Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Odbory ›› Ekonomický odbor (0400) ›› detail/podstránka

Ekonomický odbor - náplň činnosti

Ekonomický odbor - 0400 

I. H l a v n í   ú k o l y

Zajišťuje zpracování informační soustavy za celé hospodářství MČ Praha 6. Vykonává správu na úseku financí, správu daní, poplatků a jiných peněžních plnění. Plní úlohu plánovacího místa, rozpočetnictví a regulací dle příslušných právních předpisů. Provádí ekonomické analýzy a sestavuje rozbory výsledků hospodaření MČ Praha 6. Je platebním a zúčtovacím místem všech hospodářských operací, provádí veškeré dispozice se subvencemi a dotacemi a jinými finančními zdroji, poskytuje dle dispozic finanční prostředky na základě smluv o jejich sdružování.

Je významným článkem řídící kontroly a podílí se na výkonu veřejnosprávní kontroly. Poskytuje součinnost a předkládá požadované výstupy ze své činnosti internímu auditorovi.

II. O r g a n i z a č n í   č l e n ě n í

 

1.    Oddělení finančních plánů a rozpočtu

2.    Oddělení místních příjmů

3.    Oddělení účetnictví

4.    Oddělení analytické

 III. N á p l ň   č i n n o s t i   o d b o r u

1.      oddělení finančních plánů a rozpočtu

Oddělení vykonává agendu rozpočtových kapitol a hmotného plánu (investice a mzdové prostředky). Činnost zahrnuje tyto práce:

1.1.   Metodicky řídí, organizuje a koordinuje sestavení rozpočtů MČ Praha 6 a organizací, které jsou v jeho působnosti, a organizuje a koordinuje sestavu finančních plánů příspěvkových organizací.

1.2.   Navrhuje a rozepisuje závazné nebo orientační ukazatele a limity, které je ÚMČ oprávněn stanovit ve vlastní pravomoci, navrhuje a provádí opatření k zabezpečení rozpisu a plnění rozpočtu, sestavuje ve spolupráci s odvětvovými odbory ÚMČ podrobný rozpočet MČ Praha 6, včetně rozpočtových rezerv v  ekonomicky odůvodněné výši a metodicky i věcně zabezpečuje příjem dotací z rozpočtu HMP či státního rozpočtu.

1.3.   Zabezpečuje ve spolupráci s odbory ÚMČ financování úkolů v hospodářství MČ Praha 6, dohlíží na dodržování rozpočtových pravidel a předpisů, spolupracuje s  peněžními ústavy při zřizování účtů.

1.4.   Navrhuje, popř. v rámci svěřené pravomoci provádí změny rozpočtu a dispozice s  rozpočtovými rezervami ve spolupráci s příslušnými odbory.

1.5.   Spravuje základní kontokorentní účet MČ Praha 6, provozní účet, účty účelových fondů MČ Praha 6, spravuje rozpočtovou kapitolu - všeobecná pokladní správa.

1.6.   Zabezpečuje ve spolupráci s odbory ÚMČ kontrolu plnění finančních plánů a rozpočtu MČ Praha 6, vypracovává zprávy o hospodaření a plnění rozpočtu MČ Praha 6, navrhuje opatření k zabezpečení řádného plnění rozpočtu a k odstranění zjištěných nedostatků. V případě závažného porušení finanční kázně navrhuje sankční opatření podle příslušných předpisů, metodicky řídí rozborovou činnost u MČ Praha 6 a organizací zřízených MČ Praha 6.

1.7.   Metodicky řídí, zabezpečuje a organizuje roční finanční vypořádání hospodaření MČ Praha 6 včetně odvodů, návrh finančního vypořádání předkládá MHMP, RMČ a ZMČ jako součást celoročního rozboru hospodaření MČ Praha 6, navrhuje způsob financování případného schodku hospodaření.

1.8.   Navrhuje finanční zabezpečení nových a rozpočtově nezajištěných úkolů, z tohoto hlediska se vyjadřuje i k návrhům odborů ÚMČ předkládaných do RMČ.

1.9.   Vyjadřuje se v rozsahu své působnosti k návrhům smluv o sdružování prostředků MČ Praha 6 s prostředky jiných organizací a provádí peněžní operace podle těchto smluv.

1.10. Navrhuje, popř. v rámci svěřené pravomoci sám poskytuje příspěvky a přechodné výpomoci organizacím zřízeným MČ Praha 6.

1.11. Spolupracuje, případně sám zajišťuje sestavení a kontroluje plnění rozpočtu fondů MČ Praha 6.

1.12. Vedoucí oddělení vykonává funkci správce rozpočtu ve smyslu ustanovení § 26 odst. 1, písm. b) ZoFK.

2.      oddělení místních příjmů

Hlavní náplň činnosti oddělení místních příjmů je zaměřena na výkon státní správy v oblasti přenesené působnosti.

Činnost je zaměřena na správu daní v souladu se zákony a jinými obecně závaznými právními předpisy.

Oddělení vykonává agendu místních poplatků a ostatních příjmů.

2.1.Vykonává správu dle zákona č. 280/2009 Sb, daňový řád, v platném znění, u místních poplatků ze psů, za rekreační pobyt, z ubytovací kapacity, ze vstupného, vč. zákonnými ustanoveními ukončených daní a poplatků.

2.2.Vykonává správu dle zákona č. 280/2009  Sb., daňový řád, v platném znění, u odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, potvrzuje (vydává) rozhodnutí o uložení odvodu peněžních prostředků a vyhotovuje platební výměr na penále za porušení rozpočtové kázně.

2.3.   Kontroluje včasnost placení poplatků, jejichž výnos je příjmem MČ Praha 6 a může zvýšit včas nezaplacené poplatky dle § 11 zákona č. 565/90 Sb., o místních poplatcích, v platném znění.

2.4.   Provádí běžné kontroly odvodů místních poplatků u podnikatelských subjektů z  hlediska jejich správnosti a včasnosti.

2.5.   Rozhoduje v mezích své působnosti o odvoláních, žádostech, stížnostech u místních poplatků a ostatních příjmů.

2.6.   V rozsahu svěřené působnosti povoluje umístění herního prostoru a vykonává další činnosti spojené s touto agendou dle Statutu.

2.7.   Vymáhá pokuty a ostatní peněžitá plnění uložená odbory  ÚMČ a provádí likvidaci nedoplatků daní a místních poplatků, které jsou příjmem  ÚMČ.

2.8.   Provádí kontrolu správnosti předepisování správních poplatků, jejichž výnos je příjmem ÚMČ u odborů tohoto úřadu.

2.9.   Spravuje příkazové bloky a jiné přísně zúčtovatelné tiskopisy.

2.10. Rozhoduje o vracení přeplatků místních příjmů.

2.11. Zpracovává podklady o výnosech daní a místních poplatků, které jsou příjmem ÚMČ, rozbory daňových předpisů a příslušné statistické výkazy.

2.12. Podává připomínky k novelizaci daňových předpisů.

2.13. Provádí výkony rozhodnutí vydané ve svěřené působnosti.

2.14. Povoluje obnovu řízení.

2.15. Vede evidenci předpisů a plateb k jednotlivým poplatkům (místní poplatky, správní poplatky, pokuty).

3.      oddělení účetnictví

3.1.   Vede účetnictví a sestavuje účetní výkazy za hlavní činnost a ZČ MČ Praha 6 (zajišťovanou OSM a správci), metodicky usměrňuje výkon těchto agend u příspěvkových organizací a zařízení.

3.2.   Obstarává platební a zúčtovací styk za ÚMČ, bankovní dispozice a převody finančních prostředků, provádí kontroly konstantních, variabilních a specifických symbolů uváděných na těchto dokladech a vede celkový přehled těchto symbolů v  rámci platebního a zúčtovacího styku.

3.3.   Prověřuje sestavy nahrazující předběžné státní účetní výkazy za vlastní MČ Praha 6, zajišťuje odstranění zjištěných nedostatků, vypracovává souhrnné účetní výkazy organizací za celou oblast působnosti  ÚMČ a  MČ Praha 6 jako celek.

3.4.   Sestavuje účetní závěrky MČ Praha 6, prověřuje a zabezpečuje účetní správnost vykazování prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu v účetnictví a účetním výkaznictví.

3.5.   Ověřuje ke dni účetní závěrky, zda stav majetku a závazků odpovídá skutečnosti, tzn. porovnání fyzické a dokladové inventury se stavem v účetní evidenci. Inventarizační rozdíly zpracuje do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků.

3.6.   Zabezpečuje výplaty všech jednorázových i opakovaných peněžních dávek.

3.7.   Provádí kontroly cestovních účtů zaměstnanců MČ a členů ZMČ. 

3.8.   Zabezpečuje automatizované zpracování účetnictví a závěrečný účet, zabezpečuje efektivní využití mechanizačních prostředků v informační soustavě ÚMČ, navrhuje opatření k dalšímu rozvoji automatizace účetních prací s využitím výpočetní techniky.

3.9.   Prověřuje sestavy nahrazující předběžné státní účetní výkazy za vlastní ÚMČ a MČ Praha 6, zajišťuje odstranění zjištěných nedostatků.

3.10. Sleduje čerpání práce přesčas v návaznosti na stanovené limity v odvětví vnitřní správy.

3.11. Poskytuje metodickou pomoc organizacím založeným MČ Praha 6 z hlediska organizace a zpracování mezd.

3.12. Podle platných právních předpisů zabezpečuje měsíční výplaty mezd, náhrad a dávek včetně vedení agendy nemocenského pojištění v celém rozsahu a kontroluje vyplácení peněžitých dávek pro zaměstnance MČ Praha 6 v dočasné pracovní neschopnosti a měsíčně odměňované členy ZMČ. 

3.13. Provádí všechny individuální vstupy, včetně základních do mzdového systému výpočetní techniky, nutné pro správný propočet měsíčních výplat.

3.14. Zajišťuje výplaty příspěvků ze sociálního fondu i dalších položek podléhající dani ze závislé činnosti, sociálnímu nebo zdravotnímu pojištění, zajišťuje odvody daní, sociálního a zdravotního pojištění podle platných předpisů, vede agendy individuálního spoření, půjček, exekucí a pojištění zaměstnanců  ÚMČ a měsíčně odměňovaných členů ZMČ.

3.15. Zabezpečuje závěrečné kontrolní činnosti podkladů pro zpracování mezd výpočetní technikou.

3.16. Zpracovává a kontroluje mzdové a evidenční listy a zabezpečuje jejich uložení respektive odeslání.

3.17. Zpracovává na požádání roční daňové vyúčtování pro zaměstnance MČ Praha 6 a měsíčně odměňované členy  RMČ v rozsahu dle platných předpisů.

4.      oddělení analytické

a) finanční plán zdaňované činnosti

4.1.   Spolupracuje s oddělením ekonomiky a evidence majetku OSM při finalizaci finančního plánu ZČ (připomínky, doplnění).

4.2.   Průběžně kontroluje faktury a platební příkazy v rámci ZČ zajišťované OSM (sledování a kontrola plnění závazných ukazatelů finančního plánu) vč. identifikace případných plateb majících charakter investic a jejich vracení OSM k proplacení z rozpočtu MČ Praha 6.

4.3.   Sleduje potřeby aktualizace finančního plánu (popř. výhledu finančního plánu).

b) zpráva o hospodaření zdaňované činnosti

4.4.   Spolupracuje s oddělením ekonomiky a evidence majetku OSM při finalizaci Zprávy o hospodaření ZČ.

4.5.   Zpracovává stanoviska EO k hospodaření ZČ (pololetní, roční).

4.6.   Připravuje kapitolu o hospodaření ZČ do Zprávy o plnění rozpočtu MČ Praha 6 do Závěrečného účtu MČ Praha 6.

c) obecně zdaňovaná činnost

4.7.   Spolupracuje s oddělením finančního plánu a rozpočtu EO při sestavování návrhu rozpočtu v části navazující na prostředky vytvořené ve ZČ včetně dohledu nad odvody ze ZČ do rozpočtu.

4.8.   Operativně spolupracuje s oddělením ekonomiky a evidence majetku OSM při řešení různých problémů týkajících se finančního plánu (např. aktualizace mandátních smluv o správě majetku, pohledávky z nájemného, deregulace nájemného, slevy z nájemného, nájemné nebytových prostor či objektů zvláštního určení, věcný plán k opravám domů N, hospodaření rekreačního a vzdělávacího zařízení Živohošť, problematika společenství vlastníků jednotek a odvodů za jednotky ještě patřící MČ Praha 6, pronájem budov školám z hlediska DPH, právní služby dodávané externě, různé smlouvy se SNEO, a.s., aj.) – formou interních sdělení EO vč. stanovisek EO, formou osobních schůzek či jednání, formou e-mailové i telefonické komunikace.

4.9.   Tvoří metodické pokyny samostatně či ve spolupráci s ostatními odbory ÚMČ.

d) správa aktiv vč. cash poolingu běžných účtů

4.10. Monitoruje zhodnocování a vede měsíční evidenci na základě měsíčních výpisů z portfolia od správců.

4.11. V případě potřeby iniciuje jednání se správci ohledně návrhů na změny ve skladbě portfolia.

4.12. Zpracovává zprávy ohledně zhodnocení (v pololetí, na konci běžného roku, na vyžádání od orgánů MČ Praha 6).

4.13. Zpracovává a předkládá návrhy na zvyšování či snižování objemu spravovaného portfolia na základě zůstatků bankovních účtů a potřeb rozpočtu dle schválené finanční strategie MČ Praha 6.

4.14. Vykonává jiné činnosti spojené s administrací této agendy (např. zajištění změny podpisových vzorů) včetně přípravy usnesení pro jednání orgánů MČ Praha 6.

4.15. Sleduje finanční prostředí v oblasti asset managementu vč. konzultací s odborníky a účastní se odborných seminářů.

4.16. Spolupracuje s oddělením účetnictví a s oddělením finančního plánu a rozpočtu v této oblasti.

e) fondy EU

4.17.  Analyzuje možnosti čerpání prostředků z fondů EU z hlediska ekonomické výhodnosti.

4.18.  Koordinuje čerpání prostředků a realizační fázi dotačních projektů.

4.19.  Monitoruje informace o dotacích z fondů EU, zvláště o aktuálně probíhajících operačních programech.

4.20.  Koordinuje s věcně příslušným odborem přípravu žádosti o dotaci.

4.21.  Na základě podkladů věcně příslušného odboru eviduje a administruje  realizované projekty v období realizace a udržitelnosti. Zodpovídá za správnost informací o kontrole udržitelnosti projektů.

4.22.  Spolupracuje při přípravě a realizaci projektů, ve kterých je MČ Praha 6 finančním partnerem

f)  usnesení RMČ, ZMČ, návrhy smluv a jiné dokumenty MČ Praha 6

4.23.  Kontroluje a připomínkuje (zejména po ekonomické stránce – za EO) vybrané návrhy smluvních vztahů a obdobných dokumentů vč. návrhů usnesení orgánů MČ Praha 6 (zejména od OSM) či materiálů zpracovaných externími subjekty, týkajících se především ZČ MČ Praha 6 i další, které svým charakterem nenáleží přímo oddělení finančního plánu a rozpočtu.

4.24.   Přímo se účastní jednání o těchto návrzích jak v rámci ÚMČ, tak navenek, a následně sleduje, případně aktivně působí (po ekonomické stránce) při dalším vývoji v těchto jednotlivých záležitostech.

g) veřejné zakázky

4.25.   Účastní se za EO zasedání v hodnotících komisích, posuzuje ekonomickou způsobilost uchazečů (doložení požadovaného obratu apod.).

4.26.   Připravuje tabulky s hodnotícími kritérii a následně vyhodnocuje pořadí jednotlivých uchazečů prostřednictvím matematického propočtu (vyplnění tabulky konkrétními nabídkami hodnotících kritérií a provedení výpočtu).

4.27.  Vypočítává úroky při vracení jistin.

h) akciová společnost SNEO, a.s.

4.28.  Připomínkuje za EO návrhy textů smluv mezi MČ Praha 6 a SNEO, a.s., konzultuje s OSM.

4.29.  Vyjadřuje se k strategickým krokům ohledně SNEO, a.s.

ORGANIZACE ODBORU


 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/odbor04?detail=organizacni_rad ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz