Tajemník

Tajemník je nadřízený všem zaměstnancům městského úřadu a je vedoucím úřadu. Plní vůči zaměstnancům úřadu úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele dle Zákoníku práce. Zúčastňuje se zasedání zastupitelstva a rady s hlasem poradním a plní úkoly uložené mu zastupitelstvem, radou a starostou.

Detail odboru

Kancelář tajemníka

Servisní útvar, který zajišťuje bezpečný a efektivní chod úřadu, řídí personální politiku a stará se o činnost zaměstnanců. Připravuje a vydává vnitřní předpisy související s řízením a organizací práce. Koordinuje agendu krizového řízení.

Detail odboru

Odbor školství

Zpracovává koncepci základního školství na území MČ Praha 6. Zajišťuje financování provozu základních a mateřských škol, včetně školních družin a školních jídelen. Komunikuje s rodiči.

Detail odboru

Odbor kultury, sportu a volného času

Spravuje dotace a realizuje projekty v oblasti kultury, sportu a volného času.

Detail odboru

Ekonomický odbor

Spravuje finance, daně, poplatky a jiná peněžní plnění. Plní úlohu plánovacího místa, připravuje rozpočet. Provádí ekonomické analýzy a sestavuje rozbory výsledků hospodaření.

Detail odboru

Odbor územního rozvoje

Připravuje koncepci rozvoje území městské části, zpracovává podklady pro strategický a územní plán hlavního města, řeší žádosti o změnu. Je gestorem střednědobého plánu investic. Připravuje vybrané rozvojové projekty. Stará se o pomníky a pamětní desky.

Detail odboru

Odbor sociálních věcí

Zajišťuje sociální služby svým občanům, poskytuje jim podporu a informuje o možnostech sociální i zdravotní péče. Věnuje se sociálně-právní ochraně dětí. Má na starost preventivní činnost. Spolupracuje s LDN, Pečovatelskou službou a PRO 6.

Detail odboru

Odbor vnitřních věcí

Zajišťuje výkon přenesené působnosti na úseku matrik, změn jmen a příjmení, státního občanství, voleb, referend a dalších agend na úseku všeobecné správy vnitřních věcí státu. Projednává přestupky na svěřených úsecích. Zajišťuje oceňování významných životních událostí občanů.

Detail odboru

Kancelář městské části

Organizuje agendu vyplývající z činnosti radních, zastupitelů a tajemníka úřadu. Zajišťuje chod sekretariátů starosty, místostarostů, radních a dalších uvolněných členů zastupitelstva a činnosti související se zahraničními vztahy. Komunikuje s médii a veřejností.

Detail odboru

Odbor výstavby

Zajišťuje činnost v oblasti územního rozhodování a stavebního řádu. Vydává stanoviska pro ostatní orgány státní správy, příp. státní orgány. Řeší investiční záměry na spravovaném území.

Detail odboru

Odbor správy majetku

Eviduje a nakládá s nemovitým i movitým majetkem hlavního města, svěřeným městské části. Spravuje domovní a bytový fond, nebytové prostory, pozemky. Kontroluje hospodaření akciové společnosti SNEO, a.s.

Detail odboru

Živnostenský odbor

Vyřizuje ohlášení živnosti a žádosti o koncesi, vydává fyzickým a právnickým osobám výpisy ze živnostenského rejstříku, přijímá změny údajů. Provádí kontrolu povinností stanovených živnostenským zákonem.

Detail odboru

Odbor dopravy a životního prostředí

Vykonává státní správu na úseku silničního hospodářství a ochrany složek životního prostředí. Pečuje a spravuje veřejnou zeleň, veřejná prostranství a komunikační plochy. Připravuje investiční záměry.

Detail odboru

Odbor služeb

Poskytuje ucelený servis v oblasti poskytování služeb občanům – ověřování listin a podpisů, konverze dokumentů, CZECH POINT. Zajišťuje provoz Informačních kanceláří a mobilní radnice.

Detail odboru

Právní odbor

Zajišťuje komplexní výkon právní agendy ÚMČ, provádí legislativní činnost a metodicky řídí právní činnost ostatních odborů ÚMČ. Zajišťuje právní zastoupení MČ Praha 6 v řízení a jednání před soudy a jinými orgány. Zajišťuje administrativní stránku zadávání veřejných zakázek pro celý ÚMČ.

Detail odboru

Odbor evidence obyvatel a osobních dokladů

Vystavuje občanské průkazy a cestovní doklady, provádí v nich potřebné změny. Zpracovává údaje vedené v informačním systému pro Ministerstvo vnitra a užívá údaje z informačního systému o obyvatelích.

Detail odboru