Praha 6 bude v příštím roce hospodařit s více než miliardou korun

Zastupitelé městské části Praha 6 schválili rozpočet na příští rok. Městská část tak bude hospodařit s více než miliardou korun.

Nedílnou a velmi významnou součástí příjmů MČ Praha 6 budou v příštím roce finanční transfery z rozpočtu hlavního města Prahy. Pro určení finančních vztahů k městským částem schválila RHMP již dříve „Koncepční změnu finančních vztahů hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy“, jejímž cílem je změnit finanční vztahy tak, aby městské části měly dlouhodobě udržitelnou jistotu objemu neúčelové dotace z rozpočtu HMP, a snížit podíl i počet jednorázových nenárokových účelových dotací poskytovaných z rozpočtu HMP tak, aby bylo možné na úrovni MČ dlouhodoběji plánovat.

Pro městskou část Praha 6 tak byl schválen dotační vztah z HMP ve výši více než 500 milionů, tedy o více než 62 milionů, než tomu bylo v předchozím roce. Současně byl odsouhlasen příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy, který je o více než 2 miliony vyšší než v roce předchozím.

„Největší investiční akcí bude v příštím roce odkup komerčních prostor na Vítězném náměstí. Plánujeme dodat nový povrch hřišti Union Břevnov, nebo dokončení zázemí tenisového klubu na Ořechovce. Pokračovat budou investice do školství ve výši 230 milionů. Za ty opravíme či rozšíříme školy či sportoviště. V plánu je například oprava ZŠ Červený vrch nebo MŠ Libocká,“ říká k rozpočtu starosta městské části Praha 6 Jakub Stárek.

Návrh rozpočtu Prahy 6 je pro příští rok sestaven jako přebytkový. Tento vyšší přebytek je způsobený zvýšeným odvodem finančních prostředků ze zdaňované činnosti za účelem odkoupení komerčních prostor na Vítězném náměstí, jejichž následný pronájem bude výnosem. Běžné výdaje pro rok 2024 byly stanoveny ve výši 930 371 000 Kč.

„V průběhu příštího roku nás čeká převzetí řešení agendy přestupků, s čímž budou souviset náklady v odhadované výši 40 milionů korun. Zároveň ale předpokládáme, že výběr z přestupkové agendy pokryje vzniklé náklady,“ říká radní pro ekonomiku a finance Zdeněk Hlinský.

V kapitálových výdajích jsou zařazeny především akce, kde byla realizace zahájena v roce 2023 nebo v předchozích letech, a u kterých jsou uzavřeny smluvní vztahy na dodávky. Proto jsou zařazeny do návrhu rozpočtu na rok 2024. Kapitálové výdaje byly pro příští rok stanoveny ve výši 646 604 000 Kč.