Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Odbory ›› Odbor dopravy a životního prostředí (1200) ›› detail/podstránka

Odbor dopravy a životního prostředí - náplň činnosti

Odbor dopravy a životního prostředí - 1200

I.  H l a v n í   ú k o l y

Vykonává státní správu na území MČ Praha 6 na úseku dopravy. Plní úkoly samosprávních orgánů na úseku dopravy na území MČ Praha 6.

Zpracovává investiční záměry v oblasti dopravy, koordinuje přípravu a realizaci investic, koordinuje finanční zajišťování investic a projektové, technické, provozní, obchodní a organizační přípravy a řešení rozporů.

Vykonává státní správu na území MČ Praha 6 na úseku:

Plní úkoly ÚMČ, které vyplývají ze ZoHMP.

Plní úkoly samosprávných orgánů v péči o prostředí na úseku správy veřejné zeleně, odpadového hospodářství, kontroly čistoty a pořádku na území MČ Praha 6, zajišťuje výkon veřejně prospěšných prací.

II.  O r g a n i z a č n í   č l e n ě n í

  1. Oddělení státní správy
  2. Oddělení městské infrastruktury
  3. Oddělení městské zeleně
  4. Oddělení inspekce
  5. Oddělení zón placeného stání

III. N á p l ň   č i n n o s t i

Agenda v přímém řízení vedoucího odboru

  1. Zajišťuje informování a poradenství k projektu Zón placeného stání (podkladové materiály pro členy RMČ, vyřizování častých telefonických a elektronických dotazů spojených s tématem zón placeného stání).
  2. Zajišťuje výkonu státní správy nebo samosprávy a zpracovávání ucelených metodických postupů k zabezpečení činnosti, která je v působnosti ODŽP v uceleném oboru (souhrnu věcně souvisejících agend).
  3. Připravuje výběrová řízení na zakázky financované z rozpočtu MČ Praha 6, zařazené na ODŽP (odvětví Městská infrastruktura, Doprava, Kultura). Podílí se na vypracování a projednání příslušných smluv.
  4. Koordinuje složitějších případů týkajících se působnosti více odborů a příprava podkladů pro tato jednání.

1.      Oddělení státní správy

1.1.   Vykonává v územním obvodu Praha 6 (MČ Praha 6, Lysolaje, Nebušice, Přední Kopanina a Suchdol) funkci silničního správního úřadu, ve smyslu ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, a v rozsahu, daném Statutem (silnice III. třídy, místní komunikace I. - IV. třídy, s výjimkou vozovek MK I. třídy a s výjimkou   veřejně přístupné účelové komunikace "Aviatická", včetně  plochy před novou   odbavovací budovou   a   včetně    objezdu parkoviště).

1.2.   Stanovuje místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici III. třídy, kromě rychlostní silnice, a na místní komunikaci II., III. a IV. třídy a užití zařízení pro provozní informace na silnici III. třídy, kromě rychlostní silnice, a na místní komunikaci II., III. a IV. třídy.

1.3.   Vydává   souhlas   ke stanovení   místní   a   přechodné úpravy   provozu   na  pozemních komunikacích   a   zařízení   pro provozní   informace   na veřejně   přístupné   účelové komunikaci  s výjimkou veřejně   přístupné   účelové komunikace "Aviatická".

1.4.   Rozhoduje (v součinnosti s Policií ČR) o uzavírkách a objížďkách v komunikační síti (v rozsahu dle funkce silničního správního úřadu), vyjadřuje se k uvedeným aktivitám na komunikacích, kde je pravomoc svěřena HMP.

1.5.   Povoluje zřizování vyhrazených a střežených parkovišť, vč. parkovišť pro osoby se zdravotním postižením.

1.6.   Zpracovává stanovisko z hlediska jednotlivých složek dopravy a životního prostředí k projektové dokumentaci ve smyslu StavZ.

1.7.   Povoluje připojení účelových komunikaci a objektů/pozemků na místní komunikace ve správním obvodu Praha 6.

1.8.   Povoluje zvláštní užívání komunikací (v rozsahu dle Statutu) a vyměřuje stanovené správní poplatky.

1.9.   Vydává dodatečná povolení ke zvláštnímu užívání komunikací pro havarijní akce správců inženýrských sítí.

1.10. Spolupracuje s EO při správě poplatku za užívání veřejného prostranství, provádí kontrolní šetření a vyhledávací činnost z hlediska své věcné působnosti, vydává stanoviska pro vyměření místního poplatku (včetně žádostí o změnu), u nepovoleného užívání veřejného prostranství předává podklady EO k vyměření místního poplatku.

1.11. Podává návrhy a vyjadřuje se k instalacím světelného signalizačního zařízení.

1.12. Spolupracuje s drážním a dopravním úřadem (MHMP) pří řízeních, jimi vedených, s dopadem na územní obvod.

1.13. Vydává pověření osobám, oprávněným k zastavování vozidel.

1.14. Provádí preventivní opatření v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (v rozsahu, daném Statutem).

1.15. Posuzuje úroveň provozu MHD (PID) na území obvodu a předává návrhy na zlepšení a provozní změny.

1.16.  Vyjadřuje se ke změnám linkového vedení MHD (PID) a rozmístění zastávek, které projednává s příslušnými orgány, vyjadřuje se ke zřizování a umístění přístřešků a čekáren na trasách MHD (PID).

1.17. V případě mimořádných situací stanovuje dopravní úkoly držitelům vozidel.

1.18. Zjišťuje a projednává závady a postupuje proti uživatelům, kteří se dopustí jednání, ohrožující bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, zejména jde-li o překážky v silničním provozu.

1.19. Spolupracuje se správcem komunikací při vyvlastňovacím řízení u vraků automobilů, autobusů a motocyklů na síti místních komunikací.

1.20. Sleduje výstavbu, rekonstrukce a obnovu inženýrských sítí (včetně kotelen) ve vazbě na energetický zákon, včetně jeho prováděcích vyhlášek.

1.21. Spolupracuje při kontrole a průzkumu kvality a provozu veřejného osvětlení s jeho správcem; v případě zjištění nedostatků vyvolává se správcem jednání k zajištění rekonstrukcí, oprav, instalací nového osvětlení, apod.

1.22. Projednává skutkové podstaty přestupků v rozsahu své věcné působnosti a rozhodnutí o přestupcích zapisuje do evidence přestupků Rejstříků trestů.

1.23. Zpracovává a eviduje prostřednictvím příslušného IS přestupky ve své věcné působnosti.

1.24.  V rámci své věcné působnosti k projednávání přestupků opatřuje opisy z evidence přestupků Rejstříků trestů.

1.25.  Vede námitkové řízení ve věci jím zapsaných přestupků do evidence přestupků Rejstříku trestů.

1.26. Posuzuje návrhy a připomínky občanů na úseku dopravy a životního prostředí.

1.27. Dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, v platném znění, zpracovává stanovisko z hlediska složkových zákonů životního prostředí a z dopravního hlediska pro vyjádření MČ Praha 6 jako územně samosprávného celku.

1.28. Dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, v platném znění, zpracovává stanovisko z hlediska životního prostředí pro vyjádření MČ Praha 6 k vydání integrovaného povolení.

1.29. Vykonává státní správu v oblasti ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  a vyhlášky Ministerstva životního prostředí ČR č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení  a Statutu (vždy v platném znění).

1.30.  Po vyhodnocení funkčního a estetického významu povoluje ze závažných důvodů kácení dřevin.

1.31. Posuzuje oznámení o kácení dřevin, omezuje či zakazuje toto kácení.

1.32. Ukládá náhradní výsadbu z důvodu kompenzace ekologické újmy.

1.33. Vyjadřuje se k vyhlašování a rušení zvláště chráněných území, památných stromů a jejich ochranných pásem.

1.34. Vykonává státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu na území MČ Praha 6 podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění.

1.35.  Vydává souhlasy s vynětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.

1.36.  Vydává rozhodnutí o odvodech za vynětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.

1.37.  Přijímá oznámení o výskytu karanténních škodlivých organismů a předkládá je rostlinolékařské správě.

1.38.  Vede evidenci lovců a vydává lovecké lístky včetně vyměření správních poplatků dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, a Statutu (vždy v platném znění).

1.39.  Vydává a odebírá rybářské lístky, vede jejich evidenci a vyměřuje správní poplatky dle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství a Statutu (vždy v platném znění).

1.40.  Vykonává státní správu na úseku ochrany zvířat proti týrání dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a Statutu (vždy v platném znění).

1.41.  Vykonává státní správu v oblasti rostlinolékařské péče dle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů a Statutu (vždy v platném znění).

1.42.   Na území MČ Praha 6 provádí výkon státní správy v oblasti ochrany ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, včetně prováděcích vyhlášek.

1.43.  Spolupracuje s orgány Ministerstvem životního prostředí ČR, Českou inspekcí životního prostředí, MHMP při provádění kontrol v rámci svěřených úseků.

1.44.  V dohodě s příslušným orgánem veterinární správy povoluje konání výstav, trhů přehlídek nebo soutěží zvířat, popřípadě svodů zvířat pro jiné účely dle zákona č. 166/1999 Sb., veterinárního zákona, v platném znění, a Statutu (vždy v platném znění).

1.45.  Vykonává státní správu v oblasti odpadového hospodářství, vyplývající ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a Statutu (vždy v platném znění).

1.46.  Vykonává agendu dle zákona č. 542/2021 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, v platném znění.

1.47.   Kontroluje plnění povinností právnických a fyzických osob při podnikatelské činnosti v souvislosti s využíváním systému pro nakládání s komunálním odpadem.

1.48.   Vede evidenci přepravy nebezpečných odpadů.

1.49.    Vede evidenci ročních hlášení o produkci a nakládání s odpady.

1.50.    Dle zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona, a v souladu se Statutem (vždy v platném znění) ukládá pokuty za nepovolené činnosti a zásahy v lesích.

1.51.    V předepsaných termínech provádí výkon nezávislé řídící kontroly v rámci činnosti odboru.

1.52.    Poskytuje informace dle InfZ zákona č.123/1998 Sb., o poskytování informací o životním prostředí, v platném znění.

2.      Oddělení městské infrastruktury

2.1. Sestavuje rozpočet odvětvíDoprava, kontroluje jeho plnění, provádí rozbory hospodaření ve stanovených lhůtách za příslušné odd. § 2212, odd. § 2219, odd. § 2223, odd. § 2251, dále odvětví Kultura, odd. § 2143.

2.2. Zajišťuje přípravu investičních akcí, zpracování investičních záměrů a projektové přípravy včetně rozpočtové části.

2.3.   Připravuje výběrová řízení na zakázky financované z rozpočtu MČ Praha 6.

2.4.  Podílí se na zpracování revitalizace uličního parteru místní komunikační sítě.

2.5.  Podílí se na zajištění investičních akcí včetně dozorování průběhu realizace investic, výběru a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby, přebírání prací, přípravě, uzavírání a provádění změn smluv, prověřování a zajišťování úplnosti investiční dokumentace.

2.6.  Zajišťuje veškerou agendu spojenou s dohledem nad dopravními informacemi.

2.7.  Podílí se na koordinaci plánu údržby a oprav komunikací na území MČ Praha 6, v úzké spolupráci s TSKHMP.

2.8.  Dle pokynů EO zajišťuje vyhotovování podkladů pro statistické výkazy o  investičním majetku a pro případné další výkazy požadované Českým statistickým úřadem.

2.9.  Vykonává předběžnou a průběžnou veřejnosprávní kontrolu u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory poskytované v působnosti odboru.

2.10.   Spolupracuje s oddělením kontroly KT při výkonu následné veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory poskytované v působnosti odboru.

2.11.   Zajišťuje agendu spojenou s osazením a aktualizací navigačního systému MČ Praha 6.

2.12.   Zajišťuje agendu spojenou s péčí o pěší a zklidněné komunikace ve správě ODŽP.

2.13.   Řeší oblast bezmotorové dopravy.

2.14.   Spolupracuje s MHMP na přípravě akcí k posílení bezpečnosti silničního provozu (BESIP).

3.      Oddělení městské zeleně

3.1.  Sestavuje rozpočet odvětví Městská infrastruktura, kontroluje jeho plnění, provádí rozbory hospodaření za příslušné oddělení § (odd. § 1014, odd. § 3722, odd. § 3729, odd. § 3745, odd. § 3749), dále rozpočet Zdravotnictví a sociální věci odd. § 3429.

3.2.  Zajišťuje přípravu investičních akcí, zpracování investičních záměrů a projektové přípravy včetně rozpočtové části.

3.3.  Podílí se na zajištění investičních akcí včetně dozorování průběhu realizace investic, výběru a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby, přebírání prací, přípravě, uzavírání a provádění změn smluv, prověřování a zajišťování úplnosti investiční dokumentace.

3.4.  Organizuje údržbu veřejné zeleně na území MČ Praha 6.

3.5.  Připravuje výběrová řízení na údržbu veřejné zeleně a vyhotovuje podklady pro uzavření smluv mezi MČ Praha 6 a vybranými dodavateli.

3.6.  Kontroluje činnosti a kvalitu provedených prací firem, které uzavřely smlouvu s MČ Praha 6 na údržbu veřejné zeleně.

3.7.  V souvislosti se záborem veřejného prostranství stanovuje místní poplatky (pouze na území MČ Praha 6).

3.8.  Zajišťuje veškerou další agendu spojenou s péčí o veřejnou zeleň.

3.9.  Řeší kompoziční uspořádání městských parků a ostatních ploch veřejné zeleně, připravuje jednoduché architektonické návrhy prvků zahradní architektury a dohlíží na jejich realizaci a koordinaci.

3.10.  Připravuje výběrová řízení na zajištění úklidových prací na veřejných prostranstvích a vyhotovuje podklady pro uzavření smluv mezi MČ Praha 6 a vybranými dodavateli.

3.11.   Zajišťuje agendu spojenou s péčí o dětská hřiště a sportovišť, které jsou ve správě ODŽP.

3.12.   Podílí se na zajišťování ekologické výchovy občanů a předávání informací v oblasti odpadového hospodářství (společně s oddělením inspekce).

3.13.   Podílí se na kontrole čistoty a pořádku v souladu s obecně závaznými předpisy na úseku nakládání s odpady.

3.14.  Spolupracuje s MHMP v oblasti sběru separovaného a nebezpečného odpadu.

3.15.  Stanovuje podmínky pro užívání ploch ve veřejné zeleni, informuje žadatele o  výši místního poplatku, kontroluje předávané plochy.

3.16.  Ve spolupráci s OSM a OÚR vyřizuje souhlasy s výpůjčkami pozemků veřejné zeleně v souvislosti s užíváním veřejného prostranství.

3.17.  Úzce spolupracuje s EO při správě poplatku za užívání veřejného prostranství, provádí kontrolní šetření a vyhledávací činnost z hlediska své věcné působnosti, vydává stanoviska pro vyměření místního poplatku (včetně žádostí o změnu), u nově zjištěného užívání ploch ve veřejné zeleni předává podklady EO k vyměření místního poplatku.

3.18.  Zajišťuje likvidaci nepovolených skládek a mikroskládek.

3.19.  Kontroluje provoz sběrných dvorů.

 

4.      Oddělení inspekce

4.1.  Provádí kontrolní a inspekční činnost na území MČ Praha 6 v oblasti čistoty,  pořádku a ochrany životního prostředí.

4.2.  Projednává skutkové podstaty přestupků v rozsahu své věcné působnosti a rozhodnutí o přestupcích zapisuje do evidence přestupků Rejstříků trestů.

4.3.  Zpracovává a eviduje prostřednictvím příslušného IS přestupky ve své věcné působnosti.

4.4.  V rámci své věcné působnosti k projednávání přestupků opatřuje opisy z evidence přestupků Rejstříků trestů.

4.5.  Vede námitkové řízení ve věci jím zapsaných přestupků do evidence přestupků Rejstříku trestů.    

4.6.  Přijímá podněty, vyřizuje stížnosti občanů na porušování životního prostředí v oblasti čistoty a pořádku na území MČ Praha 6.

4.7.  Sleduje a eviduje nápravu nedostatků zjištěných při kontrolní činnosti, při vyřizování stížností a v případě dalších opatření uložených odborem.

4.8.  Podílí se na kontrole plnění pravomocných rozhodnutí v rámci činností odboru.

4.9.  Spolupracuje s Městskou policií HMP, Policií ČR.

4.10.  V předepsaných termínech provádí výkon nezávislé řídící kontroly v rámci činnosti odboru.

4.11.  Spolupracuje s  oddělením informatiky KT na aktualizaci dat v infoboxu umístěného na území Sedlce.

4.12.  Spolupracuje s Centrálním dispečinkem firem provádějících práce na údržbě veřejné zeleně a úklidových prací na území Prahy 6.

4.13.  Provádí monitoring předávaných informací od provozovatelů dopravně-telematických aplikací, které jsou k dispozici ve velínu.

4.14.  Zajišťuje ve spolupráci s OSV  - organizační složkou „PRO 6“ činnosti spojené s úklidem veřejných prostranství, zadává činnosti spojené s úklidem veřejných prostranství.

4.15.  Spolupracuje při  přípravě výběrových řízení na zakázky financované z rozpočtu MČ Praha 6.

4.16.  Kontroluje činnosti a kvalitu provedených prací firem, které uzavřely smlouvy s MČ Praha 6 na údržbu veřejné zeleně, úklidy komunikací a instalace, údržbu a provoz odpadkových košů.

4.17.  Podílí se na koordinaci Komplexního úklidu komunikací na území MČ Praha 6, v úzké spolupráci s TSKHMP, včetně kontroly jeho provedení,

4.18.  Je garantem problematiky Antisprejerového programu MČ Praha 6.

5.      Oddělení zón placeného stání

5.1.  Řeší problematiku dopravy v klidu – zón placeného stání a zajišťuje veškerou související administrativní činnost.

5.2.  Zajišťuje prodej parkovacích karet dle metodiky pro vydávání parkovacích oprávnění pro zóny placeného stání vydané HMP.

5.3.  Zajišťuje evidenci vydaných oprávnění dle jednotlivých typů.

5.4.  Zabezpečuje výkon odborné, kvalifikované kontrolní a analytické činnosti v oblasti zón placeného stání.

5.5.  Zajišťuje předávání vybraných finančních prostředků dle příslušných předpisů.

5.6.  Spolupracuje se správcem zóny placeného stání na zabezpečení bezproblémového fungování zóny placeného stání.

5.7.  Ve spolupráci se správcem zóny placeného stání poskytuje poradenství v otázkách týkajících se zóny placeného stání.

5.8.  Vede evidenci došlých stížností, oznámení a podnětů občanů k zóně placeného stání a zajišťuje jejich analýzu a komunikaci s HMP.

5.9.  Zajišťuje provoz příjmové pokladny pro příjem poplatků za parkovací oprávnění v zónách placeného stání.

5.10.  Spolupracuje s Městskou policií HMP při předávání dat potřebných k zajištění dozoru zóny placeného stání.

5.11.  Zajišťuje za ÚMČ vydávání povolení k vjezdu do vybraných částí MČ Praha 6, kde je vjezd vybraných vozidel místní úpravou zakázán.

5.12.  Spolupracuje s MHMP při řešení metodiky pro vydávání parkovacích oprávnění.

ORGANIZACE ODBORU


 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/odbor12?detail=organizacni_rad ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz