Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Odbory ›› Kancelář městské části (0800) ›› detail/podstránka

Kancelář městské části - náplň činnosti

I.  H l a v n í   ú k o l y

 

Zajišťuje agendu vyplývající z činnosti RMČ a ZMČ.

Vedoucí odboru plní a zajišťuje plnění úkolů přímo uložených starostou a tajemníkem ÚMČ.

Zajišťuje činnost sekretariátu starosty, sekretariátů místostarostů, radních a dalších uvolněných členů ZMČ a činnosti související se zahraničními vztahy.

Zajišťuje komunikaci s médii a stará se o pozitivní medializaci MČ.

Odpovídá za vedení kroniky MČ.

II.  O r g a n i z a č n í   č l e n ě n í

 

1.    Oddělení kanceláře starosty a protokolu

2.    Oddělení sekretariátů

3.    Oddělní komunikace

4.    Oddělení volených orgánů

 

III.   N á p l ň   č i n n o s t i   o d b o r u

 

 1. Oddělení kancelář starosty a protokolu

1.1.  Vykonává veškeré sekretářské práce pro starostu.

1.2.  Vede spisovou službu starosty, včetně návrhů dopisů a odpovědí, sleduje termínové vyřízení došlé korespondence.

1.3.  Organizuje a zabezpečuje přijetí návštěv a oficiálních hostů u starosty, podle pokynů zajišťuje přípravu pro tato jednání.

1.4.  Organizuje denní program starosty.

1.5.  Zajišťuje jednání dle pokynů starosty včetně písemných podkladů, pořizování zápisů a následně zajišťuje plnění úkolů vyplývajících z těchto jednání.

1.6.  Odborně posuzuje materiály předkládané starostovi a připravuje k nim stanoviska, v této souvislosti spolupracuje s věcně příslušnými odbory ÚMČ.

1.7.  Organizačně zabezpečuje přípravu věcných podkladů pro účast a vystoupení starosty v orgánech MČ a MHMP, organizacích a institucích, na veřejnosti a shromáždění občanů.

1.8.  Zajišťuje pozvání významných osobností veřejného a politického života na důležité akce pořádané MČ Praha 6, vystoupení starosty a představitelů MČ Praha 6. Podílí se na aktualizaci databáze institucí a osob pro tyto příležitosti.

1.9.  Spolupracuje na přípravě navázání mezinárodní spolupráce v oblastech samosprávy.

1.10. Zajišťuje po organizačně-technické stránce úkony spojené s realizací zahraničních vztahů včetně vztahů k EU.

1.11. Vypracovává koncepci zahraničních vztahů.

1.12. Zajišťuje přijetí, doprovod a ubytování zahraničních návštěv.

1.13. Zajišťuje veškeré úkony spojené se zahraniční cestou starosty a členů ZMČ a zaměstnanců ÚMČ.

1.14. Spolupracuje s velvyslanectvími v ČR, velvyslanectvími ČR v zahraničí, Ministerstvem zahraničních věcí ČR a dalšími institucemi, obstarává oboustranně podkladové a informační materiály, zpracovává podklady pro hodnocení zahraničních vztahů s městy těchto států.

1.15. Zajišťuje pro vzájemné akty, smlouvy, a jiné dokumenty oficiálního styku překlady v běžně používaných jazycích.

1.16. Zpracovává stanoviska k mezinárodním dokumentům politického charakteru pro potřeby starosty a RMČ.

1.17. Zajišťuje přímé a písemné kontakty starosty a členů RMČ se zahraničními partnery.

1.18. Koordinuje aktivity MČ Praha 6 vůči EU.

1.19. Zabezpečuje součinnost s dalšími orgány státní správy a jinými institucemi působícími v oblasti zahraniční politiky na úseku integrace ČR k EU.

1.20. Vyhodnocuje souhrnné materiály z oblasti zahraniční spolupráce a upravuje je pro potřeby starosty, RMČ, ZMČ, komisí a výborů.

1.21. Odpovídá za evidování, zpracování a distribuci informací ze zahraničních styků.

1.22. Komplexně zabezpečuje komunikaci s delegaturou HMP při EU v Bruselu.

1.23. Koordinuje a zajišťuje vztahy k mezinárodním organizacím.

1.24. Organizuje přijetí delegací z ČR, zajišťuje přípravu pro tato jednání.

1.25. Zajišťuje agendu komunikace se spolky a občanskými iniciativami.

1.26. Vyhledává, prověřuje a systematizuje projekty vhodné pro participaci.

1.27. Koordinuje přípravu a projednávání participovaných projektů s příslušnými odbory, především KMČ, OÚR a ODŽP.

 

 2. Oddělení sekretariátů

2.1.  Zajišťuje sekretářské práce pro místostarosty, radní a další uvolněné členy ZMČ.

2.2.  Vykonává úkoly vyplývající z postavení místostarostů, radních a dalších uvolněných členů ZMČ, podle jejich pokynů organizuje a provádí přípravu materiálů pro jejich jednání.

2.3.  Provádí administrativní práce a vede spisovou agendu pro příslušné místostarosty, radní a další uvolněné členy ZMČ, sleduje termínové vyřízení došlých dopisů.

2.4.  Eviduje usnesení RMČ a ZMČ v oblasti činnosti místostarostů, radních a dalších uvolněných členů ZMČ, sleduje, popř. zabezpečuje jejich realizaci.

2.5.  Vede evidenci o úkolech a jejich plnění, týkající se příslušného místostarosty, radního či uvolněného člena ZMČ.

2.6.  Organizuje a zabezpečuje přijetí návštěv u místostarostů, radních a dalších uvolněných členů ZMČ.

2.7.  Vede evidenci limitu reprezentačního fondu a jeho čerpání v souladu s pokyny místostarostů, radních a dalších uvolněných členů ZMČ, provádí kontrolu věcné správnosti jeho čerpání.

2.8.  Zajišťuje spolu se zapisovateli výborů ZMČ a komisí RMČ organizaci jejich zasedání spadajících do kompetence místostarostů, radních a uvolněných členů ZMČ a přípravu materiálů.

2.9.  Zajišťuje distribuci (s výjimkou prodeje) reprezentativních knih, předmětů a pohlednic s tématikou Prahy 6 a vede o nich příslušnou skladovou evidenci.

 

 3. Oddělení komunikace

3.1.  Zajišťuje úkoly vyplývající z postavení a funkce starosty.

3.2.  Zajišťuje přípravu materiálů pro jednání starosty se zástupci médií.

3.3.  Dle pokynů starosty provádí analýzy úkolů pro rozhodování starosty.

3.4.  Spolupracuje s odbory MHMP, dotčenými ministerstvy a dalšími orgány státní správy.

3.5.  Zajišťuje propagační předměty pro potřeby MČ Praha 6 a jejich představitelů.

3.6.  Koordinuje organizaci výstav a prezentací MČ Praha 6 a zajišťuje výstavy v Galerii Skleňák.

3.7.  Podílí se na informování veřejnosti prostřednictvím webových stránek a sociálních sítí MČ Praha 6, hromadných sdělovacích prostředků a periodik vydávaných na území MČ Praha 6.

3.8.  Poskytuje informace o činnosti představitelů MČ a ÚMČ médiím, odpovídá na dotazy novinářů, vydává tiskové zprávy z RMČ a ZMČ.

3.9.  Organizuje tiskové besedy k aktuálním otázkám.

3.10. Monitoruje zprávy tisku a vysílání vybraných televizních a rozhlasových pořadů ve vztahu k MČ Praha 6, eventuálně k HMP a jejich orgánům.

3.11. Zajišťuje publicitu oficiálních akcí MČ, představitelů MČ Praha 6, ÚMČ i některých pracovních jednání včetně podkladů pro novináře.

3.12. Eviduje publicitu uvolněných členů RMČ.

3.13. Zajišťuje vydávání časopisu „Šestka“.

3.14. Připravuje podklady pro natáčení audio/video reportáží z akcí pořádaných MČ Praha 6.

3.15. Průběžně vytváří a rozšiřuje kontakty s pracovníky jednotlivých redakcí hromadných sdělovacích prostředků.

3.16. Zajišťuje propagaci veřejných prezentačních akcí a zahraničních cest členů ZMČ a vedení ÚMČ.

3.17. Zabezpečuje kontakt MČ Praha 6, zejména starosty, místostarostů a ÚMČ s veřejností.

3.18. Vypracovává koncepce v oblasti cílevědomého ovlivňování vztahu veřejnosti k ÚMČ.

3.19. V souladu se zákonem o kronikách odpovídá za vedení kroniky MČ Praha 6.

3.20. Shromažďuje listinné dokumenty, historické publikace, fotografie, mapy, audio a videozáznamy a svědectví pamětníků týkající se území MČ Praha 6, jejích významných a čestných občanů a důležitých a slavnostních událostí.

3.21. Pomocí počítačových programů zpracovává obrazové a textové návrhy dle výtvarných podkladů. Provádí grafické úpravy a finalizuje návrhy do konečné podoby v rámci předtiskové přípravy. Spolupracuje při výrobě propagačních materiálů a předmětů.

3.22. Spolupracuje při správě sociálních sítí (Facebook, Twitter, Instagram, aj.) a webu MČ Praha 6.

3.23 Spolupracuje při tvorbě, vývoji a správě aplikací MČ Praha 6.

3.24. Spolupracuje s fotografem MČ Praha 6. Záběry a fotografie využívá pro medializaci MČ Praha 6, web a sociální sítě, obrazovky v budově ÚMČ, tiskové zprávy.

 

 4. Oddělení volených orgánů 

4.1.  Sestavuje programy jednání RMČ a ZMČ, politického grémia a mimořádných zasedání těchto orgánů MČ Praha 6.

4.2.  Zajišťuje a připravuje podkladové materiály pro jednání RMČ a zasedání ZMČ, včetně jejich předávání členům ZMČ a dalším subjektům.

4.3.  Organizačně zajišťuje přípravu a průběh zasedání RMČ, ZMČ a pracovních porad těchto orgánů.

4.4.  Zpracovává usnesení a zápisy z jednání RMČ a ZMČ, po podpisu zajišťuje jejich předání v předepsaných termínech osobám uvedeným v jednacím řádu RMČ a ZMČ a zveřejňování na internetové stránce MČ Praha 6.

4.5.  Připravuje pololetní zprávy o činnosti RMČ pro zasedání ZMČ.

4.6.  Zajišťuje digitalizaci písemných materiálů projednávaných v RMČ a ZMČ, originálů přijatých usnesení RMČ a ZMČ a zápisů a umožňuje nahlížení do těchto dokumentů. Archivuje záznamy z jednání a provádí aktualizaci elektronického zpracování evidence usnesení.

4.7.  Zajišťuje vyřízení připomínek, dotazů, interpelací a iniciativních návrhů vznesených na zasedání ZMČ, předává je prostřednictvím příslušných odborů úřadu k přípravě odpovědí starosty, místostarostů, radních nebo tajemníka. Vede jejich evidenci a sleduje termíny vyřízení. Písemnou informaci o vyřízení interpelací předává předsedům politických klubů, interpelace včetně odpovědí následně zveřejňuje v databázi Lotus Notes a na webových stránkách Prahy 6.

4.8.  Vede evidenci písemných podání, připomínek a podnětů občanů adresovaných RMČ a ZMČ, předává je k vyřízení příslušným odborům úřadu, zajišťuje předložení návrhů odpovědí či řešení členům RMČ (příp. ZMČ) na jednání a sleduje termíny vyřízení a následné zveřejnění v Lotus Notes.

4.9.  Vede evidenci složení výborů ZMČ, komisí RMČ a termínů jejich zasedání, včetně zápisů z jejich jednání a zajišťuje zveřejnění na webu.

4.10. Obsluhuje interní databázi sloužící k rezervaci zasedacích místností pro zasedání výborů, komisí, pracovních skupin a pod.

4.11. Ve spolupráci s Obvodním soudem pro Prahu 6 organizačně zajišťuje volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 6 a vede jejich evidenci.

4.12. Při vyhlášení voleb podle zákonů o volbách a dále ve věcech referenda místního, resp. jiného stanoveného zákonem spolupracuje s OVV a řídí se pokyny tajemníka.

4.13. Zajišťuje další práce podle pokynů starosty, místostarostů, radních, dalších uvolněných členů ZMČ a tajemníka a vedoucího KMČ, které jsou spojené s činností RMČ či ZMČ.

4.14. Zabezpečuje předání podkladových materiálů pro jednání RMČ a ZMČ a dalších souvisejících jednání členům těchto orgánů MČ Praha 6.

4.15. Vede evidenci úkolů vyplývajících z usnesení, rozhodnutí a zápisů z RMČ a ZMČ a provádí kontrolu jejich plnění.

4.16. Spolupracuje s kanceláří RHMP a ZHMP zajišťuje dle potřeby evidenci a distribuci jejich usnesení.

4.17. Zajišťuje odměňování a poskytování náhrad členů ZMČ a odborníkům.

4.18. Uchovává zprávy vztahující se k činnosti orgánů MČ Praha 6, zabezpečuje příslušnou fotodokumentaci.

ORGANIZACE ODBORU


 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/odbor08?detail=organizacni_rad ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz