Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2017 ›› Mzdová oblast

Mzdová oblast

Odměňování zaměstnanců městské části Praha 6 a zaměstnanců jí zřízených příspěvkových organizací se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění p. p. a nařízením vlády ČR

č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Celkový počet zaměstnanců MČ Praha 6 stanovuje Rada MČ Praha 6  dle § 94 odst. 2 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění p.p. Současně je Radě MČ Praha 6 vyhrazeno rozhodovat o stanovení objemu prostředků na platy těchto zaměstnancůdle § 68 odst. 2 písm. u) a § 94 odst. 1.

Pozn. Zdaňovanou činnost MČ Praha 6 vykonává Odbor správy majetku a tři účetní Ekonomického odboru.

 

POČET ZAMĚSTNANCŮ

Návrh počtu zaměstnanců pro rok 2017 vychází ze schváleného počtu zaměstnanců pro rok 2016 (usnesení RMČ č. 966/15 ze dne 16.12.2015) a v průběhu roku 2016 přijatých  organizačních opatření Úřadu MČ (usn. RMČ č. 1150/16 ze dne 23.03.2016 a usn. RMČ č. 1574/16 ze dne 24.08.2016). Současně byla do návrhu počtu zaměstnanců promítnuta skutečnost, že 15 pracovních míst (PM) „referent registrace vozidel“ v ODŽP bylo zřízeno na dobu určitou do 30.09.2016 a 1 PM „pokladní“ v OSL bylo zřízeno na dobu určitou do 31.12.2016, a to v souvislosti s realizací projektu zón placeného stání.

Návrh počtu zaměstnanců MČ Praha 6 zařazených do úřadu pro rok 2017:

-          hlavní činnost hrazená z rozpočtu                       310 přepočtených osob

-          zdaňovaná činnost                                                26 přepočtených osob

celkem Úřad MČ                                                          336 přepočtených osob

 

PROSTŘEDKY NA PLATY

Podkladem pro návrh objemu prostředků na platy pro rok 2017 byla platová inventura k 1.9.2016, představující sumář přiznaných platových výměrů zaměstnanců a potřeba finančních prostředků na postupy zaměstnanců v platových stupních v průběhu roku 2017 na základě dosažení počtu let započitatelné praxe. Dále byl do návrhu objemu prostředků na platy zapracován dopad nařízení vlády ČR č. 316/2016 Sb., kterým došlo s účinností od 01.11.2016 ke zvýšení platových tarifů zaměstnanců zařazených do ÚMČ v průměru cca o 4 %.

Návrhy objemů prostředků na platy zaměstnanců MČ Praha 6 zařazených do úřadu pro rok 2017:

-          hlavní činnost hrazená z rozpočtu                       129.400 tis. Kč

-          zdaňovaná činnost                                                11.700 tis. Kč

celkem Úřad MČ                                                         141.100 tis. Kč

 

OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

Ostatní platby za provedenou práci v hlavní činnosti ve výši 14.010 tis. Kč zahrnují dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (5.000 tis. Kč), odměny uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 6 (6.740 tis. Kč), odměny neuvolněných členů ZMČ Praha 6 (1.270 tis. Kč) a refundace mzdy/platu či ušlého výdělku neuvolněných členů ZMČ (1.000 tis. Kč). 

Ve zdaňované činnosti je navrhován objem ostatních plateb za provedenou práci ve výši 350 tis. Kč a představuje dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, uzavřených k zajištění správy RVZ Živohošť a dohody uzavřené pro OSM.

 

Organizační složka „PRO 6“

Návrh 2017:

počet zaměstnanců (přep. osoby)                                        26

prostředky na platy                                                                4.990 tis. Kč

 

Dle struktury organizační složky je pro rok 2017 navrhován celkový počet zaměstnanců 26 (vedoucí organizační složky, zástupce vedoucího, ekonom, 5 mistrů a 18 metařů). Ostatní platby za provedenou práci ve výši 700 tis. Kč představují dohody mimo pracovní poměr.

 

PO Pečovatelská služba

Návrh 2017:

počet zaměstnanců (přep. osoby)                                           50

prostředky na platy                                                                12.317 tis. Kč

 

Při tvorbě návrhu finančního plánu na rok 2017 v oblasti počtu zaměstnanců a mzdových prostředků vycházela organizace z upraveného finančního plánu pro rok 2016. Návrh je také sestaven v návaznosti na statistické údaje o počtu prováděných úkonů a z údajů z registru poskytovatelů sociálních služeb. Nejsou zde naopak zohledněny případné změny zákonů nebo vyhlášek souvisejících s odměňováním zaměstnanců. Ostatní platby za provedenou práci ve výši 1.001 tis. Kč představují dohody uzavírané mimo pracovní poměr.

 

 

PO Léčebna dlouhodobě nemocných

Návrh 2017:

počet zaměstnanců (přep. osoby)                                        53,74

prostředky na platy                                                               24.701 tis. Kč

 

Návrh počtu zaměstnanců a mzdových prostředků na rok 2017 vychází z očekávané skutečnosti v roce 2016. Nejsou zde zohledněny případné změny zákonů nebo vyhlášek souvisejících s odměňováním zaměstnanců. Ostatní platby za provedenou práci ve výši 995 tis. Kč představují dohody uzavírané mimo pracovní poměr.

  
KONTAKTY

Ústředna: 220 189 111

Infolinka: 800 800 001

E-mail: podatelna@praha6.cz

Datová schránka: bmzbv7c

© 2018 MČ Praha 6

Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o ochraně soukromí | Mapa stránek | PŘIHLÁŠENÍ do systému

-->

--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/mzdova-oblast2017 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz