PRAHA 6: NÍZKOEMISNÍ ZÓNY NAVRHOVANÉ MAGISTRÁTEM ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ NEPOMŮŽOU

Praha – 26. 8. 2015 – Městská část Praha 6 nesouhlasí s podobou navrhované magistrátní vyhlášky, která omezuje vjezd silničním motorovým vozidlům na část území hlavního města a žádá její přepracování.

„Jsme si vědomi, že nízkoemisní zóny mohou pomoci zlepšit kvalitu ovzduší v hlavním městě, musí se však pojit i s dalšími potřebnými nástroji. Především nelze opomenout vztah mezi objízdnými trasami a neexistencí silničního okruhu v severozápadní části města. Zavedení zóny za takových okolností by znamenalo, že objízdnými trasami se stanou hustě obydlené městské třídy – jako jsou například Jugoslávských partyzánů, Vítězné náměstí, Svatovítská, Milady Horákové nebo Patočkova.“ říká radní pro dopravu Petra Kolínská (SZ).

Podle radních si magistrát nechal zpracovat několik analýz, které ale v současnosti už nejsou aktuální. Například data o stavu vozového parku, na základě kterých byly posuzovány přínosy zavedení nízkoemisních zón, pocházejí z roku 2009. Město si sice objednalo aktualizaci Studie proveditelnosti, ta ale dosud nebyla zveřejněna. Neodůvodněný je i rozsah výjimek z požadavku na emisní třídu vozu. Pro správné stanovení skupinových výjimek je přitom zásadní mít přesnou informaci, kolika provozovatelů automobilů se restrikce dotkne.

MČ Praha 6 proto požaduje návrh na zavedení nízkoemisních zón přepracovat.

Hlavní město Praha patří v rámci České republiky mezi oblasti nejvíce zatížené imisemi znečišťujících látek. Více než 80 % území města je dlouhodobě zasaženo alespoň v jednom z parametrů znečištění ovzduší nadlimitními hodnotami. Hlavními znečišťujícími látkami, u kterých se vyskytují nadlimitní koncentrace, jsou suspendované látky frakce PM10, oxid dusičitý a polycyklické aromatické uhlovodíky reprezentované benzo(a)pyrenem. Nejvýznamnějším zdrojem znečišťujících emisí je automobilová doprava.

Obsah návrhu zaslaný HMP: V prvních dvou letech platnosti vyhlášky by do vyznačené zóny na území Prahy mohly vjíždět pouze vozidla emisních kategorií 3 a 4, po skončení tohoto období se režim zpřísní a vjet už budou moci jen vozidla emisní kategorie 4. Výjimku z požadavků na emisní třídu by dostali mj. všichni občané s trvalým bydlištěm na území vyznačené zóny.