Náplň činnosti živnostenského odboru

Živnostenský odbor - 1100

 

I.  H l a v n í  ú k o l y

Odbor vykonává činnost na úseku státní správy a přenesené působnosti dle zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech v rozsahu stanoveném ŽZ, zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství, v platném znění a zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v platném znění.

 

II. O r g a n i z a č n í   č l e n ě n í

1.    Oddělení registrace podnikatelů

2.    Oddělení kontroly

3.    Oddělení správního řízení

 

III. N á p l ň   č i n n o s t i   o d b o r u

 1.     oddělení registrace podnikatelů

1.1.  Přijímá ohlášení živnosti, provádí jejich změny a rozhoduje o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo.

1.2.  Přijímá žádosti o koncesi, rozhoduje o vydání koncese nebo zamítnutí žádosti o koncesi a provádí změny koncesí.

1.3.  Rozhoduje o zrušení živnostenského oprávnění dle § 58 odst. 1, písm. c) ŽZ a přerušuje a ukončuje přerušení provozování živností  na základě žádosti podnikatele.

1.4.  Oznamuje zákonem určeným orgánům státní správy vznik a zánik živnostenského oprávnění.

1.5.  Zapisuje data do živnostenského rejstříku v rozsahu stanoveném zákonem a vydává výpisy z živnostenského rejstříku.

1.6.  Spolupracuje s oddělením kontroly při vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů a členů  ZMČ  v rozsahu vymezeném zákonem 255/2012 Sb., o kontrole, v platném znění, ve vazbě na ŽZ a poskytuje podklady pro vlastní kontrolní činnost.

1.7.  Předává podklady k správnímu řízení ve věci zrušení živnostenského oprávnění nebo pozastavení provozování živnosti dle ostatních ustanovení § 58 ŽZ nebo k řízení o udělení pokuty.

1.8.  Vede evidenci zemědělského podnikatele.

1.9.  Vydává osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele.

1.10. Vyžaduje u příslušných orgánů výpis z rejstříku trestů, není-li přiložen k ohlášení živnosti nebo k žádosti o koncesi.

1.11.  Přijímá, jako centrální registrační místo, od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění přihlášky k registraci nebo oznámení podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, v platném znění, přijímá oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení fyzických osob, přijímá oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení, přijímá oznámení a hlášení fyzických osob vůči zdravotním pojišťovnám.

1.12. Předává, jako centrální registrační místo, podání obdržená podle předchozího bodu příslušným správním úřadům.

1.13. Předává, jako centrální registrační místo, ohlašovateli nebo žadateli o koncesi identifikační číslo pro placení pojistného.

1.14. Zasílá informace týkající se živnostenských oprávnění, jejich změn, přerušení, pozastavení a zrušení, výpisy z nich nebo údaje o nich místně příslušnému správci daně, Českému statistickému úřadu, úřadu práce, příslušné správě sociálního zabezpečení, příslušné zdravotní pojišťovně a u koncesovaných živností i orgánu, který k udělení koncese vydává stanovisko.

2.     Oddělení kontroly

2.1.  Vykonává kontrolní činnost v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole, v platném znění ve vazbě na ŽZ a výsledky kontroly předává, podle stavu zjištění, pracovníkům, kteří vykonávají správní řízení ve věci zrušení živnostenského oprávnění, pozastavení provozování živnosti, nebo k řízení o udělení pokuty.

2.2.  V návaznosti na kontroly navrhuje opatření a sleduje jejich plnění.

2.3.  Ukládá příkazy na místě dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění.

2.4.  Spolupracuje s oddělením kontroly KT a zajišťuje součinnost s ostatními orgány státní správy.

2.5.  Eviduje oznámení podnikatelů o prodeji mimo provozovnu při mimořádných akcích konaných v obci.

2.7.  Spolupracuje s dotčenými útvary ÚMČ a MHMP při aktualizaci vyhlášky HLMP o Tržním řádu.

2.8.  Spravuje archiv žádostí a rozhodnutí k zákonu č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění, pro obvodní soudy.

2.9.  Žádosti ve smyslu nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, v platném znění, předává průběžně na KT se svým stanoviskem.

2.10. Spolupracuje s dotčenými odbory ÚMČ při kontrole podnikatelských aktivit na území MČ Praha 6.

2.11. Spolupracuje v rámci tzv. Dohody s Českou obchodní inspekcí.

2.12. Spolupracuje s Policí ČR a Celní správou při podezření z možných trestních činů páchaných podnikatelskými subjekty.

2.13. Plní další nařízení a metodické pokyny vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

2.14. Rozhoduje o povinnosti podnikatele odstranit nedostatky zjištěné při provozování živnosti.

2.15. Pořizuje data do živnostenského rejstříku.

3.     Oddělení správního řízení

3.1.  Rozhoduje o zrušení a pozastavení provozování živnosti dle § 58 odst. 1 a), b), d) a odst. 2, 3 a 4 ŽZ.

3.2.  Projednává skutkové podstaty přestupků v rozsahu své věcné působnosti a rozhodnutí o přestupcích zapisuje do evidence přestupků Rejstříků trestů, stanoví-li tak zákon.

3.3.  V rámci své věcné příslušnosti k projednávání přestupků opatřuje opisy z evidence přestupků Rejstříku trestů, stanoví-li tak zákon.

3.4.  Vede námitkové řízení ve věci jím zapsaných přestupků do evidence přestupků Rejstříku trestů, stanoví-li tak zákon.

3.5.  Vede řízení o přestupcích dle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v platném znění, pokud jde o prodej, nebo k činu došlo v souvislosti s provozováním živosti.

3.6.  Spolupracuje s oddělením registrace podnikatelů a v odůvodněných případech činí úkony k zajištění podkladů pro správní rozhodnutí.

3.7.  Pořizuje data do živnostenského rejstříku.