Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Odbory ›› Odbor vnitřních věcí (0700) ›› detail/podstránka

Odbor vnitřních věcí - náplň činnosti

Odbor vnitřních věcí - 0700

I. H l a v n í   ú k o l y

 

Vykonává státní správu na úseku matrik a státního občanství.

Plní úkoly spojené s přípravou a provedením voleb a referend.

Vede evidenci adres MČ Praha 6, podílí se na přípravě návrhů na územní změny a pojmenování ulic a veřejných prostranství.

Provádí přestupková řízení na svěřených úsecích.

Zabezpečuje všeobecnou vnitřní správu na úseku vyšetřovací a potvrzovací agendy a užívání státních symbolů.

Zajišťuje oceňování významných životních událostí občanů.

II. O r g a n i z a č n í   č l e n ě n í

 

1. Oddělení matrik a státního občanství

2. Oddělení přestupků

III. N á p l ň   č i n n o s t i   o d b o r u

 

Činnosti v přímém řízení vedoucího odboru v oblasti vnitřní správy:

  1. Přijímá ztráty a nálezy, tyto po provedeném šetření vrací majitelům, popř. zasílá k uložení na MHMP.
  2. Přijímá oznámení soudů o vydaných rozhodnutích o omezení svéprávnosti osob, vede o tom evidenci.
  3. Plní úkoly spočívající v organizačním zajištění voleb podle zákonů o volbách a dále ve věcech referenda místního, resp. jiného stanoveného zákonem, zejména:
  1. Ve spolupráci s  oddělením informatiky KT vede popis stálých volebních okrsků a zajišťuje jeho aktualizaci.
  2. Dohlíží na dodržování předpisů o užívání státních symbolů.
  3. Vede evidenci válečných hrobů a pietních míst a zpracovává materiály a zprávy o nich dle požadavků MHMP a Ministerstvem obrany ČR.  Edituje údaje o hrobech v celostátní aplikaci Ministerstva obrany ČR.
  4. Přijímá od MHMP oznámení o nově postavených či zbouraných domech apod. a pro potřeby ÚMČ zpracovává do souboru nová či zaniklá čísla popisná a orientační a změny názvů ulic a veřejných prostranství. Spolupracuje se správci IS pro potřeby přípravy voleb a aktualizace územní evidence.
  5. Připravuje podklady k návrhům na změny území či názvů ulic a veřejných prostranství.
  6. Přijímá ohlášení o konání ohňostrojů a ohňostrojných prací.

 

1.      Oddělení matrik a státního občanství

Odborní referenti pracující pod přímým řízením vedoucího  odboru.

 

1.1. Vede matriční knihy narození, manželství, úmrtí, vede sbírky listin. Provádí zápisy narození, uzavření manželství, úmrtí (dále jen „matričních událostí“)  dle časové posloupnosti, zápisy matričních skutečností (rozvod manželství, údaje o osvojení, změn jmen a příjmení atd.), provádí změny a opravy zápisů v matrikách.

1.2. Provádí matriční zápisy jak rukopisně, tak prostřednictvím výpočetní techniky (aplikace Matrika).

1.3. Vydává rodné listy, oddací listy, úmrtní listy (dále jen „matriční doklady“), potvrzení o údajích v matričních knihách, doslovné výpisy z matričních knih, duplikáty matričních dokladů, pro cizinu zajišťuje jejich vyšší ověření,  doručuje je do vlastních rukou.

1.4. Přijímá oznámení o narození, ke kterým došlo ve správním obvodu Prahy 6. Provádí kontrolu zákonem požadovaných dokladů, žádá MVČR o přidělení rodných čísel, provádí šetření za účelem prokázání, že matkou dítěte je žena, která dítě porodila.

1.5. Sepisuje zápis o určení otcovství k narozeným i nenarozeným dětem souhlasným prohlášením rodičů, posuzuje platnost k tomu předložených listin, přijímá prohlášení o osobním stavu nastávajících matek, které jsou cizinkami. Zápisy sepisuje i ve Vazební věznici Praha Ruzyně.

1.6. Přijímá žádosti o uzavření manželství, provádí kontrolu předkládaných dokladů, u cizozemských posuzuje jejich platnost dle mezinárodních smluv a úmluv, přijímá prohlášení o uzavření manželství u sňatečného obřadu.

1.7. Zpracovává oznámení soudů o rozvodech manželství, o změnách příjmení po rozvodu manželství.

1.8. Ve spolupráci s Policií ČR ověřuje oprávněnost pobytu snoubenců cizinců na území ČR.

1.9. Do poznámky matričních dokladů cizinců uvádí tvar jejich jmen a příjmení uvedený latinkou v cestovních dokladech.

1.10. Rozhoduje ve správním řízení o prominutí povinnosti předložení některých dokladů, o prominutí obstarání vyššího ověření na cizozemských listinách.

1.11. Povoluje na základě žádosti snoubenců uzavření manželství na kterémkoliv vhodném místě ve správním obvodu nebo mimo dobu stanovenou RMČ pro oddávání.

1.12. Přijímá žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti pro občany ČR, kteří hodlají uzavřít manželství nebo registrované partnerství v zahraničí, provádí posouzení zjištěných skutečností a vydává požadované vysvědčení, k tomu vede evidenci.

1.13. Za účelem uzavření církevního sňatku kontroluje doklady snoubenců nutné k uzavření manželství, vydává osvědčení k církevnímu sňatku o splnění podmínek dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

1.14.  Přijímá tlumočnické sliby od osob, které nejsou tlumočníkem jmenovaným Ministerstvem spravedlnosti ČR nebo předsedou krajského soudu.

1.15.  Provádí uznávání rozhodnutí cizích států a uznávání platnosti cizozemských listin od správních úřadů a notářů v souladu s mezinárodními smlouvami a dvoustrannými úmluvami, doporučuje vyšší ověření listin, popřípadě uznání rozhodnutí Nejvyšším soudem.

1.16.  Přijímá listy o prohlídce zemřelého, provádí kontrolu údajů podle získaných dokladů nebo dle IS evidence obyvatel.

1.17.  Zpracovává o matričních událostech statistická hlášení a měsíčně je odesílá Českému statistickému úřadu.

1.18.  Plní oznamovací povinnost o matričních událostech dle zvláštních právních předpisů (zejména České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, soudům, zastupitelským úřadům cizích států).

1.19. Zpracovává žádosti občanů pro zvláštní matriku v Brně – ve věci narození, uzavření manželství, registrovaného partnerství a úmrtí občanů v cizině.

1.20. Provádí evidenci správních poplatků v systému GINIS, vystavuje příjmové doklady.

1.21. Vede evidenci přísně zúčtovatelných matričních i státoobčanských tiskopisů dle Směrnice MVČR.

1.22.  Předává sbírku listin za každý kalendářní rok MHMP.

1.23.  Vede správní řízení ve věci změny jmen a příjmení u občanů ČR i u osob, které nejsou státními občany ČR, ale mají na území ČR trvalý pobyt.

1.24.  Vyřizuje prohlášení osob, které v dobré víře po dobu nejméně 5 let užívaly své příjmení v nesprávné podobě, aby mohly nadále užívat své příjmení ve tvaru, v jakém je uvedeno na vydaných dokladech.

1.25.  Vyřizuje oznámení občanů, kteří chtějí užívat českou podobu cizojazyčného jména.

1.26.  Vyřizuje prohlášení manželů, kteří si po sňatku ponechali dosavadní příjmení, že se dohodli na společném příjmení jednoho z nich.

1.27.  Vyřizuje prohlášení občana, který je současně státním občanem jiného členského státu EU, že chce užívat jméno nebo příjmení v podobě, kterou mu umožňuje užívat právo a tradice tohoto jiného členského státu EU.

1.28.  Vyřizuje prohlášení osob o užívání dvou jmen.

1.29.  Vyřizuje prohlášení občanů, kteří užívají více příjmení, že budou užívat pouze jedno, popřípadě dvě z nich.

1.30.  Vyřizuje žádosti občanů, kteří jsou příslušníky národnostní menšiny, jejichž jména a příjmení jsou v matriční knize zapsána v českém nebo v jiném než českém jazyce, o uvedení jejich jmen a příjmení v jazyce národnostní menšiny.

1.31.  Vyřizuje prohlášení žen, zákonných zástupců nezletilých dívek o užívání příjmení v mužském tvaru.

1.32.  Po změně rodinného stavu sňatkem, v případě změny jména nebo příjmení, zániku manželství smrtí jednoho z manželů, rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, rozhodnutím soudu o zrušení partnerství odděluje vyznačenou část občanského průkazu a vydává občanovi potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu.

1.33.  Zajišťuje organizačně průběh sňatečných obřadů (oddávajícího, řidiče, kytici).

1.34.  Organizačně zajišťuje konání obřadů u příležitosti vykonání státoobčanských slibů.

1.35.  Přijímá žádosti cizinců a bezdomovců o udělení státního občanství ČR, včetně zákonem požadovaných příloh, vyplňuje s žadateli dotazník, kontroluje platnosti cizích listin, zajišťuje stanovisko ŽO a EO, zajišťuje stanovisko místního úřadu v místě pobytu, zajišťuje souhlas žadatele se zproštěním mlčenlivosti pro správce daně a připravuje spisový materiál pro MVČR včetně vlastního stanoviska k věci.

1.36.  Přijímá žádosti ve věci zjišťování státního občanství ČR od osob i správních úřadů, vede ve věci správní řízení, vydává osvědčení a sdělení, ve složitých případech opatřuje ve spolupráci s Archivní a spisovou službou MVČR archivní materiály.

1.37.  Vyřizuje pět typů nabytí státního občanství ČR formou prohlášení, k tomu provádí šetření u jiných správních úřadů a ústředních správních orgánů.

1.38.  Vydává listiny o nabytí státního občanství, rozhodnutí o nenabytí státního občanství, vydává doklady o pozbytí státního občanství, vede elektronickou evidenci s tím spojenou.

1.39.  Plní ohlašovací povinnost po nabytí nebo pozbytí státního občanství ČR na MV ČR, krajské úřady dle místa posledního trvalého pobytu.

1.40.  Využívá údaje zejména ze základního registru obyvatel, IS evidence obyvatel, IS cizinců, IS občanských průkazů, IS cestovních pasů a registru rodných čísel.

1.41.  Prostřednictvím CzechPoint@office obstarává výpisy z evidence Rejstříku trestů – k nabytí státního občanství formou prohlášení.

1.42. Zapisuje prostřednictvím formulářů přes rozhraní CzechPoint@office do IS evidence obyvatel skutečnosti související s narozením, uzavřením manželství, rozvodem, úmrtím, se změnami jmen a příjmením, s osvojením, změnou pohlaví, s nabytím a pozbytím státního občanství ČR.

1.43. Zajišťuje oceňování významných životních událostí občanů Prahy 6:

K uvedeným účelům čerpá údaje ze základního registru a IS evidence obyvatel. 

1.44. Zpracovává ve spolupráci s OKSVČ a OSL návrh rozpočtu té části odvětví kultury, která je určena na akce zabezpečované OVV (zejména zlaté svatby, jubilea, vítání dětí, svatební obřady, státoobčanské sliby).

 

2.      Oddělení přestupků

2.1.   Vede řízení o přestupcích:

2.2.   V rámci své věcné příslušnosti k projednávání přestupků zapisuje údaje do evidence přestupků Rejstříku trestů.

2.3.   Vede námitkové řízení ve věci jím zapsaných přestupků do evidence přestupků Rejstříku trestů.

2.4.   V rámci své věcné příslušnosti k projednání přestupků opatřuje opisy z evidence přestupků Rejstříku trestů a pořizuje výpisy z Rejstříku trestů -  pro potřeby řízení o přestupku.

2.5.   Zpracovává statistiku přestupkového řízení.

2.6.   V rámci ÚMČ Praha 6 vede evidenci přestupků projednaných na OVV, OV a ŽO (v systému Proxio).

2.7.   Vyřizuje dožádání orgánů činných v trestním řízení či jiných státních orgánů.

2.8.   Zabezpečuje úkoly vyšetřovací agendy, lustrace v evidenci přestupků pro potřeby orgánů činných v trestním řízení a dalších orgánů stanovených právními předpisy.

2.9.   Provádí řízení s obviněnými z přestupků ve Vazební věznici Praha Ruzyně.

2.10. Vede korespondenci se zdravotními pojišťovnami ve věci regresních náhrad v souvislosti s přestupkovým řízením.

2.11. Zpracovává výkazy pokut a náhrad nákladů řízení pro potřeby EO.

2.12. Provádí v rámci odvolacího a přezkumného řízení autoremeduru dle § 87 a § 95 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění.

2.13. Přijímá, sepisuje a eviduje oznámení občanů v případech podezření z přestupků.

2.14. Spolupracuje s Policií ČR při předvádění občanů, kteří se nedostavují k řízení.

2.15. Zakládá a vede archivní dokumentaci přestupků.

2.16. Využívá údaje ze základního registru, údaje z IS evidence obyvatel, z IS cizinců, údaje ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci.

ORGANIZACE ODBORU


 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/odbor07?detail=organizacni_rad ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz