podle zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv.
 21. Zabezpečuje předání údajů správci registru podle § 14a odst. 1 a odst. 2 písm. k) zákona č.159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění.

 

 V oblasti veřejných zakázek:

 1. Na základě žádosti příslušného odboru posuzuje typ veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dle výše peněžního plnění a stanovuje postup v konkrétním případě.
 2. Kontroluje a zodpovídá za právní náležitosti zadání zakázky.
 3. Zajišťuje zveřejnění na příslušných formulářích na stránkách provozovatele Informačního systému o veřejných zakázkách.
 4. Přijímá nabídky uchazečů o veřejné zakázky.
 5. Zajišťuje podklady a připravuje jednání komisí o veřejných zakázkách.
 6. Poskytuje uchazečům o veřejnou zakázku písemné informace stanovené zákonem a zveřejňuje výsledky a uzavírá veřejnou zakázku po administrativní stránce.
 7. Informuje příslušné odbory o výběru uchazeče o veřejnou zakázku a možnosti uzavřít smlouvu z hlediska splnění všech lhůt.
 8. Připravuje podklady pro námitková řízení ve věci veřejných zakázek.
 9. Provádí součinnost s orgány dozoru ve věci veřejných zakázek.

 

 V oblasti registru smluv:

 1. Zajišťuje kontrolu smluv a objednávek ze strany PO a posouzení, zda jednotlivá smlouva podléhá povinnosti jejího zveřejnění v registru smluv.
 2.  Zajišťuje anonymizaci smluv a objednávek z hlediska osobních údajů dle příslušných právních předpisů.
 3.  Zajišťuje zveřejnění smluv a objednávek, které podléhají povinnosti zveřejnění, v registru smluv.

 

 1. Oddělení správy pohledávek

1.1.  Zastupuje MČ Praha 6 (jako pronajímatele) před soudy ohledně agendy týkající se soudních sporů plynoucích z nájemních vztahů (agenda pronájmu bytů a nebytových prostor a jiných nemovitostí) do doby předání pravomocného rozsudku OSM.

1.2.  Předkládá návrhy usnesení pro jednání volených orgánů MČ Praha 6 týkajících se uzavírání splátkových dohod, promíjení dlužných částek (zejména příslušenství pohledávek).

ORGANIZACE ODBORU


 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/odbor16?detail=organizacni_rad ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz