Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Odbory ›› Odbor územního rozvoje (0500) ›› detail/podstránka

Odbor územního rozvoje - náplň činnosti

Odbor územního rozvoje - 0500

 I. H l a v n í   ú k o l y

Zabezpečuje přípravu koncepce rozvoje území MČ Praha 6, kontroluje stav území z hlediska funkční náplně a prostorové regulace. Spolupracuje na projednávání a přípravě předpisů na úseku územního plánování a územního rozvoje a připravuje k nim stanoviska. Zpracovává podklady pro strategický a územní plán HMP pro zpracovatele IPR, zpracovává žádosti o jejich změnu. Zpracovává regulační podklady urbanistického detailu MČ Praha 6. Je gestorem střednědobého plánu investic. Připravuje vybrané rozvojové projekty do úrovně územního řízení. Spravuje pomníky a pamětní desky v majetku MČ Praha 6.

Dle StavZ zpracovává závazná stanoviska samosprávy pro potřeby správních řízení za účastníka řízení – MČ Praha 6, v řízeních dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů stavby na životní prostředí, zákona č. 93/2004 Sb., o vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a v souladu se zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, vše v platném znění. Zároveň zajišťuje i kontrolu plnění uplatňovaných požadavků samosprávy a připravuje RMČ podklady pro odvolávání.

 

II.  O r g a n i z a č n í   č l e n ě n í

1)   Oddělení rozvoje území

2)   Oddělení koncepce strategického a územního rozvoje

III.  N á p l ň   č i n n o s t i   o d b o r u

 

Odbor vykonává agendu v samostatné působnosti.

1.      Oddělení rozvoje území

1.1.  Posuzuje a vyhodnocuje ÚPD jejich změny a úpravy ve smyslu stavebního zákona a ve smyslu příslušných ustanovení Statutu, poskytuje potřebná data jejich pořizovateli.

1.2.  Zajišťuje spolupráci s odborem územního rozvoje MHMP jako jeho pořizovatelem a s IPR jako zpracovatelem ÚPD a ÚPP při tvorbě a změnách Územního plánu sídelního útvaru HMP a Strategického plánu HMP.

1.3.  Spolupracuje s odbory MHMP a s orgány Pražské památkové péče v rámci vyhlášených památkových zón a památkových rezervací.

1.4.  Navrhuje územně analytické podklady ve smyslu ustanovení § 27 StavZ.

1.5.  Posuzuje a vyhodnocuje veškeré územní a stavební záměry na území Prahy 6 a vypracovává za MČ Praha 6 stanoviska.

1.6.  Posuzuje a vyhodnocuje záměry a ideové studie dotýkající se jakkoliv území MČ Praha 6, tedy i záměry a stavby v územích sousedních MČ, které se přímo dotýkají nebo mohou jakkoliv ovlivnit život obyvatel, životní prostředí, krajinný ráz, dopravu či urbanismus MČ Praha 6 a vydává k nim za MČ Praha 6 stanoviska.

1.7.  Za MČ Praha 6 zpracovává stanoviska ve správních řízení vedených orgány státní správy ve smyslu StavZ.

1.8.  Zastupuje MČ Praha 6 ve správních řízeních, v nichž se vydává územní rozhodnutí v území MČ Praha 6 v souladu se ZoHMP a to jako účastník řízení podle StavZ.

1.9.  Zpracovává konečné stanovisko či vyjádření MČ Praha 6 jako územně samosprávného celku dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů stavby na životní prostředí, zákona č. 93/2004 Sb., o vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a v souladu se zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci pak integrované povolení pro zařízení, vše v platném znění

1.10. Kontroluje plnění podmínek samosprávy ve správních řízeních. Připravuje podklady pro odvolání RMČ  jako účastníka v těchto správních řízeních.

1.11. Vyjadřuje se z hlediska rozvoje území Prahy 6 k nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví hl.m. Prahy a při této činnosti spolupracuje s OSM, EO a ev. dalšími odbory ÚMČ.

1.12. Monitoruje nové možnosti a potřeby v území jako podklad pro zadání práce oddělení koncepce strategického a územního rozvoje.

2.      Oddělení koncepce strategického a územního rozvoje

2.1.  V součinnosti s RMČ a odbornými pracovišti MČ Praha 6 či samosprávou dalších MČ a obcí připravuje podklady pro rozhodování samospráv ve věcech priority územního řešení a předkládá návrhy na způsob zabezpečení rozvoje území.

2.2.  Určuje základní strategii rozvoje území v souladu s územním plánem HMP na území MČ Praha 6.

2.3.  Vytváří a aktualizuje mapu rozvoje MČ Praha 6, která obsahuje analýzy a potencionální rozvoj území i jednotlivých lokalit, vytipovává významné, problémové, rizikové či jinak exponované oblasti. Navrhuje způsoby stabilizace či využití těchto území a lokalit a zabezpečuje zpracování a projednání expertíz či ověřovacích studií.

2.4.  Dle požadavku vedení MČ Praha 6 připravuje investiční (případně neinvestiční) akce MČ Praha 6 do úrovně územního rozhodnutí.

2.5.  Zajišťuje zpracování koncepce rozvoje území MČ Praha 6 a jeho následného funkčního využití jako celku z hlediska urbanistického, architektonického, dopravního, udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí, ekonomického, demografického, sociálního a energetického v souladu s územním plánem HMP (ve spolupráci s orgány HMP a dalšími organizacemi) pro potřeby jednotlivých pracovišť samosprávy MČ Praha 6.

2.6.  Zajišťuje zpracování urbanistických studií, které slouží jako podklad pro rozvoj území, udržitelný rozvoj či případně pro změny územního plánu.

2.7.  Připravuje podklady a zajišťuje zpracování výhledových koncepcí v oblasti dopravy. Při této činnosti úzce spolupracuje se silničním správním úřadem.

2.8.  Zajišťuje veškeré odborné činnosti vztahující se ke zpracování a případně i pořízení  zásad regulace území a dalších územně plánovacích podkladů v kompetenci MČ, které slouží jako základní podklad pro rozvoj území a rozhodování samosprávy MČ Praha 6.

2.9.  Za MČ Praha 6 zabezpečuje přípravu vlastních návrhů a podkladů pro žádost o pořízení změn Územního plánu Prahy.

2.10.  Spolupracuje na pořízení územně analytických podkladů ve smyslu ustanovení § 27 StavZ.

2.11.  Připravuje podklady pro posouzení a vyhodnocení územně plánovací dokumentace ÚPD, jejich změny a úpravy ve smyslu stavebního zákona a ve smyslu příslušných ustanovení Statutu, poskytuje potřebná data jejich pořizovateli.

2.12. Připravuje podklady pro spolupráci s odborem územního rozvoje MHMP jako jeho pořizovatelem a s  IPR Praha jako zpracovatelem ÚPD a územně plánovacích podkladů při tvorbě a změnách Územního plánu SÚHMP a Strategického plánu HMP.

2.13. Připravuje podklady pro posouzení územních a stavebních záměrů a ideových studií dotýkající se jakkoliv území MČ Praha 6, tedy i záměry a stavby v územích sousedních MČ, které se přímo dotýkají nebo mohou jakkoliv ovlivnit život obyvatel, životní prostředí, krajinný ráz, dopravu či urbanismus MČ Praha 6.

2.14. Připravuje podklady pro vyjádření z hlediska rozvoje území Prahy 6 k nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví HMP  a při této činnosti spolupracuje s OSM, EO a ev. dalšími odbory ÚMČ.

2.15. Vytváří podklady pro řešení městského parteru čtvrti a obecné zásady pro aplikaci jednotlivých městských systémů (městský mobiliář, zásady pro umisťování reklamy, drobná architektura a umělecká díla atd.).

2.16. Podílí se na přípravě podkladů pro informovanost (participaci) mezi MČ Praha 6 a veřejností v oblasti územního rozvoje.

2.17. Podílí se na prezentaci MČ Praha 6 (formou odborných přednášek, besed, v médiích apod.).

2.18. Zajišťuje výstavy a prezentace MČ Praha 6 v oblasti rozvoje území, historie MČ či jednotlivých lokalit a jejich památkových hodnot.

2.19. Ve spolupráci s RMČ  koordinuje vydávání knih a propagačních brožur o MČ Praha 6.

2.20. Zajišťuje údržbu a opravy pomníků a pamětních desek a drobné architektury. Vede seznam uměleckých děl a drobné architektury, pomníků a pamětních desek umístěných na území městské části.

2.21. Zajišťuje vyhlášení a průběh grantového řízení „Podpora obnovy významného objektu či souboru“.

2.22. Sestavuje podklady pro tvorbu rozpočtu v kapitole 01 – územní rozvoj.  V souvislosti s prováděním rozborové činnosti pravidelně vyhodnocuje výsledky čerpání finančních prostředků svěřených odboru.

2.23. Spravuje svěřený softwarový produkt pro GIS a sleduje vývoj v tomto oboru vč. spolupráce s odbornými poradci.

2.24. Eviduje mapové podklady na úseku územního plánování a územního rozvoje HMP a MČ Praha 6.

ORGANIZACE ODBORU


 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/odbor05?detail=organizacni_rad ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz