Otevřená výzva náměstkyni primátorky Mgr. Petře Kolínské

Vážená paní náměstkyně Kolínská,

 

jsem si zcela jistá, že obyvatelé hlavního města a všichni, kdo do naší metropole denně přijíždí, nebudou souhlasit s Vámi citovaným výzkumem, který byl uveřejněn v Hospodářských novinách v listopadu loňského roku, ze kterého vyvozujete a veřejně deklarujete, že dopravní situace v Praze není tak černá, jak se Vám snažím podsouvat.

Podle Vašeho názoru máme jednu z nejlepších dopravních mobilit z evropských metropolí, tak proč stavět nějaké další dopravní stavby. Kvůli těmto Vašim nekonečným obstrukcím a nechuti po jakékoliv aktivitě, vedoucí k úspěšnému zahájení příprav a následnému dokončení vnějšího okruhu, se musí většina Pražanů denně potýkat s nekonečnými kolonami, imisemi, hlukem a dalšími jevy, které doprovází současnou dopravní situaci nejen v Praze 6, ale vlastně v celé Praze.

I proto Vás opakovaně a bohužel bezvýsledně na Zastupitelstvu hl. m Prahy interpeluji či žádám o doplnění bodu o důsledcích neúnosné dopravní situace v souvislosti s dostavbou Silničního okruhu kolem Prahy, a s tím spojeným vyhlášením stavební uzávěry kolem jeho dosud nerealizované části, aby budoucí výstavbě okruhu již nic nebránilo.

Na mou interpelaci jste odpověděla, že: „Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo v listopadu roku 2016 aktualizaci strategického plánu, kde je jasně deklarováno, jak se bude pokračovat v přípravě této dopravní stavby“. Zdůraznila jste, že pro tento strategický plán (doslova Vás cituji:….„světe div se“…) zvedli ruku i zastupitelé Trojkoalice, kteří však stále dokola chtějí hledat lepší a lepší trasu, objemy a podobu, v jaké se tato stavba jednou uskuteční. Takže stavět sice ano – ALE pod podmínkou vypracovávání dalších pseudoposudků a hledání dalších a dalších pseudovariant, a to jen proto, abyste jako Trojkoalice celý proces zdržovali v předvolebním maratonu. I proto jste dosud žádné usnesení, související se stavbou SOKP a s ním spojené stavební uzávěry, Radě ani Zastupitelstvu hl. m. Prahy ke schválení nepředložila.

Takto můžete základní problém odsouvat do nekonečna, a tím v zásadě ignorovat všechny závazné dokumenty, které byste měla z titulu své funkce jednoznačně respektovat a prosazovat. Pro upřesnění se jedná o ZÚR hl. m. Prahy a dnes i ZÚR Středočeského kraje, platný Územní plán Prahy (účinný od 1. 1. 2000), ve kterém je stopa SOKP vedena jako veřejně prospěšná stavba 3/DK/6. Zároveň i Metropolitní plán vytyčil v oblasti silniční automobilové dopravy prioritu dostavby „Pražského“ okruhu v dlouhodobě potvrzené poloze stanovené ZÚR hlavního města Prahy ve znění aktualizace č. 1 z roku 2014. Faktem zůstává, že i kasační stížnost, podaná okolními obcemi, byla zamítnuta rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 5. 2017, a tím je trasa SOKP, dle platných ZÚR hl. m. Prahy, opět stabilizovanou dopravní stavbou hl. m. Prahy a prioritní stavbou Prahy 6.

 

S ohledem na uvedená fakta se Vás, paní náměstkyně Kolínská, veřejně a otevřeně ptám a vyzývám Vás k veřejné odpovědi, jaký konkrétní posun nastal v přípravě alternativní, tzv. „severní“ varianty. Předložte občanům nejen Prahy 6 získané souhlasy starostů dotčených obcí, kolem kterých hodláte Vámi preferovanou „severní“ variantu Silničního okruhu kolem Prahy vést.  

Podotýkám, že na mém stole leží dopis z 13. prosince 2016, ve kterém středočeští starostové alternativní variantu SOKP zásadně odmítají, můžete tedy předložit Pražanům změnu jejich jednoznačně odmítavého stanoviska?

 

Paní náměstkyně, tento otevřený dopis adresuji Vám a poskytnu jej také médiím, protože jak se v nedávné době ukázalo v kauze obsazení objektu Šatovky squattery, jedině veřejný apel prostřednictvím médií a konfrontace se skutečným stavem věcí je cestou, jak zabránit neustálému odsouvání řešení akutních problémů Prahy 6, potažmo celého hlavního města. Velmi mne mrzí, že naše krásná metropole není ve svém rozvoji mnohem dál a život v ní tím mnohem kvalitnější. Namísto neustálého hledání aktivistických pseudodůvodů, že něco nejde, by Praze a jejím občanům nejvíce prospělo respektování odsouhlaseného rozvoje a urychlené vybudování staveb dopravní infrastruktury, které Praze konečně uleví.  

 

S pozdravem

 

                                                                                               Eva Smutná