Československé armády 23

160 52, Praha 6

infolinka: 800 800 001

ústředna: 220 189 111

e-mail: podatelna@praha6.cz

datová schránka: bmzbv7c

JUDr. Světlana Jedináková

Vedoucí OV

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 303

telefon: 220 189 800

e-mail: sjedinakova@praha6.cz

Úřední hodiny odboru

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

mapa odborů

Oddělení investičně náročných staveb

Pracovníci tohoto oddělení řeší zejména velké investiční záměry např ty, které souvisí s realizací obytných budov, polyfunkčních budov, administrativních budov, pozemních komunikací 2. a 3 třídy, vodovodních a kanalizačních řádů, povolují studny a investiční záměry občanů vybraných katastrálních území, povolují demolice staveb, rozhodují o nakládání s vodami.


Ing. Jana Emrová

Vedoucí odd. inv. nár. staveb

Oddělení investičně náročných staveb

Odbor výstavby

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 306

telefon: 220 189 709

e-mail: jemrova@praha6.cz

Všichni pracovníci oddělení

Oddělení investičně méně náročných staveb

Pracovníci tohoto oddělení řeší zejména záměry investičních záměrů občanů vybraných katastrálních území a velké investičních záměrů na území jiných městských částí, kde zdejší úřad vykonává agendu stavebního úřadu, povolují demolice staveb, provádí zápisy do IS územní identifikace.


Eva Frayerová

Vedoucí odd. inv. méně nár. staveb

Oddělení investičně méně náročných staveb

Odbor výstavby

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 305

telefon: 220 189 806

e-mail: efrayerova@praha6.cz

Všichni pracovníci oddělení

Oddělení stavebně správní

Pracovníci tohoto oddělení vedou přestupková řízení, řeší zejména kolaudace staveb povolených podle zákona č. 50/1976 Sb., Spolupracují s jinými státními či správními orgány, např. se vyjadřují ke změnám obvodu budov pro účely zápisu staveb do katastru nemovitostí, potvrzují existenci staveb. Posuzují, zda jiný než obytný prostor nebo stavba pro individuální či rodinnou rekreaci splňuje požadavky zákona o hmotné nouzi.


Mgr. Lenka Kočíbová

Vedoucí odd. stavebně správního

Oddělení stavebně správní

Odbor výstavby

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 309

telefon: 220 189 828

e-mail: lkocibova@praha6.cz

Všichni pracovníci oddělení

Oddělení územního rozhodování

Pracovníci tohoto oddělení především umisťují stavby, rozhodují o využití území, o změně vlivu užívání stavby na území, o dělení a scelování pozemků, o ochranných pásmech a rozhodují o povolování sítí elektronických komunikací.


Ing. arch. Jitka Krásná

Vedoucí odd. územního rozhodování

Oddělení územního rozhodování

Odbor výstavby

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 311

telefon: 220 189 802

e-mail: jkrasna@praha6.cz

Všichni pracovníci oddělení