Otevřená data

Na základě Programového prohlášení z dubna 2015, které uvedlo: „Budeme přecházet na otevřená data a využití otevřených zdrojů, tzv. opensource“ (str. 8), a dále mezi Prioritami a cíli: „Zlepšíme kvalitu zveřejňování smluv s využitím metadat a otevřených dat“, a po potřebných přípravách publikujeme první datové sady, s využitím celoměstského portálu pro otevřená data hlavního města Prahy. Postupně budeme zveřejňovat další datové sady, u kterých to má smysl a lze je bez velkých obtíží zveřejnit. Data poskytujeme bez licenčního omezení.

Datové sady jsou upraveny pouze tak, aby neobsahovaly zákonem chráněné informace, které se v nich výjimečně nacházejí, zejména chráněné osobní údaje.

Dostupné datové sady

 

Soubory obsahují přehled všech doručených (dodavatelských) faktur v období od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2020 s uvedením smluvního partnera, částky a specifikací předmětu smluvního vztahu. Zdrojem je evidence informačního sytému GINIS - modul KDF (kniha došlých faktur). Protože uvedený modul je provázán s dalšími moduly a evidencemi, podle povahy smluvního vztahu (rámcová smlouva, objednávka s jednorázovým nebo opakovaným plněním apod.) může být specifikace předmětu smluvního vztahu vyjádřena u jednotlivých položek různými způsoby, přesně tak, jak je zaznamenána v informačním systému GINIS, a to buď verbálním popisem nebo odkazem na související smlouvu nebo jiný související soubor.

Soubor obsahuje přehled všech uzavřených smluv v období od 01.01.2015 do 31.12.2015 s uvedením smluvního partnera, druhu smlouvy, odpovědných subjektů a příslušných dat, případně též s uvedením částky, je-li předmětem smlouvy peněžní plnění.

Soubory obsahují přehled o výsledcích všech hlasování na jednání Zastupitelstva městské části Praha s jmenovitým uvedením, kdo hlasoval pro, proti a kdo se hlasování zdržel. Podkladem je generovaný výstup hlasovacího systému. Hlasování s uvedením názvu projednávaného bodu je meritorní hlasování o přijímaném usnesení (v případě více hlasování u projednávaného bodu je zpravidla poslední v pořadí), hlasování bez uvedení názvu znamená hlasování o vznesených protinávrzích, hlasování označené jako "pomocné" představuje hlasování o procedurálních otázkách.

Soubory obsahují informace o platových poměrech a odměnách členů Zastupitelstva městské části Praha 6, členů komisí Rady městské části Praha 6 a výborů Zastupitelstva městské části Praha 6, tajemníka Úřadu městské části Praha 6 a vedoucích odborů Úřadu městské části Praha 6, a to v rozsahu a struktuře schválené usnesením Rady městské části Praha 6 č. 951/15 ze dne 16. 12. 2015. Údaje jsou zveřejněny ve stavu k 1. 1. 2021.

Soubory obsahují přehled všech investičních akcí a velkých oprav realizovaných v mateřských a základních školách zřizovaných MČ Praha 6 v období od 01. 01. 2001 do 31. 12. 2015 s uvedením názvu školského zařízení, stručným popisem realizované akce, rok realizace, náklady na akci včetně DPH a typem akce (v rozlišení na investiční akce a velké opravy). Zdrojem je interní evidence OŠKS ÚMČ Praha 6 realizovaných investic a oprav základních škol a mateřských škol.

Soubory obsahují souhrn účasti členů komisí a výborů v období 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017.

Soubor obsahuje přehled nemovitého majetku ve správě MČ Praha 6. Údaje jsou zveřejněny ve stavu k 1. 1. 2018.

 

Co jsou otevřená data?

Otevřená data jsou informace a čísla bezplatně a volně dostupná na internetu ve strukturované a strojově čitelné podobě a jsou zpřístupněna způsobem, který jejich využití neklade zbytečné technické či jiné překážky. Jde o různé statistiky, rozpočty, přehledy, databáze apod.

Formát a struktura otevřených dat proto umožňuje jejich hromadné počítačové zpracování. Díky tomu se mohou dál volně zpracovávat, a to zejména v rámci softwarových aplikací.

Zpřístupnění otevřených dat on-line má tyto přínosy:

  • zvýšení efektivity: uvolnění dat znamená možnost je sdílet, není třeba je znovu sbírat a analyzovat
  • podpora ekonomiky: data jsou nová ropa – zdrojem inovací, podnikatelských příležitostí, pracovních nabídek – jejich využití je možné třeba v dopravě, logistice, zdravotnictví nebo bankovnictví. Firmy pracují s daty jako se surovinou, vytváří nad nimi aplikace, které generují přidanou hodnotu a zisk
  • transparentnost, zefektivnění a kontrola veřejné správy: zveřejněná data umožňují kontrolu, jak se hospodaří, jaké a na co jsou náklady
  • zapojení občanů do rozhodování: občané se mohou díky datům a analýzám kvalifikovaněji podílet na fungování městské části
  • datová žurnalistika: otevřená data jsou nezastupitelným zdrojem informací pro novináře a tzv. datová žurnalistika je na vzestupu

Otevřená data jsou podle NERV, MPO a OECD předpokladem zvýšení konkurenceschopnosti České republiky.

Použili jste naše data? Máte nápad na zveřejnění dalších dat? Napište nám na velias@praha6.cz. Zpětná vazba je pro nás velmi důležitá.