Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2004 ›› Závěrečný účet m.č. Praha 6 za rok 2004 ›› Mzdová oblast ›› detail/podstránka

Mzdová oblast

Mzdová oblast rozpočtu m.č. Praha 6 na r. 2004 byla schválena v rámci „Návrhu rozpočtu m.č. Praha 6 na rok 2004“ usnesením Rady městské části Praha 6 č. 934/03 z 26.11.2003 a Zastupitelstva m.č. Praha 6 č. 177/03 z 19.12.2003. Finanční plány příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 6 byly schváleny usnesením RMČ Praha 6 č. 1042/03 z 19.12.2003.

Odměňování zaměstnanců zařazených do Úřadu MČ Praha 6 a zaměstnanců příspěvkových organizací zřízených m.č. Praha 6 se řídí zákonem č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v  rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění p.p. Jednotným prováděcím předpisem k tomuto zákonu je od 1.1.2004 nařízení vlády ČR (dále jen NV) č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

 Počet zaměstnanců a příslušný objem prostředků na platy na kalendářní rok stanovuje Rada MČ Praha 6. Současně stanoví v souladu s NV 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy …   způsob usměrňování prostředků na platy:

stanoveným objemem prostředků na platy v absolutní výši (tzv. limit)
PO Pečovatelská služba Prahy 6 (PS)
Tento způsob usměrňování platí i pro ÚMČ Praha 6.

podílem mimotarifních složek platu k platovým tarifům stanoveným pro zjištění přípustného objemu prostředků na platy
Podíl činí 25 %  a u příspěvkových organizací, jejichž neinvestiční výdaje převážně hradí Všeobecná zdravotní pojišťovna a další zdravotní pojišťovny je to 50 % (v praxi to znamená, že organizace smí za celý rok vyplatit na osobních příplatcích a odměnách finanční objem, který činí maximálně 25 resp. 50 % objemu prostředků vyplacených na platových tarifech)
PO Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN) - podíl 50 %. 

Výše prostředků na platy příspěvkových organizací m.č. Praha 6 ve školství se pro kalendářní rok usměrňuje v rámci finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu stanovením objemu prostředků na platy v absolutní výši. Objem je stanoven na základě normativu stanoveného MŠMT ČR (vyjadřuje vztah mezi počtem zaměstnanců a počtem žáků příslušného typu školy nebo zařízení). 

Na základě NV č. 331/2003 Sb., kterým se mění NV 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a NV č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě vstoupil s účinností od 1.1.2004 v platnost 16-ti třídní platový systém. Všichni zaměstnanci byli v souladu s katalogem prací nově zařazeni do platových tříd a byl jim přiznán příslušný platový tarif. S ohledem na finanční náročnost procesu přeřazení zaměstnanců, bylo v případě zaměstnanců MČ Praha 6 zařazených do ÚMČ Praha 6 přistoupeno ke krácení osobních příplatků ve stejné výši, kolik představoval nárůst platového tarifu. V některých případech však nemohl být osobní příplatek krácen v potřebné výši, neboť byl přiznán v nižší výši, nebo nebyl přiznán vůbec. Někteří zaměstnanci tak vstoupili do roku 2004 s nárůstem z důvodu vyššího platového tarifu, jenž mu musel být dle nového zařazení přiznán. Další plat byl vyplacen v souladu s platnými právními předpisy, a to v 1. pololetí ve výši 10 % a ve 2. pololetí ve výši 25 %. 

Úřad MČ Praha 6 

Počet zaměstnanců nebyl v roce 2004 naplněn o 28 přepočtených osob (23 v rozpočtové činnosti a 5 ve zdaňované činnosti). Tento stav je dlouhodobým odrazem stávající situace na trhu pracovních příležitostí v hlavním městě, kde kvalifikovaní odborníci s praxí nacházejí atraktivnější pracovní místa v podnikatelské sféře. Ve sledovaném období došlo k 52 nástupům a 40 výstupům. Za sledované období dosáhla nemocnost průměrnou hodnotu 5,30 %. Ve srovnání s rokem 2003 (6,25 %) nemocnost poklesla a mimo jiné se tak projevila účinnost zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců, kdy se s platností od 1.1.2004 snížily vyměřovací základy pro výpočet nemocenského během prvních 14 dnů ze 100 % na 90 % i procentní sazba za první tři dny pracovní neschopnosti z 50 % na  25 %.

Úspora prostředků na platy v rozpočtové činnosti oproti rozpisu činí 4.231 tis. Kč a částečně odpovídá úspoře za neobsazená pracovní místa. Na 23 neobsazených funkčních míst při rozepsaném průměrném platu na rok 2004 ve výši 21.824,- Kč by úspora prostředků na platy měla dosáhnout výše 6.023 tis. Kč. Z této úspory bylo použito 1.792 tis. Kč na odměny zaměstnancům za mimořádné a zvlášť významné pracovní úkoly. Meziroční nárůst průměrného platu činí 5 %, což je částečně odrazem zvýšení platových tarifů k 1.1.2004 a ovlivněn je též odměnami zaměstnancům za volby do Evropského parlamentu v červnu 2004 a za volby do Senátu Parlamentu ČR v listopadu 2004.

Ostatní platby za provedenou práci vyplacené v úhrnné výši 6.136 tis. Kč zahrnují dohody mimo pracovní poměr (1.045 tis. Kč), odměny uvolněných členů ZMČ Praha 6 (3.366 tis. Kč), odměny neuvolněných členů ZMČ Praha 6 (1.322 tis. Kč), refundace neuvolněným členům ZMČ Praha 6 (235 tis. Kč) a odstupné vyplacené z rozpočtu zřizovatele bývalým zaměstnancům příspěvkové organizace SNEO, správa nemovitostí Praha 6 (168 tis. Kč). Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby nebyly již z rozpočtu MČ Praha 6 v roce 2004 čerpány z důvodu schválení zákona o zrušení civilní služby.

V rámci zdaňované činnosti MČ Praha 6 (Pozn.: vykonává ji odbor správy obecního majetku a dvě účetní z EO a je sledována odděleně) činí úspora v čerpání prostředků na platy ve srovnání s rozpisem 761 tis. Kč, což částečně odpovídá úspoře za neobsazená pracovní místa. Na 5 neobsazených funkčních míst při rozepsaném průměrném platu na rok 2004  ve výši 21.708,- Kč by úspora prostředků na platy měla dosáhnout výše 1.302 tis. Kč. Meziroční nárůst průměrného platu činí 12,5 %.

Ostatní platby za provedenou práci hrazené ze zdaňované činnosti ve výši 47 tis. Kč představují dohody o pracovní činnosti uzavřené v souvislosti s provozem Rekreačního a vzdělávacího zařízení Živohošť. 

PO Pečovatelská služba 

Z důvodu postupného ukončení civilní služby občanů v průběhu roku 2004 v této organizaci bylo zřizovatelem schváleno navýšení počtu zaměstnanců na rok 2004 z 63 na 65 přepočtených osob (usnesení RMČ Praha 6 č. 1297/04 ze dne 31.3.2004). Objem prostředků na platy na rok 2004 byl navýšen z 9.846 tis. Kč na 10.830 tis. Kč (usnesení RMČ Praha 6 č. 1464/04 ze dne 26.5.2004).

V plnění počtu zaměstnanců vykázala organizace za rok 2004 úsporu 1 přepočtené osoby, objem prostředků na platy byl čerpán v plné výši. Nemocnost dosáhla 8 % fondu pracovní doby.

Ostatní platby za provedenou práci ve výši 362 tis. Kč představují dohody mimo pracovní poměr (350 tis. Kč) a služné (12 tis. Kč). 

PO Léčebna dlouhodobě nemocných 

Také tato organizace se musela v průběhu roku vypořádat s postupným ukončením činnosti občanů vykonávajících civilní službu. Počet zaměstnanců na rok 2004 byl v této souvislosti navýšen z 53 na 54,5 přepočtených osob a objem prostředků na platy zvýšen z 13.895 tis. Kč na 14.417 tis. Kč (viz usnesení RMČ Praha 6 v této věci uvedená výše u PO PS).

Organizace vykázala za rok 2004 53 přepočtených osob, tj. úspora 1,5 přep. osoby, což částečně souvisí se skončení pracovníků civilní služby a jejich náhradou sanitárkami. Na trhu práce je stále málo seriozních zájemců o tuto funkci, spíše se zde projevuje větší fluktuace pracovníků. Výpočet přípustného objemu prostředků na platy za období 1-12/2004 dosáhl výše 16.163 tis. Kč. Skutečně vyplaceno bylo 14.417 tis. Kč. Z toho vyplývá, že organizace by mohla čerpat ještě 1.746 tis. Kč, aniž by tím překročila dosažený přípustný objem prostředků na platy, ale s ohledem na finanční možnosti bylo čerpání na úrovni finančního plánu. Nemocnost zaměstnanců je stále na velmi nízké úrovni, pouze 3,2 %.

Ostatní platby za provedenou práci ve výši 345 tis. Kč zahrnují dohody mimo pracovní poměr (320 tis. Kč) a služné (25 tis. Kč).© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/mzdova_oblast_zaver04 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.