Československé armády 23

160 52, Praha 6

infolinka: 800 800 001

ústředna: 220 189 111

e-mail: podatelna@praha6.cz

datová schránka: bmzbv7c

Ing. Jaroslava Ješinová

Vedoucí EO

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 516

telefon: 220 189 130

e-mail: jjesinova@praha6.cz

Úřední hodiny odboru

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

mapa odborů

Oddělení finančních plánů a rozpočtu

 • sestavuje návrh rozpočtu MČ v souladu s platnými rozpočtovými pravidly,
 • realizuje rozpis schváleného rozpočtu pro jednotlivé odbory,
 • průběžně sleduje a kontroluje plnění rozpočtu,
 • připravuje návrh rozpočtových změn a provádí schválené rozpočtové změny,
 • vypracovává návrh závěrečného účtu MČ v souladu s platnými rozpočtovými pravidly,
 • tvoří návrh střednědobého výhledu rozpočtu v souladu s platnými rozpočtovými pravidly,
 • provádí finanční vypořádání se státním rozpočtem a s rozpočtem HMP,
 • podílí se na finanční kontrole hospodaření MČ a zřizovaných příspěvkových organizací,
 • zabezpečuje další úkoly na úseku řídící kontroly v souladu s vnitřními směrnicemi,
 • sleduje hospodaření příspěvkových organizací MČ.


Ing. Martina Kolovratová

Vedoucí odd. finančního plánu a rozpočtu

Oddělení finančních plánů a rozpočtu

Odbor ekonomický

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 624

telefon: 220 189 383

e-mail: mkolovratova@praha6.cz

Všichni pracovníci oddělení

Oddělení místních příjmů

 • Místní poplatek z pobytu
 • Místní poplatek za užívání veřejného prostranství
 • Místní poplatek ze vstupného
 • Ohlášení tomboly s herní jistinou nad 100 000 Kč
 • Ohlášení turnaje malého rozsahu
 • Místní poplatek ze psa
 • Přehled informací poskytnutých dle zákona č. 106/1999 Sb.


Ing. Blanka Zavřelová

Vedoucí odd. místních příjmů

Oddělení místních příjmů

Odbor ekonomický

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 513

telefon: 220 189 365

e-mail: bzavrelova@praha6.cz

Všichni pracovníci oddělení

Oddělení účetnictví

 • Vede účetnictví a sestavuje účetní výkazy za hlavní činnost a ZČ MČ Praha 6 (zajišťovanou OSM a správci), metodicky usměrňuje výkon těchto agend u příspěvkových organizací.
 • Obstarává platební a zúčtovací styk za ÚMČ, bankovní dispozice a převody finančních prostředků, provádí kontroly konstantních, variabilních a specifických symbolů uváděných na těchto dokladech a vede celkový přehled těchto symbolů v rámci platebního a zúčtovacího styku.
 • Prověřuje sestavy nahrazující předběžné státní účetní výkazy za vlastní MČ Praha 6, zajišťuje odstranění zjištěných nedostatků, vypracovává souhrnné účetní výkazy organizací za celou oblast působnosti  ÚMČ a  MČ Praha 6 jako celek.
 • Sestavuje účetní závěrky MČ Praha 6, prověřuje a zabezpečuje účetní správnost vykazování prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu v účetnictví a účetním výkaznictví.
 • Ověřuje ke dni účetní závěrky, zda stav majetku a závazků odpovídá skutečnosti, tzn. porovnání fyzické a dokladové inventury se stavem v účetní evidenci. Inventarizační rozdíly zpracuje do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků.
 • Provádí kontroly cestovních účtů zaměstnanců MČ a členů ZMČ. 
 • Zabezpečuje automatizované zpracování účetnictví a závěrečný účet, zabezpečuje efektivní využití mechanizačních prostředků v informační soustavě ÚMČ, navrhuje opatření k dalšímu rozvoji automatizace účetních prací s využitím výpočetní techniky.
 • Sleduje čerpání práce přesčas v návaznosti na stanovené limity v odvětví vnitřní správy.
 • Poskytuje metodickou pomoc organizacím založeným MČ Praha 6 z hlediska organizace a zpracování mezd.
 • Podle platných právních předpisů zabezpečuje měsíční výplaty mezd, náhrad a dávek včetně vedení agendy nemocenského pojištění v celém rozsahu a kontroluje vyplácení peněžitých dávek pro zaměstnance MČ Praha 6 v dočasné pracovní neschopnosti a měsíčně odměňované členy ZMČ. 
 • Provádí všechny individuální vstupy, včetně základních do mzdového systému výpočetní techniky, nutné pro správný propočet měsíčních výplat.
 • Zajišťuje výplaty příspěvků ze sociálního fondu i dalších položek podléhající dani ze závislé činnosti, sociálnímu nebo zdravotnímu pojištění, zajišťuje odvody daní, sociálního a zdravotního pojištění podle platných předpisů, vede agendy exekucí a pojištění zaměstnanců  ÚMČ a měsíčně odměňovaných členů ZMČ.
 • Zabezpečuje závěrečné kontrolní činnosti podkladů pro zpracování mezd výpočetní technikou.
 • Zpracovává a kontroluje mzdové a evidenční listy a zabezpečuje jejich uložení respektive odeslání.
 • Zpracovává na požádání roční daňové vyúčtování pro zaměstnance MČ Praha 6 a měsíčně odměňované členy  RMČ v rozsahu dle platných předpisů.


Ing. Lenka Kocourková

Vedoucí odd. účetnictví

Oddělení účetnictví

Odbor ekonomický

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 517

telefon: 220 189 355

e-mail: lkocourkova@praha6.cz

Všichni pracovníci oddělení

Oddělení analytiky, fondů a dotací

 • kontrola finančního plánu zdaňované činnosti
 • vyhodnocování zprávy o hospodaření zdaňované činnosti
 • obecně zdaňovaná činnost MČ Praha 6
 • správa aktiv vč. cash poolingu běžných účtů
 • dotace z fondů EU
 • připomínkování záležitostí týkajících se SNEO, a.s.
 • připomínkování návrhů usnesení RMČ, ZMČ
 • připomínkování návrhů smluv a jiných dokumentů MČ Praha 6


Ing. Petra Zemanová

Vedoucí oddělení analytiky, fondů a dotací

Oddělení analytiky, fondů a dotací

Odbor ekonomický

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 514

telefon: 220 189 322

e-mail: pzemanova@praha6.cz

Všichni pracovníci oddělení