Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2005 ›› Závěrečný účet m.č. Praha 6 za rok 2005 ›› Mzdová oblast ›› detail/podstránka

Mzdová oblast

Mzdová oblast rozpočtu m.č. Praha 6 na r. 2005 byla schválena v rámci „Návrhu rozpočtu m.č. Praha 6 na rok 2005“ usnesením Rady MČ P-6 č. 1950/04 z 24.11. 2004 a Zastupitelstva MČ P-6 č. 349/04 ze 17.12.2004. Finanční plány příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 6 byly schváleny usnesením Rady MČ P-6 č. 2026/04  ze  17.12. 2004.

Odměňování zaměstnanců městské části Praha 6, zařazených do Úřadu MČ Praha 6 a zaměstnanců příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 6 se řídí zákonem č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v  rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění p.p. Jednotným prováděcím předpisem k tomuto zákonu bylo i pro rok 2005 nařízení vlády ČR (dále jen NV) č. 330/2003 Sb., ve znění p.p. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

 Počet zaměstnanců a příslušný objem prostředků na platy na kalendářní rok stanovuje Rada MČ Praha 6. Současně stanoví v souladu s NV č.447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy …   způsob usměrňování prostředků na platy: 

stanoveným objemem prostředků na platy v absolutní výši (tzv. limit)
PO Pečovatelská služba Prahy 6 (PS)
Tento způsob usměrňování platí i pro ÚMČ Praha 6. 

podílem mimotarifních složek platu k platovým tarifům stanoveným pro zjištění přípustného objemu prostředků na platy
U příspěvkových organizací, jejichž neinvestiční výdaje převážně hradí Všeobecná zdravotní pojišťovna a další zdravotní pojišťovny je podíl 50 % (v praxi to znamená, že organizace smí za celý rok vyplatit na osobních příplatcích a odměnách finanční objem, který činí  50 % objemu prostředků vyplacených na platových tarifech)
PO Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN)  

Výše prostředků na platy příspěvkových organizací m.č. Praha 6 ve školství se pro kalendářní rok usměrňuje v rámci finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu stanovením objemu prostředků na platy v absolutní výši. Objem je stanoven na základě normativu stanoveného MŠMT ČR (vyjadřuje vztah mezi počtem zaměstnanců a počtem žáků příslušného typu školy nebo zařízení).

Změny v legislativě:

Na základě nařízení vlády (dále NV) č. 637/2004 Sb., kterým se mění NV č. 330/2003 Sb., došlo s účinností od 1.1.2005 k nárůstu platových tarifů, jenž by měl částečně snížit pokles reálných výdělků zaměstnanců ve veřejných službách a správě v návaznosti na zrušení dalších platů. Dále byli na základě NV č. 637/2004 Sb., pracovníci sociální péče, kteří vykonávají přímou obslužnou péči v zařízeních sociálních služeb, zařazeni do zvýšené (o 10 %) stupnice platových tarifů. Týká se příspěvkové organizace Pečovatelská služba Prahy 6. S účinností od 1.9. 2005 byl na základě NV 307/2005 Sb., kterým se také měnilo NV č. 330/2003 Sb., přiznán zdravotnickým pracovníkům vykonávajícím zdravotnické povolání zvýšený platový tarif o 25 % (shodně jako zaměstnanci úřadu).

 Novela nařízení vlády č. 697/2004 Sb., kterou se změnilo NV č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění p.p. nabyla účinnosti 1.1. 2005. Kromě této novely ovlivnil výši měsíčních odměn členů ZMČ Praha 6 také pokles počtu obyvatel Městské části Praha 6 trvale hlášených k pobytu k 1.1. 2005. Tento pokles způsobil změnu pásma pro výpočet měsíčních odměn členů ZMČ Praha 6.

Úřad MČ Praha 6

Počet zaměstnanců nebyl v roce 2005 naplněn o 26 přepočtených osob (21 v rozpočtové činnosti a 5 ve zdaňované činnosti). Ve sledovaném období došlo k 35 nástupům a 35 výstupům. Za sledované období dosáhla nemocnost průměrnou hodnotu 5,25 % (v roce 2004 nemocnost činila 5,30 %)

Čerpání  prostředků na platy za činnost místní správy se pohybovalo v rámci předpokladů. Stanovený objem prostředků na platy ve výši 95.390 tis. Kč byl čerpán částkou 88.987 tis. Kč, tj. 93,3 %. Nečerpání objemu prostředků na platy ve výši 6.403 tis. Kč představuje především úsporu za neobsazená funkční  místa na ÚMČ.  Z důvodu neplnění  21 přepočtených osob, při plánovaném průměrném platu na rok 2005 ve výši 23.706,-  Kč,  se nečerpal objem finančních prostředků ve výši  5.974 tis. Kč. Průměrný plat za sledované období dosáhl výše 23.617 Kč, tj. 99,6 % plánovaného průměrného platu. V porovnání s loňskou skutečností (22.303,- Kč) se jedná o 5,9 % nárůst (tj. zvýšení o 1.314,- Kč na osobu a měsíc). Tento  nárůst je ovlivněn zejména navýšením platových tarifů  k 1.1. 2005 a úpravou osobních příplatků k 1.4. 2005  a k 1.10. 2005.

Ostatní platby za provedenou práci v úhrnné výši 6.030 tis. Kč zahrnují dohody mimo pracovní poměr (1.271 tis. Kč), odměny uvolněných členů ZMČ Praha 6 (3.470 tis. Kč), odměny neuvolněných členů ZMČ Praha 6 (1.026 tis. Kč) a refundace neuvolněným členům ZMČ Praha 6 (263 tis. Kč).

  V čerpání  prostředků na platy  za  zdaňovanou činnost (Pozn.: vykonává ji odbor správy obecního majetku a dvě účetní z EO a je sledována odděleně) došlo k úspoře 1.453 tis.Kč, což odpovídá úspoře za neplněných 5 přepočtených osob při plánovaném průměrném platu na rok 2005 ve výši 23.881,-  Kč. Průměrný plat ve sledovaném období dosáhl výše 23.813 Kč, tj. 99,7 % plánovaného průměrného platu. V porovnání s loňskou skutečností ( 23.357,- Kč) se jedná o 2 % nárůst.

Ostatní platby za provedenou práci hrazené ze zdaňované činnosti ve výši 251 tis. Kč představují dohody o pracovní činnosti uzavřené v souvislosti s provozem Rekreačního a vzdělávacího zařízení Živohošť a dohody o pracovní činnosti vykonávané na odboru správy obecního majetku ÚMČ Praha 6.

PO Pečovatelská služba

Na základě výše uvedeného zařazení zaměstnanců do zvýšené stupnice platových tarifů vznikla vyšší potřeba prostředků na platy včetně povinných odvodů zaměstnavatele. Usnesením RMČ P-6 č. 2249/05 ze dne 23.3.2005 bylo schváleno navýšení objemu prostředků na platy pro rok 2005 z 11.666 tis. Kč na 12.066 tis. Kč, tj. o 400 tis. Kč.

V plnění počtu zaměstnanců vykázala organizace za rok 2005 úsporu 1 přepočtené osoby, objem prostředků na platy byl čerpán v plné výši. Nárůst průměrného platu oproti roku 2004 představuje 8 % a dosáhl skutečnosti 15.235,- Kč. Nemocnost dosáhla 10,3 % fondu pracovní doby. Ostatní platby za provedenou práci ve výši 309 tis. Kč představují dohody mimo pracovní poměr.

PO Léčebna dlouhodobě nemocných

Organizace vykázala za rok 2005 plnění počtu zaměstnanců ve výši 56 přepočtených osob, tj. neplnění o 2 přepočtené osoby. Plánované přijetí dalšího lékaře od 1.1. 2005, požadované zdravotními pojišťovnami v souvislosti s vykazováním zdravotnických lůžek, bylo realizováno až od 1.8. 2005 a k rozšíření kalmetizace o jednu sestru dojde až od 1.1. 2006.

Výpočet přípustného objemu prostředků na platy za období 1-12/2005 dosáhl výše 17.986 tis. Kč.  Skutečné čerpání prostředků na platy bylo ve výši 15.841 tis. Kč, z čehož vyplývá, že organizace by mohla čerpat ještě 2.145 tis. Kč, ale s ohledem na finanční možnosti organizace, bylo dodrženo čerpání na úrovni finančního plánu. Nárůst průměrného platu oproti roku 2004 představuje 4 % a dosáhl skutečnosti 23.573 tis. Kč. Nemocnost zaměstnanců je stále na velmi nízké úrovni, pouze 3,4 %. Ostatní platby za provedenou práci ve výši 370 tis. Kč zahrnují dohody mimo pracovní poměr.© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/mzdova_oblast_zaver05 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.