Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Odbory ›› Odbor správy majetku (1000) ›› detail/podstránka

Odbor správy majetku - náplň činnosti

Odbor správy majetku - 1000

I. H l a v n í   ú k o l y

V oblasti samostatné působnosti odbor zajišťuje evidenci a využívání nemovitého a movitého majetku HMP, svěřeného MČ Praha 6. Připravuje návrhy dispozic s tímto majetkem, zajišťuje řádné nakládání s domovním a bytovým fondem, nebytovými prostory, pozemky svěřenými HMP do správy MČ Praha 6.  Zajišťuje kontrolní činnost v souvislosti s přímým výkonem správy a hospodařením domovního a bytového fondu prostřednictvím správních firem s důrazem na dodržování a plnění uzavřených smluv.

Zajišťuje úkoly, spojené  se ZČ MČ Praha 6 včetně nakládání s majetkem.

Jako odvětvový odbor kontroluje a dohlíží na hospodaření akciové společnosti SNEO, a.s.

II. O r g a n i z a č n í   č l e n ě n í

1.  Oddělení bytů a nebytových prostor

2. Oddělení majetkoprávní

3.  Oddělení ekonomiky a evidence majetku

4. Oddělení technicko-investiční

III. N á p l ň   č i n n o s t i   o d b o r u

 1.      Oddělení bytů a nebytových prostor

Vede agendu smluvních vztahů k bytům a nebytovým prostorům ve vlastnictví HMP svěřených MČ Praha 6, zabezpečuje výkon agend souvisejících s řádným užíváním bytů jako např. jejich pronájem, přechod nájmu, výměnu bytů a jeho uvolnění od neoprávněných uživatelů apod. a nebytových prostor jako např. pronájem, převod, podnájem apod.

1.1.   Postupuje při vyřizování žádostí o pronájem bytu a o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v souladu se Zásadami a podmínkami pro nakládání s byty.

1.2.   Vyřizuje ucelenou agendu nebytových prostor:

1.3.   Vyřizuje agendu:

1.4.   Vede evidenci volných bytů.

1.5.   Vede evidenci volných nebytových prostor.

1.6.   Vede evidenci bytů pronajatých ze sociálních důvodů a bytů pronajatých v “programu deregulace“.

1.7.   Vyřizuje ucelenou agendu žádostí o přechod nájmu bytu.

1.8.   Vydává stanovisko k dohodám o vzájemné výměně bytů.

1.9.   Provádí řízení o protiprávním obsazení bytu.

1.10. Spolupracuje s exekutorskými úřady a správcem při výkonu rozhodnutí vyklizením bytu, nebytových prostor, nemovitostí.

1.11. Ve spolupráci se správními firmami zabezpečuje úkony vyplývající pro orgány obce ze zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění:

a dále ze ZoHMP.  Úkony se vztahují na byty, nebytové prostory, nemovitosti včetně přilehlého pozemku v majetku obce.

1.12. Vyřizuje žádosti o změnu výše nájemného, resp. dalších podmínek uzavřených smluv (bytů a nebytových prostor).

1.13. Sleduje nepeněžní plnění závazků z uzavřených smluv (bytů a nebytových prostor).

1.14. Připravuje podklady k ukončení smluvních vztahů (výpověď apod.) pro orgány MČ Praha 6.

1.15. Dává podněty k žalobám na vyklizení bytů a nebytových prostor. 

1.16. Vydává pokyny správci k uzavření či ukončení smluv v souladu se schválenými usneseními.

1.17. Řeší jednotlivá podání občanů týkající se oblasti bytového a nebytového fondu.

1.18. V oblasti technické podpory u objektů zvláštního určení spolupracuje s oddělením majetkoprávním.

2.      Oddělení majetkoprávní

2.1.   Vyřizuje ucelenou agendu ke svěření majetku a odejmutí nemovitého majetku.

2.2.   Vyřizuje ucelenou agendu

Za tímto účelem:

2.3.   Připravuje výběrová řízení na prodej a pronájem nemovitého majetku (vyjma pronájmu bytů a nebytových prostor).

2.4.   Vyřizuje žádosti o změnu výše nájemného, resp. dalších podmínek uzavřených smluv (vyjma pronájmu bytů a nebytových prostor).

2.5.   Sleduje nepeněžní plnění závazků z uzavřených smluv (vyjma pronájmu bytů a nebytových prostor).

2.6.   Připravuje podklady k ukončení smluvních vztahů vyjma pronájmu bytů a nebytových prostor (výpověď apod.).

2.7.   Dává podněty k žalobám na vyklizení nemovitostí (vyjma bytů a nebytových prostor). 

2.8.   Vyřizuje ucelenou agendu nakládání s nemovitým majetkem ve spoluvlastnictví.

2.9.   Zajišťuje agendu k umístění reklam, billboardů apod. na nemovitostech.

2.10. Zabezpečuje agendu týkající se novinových stánků, včetně jejich provozuschopnosti.

2.11. Připravuje zadávání výběrových řízení na prodej či pronájem nemovitého majetku (vyjma pronájmu bytů a nebytových prostor).

2.12. Spolupracuje s veřejnoprávními orgány a organizacemi, jedná s MHMP, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

2.13. Zajišťuje souhlas potřebný pro realizaci schválených záměrů v souladu se ZoHMP a Statutem. (§ 13, §18).

2.14.   Zajišťuje zpracování znaleckých posudků a jiných podkladů potřebných pro stanovení prodejní ceny nemovitostí, výše úplaty za zatížení pozemků apod.

2.15. Zajišťuje zpracování geometrických plánů, technických zaměření.

2.16. Zajišťuje pro SNEO, a.s. podklady k realizaci majetku dle uzavřených smluv.

2.17. Vydává pokyny správci k uzavření či ukončení smluv v souladu se schválenými usneseními.

2.18. Předává podklady k nemovitostem oddělení ekonomiky a evidence majetku k zavedení nebo vyvedení do (z) účetnictví.

2.19. Vede evidenci uzavřených smluvních vztahů v oblasti realizace nemovitého majetku.

2.20. Zakládá a vede archivní dokumentaci týkající se činnosti oddělení.

2.21. Potvrzuje formální správnost faktur náležejících do spravovaného odvětví.

2.22. Zakládá, průběžně doplňuje a odpovídá za evidenci nemovitého majetku v katastru nemovitostí a při této činnosti spolupracuje s katastrálním úřadem, vyřizuje případná dožádání, opravy chyb operátu nebo změny v evidenci nemovitostí.

2.23. Zajišťuje podklady pro možnost dalšího nakládání s nemovitým majetkem (výpisy, listiny, vyjádření Pozemkového úřadu - apod.).

2.24. Předává podklady k nemovitostem správci k zavedení nebo vyvedení do (ze) správy, provádí identifikaci tohoto majetku včetně jeho užívání.

2.25. Zajišťuje podklady pro vyřešení sporných či nejasných majetkových případů.

2.26. Zajišťuje agendu údržby zeleně a  povolení kácení včetně zadávání znaleckých posudků, udělování plných mocí.

2.27. Zajišťuje agendu týkající se objektů zvláštního určení – stavby pronajímané jako celek včetně pozemků, vede jejich evidenci, zajišťuje pronájem a vykonává s tím související práva pronajímatele, v oblasti technické podpory spolupracuje s oddělením bytů a nebytových prostor.

2.28. Řeší jednotlivá podání občanů týkající se oblasti nemovitého majetku.

3.      Oddělení ekonomiky a evidence majetku

3.1.   Zajišťuje podklady pro zpracování rozpočtu MČ Praha 6 za OSM, jeho aktualizace a rozborů hospodaření.

3.2.   Zpracovává finanční plán ZČ MČ Praha 6, průběžně sleduje jeho plnění, zpracovává aktualizaci plánu a rozbory hospodaření.

3.3.   Vede evidenci příjmů a výdajů ZČ, vyhodnocuje průběžně jejich stav a předkládá návrhy na opatření v této oblasti.

3.4.   Vede evidenci hospodářsko-právních závazků v působnosti OSM a pohledávek MČ Praha 6 dle ZoHMP sleduje plnění závazků smluvních stran, řídí pohledávkové procesy a předkládá orgánům MČ Praha 6 žádosti o jejich prominutí či odpis.

3.5.   Vykonává kontrolní činnost systémového postupu nakládání s pohledávkami vzniklými při nakládání s majetkem, je gestorem jeho dodržování a průběžného analyzování.

3.6.   Ve spolupráci se správcem a PO zajišťuje vymáhání pohledávek a předkládá orgánům MČ Praha 6 žádosti o jejich prominutí, provádí kontrolu ve věci pohledávek předaných k soudnímu vymáhání a předaných k exekučnímu vymáhání.

3.7.   Odpovídá za agendu pojištění nemovitostí v majetku MČ Praha 6 a zpracovává refundaci nákladů na pojištění pro zajištění úhrad pojistného od ostatních odborů ÚMČ, správce nemovitého majetku a příspěvkových organizací.

3.8.   V rámci předběžné, průběžné a následné kontroly dle ZoFK vykonává činnost příkazce operace (rozpočet, ZČ – finanční plán), správce odvětví (za daný oddíl a paragraf) a řídí se dalšími ustanoveními tohoto zákona.

3.9.   Zajišťuje evidenci a vedení smluvních vztahů a objednávek, včetně smluv uzavřených správní firmou a předává EO účetní předpisy.

3.10. Zajišťuje zpracování daňových přiznání za MČ Praha 6.

3.11. Připravuje plány oprav a předkládá ke schválení plány investic.

3.12. Připravuje podklady pro inventarizaci pohledávek a závazků a vyhotovuje účetní předpisy pro EO.

3.13. Řeší žádosti bývalých nájemců bytů a nebytových prostor ve věci úhrady nákladů na zhodnocení.

3.14. Na základě předložených dokladů vede a zajišťuje evidenci budov a staveb pro účely daňových odpisů a vydává souhlas s prováděním odpisů za podmínek stanovených zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.

3.15. Zajišťuje vedení a kontroluje samostatnou evidenci splátek za prodej nemovitého a movitého majetku.

3.16. Předkládá MHMP podklady pro sestavení přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí.

3.17. Zajišťuje dílčí podklady pro výkazy a zprávy vyhotovované MČ Praha 6 podle ZoFK.

3.18. Zajišťuje, zpracovává a kontroluje evidenci movitého a nemovitého majetku v systému GINIS MAJ a ENO, jeho identifikaci, provádí inventarizaci majetku, zpracovává podklady pro zpracování statistických výkazů, spolupracuje přitom také s vyřazovací a škodní komisí, generuje sestavy účetních odpisů z GINIS MAJ a předává zpracované podklady k zaúčtování do oddělení účetnictví EO.

3.19. Zpracovává agendu související s nákupem, prodejem nemovitého a movitého majetku, včetně technického zhodnocení a následně předává do EO k zavedení a vyvedení do (z) účetnictví.

3.20. Sleduje výnosy a náklady v rámci hospodaření s nemovitostmi, kde je obec spoluvlastníkem, provádí kontrolní činnost vůči správci ve vedení evidence a vyúčtování těchto nemovitostí.

4.      Oddělení technicko-investiční

Vykonává kontrolní činnost vůči správci v souvislosti s přímým výkonem správy bytového a nebytového fondu, kontroluje faktické provedení jednotlivých povinností správce daných smlouvou včetně návrhu řešení v případě neplnění těchto povinností.

4.1.   Spolupracuje se správcem při zjišťování kolaudačních stavů nebytových jednotek ve spisovně OV.

4.2.   Vydává souhlas k opravám, rekonstrukcím a stavebním úpravám prováděných nákladem nájemce ve spravovaných domech.

4.3.   Metodicky řídí správce při posuzování stavebních záměrů na DBF ve správě MČ Praha 6 dle platného StavZ.

4.4.   Provádí technické prohlídky uvolněných bytů před opravou společně se správcem a stanovuje rozsah oprav uvolněných bytů, kontroluje přejímku dokončených oprav ve spolupráci se správcem.

4.5.   Kontroluje věcné plnění plánu oprav a údržby zajišťovaných správcem.

4.6.   Účastní se výběrových řízení v rámci domovního a bytového fondu zajišťovaného správcem.

4.7.   Zajišťuje technické posouzení investičních záměrů majetku svěřeného do správy MČ Praha 6.

4.8.   Provádí kontrolu pasportizace, případně projednává základní kritéria, podle nichž by měla být evidence vedena.

4.9.   Prověřuje technické posudky a stanoviska k připravovaným úpravám objektů.

4.10. Provádí místní šetření s ohledem na stížnost stran na kvalitu a rozsah prováděných oprav.

4.11. Posuzuje stav zanedbanosti a nutnosti oprav při místních šetřeních.

4.12. Zajišťuje ve spolupráci se správcem podklady  a stanoviska ke stavebním úpravám nemovitého majetku.

4.13. Kontroluje správce v oblasti reklamací a uplatňovaných záruk na movitý a nemovitý majetek.

4.14. Provádí kontrolu platebních dokumentů, ověřuje správnosti změn rozpočtů, kontroluje plnění termínů a dodržení platebního kalendáře.

4.15. Potvrzuje formální správnost faktur akcí zařazených do rozpočtu spravovaného odvětví.

4.16. Posuzuje stavební a technické záměry nájemců a vyjadřuje se k jejich realizaci.

4.17. Posuzuje z hlediska účastníků řízení stavební záměry cizích vlastníků.

4.18. Přejímá pozemky dotčené stavbou.

ORGANIZACE ODBORU


 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/odbor10?detail=organizacni_rad ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz