Náplň činnosti odboru územního rozvoje

Odbor územního rozvoje 0500

I. H l a v n í   ú k o l y

Zabezpečuje přípravu koncepce rozvoje území MČ Praha 6, kontroluje stav území z hlediska funkční náplně a prostorové regulace. Spolupracuje na projednávání a přípravě předpisů na úseku územního plánování a územního rozvoje a připravuje k nim stanoviska. Zpracovává podklady pro strategický a územní plán HMP pro zpracovatele IPR, zpracovává žádosti o jejich změnu. Zpracovává regulační podklady urbanistického detailu MČ Praha 6. Je gestorem střednědobého plánu investic. Připravuje vybrané rozvojové projekty do úrovně územního řízení. Spravuje pomníky a pamětní desky v majetku MČ Praha 6.

Dle StavZ zpracovává závazná stanoviska samosprávy pro potřeby správních řízení za účastníka řízení – MČ Praha 6, v řízeních dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů stavby na životní prostředí ve znění zákona č. 93/2004 Sb., o vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí, vše v platném znění. Zároveň zajišťuje i kontrolu plnění uplatňovaných požadavků samosprávy a připravuje RMČ podklady pro odvolávání.

Zajišťuje přípravu a organizování vybraných rozvojových a investičních záměrů MČ Praha 6 do úrovně územního řízení, stavebního povolení či realizace, jejichž předmětem je stavební pořízení nemovitých věcí nebo jejich technické zhodnocení.

 

II.  O r g a n i z a č n í   č l e n ě n í

1)   Oddělení rozvoje území

2)   Oddělení koncepce strategického a územního rozvoje

3)   Oddělení vybraných investic

 

III.  N á p l ň   č i n n o s t i   o d b o r u

 Odbor vykonává agendu v samostatné působnosti.

 1.     Oddělení rozvoje území

1.1.  Posuzuje a vyhodnocuje ÚPD jejich změny a úpravy ve smyslu StavZ a ve smyslu příslušných ustanovení Statutu, poskytuje potřebná data jejich pořizovateli.

1.2.  Zajišťuje spolupráci s odborem územního rozvoje MHMP jako jeho pořizovatelem a s IPR jako zpracovatelem ÚPD a ÚPP při tvorbě a změnách Územního plánu sídelního útvaru HMP a Strategického plánu HMP.

1.3.  Spolupracuje s odbory MHMP a s orgány Pražské památkové péče v rámci vyhlášených památkových zón a památkových rezervací.

1.4.  Navrhuje územně analytické podklady ve smyslu ustanovení § 27 StavZ.

1.5.  Posuzuje a vyhodnocuje veškeré územní a stavební záměry na území Prahy 6 a vypracovává za MČ Praha 6 stanoviska.

1.6.  Posuzuje a vyhodnocuje záměry a ideové studie dotýkající se jakkoliv území MČ Praha 6, tedy i záměry a stavby v územích sousedních MČ, které se přímo dotýkají nebo mohou jakkoliv ovlivnit život obyvatel, životní prostředí, krajinný ráz, dopravu či urbanismus MČ Praha 6 a vydává k nim za MČ Praha 6 stanoviska.

1.7.  Za MČ Praha 6 zpracovává stanoviska ve správních řízení vedených orgány státní správy ve smyslu StavZ.

1.8.  Zastupuje MČ Praha 6 ve správních řízeních, v nichž se vydává územní rozhodnutí v území MČ Praha 6 v souladu se ZoHMP a to jako účastník řízení podle StavZ.

1.9.  Zpracovává konečné stanovisko či vyjádření MČ Praha 6 jako územně samosprávného celku dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů stavby na životní prostředí, zákona č. 93/2004 Sb., o vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí, vše v platném znění

1.10.      Kontroluje plnění podmínek samosprávy ve správních řízeních. Připravuje podklady pro odvolání RMČ  jako účastníka v těchto správních řízeních.

1.11.      Vyjadřuje se z hlediska rozvoje území Prahy 6 k nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví HMP a při této činnosti spolupracuje s OSM, EO a ev. dalšími odbory ÚMČ.

1.12.      Monitoruje nové možnosti a potřeby v území jako podklad pro zadání práce oddělení koncepce strategického a územního rozvoje.

 

2.     Oddělení koncepce strategického a územního rozvoje

2.1.  V součinnosti s RMČ a odbornými pracovišti MČ Praha 6 či samosprávou dalších MČ a obcí připravuje podklady pro rozhodování samospráv ve věcech priority územního řešení a předkládá návrhy na způsob zabezpečení rozvoje území.

2.2.  Určuje základní strategii rozvoje území v souladu s územním plánem HMP na území MČ Praha 6.

2.3.  Vytváří a aktualizuje mapu rozvoje MČ Praha 6, která obsahuje analýzy a potencionální rozvoj území i jednotlivých lokalit, vytipovává významné, problémové, rizikové či jinak exponované oblasti. Navrhuje způsoby stabilizace či využití těchto území a lokalit a zabezpečuje zpracování a projednání expertíz či ověřovacích studií.

2.4.  Dle požadavku vedení MČ Praha 6 připravuje a realizuje investiční a případně neinvestiční akce MČ Praha 6 v oblasti památkové péče a kulturních hodnot.

2.5.  Zajišťuje zpracování koncepce rozvoje území MČ Praha 6 a jeho následného funkčního využití jako celku z hlediska urbanistického, architektonického, dopravního, udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí, ekonomického, demografického, sociálního a energetického v souladu s územním plánem HMP (ve spolupráci s orgány HMP a dalšími organizacemi) pro potřeby jednotlivých pracovišť samosprávy MČ Praha 6.

2.6.  Zajišťuje zpracování urbanistických studií, které slouží jako podklad pro rozvoj území, udržitelný rozvoj či případně pro změny územního plánu.

2.7.  Připravuje podklady a zajišťuje zpracování výhledových koncepcí v oblasti dopravy. Při této činnosti úzce spolupracuje se silničním správním úřadem.

2.8.  Zajišťuje veškeré odborné činnosti vztahující se ke zpracování a případně i pořízení  zásad regulace území a dalších územně plánovacích podkladů v kompetenci MČ, které slouží jako základní podklad pro rozvoj území a rozhodování samosprávy MČ Praha 6.

2.9.  Za MČ Praha 6 zabezpečuje přípravu vlastních návrhů a podkladů pro žádost o pořízení změn Územního plánu Prahy.

2.10.      Spolupracuje na pořízení územně analytických podkladů ve smyslu ustanovení § 27 StavZ.

2.11.      Připravuje podklady pro posouzení a vyhodnocení územně plánovací dokumentace ÚPD, jejich změny a úpravy ve smyslu stavebního zákona a ve smyslu příslušných ustanovení Statutu, poskytuje potřebná data jejich pořizovateli.

2.12.      Připravuje podklady pro spolupráci s odborem územního rozvoje MHMP jako jeho pořizovatelem a s  IPR Praha jako zpracovatelem ÚPD a územně plánovacích podkladů při tvorbě a změnách Územního plánu SÚHMP a Strategického plánu HMP.

2.13.      Připravuje podklady pro posouzení územních a stavebních záměrů a ideových studií dotýkající se jakkoliv území MČ Praha 6, tedy i záměry a stavby v územích sousedních MČ, které se přímo dotýkají nebo mohou jakkoliv ovlivnit život obyvatel, životní prostředí, krajinný ráz, dopravu či urbanismus MČ Praha 6.

2.14.      Připravuje podklady pro vyjádření z hlediska rozvoje území Prahy 6 k nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví HMP  a při této činnosti spolupracuje s OSM, EO a ev. dalšími odbory ÚMČ.

2.15.      Vytváří podklady pro řešení městského parteru čtvrti a obecné zásady pro aplikaci jednotlivých městských systémů (městský mobiliář, zásady pro umisťování reklamy, drobná architektura a umělecká díla atd.).

2.16.      Podílí se na přípravě podkladů pro informovanost (participaci) mezi MČ Praha 6 a veřejností v oblasti územního rozvoje.

2.17.      Podílí se na prezentaci MČ Praha 6 (formou odborných přednášek, besed, v médiích apod.).

2.18.      Zajišťuje výstavy a prezentace MČ Praha 6 v oblasti rozvoje území, historie MČ či jednotlivých lokalit a jejich památkových hodnot.

2.19.      Ve spolupráci s RMČ  koordinuje vydávání knih a propagačních brožur o MČ Praha 6.

2.20.      Zajišťuje údržbu a opravy pomníků a pamětních desek a drobné architektury. Vede seznam uměleckých děl a drobné architektury, pomníků a pamětních desek umístěných na území městské části.

2.21.      Zajišťuje vyhlášení a průběh grantového řízení „Podpora obnovy významného objektu či souboru“.

2.22.      Sestavuje podklady pro tvorbu rozpočtu v kapitole 01 – územní rozvoj.  V souvislosti s prováděním rozborové činnosti pravidelně vyhodnocuje výsledky čerpání finančních prostředků svěřených odboru.

2.23.      Spravuje svěřený softwarový produkt pro GIS a sleduje vývoj v tomto oboru vč. spolupráce s odbornými poradci.

2.24.      Eviduje mapové podklady na úseku územního plánování a územního rozvoje HMP a MČ Praha 6.

 

3.     Oddělení vybraných investic

3.1.  Zajišťuje a koordinuje přípravu vybraných investičních akcí, zpracovává vybrané investiční záměry podle zadání, způsobů financování, projektové přípravy apod.

3.2.  Zajišťuje přípravu a realizaci zadávací dokumentace na výběr zhotovitele předprojektové přípravy, projektové dokumentace, inženýrské činnosti a dozoru investora (stavebníka).

3.3.  Shromažďuje a vyhodnocuje požadavky na výstavbu, navrhuje optimální způsob realizace.

3.4.  Zajišťuje a koordinuje realizaci vybraných investičních akcí, výběr a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby.

3.5.  Zabezpečuje zpracování rozpočtů a plánů nákladů na přípravné, průzkumové a projektové práce.

3.6.  Zpracovává pro vybrané investice návrh rozpočtu, střednědobý plán a plán na následující roky.

3.7.  Zpracovává materiály do orgánů MČ, nebo jejich výborů a komisí.