Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Odbory ›› Kancelář tajemníka (0100) ›› detail/podstránka

Kancelář tajemníka - náplň činnosti

Kancelář tajemníka - 0100

I.  H l a v n í   ú k o l y

                           

Organizačně je KT zařazena jako odbor ÚMČ podléhající tajemníkovi ÚMČ.

Analyzuje po procesní stránce vykonávané činnosti úřadu a navrhuje opatření směřující k vyšší efektivitě a kvalitě práce. Provádí analýzy a posuzuje úroveň vnitřní normotvorby, spolupracuje při tvorbě vnitřních norem.

Koordinuje agendu ochrany osobních údajů.

Vytváří a komplexně zajišťuje podmínky využití automatizované informační podpory pro potřebu výkonu činností MČ Praha 6 a jejích orgánů v samostatné i přenesené působnosti a informačních vazeb na okolí. Navrhuje a realizuje rozvoj informačních technologií, sleduje a implementuje nástroje elektronické veřejné správy. Dále zabezpečuje bezpečnostní politiku v oblasti informačních technologií.

Zabezpečuje výkon odborné, kvalifikované kontrolní a revizní činnosti pro potřeby ZMČ, RMČ a vedení ÚMČ. Zabezpečuje výkon následné veřejnosprávní kontroly podle ZoFK. Vede centrální evidenci došlých stížností, oznámení a petic občanů, dozírá na úroveň jejich vyřizování, prošetřuje závažné a opakované stížnosti.

Zajišťuje komplexní výkon činnosti v oblasti systemizace, personalistiky, odměňování a přípravy a vzdělávání zaměstnanců.

Plní úkoly v oblasti krizového řízení, bezpečnosti a prevence kriminality a styku s veřejností. Plní úkoly protidrogové prevence a prevence rizikového chování na území MČ Praha 6 mezi všemi zúčastněnými subjekty (řediteli škol, metodiky prevence, školními psychology, zástupci neziskových organizací), poskytuje jim metodickou pomoc a spolupracuje s nimi.

 

II.  O r g a n i z a č n í   č l e n ě n í

 

1.   Sekretariát

2.   Oddělení kontroly

3.   Personální oddělení

4.   Oddělení informatiky

5.   Oddělení krizového řízení a bezpečnosti

 

III.  N á p l ň   č i n n o s t i  o d b o r u

 Činnosti v přímém řízení vedoucího odboru:

 

 1. Provádí analýzy a posuzuje úroveň vnitřní normotvorby a materiálů koncepční a koordinační povahy s působností v rámci ÚMČ a podává své náměty do připomínkového řízení.
 2. Provádí analýzy kvality řízení v rámci ÚMČ a navrhuje zefektivnění činnosti úřadu, navrhuje a realizuje nástroje kvality řízení.
 3. Zajišťuje výkon agendy manažera kvality.
 4. Spolupracuje při tvorbě hlavních strategických dokumentů rozvoje MČ Praha 6.
 5. Odpovídá za průběžnou aktualizaci organizačního řádu podle nově vydávaných obecně závazných právních předpisů.
 6. Spolupracuje při tvorbě vnitřních norem, a provádí věcnou redakci návrhů vnitřních norem zpracovaných odbory ÚMČ.
 7. Provádí analýzy transparentnosti výkonů úřadu a dle výsledků zpracovává návrhy na její zvýšení.
 8. Navrhuje změny vedoucí ke snižování finančních nároků na chod administrativy.
 9. Navrhuje a realizuje benchmarkingové a benchlearningové aktivity pro zkoumání jednotlivých procesů ÚMČ.
 10. Odpovídá za metodiku práce se Statutem na ÚMČ, sleduje a ukládá všechny materiály ke Statutu, poskytuje konzultace zaměstnancům MČ Praha 6 pro aplikaci Statutu a spolupracuje s ostatními MČ.
 11. Zajišťuje realizaci připomínkového řízení k návrhům vyhlášek a nařízení HMP a sleduje výsledek připomínkového řízení v orgánech HMP.
 12. Spolupracuje při hodnocení úrovně výkonu státní správy v přenesené působnosti s MHMP.
 13. Koordinuje na pokyn tajemníka řešení složitějších případů týkajících se působnosti více odborů.
 14. Vede centrální evidenci podání podle InfZ, sleduje lhůty pro jejich vyřízení, vyhodnocuje tuto agendu a zpracovává výroční zprávu.
 15. Poskytuje metodickou pomoc ostatním odborům ÚMČ při vyřizování podání podle  InfZ
 16. Realizuje opatření přijatá k aktivnímu zveřejňování informací o činnosti ÚMČ nad rámec zákonných požadavků v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů.
 17. Koordinuje a metodicky vede implementaci systému základních registrů do podmínek ÚMČ.
 18. Zajišťuje spolupráci a potřebnou koordinaci s MHMP a dalšími orgány veřejné správy v oblasti elektronizace výkonu veřejné správy (eGovernmentu).
 19. Zabezpečuje komplexní řízení rozvoje projektů v oblasti eGovernmentu v prostředí MČ Praha 6 (např. základní registry, digitalizace datové základny apod.).
 20. Koordinuje a metodicky podporuje zajištění agendy ochrany osobních údajů zahrnující i uplatnění práv subjektu údajů vůči MČ Praha 6 jako správci osobních údajů.
 21. Před zamýšleným zavedením nového druhu zpracování osobních údajů posuzuje rizikovost dopadu zamýšlených operací zpracování na práva a svobody fyzických osob.
 22. Navrhuje vhodná technická a organizační opatření pro zajištění souladu s požadavky právních předpisů v oblasti eGovernmentu, bezpečnosti informací a zpracování osobních údajů, zajišťuje jejich revizi a aktualizaci.
 23. Spolupracuje s MVČR, MHMP, Úřadem pro ochranu osobních údajů, úřady ostatních MČ, případně s dalšími orgány státní správy v oblasti eGovernmentu, bezpečnosti informací a zpracování osobních údajů a zajišťuje potřebnou koordinaci s nimi.  

 

1. Sekretariát

Organizačně a administrativně zajišťuje veškeré činnosti tajemníka a je jím přímo řízený.

1.1.   Zajišťuje sekretářské práce pro tajemníka.

1.2.   Vede spisovou agendu a provádí administrativní práce pro tajemníka, sleduje termíny pro vyřízení doručených podání.

1.3.   Sleduje plán a program zasedání RMČ a ZMČ a plnění úkolů v působnosti tajemníka, ověřuje stanovené náležitosti materiálů předkládaných  ZMČ a RMČ.

1.4.   Spolupracuje při zajišťování organizační přípravy porady vedoucích odborů, účastní se porad vedoucích odborů a pořizuje z nich zápisy, kontroluje dodržování termínů plnění úkolů stanovených odborům, průběžně sleduje a koordinuje plnění dalších úkolů odborů ÚMČ.

1.5.   Zabezpečuje organizačně přijetí návštěv a jejich uskutečnění.

1.6.   Zajišťuje příjem, evidenci a vyřizování doručené pošty pro tajemníka.

1.7.   Připravuje písemné podklady pro jednání, svolává jednání, pořizuje z jejich průběhu zápisy.

1.8.   Provádí běžnou kontrolu plnění úkolů vyplývajících z usnesení ZMČ, RMČ, korespondence a jednání.

 

2.      Oddělení kontroly

 

2.1.    Kontroluje věcný stav plnění vybraných usnesení a dalších opatření přijatých ZMČ nebo RMČ k rozvoji MČ Praha 6, zabezpečení potřeb obyvatelstva a zlepšení životního prostředí atd.

2.2.    Zajišťuje kontrolní akce na ÚMČ a v organizacích zřízených ZMČ podle plánu kontrolní činnosti a požadavků a potřeb ZMČ, RMČ, starosty a tajemníka a to i v souvislosti s prošetřováním stížností, adresovaných těmto orgánům a týkajících se jejich samostatné působnosti.

2.3.    Provádí následnou veřejnosprávní kontrolu u všech příjemců veřejné finanční podpory poskytované prostřednictvím rozpočtu MČ Praha 6.

2.4.    Provádí za součinnosti odvětvových odborů a EO následnou veřejnosprávní kontrolu u organizací zřízených MČ Praha 6.

2.5.    Zpracovává po konzultaci s odvětvovými odbory plán následných veřejnosprávních kontrol u organizací zřízených MČ Praha 6.

2.6.    Poskytuje metodickou a konzultační pomoc odborům ÚMČ pro oblast veřejnosprávní kontroly.

2.7.    Vede správní řízení o  ukládání pokut podle zák. č. 255/2012 Sb, o kontrole, v platném znění (kontrolní řád), kontrolovaným subjektům za porušení povinností při výkonu veřejnosprávní kontroly.

2.8.   Vyhotovuje návrh rozhodnutí o uložení odvodu peněžních prostředků do svého rozpočtu (v samostatné působnosti) za porušení rozpočtové kázně u příjemce dotace poskytnuté z rozpočtu MČ Praha 6 (§ 22 zákona č. 250/2000 Sb.).

2.9.    Vede centrální evidenci doručených stížností a petic podaných fyzickými a právnickými osobami.

2.10.  Provádí dozor nad úrovní vyřizování stížností a petic, závažné stížnosti či podání oddělení kontroly prošetřuje.

2.11.  Poskytuje odborům ÚMČ metodickou pomoc při vyřizování stížností a zajišťování kontrolní činnosti.

2.12.  Spolupracuje s  kontrolními zaměstnanci organizací zřízených MČ Praha 6.

2.13.  Vede evidenci vnějších kontrol prováděných na ÚMČ a na žádost vedoucích   kontrolovaných odborů jim poskytuje součinnost v průběhu vnější kontroly.

2.14.  Spolupracuje s odborem kontrolních činností MHMP na jeho žádost při vyřizování stížností a výkonu kontrolní činnosti.

2.15.  Spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení a podává jim oznámení v případě podezření ze spáchání trestného činu.

2.16.  Kontroly s větší časovou a odbornou náročností může zajišťovat prostřednictvím odborných kontrolních firem.

2.17.  U organizací zřízených MČ Praha 6 plní další úkoly podle pokynů tajemníka.  

 

3.      Personální oddělení

 

3.1.   Zpracovává podklady pro stanovení zásadní orientace ÚMČ ve mzdové oblasti v souladu s platnými mzdovými a pracovněprávními předpisy včetně tvorby vnitřních platových předpisů a vyjadřuje se k platové části kolektivního vyjednávání.

3.2.   Zpracovává a poskytuje podklady pro OSL k sestavování rozpočtu mzdových prostředků MČ Praha 6 a poskytuje podklady pro zpracování rozborů hospodaření za mzdovou oblast a vypracovává podklady za mzdovou oblast pro další odborné rozbory.

3.3.   Zajišťuje formy odměňování členů ZMČ na základě usnesení ZMČ a RMČ a připravuje tato usnesení.

3.4.   Sleduje měsíční čerpání mzdových prostředků (prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci) v jednotlivých odvětvích rozpočtu a uvádí do souladu s platnými regulačními opatřeními, posuzuje návrhy na změny platových zařazení z hlediska možnosti čerpání prostředků na platy.

3.5.   Zajišťuje vyhotovení dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a výplaty jejich odměn.

3.6.   Zpracovává statistické výkazy o práci za svěřené odvětví vnitřní správy.

3.7.   Poskytuje metodickou pomoc organizacím založeným a zřízeným MČ Praha 6 v personální oblasti.

3.8.   Řeší otázky z oblasti pracovněprávních vztahů.

3.9.   Zajišťuje aktualizaci systemizace pracovních míst ÚMČ.

3.10.  Zajišťuje nároky zaměstnanců vyplývající ze zákoníku práce v personální oblasti,

3.11.  Zajišťuje realizaci změn obecně platných předpisů v oblasti mzdy, platu a odměny v podmínkách ÚMČ.

3.12.  Vede osobní evidenci zaměstnanců včetně vedení evidence jejich pracovních náplní.

3.13.  Zajišťuje inzerci volných pracovních míst na úřední desce prostřednictvím OSL a současně i způsobem umožňujícím dálkový přístup, jedná s občany o možnostech pracovního uplatnění.

3.14.  Zajišťuje sjednání pracovního poměru, změn sjednaných podmínek a skončení pracovního poměru zaměstnanců v souladu s platnými pracovněprávními a vnitřními předpisy.

3.15.  Posuzuje návrhy vedoucích odborů na platové zařazení zaměstnanců v souladu s platnými předpisy, ověřuje plnění kvalifikačních předpokladů včetně sledování uplynutí výjimečného zařazení zaměstnanců v platové třídě, pro kterou nesplňují potřebný stupeň vzdělání.

3.16.  Zajišťuje zvyšování a prohlubování kvalifikace zaměstnanců včetně zajišťování ověřování zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců.

3.17.  Zabezpečuje vystavení služebních průkazů.

3.18.  Zabezpečuje pracovnělékařské prohlídky v rámci agendy pracovnělékařských služeb.

3.19.  Administrativně zajišťuje rekreace v rekreačním a vzdělávacím zařízení Živohošť.

4.      Oddělení informatiky

4.1.   Zabezpečuje informační a technologickou podporu orgánů a odborů pro výkon činností v samostatné a přenesené působnosti, včetně bezpečnostní strategie v oblasti informatiky.

4.2.   Zajišťuje technické a systémové prostředky pro sběr a zpracování dat a rozvoj IS.

4.3.   Zodpovídá za hospodaření s finančními prostředky svěřenými tomuto oddělení v rámci schváleného, popř. upraveného rozpočtu, dodržuje platnou rozpočtovou skladbu, zpracovává dle pokynů EO přehled o čerpání přidělených finančních prostředků.

4.4.   Navrhuje koncepci vytváření IS MČ Praha 6 tak, aby byl v souladu s potřebami MČ Praha 6 a standardem IS veřejné správy.

4.5.   Řeší konkrétní problémy při zavádění technických a programových prostředků (posouzení nabídek, objednávky, přebírání dodávek, testování, spolupráce při instalaci).

4.6.   Spolupracuje s úřady ostatních MČ, s MHMP, s orgány státní správy v oblasti informačních technologií a zajišťuje potřebnou koordinaci s nimi.

4.7.   Zabezpečuje práce přesahující běžné možnosti uživatelů, např. nepravidelné nebo atypické výstupy a přenosy dat.

4.8.   Vytváří a zajišťuje podmínky pro bezpečnost informací ukládaných do IS ÚMČ jednotlivými odbory.

4.9.   Podílí se na návrhu a realizaci vhodných technických a organizačních opatření pro zajištění souladu s požadavky GDPR.

4.10. Zajišťuje systematické pořizování, shromažďování, údržbu, aktualizaci a zpřístupnění dat vedených jednotlivými odbory.

4.11. Analyzuje jednotlivé činnosti odborů a jejich součinnost, navrhuje aplikační programové vybavení a zajišťuje jeho realizaci, dále provádí analýzy uživatelských požadavků včetně návrhů databází a jejich ochrany a údržby.

4.12. Spravuje centrální databáze a vnitřní IS.

4.13. Řeší jednotlivé činnosti úřadu z pohledu informačních technologií, samostatně zpracovává aplikační programové vybavení, popř. spolupracuje na jejich externím zpracování.

4.14. Testuje a posuzuje uživatelské a technické vlastnosti používaných software prostředků a dává podněty k úpravám.

4.15. Centrálně zajišťuje prostředky výpočetní techniky pro potřeby MČ Praha 6.

4.16. Zajišťuje správné funkce a chod operačních systémů a základního programového vybavení umožňujícího mimo jiné bezproblémový chod IS, jeho správu a provozování aplikačního software.

4.17. Určuje způsoby a postupy pro správné využívání systémů výpočetní techniky, spolupodílí se na vytváření podmínek pro optimální využití výpočetní techniky.

4.18.  Zajišťuje funkčnost a bezpečnost počítačové sítě.

4.19.  Řeší přístupová práva konkrétních uživatelů pro vstup do jednotlivých podsystémů IS (až na úroveň aplikací).

4.20.  Zajišťuje potřebnou koordinaci uvnitř úřadu i s ostatními subjekty při zavádění informačních technologií.

4.21.  Posuzuje návrhy a požadavky uživatelů na rozvoj informačních technologií, výhradně zajišťuje jejich řešení a potřebnou koordinaci.

4.22.  Poskytuje potřebné informace, instruktáže a potřebný servis uživatelům informačních technologií (především hardware, operační systém a další programové vybavení), v případě poruch technického vybavení zajišťuje servis a opravy.

4.23.  Instaluje, konfiguruje a zajišťuje provoz základního software (operační systém, podpůrné programové vybavení a další specifický software nezbytný pro chod IS a aplikačních programů) a hardware prostředků a provádí jejich pravidelné kontroly a zabezpečuje drobné opravy a profylaktické prohlídky.

4.24. Zajišťuje provoz, údržbu a rozvoj centrálních technických prostředků.

4.25. Zodpovídá za antivirovou ochranu dat.

4.26. Zajišťuje nákup a zprostředkovává pravidelnou údržbu a opravy kopírovacích strojů a multifunkčních zařízení včetně nákupu tonerů.

4.27. Zajišťuje nákup mobilních telefonů včetně jejich oprav.

4.28. Zajišťuje připravenost agendových IS ke komunikaci se základními registry.

4.29. Technicky zajišťuje provoz informačních obrazovek v budově ÚMČ s obsahem dle požadavků jednotlivých odborů.

5.      Oddělení krizového řízení a bezpečnosti 

5.1.   Zajišťuje výkon odborného orgánu starosty pro řízení, koordinaci, metodickou a svodnou činnost a ve vymezeném rozsahu výkonným orgánem pro realizaci úkolů HMP v působnosti úřadu na teritoriu obvodu Praha 6.

5.2.   Metodicky řídí a usměrňuje z pověření starosty v odborech ÚMČ hospodářsko-mobilizační přípravy, včetně příprav obrany. Koordinuje součinnost odborů při zabezpečování úkolů HMP. Je odborně metodicky řízen MHMP.

5.3.   Na úseku utajení plní veškeré úkoly související se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informacích a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění, a aplikuje tento zákon pro potřeby ÚMČ.

5.4.   Rozpracovává úkoly krizového plánu HMP v podmínkách Prahy 6.

5.5.   Zpracovává a aktualizuje plán havarijní, povodňový, evakuace a plán nouzového přežití obyvatelstva. Zajišťuje prostřednictvím tajemníka povodňové komise potvrzování souladu povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb na území MČ Praha 6 s povodňovým plánem Prahy 6.

5.6.   Vede písemnou i grafickou část plánu ukrytí obyvatelstva a výdeje prostředků improvizované ochrany na teritoriu MČ Praha 6.

5.7.   V rámci krizového plánu úzce spolupracuje s ostatními subjekty hospodářské mobilizace na území MČ Praha 6.

5.8.   Zajišťuje zprošťování mimořádné služby u Krajské vojenské správy Praha.

5.9.   V součinnosti s MHMP realizuje úkoly související s integrovaným záchranným systémem (zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, v platném znění).

5.10. Zajišťuje korespondenci týkající se problematiky krizového řízení, obrany a ochrany obyvatel

5.11. Zajišťuje součinnost a spolupráci s Obvodním ředitelstvím Policií ČR, Obvodním ředitelstvím Městské policie Praha 6 a Krajským vojenským velitelstvím Praha.

5.12. Zajišťuje realizaci úkolů ÚMČ ze zasedání Bezpečnostní rady MČ Praha 6 (krizové řízení a plánování – viz zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon, v platném znění).

5.13. Plní další pokyny a úkoly starosty, tajemníka a vedoucího KT.

5.14.  Věcně příslušný referent vykonává v souladu s ustanovením § 71 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění, funkci bezpečnostního ředitele MČ Praha 6.

5.15. Zajišťuje službu dosažitelnosti pro případ mimořádných a bezpečnostních krizových situací na území MČ Praha 6.

5.16. Spolupracuje s MHMP při řešení problematiky městského kamerového systému.

5.17. Koordinuje plnění úkolů prevence kriminality na území MČ Praha 6, zpracovává a aktualizuje plán prevence kriminality a komplexně zajišťuje agendu prevence kriminality ÚMČ, včetně spolupráce s věcně příslušnými orgány a institucemi státní správy a samosprávy.

5.18. Zpracovává podklady pro dotační řízení v oblasti prevence kriminality.

5.19. Organizačně zajišťuje výkon obecně prospěšných prací dle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, v platném znění. Vede a průběžně aktualizuje evidence spojené s agendou zajišťování výkonu trestu obecně prospěšných prací.

5.20. Spolupracuje s věcně příslušnými orgány a institucemi státní správy a samosprávy při plánování, realizaci a vyhodnocování celoměstské a celostátní koncepce protidrogové politiky a další prevence rizikového chování, rozpracovává ji ve spolupráci s  HMP do podmínek MČ Praha 6, navrhuje plán preventivních opatření.

5.21. Průběžně mapuje, soustřeďuje a vyhodnocuje informace o vývoji v oblasti zneužívání drog a dalších návykových látek na území MČ Praha 6.

5.22. Koordinuje plnění úkolů protidrogové prevence a dalšího rizikového chování na území MČ mezi všemi zúčastněnými subjekty, spolupracuje se školními metodiky prevence rizikového chování, poskytuje jim metodickou pomoc a spolupracuje s nimi.

5.23. Zpracovává a zabezpečuje programy a projekty zaměřené na prevenci zneužívání drog a dalších návykových látek pro území MČ Praha 6, zejména plnění programu „Zdravá Šestka“ a s ním souvisejících akcí.

5.24. Zabezpečuje realizaci specifické a nespecifické primární protidrogové prevence a dalšího rizikového chování a podílí se na koordinaci sekundární a terciální prevence na území MČ Praha 6.

5.25. Zajišťuje péči a odbornou pomoc v protidrogové problematice a další prevence rizikového chování občanům MČ Praha 6 a podílí se na zabezpečení psychologické pomoci občanům a rodinám v krizových situacích.

ORGANIZACE ODBORU


 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/odbor01?detail=organizacni_rad ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz