PROHLÁŠENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6 PO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO ZASTUPITELSTVA

Praha, 4. 10. 2013 – Zastupitelé městské části Praha 6 po více než pětihodinovém jednání na svém mimořádném pátečním zasedání schválili přesný harmonogram dalšího postupu ve věci dluhopisů Via Chem Group, a. s.

V souladu s doporučením advokátní kanceláře bude ověřena aktuální tržní cena dluhopisů na volném trhu, aby bylo možné učinit kvalifikované rozhodnutí ohledně výše ceny (diskontu), za kterou by byla případně pohledávka Prahy 6 vůči společnosti Via Chem Group ve stávající výši 167 milionů korun komukoliv postupována.

Praha 6 bude zároveň nadále jednat se společností CYRRUS CORPORATE FINANCE, která nabízí, že pohledávku odkoupí za 50 % jmenovité hodnoty dluhopisů Via Chem Group.

Praha 6 už také dlužníkovi – společnosti Via Chem Group zaslala „Výzvu k zaplacení“ s dodatečným termínem plnění 11. října 2013. Po marném uplynutí dodatečně stanovené lhůty může být případně podána žaloba o zaplacení jmenovité hodnoty dluhopisu včetně výnosu. Promlčecí doba splatnosti dluhopisů je 10 let.

Příští týden bude zahájeno další jednání se společností Via Chem Group ohledně zajištění pohledávky na výplatu jmenovité hodnoty a výnosy z dluhopisů.

Harmonogram dalšího postupu

(Dluhopisy Via Chem Group, a.s.)

2. 10. 2013 – odeslána odpověď na AK Ivo Hala & PARTNERS

2. 10. 2013 – MČ obdržela potvrzení od ČSOB, že nebyla vyplacena jistina ani úrokový výnos

3. 10. 2013 – byla odeslána výzva k zaplacení (konec lhůty 11. 10. 2013)

7. 10. 2013 – bude zahájeno jednání se společností Via Chem Group, a.s. ohledně zajištění pohledávky na výplatu jmenovité hodnoty a výnosu z dluhopisů

30. 10. 2013 – formou veřejného vyhlášení nabídnout odkup pohledávky za spol. VIA CHEM GROUP, a.s.

8. 11. 2013 – na ZMČ (min. 30 dní od nezaplacení – dle zákona) bude předložena k projednání otázka podání případného insolvenčního návrhu, žaloby o zaplacení, či případného prodeje dluhopisu resp. postoupení pohledávky či dalšího postupu

Zastupitelstvo zároveň ukládá:

1. starostce MČ Praha 6 prostřednictvím vedoucího Právního odboru:

formou veřejného vyhlášení nabídnout odkup pohledávky za spol. Via Chem Group, a. s. na základě kritérií, které na doporučení FV schválí RMČ – Termín 30. 10. 2013

2. Radě MČ Praha 6:

vyžádat si od společnosti Via Chem Group a.s. zprávu auditora a účetní závěrku za rok 2012 – Termín: 30. 10. 2013

3. Radě MČ Praha 6:

při řešení pohledávek koordinovat v max. možné míře postup s MČ Praha 10, městem Sokolov a případně dalšími držiteli dluhopisů splatných k 1. 10. 2013 – Termín 30. 10. 2013

4. starostce MČ Praha 6 Ing. Marii Kousalíkové

postupovat způsobem uvedeným v harmonogramu obsaženému v příloze k tomuto usnesení – Termín: 8. 11. 2013

5. starostce MČ Praha 6 Ing. Marii Kousalíkové

informovat Zastupitelstvo o vývoji záležitosti ohledně splacení jmenovité hodnoty a výnosu z dluhopisů Via Chem Group, a.s. a o postupu MČ Praha 6 a za tímto účelem svolat případně i mimořádné zasedání zastupitelstva v nejkratších možných zákonem dovolených lhůtách – Termín: 8. 11. 2013

INFOBOX:

V letech 2003–2007 bylo společnosti KEY INVESTMENST svěřeno k obhospodařování až 430 milionu korun. V průběhu let 2003–2013 byla již z portfolia vytvořeného společností KEY INVESTMENTS obdržena finanční hotovost ve výši cca 367,75 milionů korun.

Ne městská část Praha 6, ale právě společnost KEY INVESTMENTS měla jako zprostředkovatel s náležitou odbornou péčí povinnost vyhodnotit riziko veškerých prováděných operací. V roce 2010 společnost KEY INVESTMENTS opakovaně porušila smluvní podmínky zásadním způsobem!

Praha 6 několikrát žádala KEY INVESTMENTS o výplatu svých peněz, společnost ale pořizovala další dluhopisy a termíny výplat peněz nedodržovala. Smlouva o obhospodařování cenných papírů uzavřená mezi MČ Praha 6 a KEY INVESTMENTS přitom jasně deklaruje, že obhospodařovatel je povinen převést finanční prostředky požadované zákazníkem maximálně do 10 dnů od oznámení výběru.

Veškeré další informace ke „KEY INVESTMENTS – DATA a FAKTA“ – naleznete také na webových stránkách Prahy 6 – zde:

http://www.praha6.cz/key-investments-data-fakta.html/

Bývalé tři členy vedení KEY INVESTMENTS stíhá od letošního dubna policie

Kriminalisté Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování (ÚOKFK SKPV) v dubnu 2013 zahájili trestní stíhání tří osob v souvislosti s činností akciové společnosti KEY INVESTMENTS.

Obviněné osoby v letech 2007–2011 působily ve statutárních orgánech této akciové společnosti. Kriminalisté všechny tři obvinili z trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku (dle § 220 odst. 1 odst. 2 písm. a odst. 3 trestního zákoníku) a z trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže (dle § 248 odst. 2 odst. 4 písm. a trestního zákoníku).

Jednomu z obviněných je kladeno za vinu, že jako obchodník s cennými papíry mj. měl nakupovat vysoce rizikové investiční nástroje, přestože si měl být vědom nedostatečné likvidity nakoupených cenných papírů. Další dvě obviněné osoby měly nedostatečně dohlížet na činnost společnosti jako obchodníka s cennými papíry, zejména na používané typy investic a správu portfolia z hlediska míry rizika, spojeného s investicemi do neveřejně obchodovaných investičních nástrojů.

V tomto důsledku poté, co společnost v dubnu 2011 skončila jako obchodník s cennými papíry, nemohlo dojít k vypořádání uzavřených smluv vyprodáním portfolia na kapitálovém trhu a svým jednáním tak dle závěrů kriminalistů ÚOKFK SKPV měly obviněné osoby způsobit prozatím zjištěným 32 fyzickým osobám, 4 právnickým osobám a 5 městům (či městským částem) škodu ve výši cca 315 milionů korun.

Trestní stíhání všech osob je vedeno na svobodě. V případě pravomocného odsouzení hrozí všem obviněným trest odnětí svobody až na osm let. Vyšetřování případu je dozorováno Vrchním státním zastupitelstvím v Praze.