Náplň činnosti právního odboru

Právní odbor – 1600

I. H l a v n í   ú k o l y

Zajišťuje komplexní výkon právní agendy ÚMČ, provádí legislativní činnost a metodicky řídí právní činnost ostatních odborů ÚMČ. Zajišťuje právní zastoupení MČ Praha 6 v řízeních a jednáních před soudy a jinými orgány. Zajišťuje administrativní stránku zadávání veřejných zakázek pro ÚMČ.

II.  O r g a n i z a č n í   č l e n ě n í

  1. Oddělení právní podpory

  2. Oddělení soudní agendy

III. N á p l ň   č i n n o s t i   o d b o r u

Činnosti v přímém řízení vedoucího odboru:

  1. Vede centrální evidenci smluv, zajišťuje jejich archivaci, soustřeďuje a eviduje veškeré právně významné dokumenty ÚMČ (s výjimkou správních a soudních rozhodnutí).

  2. V případě potřeby vybírá a dojednává spolupráci s externími právníky a kontroluje jejich činnost.

  3. Předává a přebírá podklady v souvislosti s poskytováním právní pomoci MČ Praha 6 externími právníky.

  4. Zajišťuje vyvěšení vyhlášení dražebního roku, jeho ukončení nebo zrušení na úřední desce (§ 328b odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění) a dalších dokumentů určených k vyvěšení na úřední desce.

  5. Zajišťuje distribuci vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí na OSM a společnost SNEO, a.s.

  6. Zajišťuje pro občany nahlížení do Sbírky zákonů a do Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.

1.     Oddělení právní podpory

1.1. Podílí se na přípravě veškerých smluv s výjimkou smluv personálního charakteru a provádí jejich kontrolu před podpisem odpovědných zástupců MČ Praha 6.

1.2. Metodicky řídí inventarizace majetku MČ Praha 6, ve spolupráci s OSM a s příslušným odvětvovým odborem pak metodicky řídí inventarizace v organizacích zřízených, resp. založených MČ Praha 6.

1.3. Plní funkci garanta činnosti ÚMČ ve věcech tvorby vnitřních předpisů, připomínkových řízení k návrhům obecně závazných předpisů, metodicky řídí právní jednání ostatních útvarů ÚMČ.

1.4. Zpracovává stanoviska ke konkrétním právním otázkám na základě žádosti orgánů MČ Praha 6, uvolněných členů ZMČ, tajemníka, vedoucích odborů ÚMČ a oddělení kontroly KT.

1.5. Provádí kontrolu materiálů navrhovaných k projednání v orgánech MČ Praha 6 z hlediska jejich souladu s platnými právními předpisy.

1.6. Zabezpečuje předání údajů správci registru podle § 14a odst. 1 a odst. 2 písm. k) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění.

1.7. Na základě žádosti příslušného odboru posuzuje typ veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dle výše peněžního plnění a navrhuje postup v konkrétním případě.

1.8. Na základě požadavku příslušného odboru kontroluje právní náležitosti zadání veřejné zakázky.

1.9. Zajišťuje zveřejnění na příslušných formulářích na stránkách provozovatele Informačního systému o veřejných zakázkách.

1.10. Zajišťuje podklady a připravuje jednání komisí o veřejných zakázkách.

1.11. Poskytuje uchazečům o veřejnou zakázku písemné informace stanovené zákonem a zveřejňuje výsledky a uzavírá veřejnou zakázku po administrativní stránce.

1.12. Informuje příslušné odbory o výběru uchazeče o veřejnou zakázku a možnosti uzavřít smlouvu z hlediska splnění všech lhůt.

1.13. V součinnosti s příslušným odborem připravuje podklady pro námitková řízení ve věci veřejných zakázek.

1.14. Provádí součinnost s orgány dozoru ve věci veřejných zakázek.

1.15. Zajišťuje kontrolu smluv a objednávek ze strany PO a posouzení, zda jednotlivá smlouva podléhá povinnosti jejího zveřejnění v registru smluv.

1.16. Zajišťuje anonymizaci smluv a objednávek z hlediska osobních údajů dle příslušných právních předpisů.

1.17. Zajišťuje zveřejnění smluv a objednávek, které podléhají povinnosti zveřejnění, v registru smluv.

1.18. Vkládá smlouvy do digitálního archivu AiP SAFE.

2.     Oddělení soudní agendy

2.1. Zastupuje MČ Praha 6 v právních sporech a jednáních před soudy, příp. jinými orgány.

2.2. Zajišťuje uplatnění žalobních nároků před soudem.

2.3. Navrhuje provedení výkonu pravomocných rozhodnutí soudu.

2.4. Metodicky řídí a vydává závazné pokyny správci nemovitostí v oblasti vyřizování žádostí o prominutí poplatků z prodlení a smluvních sankcí, žádostí o uzavírání splátkových dohod a odklad splátek, vzájemné započtení pohledávek a jejich postoupení z důvodu neplacení dlužníky.

2.5. Ve spolupráci s OSM a ostatními odbory zabezpečuje úkony vyplývající pro orgány MČ Praha 6 z ustanovení § 340 odst. 2, § 341 odst. 3, § 342 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění. Úkony se vztahují na byty a nebytové prostory, které nenáležejí MČ Praha 6.

2.6. Zabezpečuje úkony vyplývající pro orgány MČ Praha 6 z ustanovení § 326 odst. 9, 345 odst. 3 a § 349 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění.

2.7. Zajišťuje vymáhání, případně odpisy regresních pohledávek státu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

2.8. Zajišťuje agendu zástavního a předkupního práva.

2.9. Předkládá návrhy usnesení pro jednání volených orgánů MČ Praha 6 týkající se uzavírání splátkových dohod a promíjení dlužných částek.

2.10. Vede centrální evidenci soudních řízení a zajišťuje archivaci příslušných dokumentů.

2.11. Zajišťuje předběžné projednání nároku na náhradu škody dle § 14 zákona č. 82/1998 Sb., notářského řádu, v platném znění.

2.12. Zajišťuje činnosti spojené s ochrannými známkami.

2.13. Na žádost příslušných odborů zajišťuje zápisy či změny údajů ve veřejných rejstřících.

2.14. Provádí protest směnky a protest šeku podle zákona č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový zákon, v platném znění.