Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Rozvoj Prahy 6 ›› Strategický rozvoj ›› Plán udržitelné mobility Prahy a okolí ›› O Metropolitním plánu ›› detail/podstránka

O Metropolitním plánu

Metropolitní plán je územním plánem pro celé hlavní město Prahu a je nutné, aby byl aplikován a uplatňován všude jednotně. Tato samozřejmá věc je v prostředí hlavního města Prahy zdůrazněna z důvodu administrativně správního členění hlavního města, které je zakotveno v § 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a dále upraveno v § 3 a § 25 – 26 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. města Prahy, ve znění pozdějších předpisů. Praha je rozdělena do 22 správních obvodů s přenesenou působností státní správy v rozsahu obcí s rozšířenou působností, na kterých jsou prováděna řízení dle § 84 a následných zákona č. 183/2006 Sb. místně a věcně příslušnými stavebními úřady. Jejich koordinaci zajišťuje Magistrát hlavního města Prahy, sekce územního rozhodování o území, jejíž součástí jsou odbory pověřené rozhodováním o území nebo rozhodováním s územními důsledky, zejména odbor územního rozhodování, což je také příslušný úřad územního plánování.

Velmi různorodý a proměnllivý charakter území hl. města Prahy, soustředěnost mnoha typů zástavby na relativně malém území a při zvýšené intenzitě osídlení, se specifickými funkcemi danými postavením města Prahy jakožto hlavního města státu se soustředěním celostátních funkcí a institucí, se zvláštním postavením hl. m. Prahy v regionu středních Čech, na území České republiky i s ohledem na postavení Prahy ve struktuře osídlení (dalších obdobně významných měst) v kontextu středoevropském i celoevropském nalezlo svůj odraz nejen v ustanovení § 43 a § 195 Stavebního zákona, nýbrž i ve schváleném návrhu zadání Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) (dále jen „Zadání“), schváleném usnesením zastupitelstva hl. m. Prahy č. 31/6 dne 19. září 2013. Systém územně plánovací dokumentace hl. m. Prahy tvoří především Metropolitní plán jakožto základ uceleného, logického a vzájemně provázaného systému územně plánovací dokumentace města, na které navazují územní plány vymezených částí Prahy (ÚPčP) a případně nejpodrobnější regulační plány a studie.

Metropolitní plán představuje především politický a právní rámec a východisko pro usměrňování rozvoje hl. m. Prahy jako celku, pro rozhodování samosprávy hl. m. Prahy o nakládání s majetkem města či rozhodování o investicích v území, pro rozhodování o změnách v území, na straně jedné a na straně druhé je závazný pro další úrovně plánování a pro konkrétní rozhodování ve správních řízeních vedených na území Prahy. Metropolitní plán je zpracován elektronicky/digitálně a veškeré informace i regulace v něm obsažené jsou (souběžně s tištěnou autorizovanou verzí) obsaženy v datovém modelu tak, aby byly kdykoli v souhrnu a synergii použitelné k rozhodování o využití a uspořádání území (o změnách v území).

náhled souboru

 

zdroj: plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/metropolitni_plan ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz