Náplň činnosti odboru výstavby

Odbor výstavby 0900

I. H l a v n í    ú k o l y

Plní úkoly ÚMČ vyplývající ze ZoHMP na úseku výstavby.

Dále plní úlohu obecného a speciálního stavebního úřadu ve smyslu StavZ, zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona a zákona č. 274/2001 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a dalších obecně závazných právních předpisů, vše v platném znění.

Vydává stanoviska pro ostatní orgány státní správy, příp. státní orgány, rozhoduje podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, aj., vše v platném znění, zpracovává statistiky přírůstků a úbytků domovního a bytového fondu na obvodě, provádí zápisy do IS územní identifikace.

Plní  další  povinnosti  vyplývající  z  obecně platných předpisů a nařízení.

II. O r g a n i z a č n í   č l e n ě n í

1.  Oddělení  investičně náročných staveb

2.  Oddělení investičně méně náročných staveb

3.  Oddělení stavebně-správní

4.  Oddělení územního rozhodování

III. N á p l ň   č i n n o s t i   o d b o r u

1.     Oddělení investičně náročných staveb 

1.1.  Provádí stavební řízení, případně sloučená s územním řízením, a vydává stavební povolení pro realizaci staveb občanů i organizací, jejich změn a udržovacích prací, rozhoduje o postavení a námitkách účastníků řízení. Rozhoduje ve spojeném řízení, resp. ve sloučeném řízení nebo v postupech o vydání společného územního souhlasu a ohlášení.

1.2.  Přijímá ohlášení drobných a jednoduchých staveb, stavebních úprav a udržovacích prací.

1.3.  Povoluje terénní úpravy, informační a reklamní zařízení.

1.4.  Spolupracuje s orgány katastrálního úřadu, pozemkového úřadu a kartografie při kontrole vytýčení staveb.

1.5.  Provádí kolaudační řízení staveb, vydává kolaudační souhlasy k užívání staveb, jejich částí, změn a terénních úprav, těžebních prací.

1.6.  Vydává souhlas k zahájení zkušebního provozu a předčasného užívání staveb.

1.7.  Povoluje změny v užívání staveb, jejich provozních zařízení i rozšíření výroby, prodlužuje lhůty trvání staveb dočasných.

1.8.  Povoluje stavby areálových komunikací v pravomoci obecného stavebního úřadu.

1.9.  Nařizuje vlastníkům domů provádění řádné údržby stavby, terénních úprav a zařízení povolovaných dle StavZ.

1.10. Nařizuje vlastníkům staveb provedení nezbytných stavebních úprav na stavbě, stavebním pozemku z důvodů hygienických, bezpečnostních, požárních, provozních a estetických.

1.11. Provádí zápisy do IS územní identifikace.

1.12. Nařizuje odstranění staveb ohrožujících život nebo zdraví osob, postavených bez stavebního povolení nebo v rozporu s ním a dočasných staveb, u nichž uplynula lhůta dočasnosti.

1.13. Vydává stanoviska k přiznání státního stavebního příspěvku na úhradu nákladů na odstranění stavby, nařízených nezbytných úprav, zabezpečovacích prací či údržby.

1.14. Nařizuje neodkladné zabezpečovací práce, ohrožuje-li stavba život či zdraví osob  popř. značné národohospodářské či kulturní hodnoty.

1.15. Nařizuje vyklizení stavby, pokud tato svým stavem ohrožuje bezprostředně život či zdraví osob.

1.16. Provádí kontrolní prohlídky v rozsahu StavZ, zajišťuje ochranu zájmů společnosti, jakož i práv a  právem chráněných zájmů organizací a občanů,  vyplývajících z provádění staveb nebo jejich změn,  z vlastností staveb a z provádění terénních úprav, prací a zařízení podle  stavebního zákona, má pravomoc zastavit realizaci staveb, provádí státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu.

1.17. Navrhuje ukládání sankcí organizacím a občanům za porušování stavebního zákona.

1.18. Spolupracuje se speciálními stavebními úřady a dalšími orgány státní správy.

1.19. Zajišťuje statistiku přírůstků a úbytků bytového fondu a statistické výkazy individuelní bytové výstavby.

1.20. Vede evidenci správních rozhodnutí a vyřizované agendy, evidenci bezbariérových staveb a případně další evidence, požadované resortem MVČR, Ministerstva životního prostředí ČR.

1.21. Vyměřuje správní poplatky za provedené řízení podle StavZ, příp. jiných zákonů.

1.22. Poskytuje technickou pomoc, provádí odborné posudky a stanoviska,   předklady materiálů pro potřeby ostatních orgánů státní správy a ostatní odbory  ÚMČ.

1.23. Zabezpečuje předklady odvolání proti vydaným rozhodnutím odvolacím orgánům, rozhoduje o  autoremeduře.

1.24. Sleduje lhůty provádění staveb, zúčastňuje se kontrolních dnů na vybraných stavbách, zajišťuje nápravu zjištěných nedostatků na stavbách i v činnosti pracovníků v procesu výstavby, dbá na snížení negativního dopadu stavební činnosti  na životní prostředí v okolí staveb.

1.25. Zúčastňuje se přípravy staveb zásadního významu pro MČ Praha 6.

1.26. Zajišťuje výkon speciálního stavebního úřadu pro stavby pozemních komunikací v rozsahu přenesené působnosti a podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, tím, že:

 • vydává stavební povolení pro výstavbu silnic II. a III. třídy a komunikace místní a veřejně přístupné, účelové s výjimkou místních I. tříd,

 • vydává ohlášení, dodatečné povolení pro dopravní stavby,

 • nařizuje údržbu, nezbytné úpravy a zabezpečovací práce na dopravních stavbách,

 • povoluje či nařizuje odstranění, povoluje užívání a změnu využití dopravních staveb,

 • povoluje umístění reklamních poutačů a propagačních zařízení v ochranném pásmu silnic a komunikací v součinnosti se silničním úřadem,

 • vykonává prostřednictvím pověřených pracovníků kontrolní prohlídky na silnicích a místních komunikacích, kde byla přenesena pravomoc, v rozsahu jak určuje StavZ.

1.27. Zajišťuje výkon vodoprávního úřadu v přenesené pravomoci dle zákona č. 254/2001Sb., o vodách, a zákona č. 274/2001Sb., o vodovodech a kanalizacích, oba v platném znění,

 • povoluje odběr a jiné užívání povrchových vod a podzemích vod,

 • povoluje odběr a jiné užívání povrchových vod a podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů a zřizování, změny a zrušování vodních děl, která souvisejí s tímto odběrem,

 • provádí výkon vodoprávního dozoru v případech, kdy mu přísluší povolovat vodní dílo,

 • vydává povolení ke zřízení studní a povolení odběru podzemních vod,

 • povoluje čistírny odpadních vod do 300 ekv. obyvatel a povolení vypouštění předčištěných vod,

 • povoluje stavby odlučovačů ropných látek a tuků, neutralizačních jímek a povolení vypouštění odpadních vod,

 • povoluje stavby pro odvodňování pozemků,

 • povoluje výstavbu vodovodních řadů,

 • povoluje výstavbu kanalizačních řadů,

 • vydává souhlas podle § 17 zákona č. 254/2001Sb., o vodách, v platném znění, ke stavbám v záplavových územích, které mohou ovlivnit odtokové poměry,

 • vydává souhlas dle § 17 zákona č. 254/2001Sb., o vodách, v platném znění, ke stavbám dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní skladování, které mohou ovlivnit kvalitu podzemních nebo povrchových vod,

 • vyjadřuje se podle § 18 zákona č. 254/2001Sb., o vodách, v platném znění, v případech, v nichž je příslušný k udělení povolení nebo souhlasu.

2.     Oddělení investičně méně náročných staveb

Zajišťuje výkon činnosti v rozsahu bodů 1.1. až 1.24.

3.     Oddělení  stavebně - správní   

3.1.  Zajišťuje vypracování, rozmnožování, distribuci i evidenci rozhodnutí i ostatní agendy vyřizované  v rámci  odboru, ve spolupráci  s centrální podatelnou  a spisovnou odboru výstavby zabezpečuje vypravování zpracované pošty.

3.2.  Zabezpečuje chod, provoz a ostrahu rozmnožovacího zařízení OV.

3.3.  Připravuje formuláře odboru.

3.4.  Ověřuje vypravovanou poštu razítky a parafou "za správnost" opisu.

3.5.  Vydává žadatelům formuláře.

3.6.  Provádí zápisy do IS územní identifikace (RUIAN) v rozsahu svěřené pravomoci.

3.7.  Zajišťuje kopírování některých dokumentů ze spisovny odboru za úplatu.

3.8.  Zabezpečuje chod spisovny odboru výstavby podle platných vyhlášek a nařízení, provádí skartaci a likvidaci nepotřebných dokumentů v součinnosti s centrální spisovnou úřadu.

3.9.  Provádí odborné ukládání technické dokumentace.

3.10. Zapůjčuje spisy orgánům státní správy, ostatním odborům ÚMČ a vede o tom evidenci, činí tak v souladu se spisovým řádem.

3.11. Zajišťuje nezcizitelnost, bezpečnost a důvěrnost archiválií.

3.12. Pořádá a inventarizuje fond kulturních památek.

3.13. Provádí inventarizaci sídlištních celků.

3.14. Účastní se rozsáhlejších územních, stavebních a kolaudačních řízení.

3.15. Provádí skenování vybraných listin ze spisů odboru a jejich editaci v AiP Safe.

3.16. Rozhoduje o postavení a námitkách účastníků řízení, zejména občanskoprávního charakteru.

3.17. Provádí řízení odboru výstavby na základě mimořádných opravných prostředků.

3.18. Projednává skutkové podstaty přestupků v rozsahu své věcné působnosti a rozhodnutí o přestupcích zapisuje do evidence přestupků Rejstříků trestů.

3.19.  V rámci své věcné příslušnosti k projednávání přestupků opatřuje opisy z evidence přestupků Rejstříků trestů.

3.20.  Vede námitkové řízení ve věci jím zapsaných přestupků do evidence přestupků Rejstříků trestů.

3.21. Spolupracuje s vodoprávním úřadem a Silničním správním úřadem a ukládá pokuty fyzickým osobám i právnickým osobám za porušení zákona č.  254/2001 Sb., o vodách, a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, oba v platném znění, v rozsahu agendy vykonávané dle bodů 1.26 a 1.27,

3.22. Zabezpečuje výkon rozhodnutí vydaných odborem - náhradní plnění oprav, odstranění apod.

3.23. Spolurozhoduje o výši státního příspěvku na úhradu nařízených stavebních prací.

3.24. Metodicky vede zaměstnance OV, případně provádí jejich proškolení z hlediska znalosti zákonů.

3.25. Metodicky vede zaměstnance informační kanceláře podávajícího informace z oblasti stavební, případně dislokovaných pracovišť na MČ, nemajících stavební úřad.

3.26. Provádí inventarizaci pohledávek, postupuje pravomocná rozhodnutí ekonomickému odboru k vymáhání pokut.

3.27. Umožňuje organizacím a osobám v odůvodněných případech nahlížení a pořizování výtisků ze spisovny odboru.

3.28. Rozhoduje o povolení ke vstupu na pozemky pro oprávněné pracovníky orgánů a organizací, pokud plní úkoly podle stavebního zákona.

3.29.  Ukládá vlastníkům pozemků, sousedících se stavbou, trpění prací nutných pro uskutečnění stavby, její změny, nezbytných úprav nebo udržovacích či zabezpečovacích prací.

3.30.  Zabezpečuje  předklady odvolání nadřízenému orgánu proti rozhodnutí odboru podle stavebního zákona.

3.31.  Na podkladě platných zákonů, vyhlášek a nařízení posuzuje právní účinnost návrhů a opatření předkládaných za odbor  RMČ a ZMČ,

3.32.  Podává informace příslušnému odvolacímu orgánu v případě zjištění důvodů pro obnovu řízení či na základě jiných požadavků.

3.33.  Reaguje na opatření státního zastupitelství a soudů.

3.34.  Povoluje obnovu řízení.

3.35.  Odpovídá za legislativní správnost formulářů odboru.

3.36.  Ukládá pokuty podle ustanovení § 14 zákona č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 544/1991 Sb., v platném znění, za porušení povinností stanovených tímto zákonem.

3.37.  Rozhoduje o rozsahu oprávnění podle § 104 odst. 14 zákona č.127/2005, o elektronických komunikacích, v platném znění, a tam, kde to stanoví StavZ.

3.38. Vede evidenci občanských sdružení a metodicky vede řízení tam, kde tato sdružení vystupují jako jejich účastník.

3.39. Zajišťuje informační servis pro občany v souvislosti s podáními řešenými odborem.

3.40. Vede agendu kontroly a posuzování standardu bydlení podle zákona č. 11/2006 Sb., o hmotné nouzi, v platném znění.

3.41.  Ověřuje pasporty staveb.

3.42. Ověřuje existenci staveb.

3.43. Posuzuje návrhy veřejnoprávních smluv.

3.44. Řeší agendu v souvislosti s oznámeními certifikátu autorizovaného inspektora.

3.45. Rozhoduje o případném vyloučení účastníků řízení v řízeních vedených ostatními odděleními odboru výstavby.

3.46. Připravuje vedoucímu odboru podklady pro rozhodnutí o námitce podjatosti.

3.47. Rozhoduje v přezkumném řízení, obnově řízení, v rámci autoremedury.

3.48. Spolupracuje s orgány katastrálního úřadu při kontrole vytyčení staveb.

4.     Oddělení územního rozhodování

4.1.  Vydává samostatná územní rozhodnutí pro umístění staveb, o dělení a scelování pozemků, o chráněném území a ochranného pásma a rozhodnutí o využití území v rozsahu vymezené pravomoci OV a poskytuje územně plánovací informace v rozsahu § 21 StavZ. Rozhoduje o umístění a povolení staveb ve spojeném řízení, resp. ve sloučeném řízení.

4.2.  Spolupracuje s orgány územního  plánování a ochrany životního prostředí při řešení funkčního využití území obvodu, jeho výhledového rozvoje v souladu s Územním plánem HMP, vyjadřuje se k návrhům změn a úprav Územního plánu.

4.3.  Spolupracuje s OÚR při aktivitách vůči pořizovateli Územního plánu.

4.4.  Spolupracuje při projednávání územně plánovacích podkladů, schvalování územně plánovací dokumentace a regulačních plánů.

4.5.  Zpracovává vyjádření k "dokumentaci" staveb z hlediska OV, předkládané k vyjádření MČ Praha 6 pro potřebu územního řízení a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, v platném znění. Vydává závazná stanoviska v případech a rozsahu stanoveném StavZ.

4.6.  Zveřejňuje návrhy územních rozhodnutí, eviduje a ukládá územní rozhodnutí.

4.7.  Posuzuje dokumentaci z hlediska územního a architektonického.

4.8.  Rozhoduje ve věci výjimek č. 10/2016 Sb. HMP, pražské stavební předpisy, v platném znění.

4.9.  Vydává stanovisko k udělení  výjimky z prováděcích předpisů, ochranných pásem a výjimky ze stav. uzávěry, pokud mu to StavZ umožňuje.

4.10. Podává návrhy nebo rozhoduje o odstranění staveb, jejichž dočasnost uplynula nebo jejich existence brání rozvoji území.

4.11. Provádí agendu reklamních, informačních a propagačních zařízení a stánků v plné šíři uplatnění StavZ.

4.12. Spolupracuje s orgány katastrálního úřadu při kontrole vytýčení staveb.

4.13. Vydává souhlasy a rozhodnutí jako speciální stavební úřad tam, kde je Statutem určen. Vydává souhlas stavebního úřadu ke stavbám povolovaným jinými speciálními stavebními úřady, vojenskými a jinými úřady, kde není příslušný.

4.14. Spolupracuje s OÚR při naplňování koncepce rozvoje MČ Praha 6.