Územní plán

Platný územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy plní roli dokumentu stanovujícího koncepci rozvoje města. Závazná část územního plánu je podkladem pro rozhodování stavebních úřadů. Projektanti jej musí respektovat při tvorbě svých návrhů. Majitelé nemovitostí v něm naleznou důležité informace o využitelnosti pozemku a předpokládaném rozvoji dané lokality či jejího okolí. Platný územní plán byl schválen v roce 1999 s účinností od 1. 1. 2000. V současné době na IPR vzniká nový územní plán hl. m. Prahy – tzv. Metropolitní plán Vyjádření MČ Praha 6 ke změnám a úpravám územního plánu Územní plán mimo jiné vymezuje veřejně prospěšné stavby, řeší dopravní či technickou infrastrukturu a především pak definuje, jak lze které území využívat. Platný územní plán stanovuje: Funkční regulaci – využití jednotlivých území (např: obytná území, území výroby a služeb, území sportu a rekreace, veřejné vybavení, doprava atd.) Prostorovou regulaci – zejména kapacitu zástavby (rozdílně pro území stabilizovaná, rozvojová a transformační Podíl bydlení v centrální části města, zeleň a ÚSES, záplavová území, velká rozvojová území, podmíněnost staveb, veřejně prospěšné stavby, dopravní infrastrukturu, technickou infrastrukturu Územní plán je všeobecně závazný, v určitých případech je možné provést jeho změny či úpravy. Změny územního plánu se týkají především funkcí jednotlivých lokalit, vymezení hranic ploch s rozdílným způsobem využití či stanovení závazných podmínek využití. Kancelář architekta přijímá podání podnětu na pořízení změny platného územního plánu. Vzhledem k přípravě nového územního plánu je nyní přijímání podnětů na změny omezeno s výjimkou nezbytných celoměstsky významných změn. Doklady: 1. Předmět navrhované iniciace změny územního plánu, tj. výstižný popis navrhované změny (změna funkčního a případně prostorového uspořádání území, či popis navrhované změny včetně navrhovaných bilancí – hrubá podlažní plocha rozdělená po jednotlivých funkcích). 2. Identifikace území, jehož se navržená změna týká (číslo pozemku a katastrální území, ve kterém se pozemek nachází). 3. Doklad o vlastnickém právu k předmětnému území, je-li návrh změny podán fyzickou nebo právnickou osobou (netýká se orgánů státní správy, městských částí a hlavního města Prahy) ne starší než 3 měsíce. 4. Zmocnění majitele pro navrhovatele, který není vlastníkem předmětných pozemků či staveb. 5. Snímek katastrální mapy. 6. Stručné odůvodnění navrhované změny, v případě potřeby i s podklady dostatečně prokazujícími potřebu navrhované změny. 7. Zákres území, na kterém je změna navrhována do situace v měřítku 1:5000 nebo 1:2000.