Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Odbory ›› Odbor školství (0200) ›› detail/podstránka

Odbor školství - náplň činnosti

Odbor školství - 0200

I. H l a v n í   ú k o l y

Odbor odpovídá za koncepci základního školství na území MČ Praha 6.

Zajišťuje financování zejména provozu a údržby základních a mateřských škol, včetně provozu školních družin, klubů a zařízení školního stravování.

V přenesené působnosti plní funkci obecního úřadu obce s rozšířenou působností ve školství stanovenou zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, svěřenou MČ Praha 6 Statutem, a to pro MČ Praha 6, Praha – Lysolaje, Praha – Nebušice a Praha - Suchdol.

Plní funkci odvětvového odboru vůči školám zřizovaným MČ Praha 6 v rozsahu působnosti stanovené školským zákonem svěřené MČ Praha 6 Statutem a vůči organizační složce „Dětská skupina Sluníčko“.

II. O r g a n i z a č n í   č l e n ě n í

 

činnosti jsou v přímém řízení vedoucího odboru

III. N á p l ň   č i n n o s t i

 

 1. Zpracovává a upravuje koncepci základního školství v MČ Praha 6.
 2. Provádí sběr a analýzu dat a informací o školách včetně statistických zjišťování v oblasti ekonomické a pedagogicko-organizační.
 3. Zpracovává hodnocení škol v oblasti ekonomické a pedagogicko-organizační, navrhuje a po projednání realizuje příslušná opatření.
 4. Zpracovává metodické pokyny, směrnice a instrukce v oblasti své působnosti.
 5. Na žádost škol poskytuje metodickou pomoc a konzultace.
 6. Odborně posuzuje cenové nabídky a následné fakturace.
 7. Vede evidenci nemovitého majetku příspěvkových organizací mateřských a základních škol, kontroluje provedení inventarizací těmito organizacemi.
 8. Zajišťuje majetkoprávní vztah příspěvkových organizací mateřských a základních škol k jimi užívanému nemovitému majetku.
 9. Vyhotovuje podklady pro statistické výkaznictví podle pokynu EO.
 10. Vykonává předběžnou a průběžnou veřejnosprávní kontrolu u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory poskytované v oblasti školství.
 11. Spolupracuje s oddělením kontroly KT při následné veřejnosprávní kontrole u příjemců veřejné finanční podpory poskytované v oblasti školství.
 12. Zabezpečuje úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností ve školství v ekonomické oblasti pro školy zřizované obcí v MČ Praha 6, Praha – Lysolaje, Praha - Nebušice a Praha – Suchdol.
 13. Vykonává předběžnou a průběžnou veřejnosprávní kontrolu v  mateřských a základních školách.
 14. Účastní se následné veřejnosprávní kontroly prováděné oddělením kontroly KT v  mateřských a základních školách.
 15. Spolupracuje s oddělením kontroly KT při přípravě plánu kontrol a jejich programu.
 16. Zajišťuje podklady z mateřských a základních škol pro zpracování roční zprávy a výkazů o finanční kontrole a předává ji internímu auditorovi.
 17. Provádí inspekci školního stravování.
 18. Organizačně zajišťuje odvolávání ředitelů škol z funkce.
 19. Zabezpečuje vyhlašování a realizaci konkurzních řízení na obsazení míst ředitelů škol.
 20. Připravuje podklady pro jmenování do funkce a stanovení platu ředitelů škol.
 21. Přijímá opatření na základě výsledků šetření České školní inspekce.
 22. Provádí periodické hodnocení práce ředitelů škol.
 23. Vede evidenci poptávky a nabídky volných pedagogických míst.
 24. Plní úkoly ve smyslu § 177 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, svěřené MČ Praha 6 Statutem.
 25. Poskytuje informace o školách v obvodu své působnosti.
 26. Zajišťuje vyhlášená dotační řízení v oblasti školství.
 27. Poskytuje metodickou pomoc a konzultace ohledně výběrových řízení na dodavatele u akcí oprav a údržby realizovaných školami včetně stanovení optimálního způsobu realizace a přípravy dokumentace pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu.

ORGANIZACE ODBORU


 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/odbor02?detail=organizacni_rad ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz