Náplň činnosti odboru sociálních věcí

Odbor sociálních věcí 0600

 

I.     H l a v n í  ú k o l y

Odbor zajišťuje úkoly MČ Praha 6 v oblasti sociálních věcí v samostatné a přenesené působnosti v rozsahu vyplývajícím ze Statutu a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Plní úlohu odvětvového odboru vůči organizaci Pečovatelská služba Praha 6, LDN a organizační složce MČ Praha 6 „PRO 6“. Zabezpečuje plnění úkolů v oblasti zdravotnictví se zaměřením na poskytování zdravotní péče občanům Prahy 6.

 

II.  O r g a n i z a č n í   č l e n ě n í

1.   Oddělení sociální péče a prevence

2.   Oddělení péče o děti a rodinu

3.  Oddělení sociální a zdravotní pomoci

 

III.  N á p l ň    č i n n o s t i   o d b o r u

Vedoucí odboru 

 1. Zabezpečuje styk odboru s nestátními organizacemi, sdruženími.

 2. Rozhoduje o umístění občanů v sociálně ošetřovatelském zařízení.

 3. Úzce spolupracuje s ODŽP v oblasti zadávání práce pro „PRO 6“.

 4. Spolupracuje s HMP při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, za tím účelem sděluje HMP informace k potřebám poskytování sociálních služeb na území obce, o možnostech uspokojování těchto potřeb prostřednictvím sociálních služeb a o jejich dostupných zdrojích.

 5. Zajišťuje OSV vyhlášené dotační řízení v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví.

 6. Přijímá a vyřizuje žádosti občanů o připojení na tísňovou péči.

 7. Dle zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví, v platném znění, zajišťuje vypravení sociálního pohřbu občanovi, který zemřel na území MČ Praha 6 a u kterého nebyla zajištěna osoba (včetně rodiny), která by mu pohřeb vypravila.

 8. Uplatňuje právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na pohřbení vůči dědicům zemřelého a není-li dědiců, vůči státu.

 9. Zajišťuje projednání skutkové podstaty přestupků v rozsahu své věcné působnosti a zapsání rozhodnutí o přestupcích do evidence přestupků Rejstříků trestů, stanoví-li tak zákon.

 10. Zajišťuje zpracování a evidenci přestupků prostřednictvím příslušného IS ve své věcné působnosti, stanoví-li tak zákon.

 11. V rámci své věcné příslušnosti k projednávání přestupků zajišťuje opatření opisů z evidence přestupků Rejstříku trestů, stanoví-li tak zákon.

 12. Zajišťuje vedení námitkového řízení ve věci jím zapsaných přestupků do evidence přestupků Rejstříku trestů, stanoví-li tak zákon

 1.     Oddělení sociální péče a prevence

 1.1.  Zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území.

1.2.  Zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území.

1.3.  Spolupracuje s dalšími obcemi, kraji a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovateli a osobou.

1.4.  Zajišťuje osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu; místní příslušnost se řídí místem trvalého nebo hlášeného pobytu osoby.

1.5.  Na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob; přitom spolupracuje s krajskou pobočkou Úřadu práce a HMP.

1.6.  Na základě souhlasu osoby, která se nachází v nepříznivé sociální situaci nebo je ohrožena sociálním vyloučením anebo se v tomto stavu nachází, vstupuje do obydlí, v němž tato osoba žije a to s cílem vykonávat činnosti sociální práce.

1.7.  Má povinnost vést Standardizovaný záznam sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí.

1.8.  Má povinnost na žádost poskytovat orgánům pomoci v hmotné nouzi potřebné údaje pro účely rozhodování o dávkách a pro účely odvolacího řízení.

1.9.  Zajišťuje pomoc při řešení situace osob v hmotné nouzi, a to bez ohledu na dobu, po kterou se tyto osoby ve stavu hmotné nouze nacházejí; přitom spolupracuje s příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce.

1.10. Shromažďuje a analyzuje údaje o osobách v hmotné nouzi, potřebné pro posouzení jejich situace.

1.11. Ve spolupráci s osobami v hmotné nouzi činí dohodu o postupu při řešení jejich situace hmotné nouze, při tom používá metody a postupy, které jsou vhodné pro tyto osoby.

1.12. Vede nezbytnou dokumentaci o metodách a postupech řešení situace hmotné nouze osob včetně zhodnocení při ukončení spolupráce s osobami v hmotné nouzi.

1.13. Spolupracuje se zaměstnanci orgánu pomoci v hmotné nouzi při řešení situace osob v hmotné nouzi a umožňuje kontrolu použitých metod a postupů.

1.14. Spolupracuje při řešení situace hmotné nouze osob s provozovateli sociálních služeb, s poradenskými zařízeními a organizacemi, které osobám v hmotné nouzi v obci pomáhají.

1.15.  Poskytuje osobám v hmotné nouzi informace potřebné k překonání jejich okamžité nepříznivé situace.

1.16.  Rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění.

1.17. Dohlíží, jak jí ustanovený zvláštní příjemce plní své povinnosti.

1.18. Provádí depistážní činnost v zájmu zajištění a prohloubení komplexní péče o staré a zdravotně postižené občany.

1.19. Vydává speciální označení vozidel osobám, kterým byl vydán průkaz osoby se zdravotním postižením podle zvláštního právního předpisu.

1.20. Poskytuje odborné sociální poradenství a další pomoc při překonávání obtížných životních poměrů:

 • občanům propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody,

 • občanům, proti nimž je vedeno trestní řízení,

 • občanům, kterým byl výkon trestu odnětí svobody podmíněně odložen,

 • občanům závislým na alkoholu či drogách,

 • občanům žijícím nedůstojným způsobem života,

 • občanům propuštěným po dosažení zletilosti ze zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

 • občanům, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby

 • občanům, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností;

 

1.21. Koordinuje péči o občany společensky nepřizpůsobivé.

1.22. Spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, s vězeňskou službou ČR, Probační a mediační službou ČR, správními úřady a územními samosprávnými celky.

1.23. Koordinuje pomoc repatriovaným osobám z třetích zemí, úzce spolupracuje s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, zastupitelskými úřady, Mezinárodní organizací pro migraci, zprostředkovává kontakt s poskytovateli sociálních služeb a tlumočníky.

1.24. Koordinuje pomoc občanů ČR, kteří jsou vráceni jako nežádoucí osoby z členských států EU nebo jsou deportováni z třetích zemí, zejména USA, s cílem začlenit je do společnosti, úzce spolupracuje při jejich návratu  s obcemi,  v kterých mají tito občané trvalý pobyt.

1.25. Koordinuje pomoc při řešení tíživé situace migrantů z třetích zemí, kteří se nachází v hmotné nouzi, úzce spolupracuje s krajskou pobočkou úřadu práce, s Integračním centrem Praha a dalšími neziskovými organizacemi, které těmto osobám pomáhají se integrovat do společnosti.

 

2.     Oddělení péče o děti a rodinu

2.1.  Vyhledává děti dle § 6 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění.

2.2.  Působí na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti, projednává s  rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte, projednává s  dítětem nedostatky v  jeho chování.

2.3.  Rozhoduje o opatřeních podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, vše v platném znění.

2.4.  Sleduje, zda jsou dodržována opatření učiněná soudem, jestliže o to soud požádá.

2.5.  Zajišťuje dítěti bez péče přiměřené jeho věku neodkladnou péči.

2.6.  Věnuje pozornost využívání volného času dětí.

2.7.  Věnuje pozornost dětem vyhledávajícím styky s fyzickými osobami nebo skupinami osob požívajícími alkoholické nápoje, návykové látky nebo páchajícími trestnou činnost, sleduje projevy nesnášenlivosti a násilí u dětí.

2.8.  Věnuje pozornost dětem z rodin s nízkou sociální úrovní, zabraňuje pronikání nepříznivých sociálních a výchovných vlivů mezi ostatní skupiny dětí.

2.9.  Nabízí dětem programy pro využití volného času, spolupracuje se školami, pověřenými osobami, zájmovými sdruženími a dalšími subjekty.

2.10. Činí opatření k ochraně života a zdraví dítěte, které není oprávněno pobývat v ČR, zajišťuje uspokojení jeho základních potřeb včetně zdravotní péče, uvědomuje zastupitelský úřad státu, jehož je dítě občanem.

2.11. Podává soudu zprávy o poměrech dítěte, u něhož rozhodl soud o výchovném opatření.

2.12. Doporučuje soudu osoby vhodné stát se poručníkem, pěstounem, osvojitelem.

2.13. Podává státnímu zastupitelství zprávy o poměrech dítěte, u něhož soud na návrh státního zastupitelství uložil ochrannou výchovu.

2.14.Poskytuje výchovnou a poradenskou péči manželům, rodičům a těhotným ženám při řešení jejich rodinných, osobních a sociálních problémů.

2.15. Spolupracuje s orgány obcí, státními orgány, školami, školskými a zdravotnickými zařízeními, občanskými sdruženími, církvemi, charitativními a jinými organizacemi.

2.16.Sleduje nepříznivé vlivy působící na děti a zjišťuje příčiny jejich vzniku, činí opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na děti.

2.17. Poskytuje pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené.

2.18.Ukládá rodičům a osobám odpovědným za výchovu dítěte povinnost využít pomoc odborného poradenského zařízení v případě potřeby.

2.19. Podává soudu návrhy na rozhodnutí o splnění podmínky osvojení.

2.20. Podává soudu návrhy na omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu.

2.21. Podává soudu návrhy na nařízení, prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy.

2.22. Nejméně jednou za tři měsíce navštěvuje dítě, kterému byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova.

2.23. Nejméně jednou za tři měsíce navštěvuje rodiče dítěte, kterému byla nařízena ústavní výchova nebo ochranná výchova.

2.24. Podává soudu návrhy na zrušení opatření učiněných soudem podle zákona.

2.25. Podává soudu podněty k opatřením týkajícím se výchovy dětí podle zákona.

2.26. Posuzuje, zda jsou dostatečně zajištěna práva dítěte a uspokojovány jeho základní potřeby, nebo zda je potřebné učinit další opatření směřující k ochraně dítěte.

2.27. Podává soudu návrhy na vydání předběžného opatření.

2.28. Vykonává funkce opatrovníka a poručníka.

2.29. Činí neodkladné úkony v zájmu dítěte a v jeho zastoupení v době, kdy není dítěti ustanoven poručník.

2.30. Rozhoduje o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů.

2.31. Rozhoduje o svěření dítěte do péče fyzické osoby, která má zájem stát se pěstounem.

2.32.  Sleduje vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob než rodičů.

2.33. Vyhledává děti vhodné k osvojení nebo svěření do pěstounské péče a fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny, vede spisovou dokumentaci těchto dětí a spisovou dokumentaci o žadatelích.

2.34. Sjednává dobu a místo přijetí dítěte do zařízení pro výkon ústavní výchovy.

2.35. Spolupracuje se soudem při výkonu rozhodnutí, jde-li o předběžné opatření.

2.36.Sleduje dodržování práv dítěte ve školských, výchovných, zdravotnických a sociálních zařízeních, sleduje, zda došlo k odstranění nedostatků, působí k přijetí opatření vedoucích k nápravě.

2.37. Vydává písemný souhlas k povolení dočasného pobytu dítěti, kterému byla nařízena ústavní výchova.

2.38. Působí proti opakovaným poruchám v chování a jednání dětí, zvláště pachatelů trestné činnosti.

2.39. Spolupracuje se školami a úřady práce při zprostředkování vhodného zaměstnání pro děti, které ukončily školní docházku.

2.40. Pomáhá dětem překonávat problémy, které mohou vést k negativním projevům v chování.

2.41. Účastní se trestního řízení vedeného proti mladistvému, podává návrhy týkající se ochranné výchovy, působí při přestupkovém řízení proti mladistvému.

2.42. Spolupracuje s věznicemi a státním zastupitelstvím při řešení sociálních a výchovných problémů dětí, vyjadřuje se k formě a obsahu přípravy dítěte na budoucí povolání zabezpečovaného věznicí, vyjadřuje se, zda je ve prospěch dítěte, aby o něj odsouzená žena ve věznici pečovala.

2.43.  Zajišťuje návrat dětí nacházejících se v cizině bez doprovodu.

2.44.  Činí nezbytná opatření sociálně právní ochrany ve zvláštních případech dle § 37 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění.

2.45. Vede spisovou dokumentaci a evidenci ohrožených dětí a dětí, kterým bylo ustanoveno opatrovníkem nebo poručníkem.

2.46. Rozhoduje o odmítnutí žádosti o nahlédnutí do spisové dokumentace.

2.47. Žádá úřad, v jehož obvodu je projednávána věc soudem o zastoupení dítěte, postupuje spisovou dokumentace spolu se stanoviskem.

2.48. Zajišťuje a připravuje konání Komise pro sociálně právní ochranu dětí a řídí se návrhy nebo doporučeními této komise.

2.49. Připravuje a zavádí standardy kvality sociálně – právní ochrany dětí v podmínkách ÚMČ Praha 6, zároveň aktualizuje a plní standardy kvality sociálně právní ochrany dětí.

2.50. Zprostředkovává pomoc odborných, poradenských, zdravotnických a jiných pracovišť, pracuje s rodinou klienta, spolupůsobí na zlepšení podmínek v rodinách, pokud to vyžaduje řešení sociální situace nebo řešení problémů, které navodily stav sociální či psychickou nouzi.

  

3.     Oddělení sociální a zdravotní pomoci

3.1.  Přijímá žádosti občanů o poskytování výpomoci sociálně potřebným občanům MČ Praha 6 na úhradu deregulovaného nájemného a zajišťuje jejich vyhodnocení.

3.2.  Zajišťuje vedení registru žadatelů o tuto výpomoc.

3.3.  Podává informace občanům o náležitostech podání a o postupech při vyřizování žádostí možnosti uplatnění dávek zmírňujících dopad zvyšování nájemného příspěvek na bydlení z úřadu práce (státní sociální podpora) a doplatku na bydlení podle zákona č. 111/2006, o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění.

3.4.  Podává informace občanům o dalších možnostech čerpání dávek pro seniory a zdravotně postižené občany.

3.5.  Zajišťuje koncepční a koordinační činnost na úseku výkonu samosprávy při péči o seniory.

3.6.  Zabezpečuje účast starých občanů na společném stravování.

3.7.  Podílí se na řešení otázek bydlení starých a těžce zdravotně postižených občanů.

3.8.  Podílí se na řešení otázek prevence ztráty bydlení, spolupracuje s PO, OSM i správcovskými firmami. Na jejich žádost vypracovává stanoviska k jednotlivým případům

3.9.  Přijímá a eviduje žádosti občanů o prodloužení nájemní smlouvy nebo přidělení bytu ze sociálních důvodů a zpracovává související agendu.

3.10. Přijímá a eviduje žádosti do domů s pečovatelskou službou a zpracovává související agendu, včetně vyžádání chybějících dokladů. Evidenci průběžně aktualizuje.

3.11. Stanovuje bodové ohodnocení žádostí.

3.12. Poskytuje informace k náležitostem jednotlivých žádostí a o postupech při jejich vyřizování, zejména při vyřizování žádosti o přidělení bytu ze sociálních důvodů, o možnosti uplatnění dávek zmírňujících dopad zvyšování nájemného – příspěvek na bydlení ze státní sociální podpory a doplatku na bydlení podle zákona o pomoci v hmotné nouzi.

3.13. Vykonává veřejné opatrovnictví nesvéprávných občanů ve prospěch opatrovance

 • provádí individuální péči o opatrovance, jejich socializaci a resocializaci,

 • spravuje movitý a nemovitý majetek opatrovanců i jejich finanční prostředky, kterými disponuje,

 • jedná se zdravotnickými, léčebnými a sociálními zařízeními, rozhoduje o podání žádosti o umístění v takových ústavech,

 • poskytuje poradenství v sociálně-právní oblasti rodinným opatrovníkům a žadatelům o úpravu nesvéprávnosti.

3.14. Ve věcech přenesené působnosti se řídí pokyny Odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální péče MHMP.

3.15. Na základě podkladů MHMP vede evidenci zdravotnických subjektů působících na území MČ Praha 6.

3.16. Vyhodnocuje dostupnost ambulantní a ústavní péče poskytované občanům MČ Praha 6.

3.17. V rámci své působnosti navrhuje a koordinuje provádění preventivních zdravotnických opatření a programů realizovaných na území MČ Praha 6.

3.18. Zpracovává návrhy na stanovení finančních prostředků pro potřeby zdravotnictví, sleduje čerpání a navrhuje příslušná rozpočtová opatření.

3.19. Zpracovává rozbory hospodaření v oblasti zdravotnictví a posuzuje rozbory hospodaření LDN.

3.20. Provádí kontrolu věcné správnosti a předkontaci došlých faktur.

3.21. Realizuje kontroly věcných břemen nestátních zdravotnických zařízení stanovených jim na základě privatizačních projektů.

3.22.  Vykonává předběžnou a průběžnou veřejnosprávní kontrolu v příspěvkových organizacích LDN a Pečovatelská služba a dále u příjemců veřejné finanční podpory.

3.23. Dozoruje plnění smluvních závazků vyplývajících z provozování babyboxu občanským sdružením STATIM v budově ÚMČ.

3.24. Zajišťuje vyplácení příspěvků v rámci Zásad podpory péče o děti do 3 let věku.