MIMOŘÁDNÉ PROHLÁŠENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6 K DLUHOPISŮM VIA CHEM GROUP POŘÍZENÝCH SPOLEČNOSTÍ KEY INVESTMENTS

Praha, 2. 10. 2013 – Městská část Praha 6 obdržela dnes v 17:19 hodin potvrzení od ČSOB, že na účet městské části Praha 6 nebylo připsáno 167 milionu korun za dluhopisy a kupón Via Chem Group. Od dnešních 18:00 hodin zasedne v budově úřadu Pracovní skupina k doporučení dalšího nakládání s portfoliem po společnosti KEY INVESTMENTS složená za zastupitelů městské části Praha 6 ze čtyř politických stran. Městská část Praha 6 dnes zároveň obdržela aktualizovanou nabídku společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE na odkoupení 1563 kusů dluhopisů za kupní cenu 50 % jmenovité hodnoty s termínem uzavření závazné dohody o budoucím obchodu do 7. 10. 2013. Na pátek 4. října 2013 od 10:00 hodin je svoláno mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 6, na programu je zařazený jediný bod Informace o dalším postupu s nakládáním portfolia společnosti KEY INVESTMENTS, a. s. 

Městská část Praha 6 má v držení po společnosti KEY INVESTMENTS, a. s. mimo jiné celkem 1563 ks dluhopisů Via Chem Group v celkové jmenovité hodnotě 156,3 milionu korun. Tyto dluhopisy byly splatné k 1. 10. 2013. V tomto termínu byl zároveň splatný i roční výnos z dluhopisů ve výši 10 784 700 korun. 

Právní odbor Prahy 6 se v minulých týdnech opakovaně písemně dotazoval společnosti Via Chem Group, zda bude řádně a v termínu vyplacena jmenovitá hodnota dluhopisů včetně výnosu.

Teprve dne 1. 10. 2013 obdržela Praha 6 dopis od advokáta společnosti Via Chem Group – Mgr. Ing. Ivo Haly ze dne 25. 9. 2013, ve kterém není jasné sdělení, zda a kdy budou peníze vyplaceny. Advokát tvrdí, že společnost uvažuje o jakémsi memorandu s konceptem řešení situace a také o úmyslu společnosti zorganizovat ještě do konce září jednání s vlastníky dluhopisů. Praha 6 ale do dnešního dne neobdržela žádné memorandum, ani žádné pozvání nebo informaci o jednání s vlastníky dluhopisů!

Praha 6 nyní po společnosti znovu a naposledy požaduje jasné sdělení, zda a kdy budou dluhopisy splaceny a následně je připravena učinit veškeré možné právní kroky (podání žaloby o zaplacení) k získání svých peněz.

V letech 2003–2007 bylo společnosti KEY INVESTMENST svěřeno k obhospodařování až 430 milionu korun. V průběhu let 2003–2013 byla již z portfolia vytvořeného společností KEY INVESTMENTS obdržena finanční hotovost ve výši cca 367,75 milionů korun.

Dluhopisy Via Chem Group

Městská část Praha 6 je má v portfoliu od roku 2010. Splatné jsou k 1. 10. 2013. V letech 2010 až 2012 bylo na výnosech z kupónu vyplaceno 32 367 900 Kč.

Pokud by cca 156 milionů korun, za které byly nakoupeny dluhopisy Via Chem Group, uložila Praha 6 v roce 2010 na tříletý termínovaný vklad s roční úrokovou sazbou 1,8 %, obdržela by po třech letech 8,7 milionů korun. Dluhopisy ale v letech 2010 až 2012 zajistily už téměř čtyřikrát větší výnos – více než 32,3 milionu korun. Promlčecí doba výplaty těchto dluhopisů je 10 let.

Ne městská část Praha 6, ale právě společnost KEY INVESTMENTS měla jako zprostředkovatel s náležitou odbornou péčí povinnost vyhodnotit riziko veškerých prováděných operací. V roce 2010 společnost KEY INVESTMENTS opakovaně porušila smluvní podmínky zásadním způsobem!

Praha 6 několikrát žádala KEY INVESTMENTS o výplatu svých peněz, společnost ale pořizovala další dluhopisy a termíny výplat peněz nedodržovala. Smlouva o obhospodařování cenných papírů uzavřená mezi MČ Praha 6 a KEY INVESTMENTS přitom jasně deklaruje, že obhospodařovatel je povinen převést finanční prostředky požadované zákazníkem maximálně do 10 dnů od oznámení výběru. 

Společnost KEY INVESTMENTS pořizovala dluhopisy společnosti Via Chem Group do portfolia městské části Praha 6 v roce 2010. Městská část Praha 6 vydala 4. srpna 2010 první pokyn společnosti KEY INVESTMENTS na převod finanční prostředků ve výši 140 milionů korun se splatností k 25. září 2010. KEY INVESTMENTS v tento den pořídila 350 kusů dluhopisů Via Chem Group za více než 37 milionů korun. Vzhledem k požadované částce 140 milionů korun lze odvodit, že již v tomto pokynu by KEY INVESTMENTS musela přistoupit k minimálně částečnému odprodeji dluhopisů Via Chem Group.

Dopis od společnosti M Securities

Městská část Praha 6 obdržela dne 12. září 2013 v souvislosti s výplatou nominálu a výnosů dluhopisů společnosti Via Chem Group, a. s. od společnosti M Securities – výplatní agent společnosti Via Chem Group, a.s. požadavek, aby potvrdila identifikační údaje a zároveň je v dopise výslovně uvedeno, že k 1. 10. 2013 bude vyplacen výnos z dluhopisů.

Veškeré další informace ke „KEY INVESTMENTS – DATA a FAKTA“ – naleznete také na webových stránkách Prahy 6 – zde:

http://www.praha6.cz/key-investments-data-fakta.html/

Bývalé tři členy vedení KEY INVESTMENTS stíhá od letošního dubna policie

Kriminalisté Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování (ÚOKFK SKPV) v dubnu 2013 zahájili trestní stíhání tří osob v souvislosti s činností akciové společnosti KEY INVESTMENTS.  

Obviněné osoby v letech 2007–2011 působily ve statutárních orgánech této akciové společnosti. Kriminalisté všechny tři obvinili z trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku (dle § 220 odst. 1 odst. 2 písm. a odst. 3 trestního zákoníku) a z trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže (dle § 248 odst. 2 odst. 4 písm. a trestního zákoníku).

Jednomu z obviněných je kladeno za vinu, že jako obchodník s cennými papíry mj. měl nakupovat vysoce rizikové investiční nástroje, přestože si měl být vědom nedostatečné likvidity nakoupených cenných papírů. Další dvě obviněné osoby měly nedostatečně dohlížet na činnost společnosti jako obchodníka s cennými papíry, zejména na používané typy investic a správu portfolia z hlediska míry rizika, spojeného s investicemi do neveřejně obchodovaných investičních nástrojů.

V tomto důsledku poté, co společnost v dubnu 2011 skončila jako obchodník s cennými papíry, nemohlo dojít k vypořádání uzavřených smluv vyprodáním portfolia na kapitálovém trhu a svým jednáním tak dle závěrů kriminalistů ÚOKFK SKPV měly obviněné osoby způsobit prozatím zjištěným 32 fyzickým osobám, 4 právnickým osobám a 5 městům (či městským částem) škodu ve výši cca 315 milionů korun.

Trestní stíhání všech osob je vedeno na svobodě. V případě pravomocného odsouzení hrozí všem obviněným trest odnětí svobody až na osm let. Vyšetřování případu je dozorováno Vrchním státním zastupitelstvím v Praze.