Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Odbory ›› Odbor služeb (1500) ›› detail/podstránka

Pozor! Do odvolání vydáváme certifikáty od firmy První certifikační autorita, a.s. pouze po předchozím telefonickém objednání. Děkujeme za pochopení.

Odbor služeb - náplň činnosti

I.  H l a v n í   ú k o l y

 

Odbor služeb poskytuje ucelený servis v oblasti poskytování služeb občanům. V součinnosti s externím správcem zajišťuje správu budovy ÚMČ včetně detašovaných pracovišť.

Provozuje IK sloužící k informování veřejnosti, poskytování formulářů a žádostí, ověřování podpisů a listin. Současně je kontaktním místem Czech POINT, které vydává ověřené výstupy z IS veřejné správy a zajišťuje výkon činnosti v oblasti datových schránek a konverze dokumentů. Ve spolupráci s akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb je Registračním místem pro vydávání všech typů certifikátů k elektronickým podpisům.

Na území MČ Praha 6 vykonává službu mobilní radnice v rozsahu působnosti a činnosti IK. Koordinuje a zajišťuje služby recepcí ÚMČ v rozsahu daném provozním řádem.

Zveřejňuje úřední a ostatní dokumenty na úřední a elektronické úřední desce dle příslušných právních předpisů a požadavků odborů.

Provozuje službu MMSing.

Zajišťuje provoz příjmové a výdajové pokladny, řídí činnost podatelny a výpravny, vede centrální spisovou službu, vykonává spisovou a archivní službu v souladu s příslušnými právními předpisy.

Řídí provoz rozmnožovny a skenovací linky.

Spravuje movitý majetek, který ÚMČ potřebuje pro výkon svých úkolů, pečuje o řádné materiální vybavení ÚMČ.

Zodpovídá za koordinaci provozních záležitostí spojených s užíváním prostor v přízemí objektu Skleněného paláce.

Provozuje vozový park ÚMČ, sleduje jeho hospodárné využití.

Zajišťuje servis pro odbory ÚMČ, týkající se zásobování, drobné údržby, převozu dokumentů, nábytku, vybavení při akcích (svatby, vítání občánků, ZMČ, volby atd.).

Sestavuje a spravuje výdaje rozpočtu ve své působnosti. 

Plní zákonné povinnosti zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a na úseku požární ochrany. Dle příkazu tajemníka a v souladu s vyhláškou zajišťuje vybavení pracovníků ÚMČ ochrannými pracovními pomůckami.

 

II. O r g a n i z a č n í   č l e n ě n í

 

1.    Oddělení ekonomických činností

2.    Oddělení informačních kanceláří

3.    Oddělení vnitřní správy

4.    Oddělení spisové služby

 

III.  N á p l ň   č i n n o s t i  

 

 V přímém řízení vedoucí odboru

Plní zákonné povinnosti zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a na úseku požární ochrany. Dle příkazu tajemníka a v souladu s vyhláškou:

  1. Zajišťuje školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
  2. Zpracovává a vede dokumentaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
  3. Dokumentuje a zajišťuje prevenci pracovních úrazů.
  4. Poskytuje konzultaci k vydávání osobních ochranných pracovních prostředků.
  5. Zajišťuje roční prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
  6. Dohlíží na provádění revizí, kontrol zařízení a instalaci bezpečnostního značení.

 

 1. Oddělení ekonomických činností

1.1.  Zpracovává dlouhodobý finanční plán činnosti odboru, sestavuje návrh rozpočtu odboru, provádí kontrolu čerpání, spolupracuje s EO.

1.2.  Sleduje čerpání finančních prostředků během roku a jeho soulad se schváleným rozpočtem.

1.3.  Zpracovává rozbory hospodaření za svěřený úsek rozpočtu.

1.4.  Připravuje smluvní návrhy, objednávky, sleduje a zodpovídá za ekonomické plnění smluvních závazků v oblasti své působnosti.

1.5.  Eviduje pojistné smlouvy, hlásí a vyřizuje pojistné události autoprovozu, sleduje jejich vyřízení a případné odškodnění, přeúčtovává karty CCS.

1.6.  Vede v systému GINIS evidenci došlých faktur věcně příslušných odboru, sleduje termín jejich splatnosti a v souvislosti s tím jejich včasnou likvidaci.

1.7.  Potvrzuje věcnou a formální správnost účetních dokladů náležejících do spravovaného odvětví.

1.8.  Zabezpečuje činnost pokladen a platebního automatu ÚMČ v souladu s platnou vyhláškou, včetně zajištění cenin pro potřeby ÚMČ (kolky, stravenky). 

1.9.  Sestavuje návrh rozpočtu sociálního fondu zaměstnavatele, sleduje a kontroluje jeho čerpání.

1.10. Zajišťuje a kontroluje vyúčtování služebních mobilních telefonů.  

1.11. Vyřizuje požadavky na příspěvky na sportovně kulturní aktivity zaměstnanců v souladu s fondem zaměstnavatele.

1.12. Sumarizuje požadavky na pořízení tisku a odborných publikací, zajišťuje jejich nákup, distribuci a vede příslušnou evidenci.

1.13. Zajišťuje agendu nákupu předplatných kuponů MHD pro zaměstnance.

1.14. Spolupracuje při evidenci majetku odboru a jeho inventarizaci.

1.15. Vyhotovuje podklady pro statistické výkaznictví podle pokynu EO.

1.16. Zajišťuje kontrolu čerpání finančních prostředků přidělených na dotace MČ Praha 6 v oblasti řešení krizových situací.

1.17. Sleduje čerpání finančních prostředků během roku a jeho soulad se schváleným rozpočtem.

1.18. Spolupracuje s oddělením kontroly KT při následné veřejnosprávní kontrole u příjemců veřejné finanční podpory poskytované v působnosti odboru.

 

 2. Oddělení informačních kanceláří

2.1.  Podává všeobecné informace o činnosti a působnosti odborů ÚMČ a volených orgánů MČ Praha 6.

2.2.  V oblastech působnosti ÚMČ poskytuje občanům tiskopisy a formuláře včetně informací o náležitostech podání a požadovaných dokladů. Jedná se zejména o tyto oblasti:

2.3.  Poskytuje poradenské služby v  životních situacích.

2.4.  Podává informace obecného charakteru o dění na území MČ Praha 6.

2.5.  Spolupracuje s odbory ÚMČ v oblasti získávání úplných údajů k informování veřejnosti.

2.6.  Ověřuje opisy listin a podpisy na listinách, vede jejich evidenci.

2.7.  Poskytuje ověřené výstupy z centrálních registrů v rámci projektu Czech POINT, vede jejich evidenci.

2.8.  Provádí autorizované konverze dokumentů podle platných právních předpisů, vede evidenci provedených konverzí.

2.9.  Na žádost zajišťuje v rámci projektu Czech POINT zřízení, zrušení nebo pozastavení provozu datové schránky.

2.10. Ve spolupráci s akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb je Registračním místem pro vydávání všech typů certifikátů k elektronickým podpisům.

2.11. Zajišťuje obsluhu fyzické a elektronické úřední desky, na dožádání státních a jiných orgánů zveřejňuje podle zvláštních předpisů písemnosti nenáležející do působnosti ostatních odborů ÚMČ a vykonává agendu s tím spojenou.

2.12. Poskytuje informace o zveřejněných výběrových řízeních, majetkových záměrech, prodejích, pronájmech, výběrových řízeních na investory či dodavatele obecních záměrů apod.

2.13. Provozuje službu MMSing.  

2.14. Umožňuje nahlížení občanů do sbírek zákonů a cenových map.

2.15. Poskytuje informační materiály MČ Praha 6 (brožury, letáky).

2.16. Provádí prodej reprezentativních knih, předmětů a pohlednic s tematikou Prahy 6 a vede o nich příslušnou skladovou evidenci.

2.17. Podílí se na přípravě příležitostných výstav pořádaných MČ Praha 6.

2.18. Koordinuje práci pracovišť IK na území MČ Praha 6 a recepcí ÚMČ, zajišťuje plnohodnotnou zastupitelnost pracovníků v případě nemoci či dovolené.

 

 3. Oddělení vnitřní správy

3.1.  Zabezpečuje správu budovy ÚMČ včetně detašovaných pracovišť prostřednictvím třetí osoby, kontroluje a koordinuje činnost správce.

3.2.  Zajišťuje provoz telefonní ústředny ÚMČ včetně řádného technického stavu a aktualizace telefonních čísel.

3.3.  Je operativním správcem movitého majetku sloužícího ÚMČ, pořizuje a vede evidenci předepsanou pro skladové hospodářství.

3.4.  Pečuje o řádné materiální vybavení ÚMČ.

3.5.  Vede sklad hygienických potřeb.

3.6.  Ve spolupráci s EO a škodní komisí ÚMČ připravuje podklady pro řízení o náhradách škod spravovaného majetku.

3.7.  Dle vnitřních předpisů a v souladu s vyhláškou a pokyny pracovníka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajišťuje vybavení pracovníků ÚMČ ochrannými pracovními pomůckami.

3.8.  Zabezpečuje v určeném rozsahu opravy majetku svěřeného městské části a sloužícího vnitřní správě ÚMČ.

3.9.  Na základě požadavku OVV zabezpečuje výdej technických potřeb pro volby do zastupitelských orgánů na území obvodu Prahy 6 a do zákonodárných sborů.

3.10. Zajišťuje servis pro odbory ÚMČ, týkající se zásobování, drobné údržby, převozu dokumentů, nábytku, vybavení při akcích.

3.11. Zajišťuje provoz vozového parku a technologických vozidel a sleduje jejich hospodárné využití.

3.12. Kontroluje řádný výkon autoprovozu.

3.13. Zabezpečuje provozuschopnost vozového parku, obstarává podklady k pojistným smlouvám na vozidla.

3.14. Zabezpečuje provoz mobilní radnice dle požadavků občanů a v této oblasti spolupracuje s ostatními odbory.

3.15. Technicky zabezpečuje chod obřadní síně ve Skleněném paláci, tj. konání státoobčanských obřadů a akcí pro jubilanty, koordinuje práce při instalaci výstav a expozic včetně zajištění bezpečnosti práce účastníků instalace a dodržování časového harmonogramu.

3.16. Zodpovídá za alokaci prostor obřadní síně ve Skleněném paláci včetně zpracování měsíčních reportů obsazenosti.

3.17. Organizačně a technicky zajišťuje provoz „Pouliční knihovny“.

 

 4. Oddělení spisové služby

4.1.  Poskytuje metodickou pomoc zaměstnancům při výkonu spisové služby.

4.2.  Zajišťuje činnost podatelny a výpravny.

4.3.  Zajišťuje příjem a prvotní evidenci došlých faktur.

4.4.  Přijímá, eviduje, rozděluje a vypravuje listovní zásilky.

4.5.  Přijímá podání od občanů.

4.6.  Přijímá a vypravuje balíkovou poštu.

4.7.  Přijímá a rozděluje denní tisk.

4.8.  Obsluhuje elektronickou podatelnu, přiděluje došlé e-maily odborům.

4.9.  Eviduje přihlášky do výběrových řízení (mimo výběrových řízení na volná pracovní místa).

4.10. Obsluhuje frankovací stroj.

4.11. Ukládá neúspěšně doručené písemnosti vypravené odbory ÚMČ osobám, které mají doručovací adresu na ÚMČ Praha 6 (uložení písemnosti) a její vydání v souladu s platnou legislativou oprávněné osobě na základě provedení kontroly osobního dokladu.

4.12. Přebírá a třídí doručené písemnosti osobám, které mají doručovací adresu na ÚMČ. Písemnosti adresátů, kteří mají zástupce na OSV, předává OSV. Ostatní písemnosti odevzdává zpět České poště.

4.13. Eviduje datové zprávy doručené prostřednictvím datové schránky MČ Praha 6 a předává je příslušným odborům.

4.14. Odesílá dokumenty připravené k vypravení prostřednictvím datové schránky MČ Praha 6.

4.15. Zabezpečuje v souladu s ustanovením § 63 a § 68 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, spisovou službu, včetně ukládání dokumentů ve spisovně podle ustanovení § 8 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, vše v platném znění.

4.16. Zajišťuje provoz centrální spisovny ÚMČ.

4.17. Zprostředkovává nahlížení a zápůjčky uložených spisů.

4.18. Archivu HMP předkládá skartační návrh a vede skartační řízení.

4.19. U schválených dokumentů s uplynulou skartační lhůtou připravuje a zajišťuje skart, archiválie předává fyzicky na Archiv HMP.

4.20. Řídí rozmnožovnu ÚMČ a provádí rozmnožování písemných materiálů, zajišťuje obsluhu skenovací linky.

ORGANIZACE ODBORU


 

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/odbor15?detail=organizacni_rad ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz