Československé armády 23

160 52, Praha 6

infolinka: 800 800 001

ústředna: 220 189 111

e-mail: podatelna@praha6.cz

datová schránka: bmzbv7c

Ing. Dana Charvátová

Vedoucí ODŽP

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 222

telefon: 220 189 410

e-mail: dcharvatova@praha6.cz

Úřední hodiny odboru

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

mapa odborů

Oddělení státní správy

Vykonává funkci silničního správního úřadu. Stanovuje místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Vede přestupková řízení na úseku svěřených kompetencí. Vykonává státní správu na úseku ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší, ochrany zemědělského půdního fondu, rybářství, ochrany zvířat proti týrání, veterinární péče, lesů, myslivosti, odpadového hospodářství a rostlinolékařské péče.


Ing. Bc. Miroslav Sachl

Vedoucí odd. státní správy

Oddělení státní správy

Odbor dopravy a životního prostředí

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 211

telefon: 220 189 609

e-mail: msachl@praha6.cz

Všichni pracovníci oddělení

Oddělení městské infrastruktury

Připravuje investiční záměry městské části na komunikacích a veřejném prostoru, týkající se bezpečnosti provozu a pohybu, dopravní vybavenosti a mobiliáře. Zpracovává a předává požadavky na vybavenost území, které zajišťuje hlavní město (např. oblast veřejného osvětlení, přístřešků MHD, stojanů pro kola).


Ing. Jiří Beneš

Vedoucí oddělení městské infrastruktury

Oddělení městské infrastruktury

Odbor dopravy a životního prostředí

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 215A

telefon: 220 189 505

e-mail: jbenes@praha6.cz

Všichni pracovníci oddělení

Oddělení městské zeleně

Zajišťuje veškerou péči o zeleň na svěřených pozemcích, seč travnatých ploch, úklid, prořezy keřů a stromů, kácení stromů, hrabání listí, zálivku nově vysazených dřevin a také péči o květinové záhony a další květinovou výzdobu ve veřejném prostoru. Spravuje dětská hřiště, sportoviště, cvičící prvky a další mobiliář umístěný na svěřených plochách (opravy a umisťování laviček, opravy, vývozy a nová umístění odpadkových košů). Do gesce oddělení patří také správa všech vodních prvků (pítka, mlžítka, fontány a závlahy). Dále řeší také zábory veřejných prostranství, problematiku tříděného odpadu, sběrných dvorů, velkoobjemových kontejnerů a toulavých koček.


Ing. Martina Smolková

Vedoucí oddělení městské zeleně

Oddělení městské zeleně

Odbor dopravy a životního prostředí

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 215

telefon: 220 189 554

e-mail: msmolkova@praha6.cz

Všichni pracovníci oddělení

Oddělení inspekce

Provádí kontrolu prací v oblasti údržby veřejné zeleně a úklidových prací, zejména kontrolu úklidu komunikací, údržby veřejné zeleně a zimní údržby komunikací. Zabezpečuje sněhovou pohotovost antisprejerový program, deratizace, dezinfekce a dezinsekce.


Alice Vaculíková

Vedoucí oddělení inspekce

Oddělení inspekce

Odbor dopravy a životního prostředí

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 223

telefon: 220 189 379

e-mail: avaculikova@praha6.cz

Všichni pracovníci oddělení

Oddělení zón placeného stání

Řeší problematiku dopravy v klidu – zón placeného stání a zajišťuje veškerou související administrativní činnost. Zajišťuje výdej parkovacích oprávnění, jejich prodlužování a změny registračních značek dle metodiky pro vydávání parkovacích oprávnění pro zóny placeného stání. Ve spolupráci se správcem zóny placeného stání poskytuje poradenství v otázkách týkajících se zón placeného stání. Zajišťuje za ÚMČ vydávání povolení k vjezdu do vybraných částí MČ Praha 6, kde je vjezd vybraných vozidel místní úpravou zakázán.


Ondřej Pachman

Vedoucí oddělení zón placenného stání

Oddělení zón placeného stání

Odbor dopravy a životního prostředí

Detašované pracoviště Uralská

Uralská 769/4

telefon: 220 189 930

e-mail: opachman@praha6.cz

Všichni pracovníci oddělení