Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Pomoc pro Ukrajinu
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2011 ›› Úvod k rozpočtu na rok 2011 ›› Mzdová oblast ›› detail/podstránka

Mzdová oblast

Usnesením Rady MČ Praha 6 č. 2832/09 ze dne 21.10.2009 byla schválena organizační opatření Úřadu městské části směřující k efektivnějšímu výkonu práce a rozhodnuto o snížení počtu zaměstnanců zařazených do Úřadu městské části Praha 6 k 1.1.2010 z původních 346 na 310 pracovních míst.

K tomuto kroku bylo přistoupeno v návaznosti na již realizovaná organizační opatření v předchozích letech, především však v souvislosti s novou organizací práce v otevřených prostorech nově zrekonstruované radnice. Hlavním záměrem bylo dosažení kvalitních a pružných služeb veřejnosti. Z reakcí návštěvníků radnice lze usuzovat, že záměru ulehčit, zpružnit a zpříjemnit vyřizování záležitostí občanů v nově zrekonstruované budově radnice bylo dosaženo.

Ze strany zaměstnavatele byly dodrženy zákonné povinnosti a zaměstnancům na zrušených pracovních místech bylo v souladu s ustanovením § 67 zákona č. 262/2006 Sb.,  zákoníku práce, ve znění p.p. vyplaceno odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku a úředníkům za podmínek stanovených v ustanovení § 13 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků též další odstupné. Celkem bylo z finančních prostředků Městské části Praha 6 (z rozpočtu a zdaňované činnosti) vyplaceno v roce 2009 odstupné ve výši 795 tis. Kč a v roce 2010 odstupné ve výši 155 tis. Kč. K vyplacení odstupného až v roce 2010 došlo z důvodu nemoci, kdy v jednom případě mohla být výpověď ze strany zaměstnavatele předána zaměstnanci až po jejím skončení a odstupné vyplaceno následně po uplynutí výpovědní doby a v druhém případě došlo k prodloužení výpovědní doby též z důvodu nemoci.

Agendy zajišťované na zrušených pracovních místech byly přerozděleny na stávající zaměstnance odboru. Změna rozsahu vykonávané práce u těchto zaměstnanců byla důvodem k navýšení osobního příplatku. S ohledem na složitější technologie a zajišťování náročnějších činností došlo u některých zaměstnanců k přehodnocení jejich platového zařazení v souladu s nařízením vlády ČR č. 137/2009 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě. Z tohoto důvodu byly ponechány objemy prostředků na platy ve stejné výši jako v roce 2009.

V průběhu 1. čtvrtletí 2010 se při samotné realizaci přijatých opatření ukázalo, že zajišťování některých agend po zrušeném Odboru správy úřadu v rámci jiných odborů úřadu je třeba zčásti přehodnotit, aby bylo dosažena požadovaná operativnost a efektivita. Přijetím usnesení Rady MČ Praha 6 č. 3282/10 ze dne 18.3.2010 bylo dosaženo stávajícího organizačního uspořádání výkonu agend.

Přes výše uvedené se zpracovatelé domnívají, že úřad by měl znovu po určité době vyhodnotit všechna učiněná organizační opatření s cílem dosažení optimální organizační struktury.

 

Odměňování zaměstnanců městské části Praha 6 a zaměstnanců jí zřízených příspěvkových organizací se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění p.p. a nařízením vlády ČR č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve  veřejných službách a správě.

Celkový počet zaměstnanců MČ Praha 6 stanovuje Rada MČ Praha 6  dle § 94 odst. 2 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění p.p.. Současně je Radě MČ Praha 6 vyhrazeno rozhodovat o stanovení objemu prostředků na platy těchto zaměstnancůdle § 68 odst. 2 písm. u) a § 94 odst. 1.

Způsob usměrňování výše prostředků na platy se do 31.12.2010 řídil nařízením vlády  ČR č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy … Toto nařízení vlády bylo s účinností k 1.1.2011 zrušeno bez náhrady nařízením vlády č. 381/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění p.p. …. Z tohoto důvodu není již v návrhu obsažen způsob usměrňování výše prostředků na platy. 

Návrh 2011:               celkový počet zaměstnanců MČ Praha 6               prostředky na platy

                                               fyzických/přepočtených osob                                      v tis. Kč

                                                              336                                                              117.961

Z toho zařazených do:

Úřadu MČ Praha 6             

Návrh počtu zaměstnanců pro rok 2011 vychází ze schváleného počtu zaměstnanců pro rok 2010 

Rok 2010                               fyzických osob                                    přepočtených osob

hlavní činnost                                    284                                         277     

zdaňovaná činnost                               26                                           25

celkem                                                310                                         302*) 

*) Pro účely agendy práce a mzdy je třeba změny v počtu zaměstnanců, ke kterým dochází v průběhu roku  promítnout do celoročního vyjádření v tzv. přepočtených osobách (např. nárůst o 2 zaměstnance k 1.7. běžného roku znamená 2 fyzické osoby, ale 1 přepočtenou osobu).        

Návrh 2011:                          počet zaměstnanců                                       prostředky na platy

                                   fyzických/přepočtených osob                                                  v tis. Kč 

hlavní činnost                                      284                                                                  106.362

zdaňovaná činnost                                26                                                                      9.187

 

CELKEM:                                          310                                                                   115.549

 

Objem prostředků na platy

V rámci přípravy mzdové části návrhu rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2011 vycházel zpracovatel z aktuálních dostupných informací v souvislosti se snížením platů zaměstnanců veřejných služeb a správy o 10 %. Návrhy na změnu ustanovení zákoníku práce (část šestá, hlava III – Plat zákona č. 262/2006 Sb.) a s tím související návrhy změn v prováděcím právním předpisu (Nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění p.p.) předkládané ministrem práce a sociálních věcí ČR byly v průběhu jejich projednávání v rámci připomínkového řízení několikrát zásadně změněny. Na základě sociálního dialogu se vláda rozhodla nesnížit pro zaměstnance ve veřejných službách a správě platové tarify (stupnice platových tarifů) a ponechat na rozhodnutí jednotlivých zaměstnavatelů, zda budou úsporná opatření realizovat formou snížení platových tarifů, mimotarifních složek platu nebo případně snížením počtu systemizovaných míst. K tomuto účelu se zaměstnavatelům zvýšila dispoziční pravomoc při nakládání s prostředky na platy, spočívající v rozšíření okruhu zaměstnanců, kterým může zaměstnavatel určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů pro první až dvanáctý platový stupeň (tento postup umožňuje u všech zaměstnanců, s výjimkou pedagogických pracovníků). 

Návrhy objemů prostředků na platy zaměstnanců MČ Praha 6 zařazených do úřadu (v členění na hlavní činnost hrazenou z rozpočtu MČ Praha 6 a zdaňovanou činnost) vychází z objemů  schváleného rozpočtu MČ Praha 6 pro rok 2010 a objemu ve finančním plánu Zdaňované činnosti MČ Praha 6 pro rok 2010, snížené o 10 %. Při zachování počtu zaměstnanců a jejich platových zařazení k 31.12.2010 by se snížení promítlo do nenárokové složky platu, tj. odměn.

hlavní činnosti je pro rok 2011 navrhován objem prostředků na platy ve výši 106.362 tis. Kč, ve zdaňované činnosti je navrhován objem prostředků na platy ve výši 9.187 tis. Kč.

V rámci plánované organizační změny je pro rok 2011 v platových výdajích také zařazena částka ve výši 1.200 tis. Kč, která je určena na odstupné pro zaměstnance. 

Ostatní platby za provedenou práci v hlavní činnostiv úhrnné výši 10.630 tis. Kč zahrnují dohody mimo pracovní poměr (2.800 tis. Kč), měsíční odměny uvolněných členů ZMČ Praha 6 (6.070 tis. Kč), měsíční odměny neuvolněných členů ZMČ Praha 6 (1.210 tis. Kč), odměny při skončení funkčního období (50 tis. Kč) a refundace neuvolněným členům ZMČ Praha 6 (500 tis. Kč).

Ve zdaňované činnosti představuje navrhovaná částka 250 tis. Kč dohody mimo pracovní poměr vykonávané v souvislosti s provozem RVZ Živohošť a dohody na odboru správy obecního majetku ÚMČ Praha 6. 

Organizační složky „PRO 6“ 

Návrh 2011:

počet zaměstnanců (přep. osoby)                  26

prostředky na platy (v tis. Kč)                       2.412

            Zastupitelstvo městské části Praha 6 schválilo dne 18.9.2009 svým usnesením číslo 543/09 zřízení Organizační složky Městské části Praha 6. Dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění p.p, jsou pracovníci organizační složky zaměstnanci zřizovatele – Městské části Praha 6. Dle struktury organizační složky je pro rok 2011 navrhován celkový počet zaměstnanců 26 (vedoucí organizační složky, zástupce vedoucího, ekonom, 3 mistři a 20 metařů). Prostředky na platy budou během roku průběžně navyšovány o poskytnuté účelové dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce hl.m. Prahy (v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost). Finanční prostředky jsou zasílány na základě uzavřené Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (10 metařů).

            Ostatní platby za provedenou práci ve výši 2.500 tis. Kč představují dohody mimo pracovní poměr a vycházejí ze skutečnosti roku 2010. 

PO Pečovatelská služba 

Návrh 2011:

počet zaměstnanců (přep. osoby)                  50

prostředky na platy (v tis. Kč)                       10.504 

            Při tvorbě návrhu finančního plánu na rok 2011 v oblasti počtu zaměstnanců a mzdových prostředků vycházela organizace z očekávané skutečnosti roku 2010. Ostatní platby za provedenou práci ve výši 638 tis. Kč představují dohody mimo pracovní poměr a vycházejí také ze skutečnosti roku 2010. 

PO Léčebna dlouhodobě nemocných 

Návrh 2011:

počet zaměstnanců (přep. osoby)                  57,5

prostředky na platy (v tis. Kč)                       20.009 

            Návrh počtu zaměstnanců na rok 2011 vychází ze skutečnosti v roce 2010. V návrhu objemu prostředků na platy jsou zapracovány finanční prostředky snížené o 7% oproti očekávané skutečnosti roku 2010.

            Ostatní platby za provedenou práci ve výši 865 tis. Kč představují dohody mimo pracovní poměr.

 © 2022 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/mzdova_oblast_navrh11 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.