Náplň činnosti odboru školství

Odbor školství - 0200

I. H l a v n í   ú k o l y

Odbor odpovídá za koncepci základního školství na území MČ Praha 6.

Zajišťuje financování zejména provozu a údržby základních a mateřských škol, včetně provozu školních družin, klubů a zařízení školního stravování.

V přenesené působnosti plní funkci obecního úřadu obce s rozšířenou působností ve školství stanovenou zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, svěřenou MČ Praha 6 Statutem, a to pro MČ Praha 6, Praha – Lysolaje, Praha – Nebušice a Praha - Suchdol.

Plní funkci odvětvového odboru vůči školám zřizovaným MČ Praha 6 v rozsahu působnosti stanovené školským zákonem svěřené MČ Praha 6 Statutem a vůči organizační složce „Dětská skupina Sluníčko“.

II. O r g a n i z a č n í   č l e n ě n í

činnosti jsou v přímém řízení vedoucího odboru

III. N á p l ň   č i n n o s t i

1.          Zpracovává a upravuje koncepci základního školství v MČ Praha 6.

2.          Provádí sběr a analýzu dat a informací o školách včetně statistických zjišťování v oblasti ekonomické a pedagogicko – organizační.

3.          Zpracovává hodnocení škol v oblasti ekonomické a pedagogicko - organizační, navrhuje a po projednání realizuje příslušná opatření.

4.          Zpracovává metodické pokyny, směrnice a instrukce v oblasti své působnosti.

5.          Na žádost škol poskytuje metodickou pomoc a konzultace.

6.          Odborně posuzuje cenové nabídky a následné fakturace.

7.          Vede evidenci nemovitého majetku příspěvkových organizací mateřských a základních škol, kontroluje provedení inventarizací těmito organizacemi.

8.          Zajišťuje majetkoprávní vztah příspěvkových organizací mateřských a základních škol k jimi užívanému nemovitému majetku.

9.          Vyhotovuje podklady pro statistické výkaznictví podle pokynu EO.

10.       Vykonává předběžnou a průběžnou veřejnosprávní kontrolu u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory poskytované v oblasti školství.

11.       Spolupracuje s oddělením kontroly KT při následné veřejnosprávní kontrole u příjemců veřejné finanční podpory poskytované v oblasti školství.

12.        Zabezpečuje úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností ve školství v ekonomické oblasti pro školy zřizované obcí v MČ Praha 6, Praha – Lysolaje, Praha - Nebušice a Praha – Suchdol.

13.       Vykonává předběžnou a průběžnou veřejnosprávní kontrolu v  mateřských a základních školách.

14.       Účastní se následné veřejnosprávní kontroly prováděné oddělením kontroly KT v  mateřských a základních školách.

15.       Spolupracuje s oddělením kontroly KT při přípravě plánu kontrol a jejich programu.

16.       Zajišťuje podklady z mateřských a základních škol pro zpracování roční zprávy a výkazů o finanční kontrole a předává ji internímu auditorovi.

17.       Provádí inspekci školního stravování.

18.       Organizačně zajišťuje odvolávání ředitelů škol z funkce.

19.       Zabezpečuje vyhlašování a realizaci konkurzních řízení na obsazení míst ředitelů škol.

20.       Připravuje podklady pro jmenování do funkce a stanovení platu ředitelů škol.

21.       Přijímá opatření na základě výsledků šetření České školní inspekce.

22.       Provádí periodické hodnocení práce ředitelů škol.

23.       Vede evidenci poptávky a nabídky volných pedagogických míst.

24.       Plní úkoly ve smyslu § 177 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, svěřené MČ Praha 6 Statutem.

25.       Poskytuje informace o školách v obvodu své působnosti.

26.       Zajišťuje vyhlášená dotační řízení v oblasti školství.

27.       Poskytuje metodickou pomoc a konzultace ohledně výběrových řízení na dodavatele u akcí oprav a údržby realizovaných školami včetně stanovení optimálního způsobu realizace a přípravy dokumentace pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu.