Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Zapojte se ›› Aktuální záměry a projekty ›› Doprava na Malém Břevnově ›› detail/podstránka

Dopravní situace v oblasti Malého Břevnova

náhled souboru

AKTUÁLNĚ:

06/2021 DALŠÍ MĚŘENÍ INTENZIT PROVOZU:

Proběhlo další měření intenzit dopravy na nejzatíženějších vnitřních komunikacích v lokalitě, toto bylo realizováno v měsíci červnu 2021:

ikonka typu souboru application/pdf Malý Břevnov 6/21 [ PDF • 547kB ]

6/2021 SHRNUTÍ PROBLEMATIKY:
Od roku 2017 se radnice Prahy 6 zabývá problematikou dopravní zátěže v lokalitě Malý Břevnov, celá genealogie je popsána v textech uvedených níže.

Při úvahách o řešení a možnostech regulace dopravy radnice vždy narazila na slyšitelný odpor určité části místních rezidentů. „Z jistého pohledu je to logické, i v jiných lokalitách se setkáváme s obdobným přístupem veřejnosti, kdy většina místních obyvatel sice vnímá průjezdnou dopravu jako poměrně zásadní problém a je schopna přistoupit na jistý diskomfort při dopravní obsluze svých nemovitostí, ovšem další početně významná část rezidentů nechce být nikterak krácena na svých dosavadních právech, spočívajících v co nejjednodušším (vzdálenostně a časově nejkratším) příjezdu ke svým nemovitostem“, konstatuje místostarosta pro dopravu Ing. Jiří Lála (ODS) a k věci dále uvádí, že ne každý z rezidentů sleduje logicky stejný zájem, „množina odpůrců nových řešení (úprav jednosměrností či jiné regulace) se zpravidla rekrutuje z obyvatel průjezdných dopravou obvykle méně zatížených. Tito lidé poukazují velmi často na to, že průjezdná doprava je realizována pouze v určitých omezených časových obdobích, kdežto realizovaná omezení v podobě delších dojezdových tras (primárně s cílem regulace tranzitní dopravy) by se jich týkala de facto permanentně.“ Při střetu těchto dvou pohledů je nutno si uvědomit, že silná průjezdná doprava se zpravidla týká hlavně těch, kteří mají nemovitosti v bezprostřední blízkosti nejzatíženějších tras, a vůči nimž se projevují největší negativa. Městská část Praha 6 pro lokalitu Malého Břevnova připravila řadu variantních řešení, některé dokonce vůči průjezdné dopravě velmi radikální (viz anketa níže), ovšem nezbytnou většinovou podporu místních, reprezentující veřejný zájem na takovém řešení, zásadní omezující opatření nikdy nezískala.

I tak však byla přijatá opatření, která mají alespoň dílčím způsobem přispět k rezidenty poptávanému zklidnění motorizované dopravy v celé lokalitě. Místostarosta Ing. Jiří Lála k věci poznamenává, že „žádné geniální a jednoduché řešení k dispozici bohužel nemáme a nárůst automobilizace musíme vidět jako čistě objektivní a všude ve městech složitě řešitelnou realitu. I tak ale městská část rozhodně nerezignuje a připravuje další projekty ke zlepšení situace“. Z hlediska dlouhodobého se připravuje řada strategických opatření, ve kterých městská část vystupuje v roli iniciátora. Klíčovou strategickou stavbou v tomto segmentu je Břevnovská radiála v podzemní variantě, kterážto je však desítky let odkládanou a vysoce investičně náročnou stavbou. Aktuálně se intenzivně pracuje na přípravě akce rozšíření vozovky Karlovarské ve směru z centra na dva jízdní pruhy, a to v úseku tramvajové smyčky Bílá Hora. V rámci této akce by měl být revitalizován zejména prostor tramvajové točny a jejího okolí, a to za účelem zvýšení plynulosti dopravy a bezbariérových úprav výstupních a nástupních zastávek (vytvoření společných zastávek a přestupových bodů TRAM a BUS). V této věci nalezla Praha 6 shodu s městskou částí Praha – Řepy. Plynulejší jízda vozidel z centra, spojená s omezením tvorby kongescí na tahu Bělohorská → Karlovarská, by měla být jednoznačným předpokladem pro omezení průjezdné dopravy v širším okolí hlavní komunikační trasy.

Významným opatřením je také rozsáhlá stavební akce obnovy technické vybavenosti (rekonstrukce kanalizace, obnova vodovodu, rekonstrukce inženýrských sítí) a rekonstrukce všech komunikací v podstatné části řešené lokality v gesci investora Odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy (projekt s názvem „TV Bílá Hora“). V rámci této akce se počítá s tím, že bude aplikována řada dopravně-bezpečnostních opatření zdůrazňujících režim zóny 30 (navýšení chodníkových ploch, stavební zpomalovací prahy, vyvýšené křižovatkové plochy, apod.), které vcelku přispějí k menší atraktivitě průjezdné dopravy, dalšímu zklidnění dopravního provozu a k výraznému zlepšení podmínek pro pěší účastníky silničního provozu v celé lokalitě. Po dlouholeté nečinnosti hlavní město Praha konečně zahájilo pokračování v přípravě dané akce.

Jedním z dílčích připravovaných opatření jednoduššího charakteru je i některými rezidenty poptávané umožnění odbočení na křižovatce Bělohorská x Slezanů (křižovatka u Kauflandu ve směru do centra, tedy umožnění legálního levého odbočení do ulice Slezanů), toto by mělo být realizováno ještě v roce 2021.

Dalším z řady připravovaných úprav v dopravní situaci je opatření obecné povahy č.j. MCP6 013632/2020 dotýkající se ulic Za Oborou a Slezanů, kteréžto je motivováno dvěma účely, a sice legalizováním stávajícího nedovoleného parkování (samozřejmě vyjma parkování na chodníku) a také zklidněním dopravy. Toto opatření by mělo být realizováno v letních měsících 2021 ikonka typu souboru application/pdf Příloha 1 [ PDF • 3786kB ikonka typu souboru application/pdf Příloha 2 [ PDF • 5156kB ]

04/2021 PARKOVÁNÍ V ULICI MORAVANŮ:

Na základě opatření obecné povahy došlo na jaře 2021 k další změně v dopravním značení, když bylo legalizováno parkování v ulici Moravanů. Tato úprava zabezpečuje řešení dopravy v klidu zejména pro místní rezidenty. 
náhled souboru

10/2020 DALŠÍ MĚŘENÍ INTENZIT PROVOZU:

Proběhlo další měření intenzit dopravy na nejzatíženějších vnitřních komunikacích v lokalitě, toto bylo realizováno v měsících září a říjen 2020. ikonka typu souboru application/pdf Přehled měření [ PDF • 543kB ]

06/2020 OPTIMALIZACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ PROVEDENA:
V polovině roku 2020 konečně došlo ze strany správce komunikací k úpravám dopravního značení v celé lokalitě Malého Břevnova a v okolí mohyly na Bílé Hoře a Manovky. Ve stejné době byla také v lokalitě komplexně zřízena „zóna 30“ (příslušné situační zákresy naleznete níže). Výsledkem je zjednodušení a zpřehlednění stavu dopravní situace i značení. Místostarosta pro dopravu Ing. Jiří Lála (ODS) k tématu doplňuje, že městská část má danou lokalitu dlouhodobě po drobnohledem: „Po této úpravě jsou vytipovány průjezdnou dopravnou nejzatíženější úseky komunikací, kde současně dochází k nejvyššímu překračování rychlosti, přičemž v těchto místech pak bude vždy zvažováno provedení ad hoc opatření a Policie ČR žádána o zvýšenou kontrolu (zejména o měření nejvyšší dovolené rychlosti).“ 

6/2019 Dopravní situace Malý Břevnov

Praha 6 připravila úpravu dopravního řešení v lokalitě Malého Břevnova a v okolí mohyly na Bílé Hoře a Manovky. Zde bude nově zřízena „zóna 30“ (přednost zprava, omezení rychlosti). Výsledkem má být zjednodušení a zpřehlednění stavu dopravní situace i značení. Správce značení, Technická správa komunikací, na základě několikerých urgencí Prahy 6, přislíbil realizaci ve druhé polovině roku. 

ikonka typu souboru application/pdf Celková situace Malý Břevnov [ PDF • 1107kB ikonka typu souboru application/pdf Celková situace Mohyla a Manovka [ PDF • 3804kB ]

V oblasti Malého Břevnova zatím nedojde ke zvažovaným úpravám jednosměrnosti. Praha 6 se dopravní situací v lokalitě intenzivně zabývala. V minulosti uspořádala dvě ankety mezi místními, jejichž předmětem byla poptávaná změna dopravního režimu. „Ukázalo se však, že neexistuje většinově přijatelné řešení pro změnu organizace dopravy, které by mělo širší podporu místních obyvatel,“ uvedl místostarosta pro dopravu Jiří Lála (ODS).  Dosavadní návrhy přinášely komplikaci příjezdů či odjezdů do oblasti. Také se nepovedlo dosáhnout základní většinové představy rezidentů o směrování cílové dopravy co nejkratší cestou z komunikací vyšší funkční skupiny do obslužných komunikací. Proto dopravní situace nebude v nejbližším období nikterak měněna. Zachování stávajícího stavu podporují i dopravní průzkumy, které odbor dopravy provedl v lednu, květnu a červnu 2019. Ukazují, že intenzita provozu na nejvytíženějších částech území nevytváří kapacitní problémy a i přes výskyt zbytné dopravy je zatížení oproti dalším lokalitám na přijatelné úrovni.

ikonka typu souboru application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Malý Břevnov 01/2019 [ XLSX • 595kB ]ikonka typu souboru application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Malý Břevnov 06/2019 [ XLSX • 542kB ]

V lokalitě Malý Břevnov připravuje jeden z rezidentů z vlastní iniciativy návrh na úpravu jednosměrnosti některých ulic, který se mezi místními šíří. Obyvatelé se na radnici obracejí s dotazy a připomínkami k prezentovanému řešení. Praha 6 ale nemá s touto samostatnou aktivitou občana nic společného a není iniciátorem žádného variantního návrhu na úpravu jednosměrnosti v oblasti. 


06/2018 Výsledky anekty jsou nahrány v souboru pod textem či k nahlédnutí zde.

Vyjádření ODŽP: Ve 4. čtvrtletí dojde k zavedení zóny 30 s omezením nejvyšší dovolené rychlosti vozidel 30 km/h v celé lokalitě. K zavedení dalších příslušných opatření nyní nedojde, pracujeme na vyhodnocení připomínek, které vzešly z ankety (květen - červen 2018).

O dalším postupu Vás budeme informovat.

ikonka typu souboru application/pdf výsledky ankety č. 2 [ PDF • 271kB ]ikonka typu souboru application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet výsledky ankety – otevřená otázka [ XLSX • 20kB ]


Dne 10. 5. 2018 bylo spuštěno druhé kolo ankety, které bude trvat do 17. června. Vstup do ankety zde 

tech. pozn. - Bohužel registrujeme technické problémy s prohlížečem Intenet Exloprer. Pokud budete mít problém se zadáním kódu do hlasování, zkuste jiný prohlížeč. Děkujeme za pochopení.  


Ve dnech 14. prosince 2017 - 5. února 2018 proběhlo první kolo ankety, výsledky zde.

Hlasovat bylo možné od 14. prosince 2017 do 5.února 2018.

ZÁKKLADNÍ INFORMACE O ZÁMĚRU / PROJEKTU

Podle dlouhodobých průzkumů trvá problém se zbytnou dopravou (taktéž tzv. tranzitní dopravou) v oblasti Malého Břevnova již řadu let, nicméně po zprovoznění tunelového komplexu Blanka došlo k významnému zvýšení této zátěže. Je spojena se všemi negativními dopady na celé rezidenční území (bezpečnost dopravy, vlivy na složky životního prostředí, hluk). Odbor dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 6 dlouhodobě shromažďuje připomínky dotčené veřejnosti a v lokalitě provedl množství dopravních průzkumů. Zaměřil se především na počty vozidel jedoucích v jednotlivých ulicích a nejčastěji využívané tahy pro objezd nadřazené komunikační sítě.

S názory rezidentů na tento problém se seznámil také radní zodpovědný za oblast dopravy Ing. Roman Mejstřík, který v té souvislosti inicioval dne 10. října 2017 setkání zástupců radnice s místními rezidenty. V rámci něj byly jednak představeny varianty řešení a také proběhla diskuse, na jejímž základě MČ Praha 6 uspořádala anketu, aby se mohla vyjádřit i širší veřejnost z dotčené lokality.

Více k anketě a dopravní situaci v lokalitě Malého Břevnova v důvodové zprávě:

ikonka typu souboru application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document důvodová zpráva [ DOCX • 254kB ]© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/malybrevnov ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz