Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Volené orgány ›› Výbory a komise ›› Jednací řád komisí RMČ ›› detail/podstránka

Jednací řád komisí Rady městské části

Městská část Praha 6

 JEDNACÍ ŘÁD KOMISÍ

Rady MČ Praha 6

 Čl. 1

 1. Rada městské části Praha 6 (dále jen RMČ) zřizuje podle § 101 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze ve znění pozdějších předpisů (dále jen zHMP) komise jako své iniciativní a poradní orgány a vymezí okruhy jejich činnosti. Komise se při své činnosti řídí tímto jednacím řádem.
 2. Jednotlivé komise předloží RMČ ke schválení Statut komise, kterým upraví podrobnější náplň své činnosti

 Čl. 2

 1. Komise jsou ze své činnosti odpovědné RMČ.
 2. RMČ projednává stanoviska a náměty, které jí předkládají k projednání (příp. ke schválení) jednotlivé komise v rámci oblastí jim vymezené činnosti.

Čl. 3

 1. Komise se skládají z předsedy, místopředsedy a dalších členů. Členové jsou jmenováni z řad členů ZMČ, zaměstnanců Městské části Praha 6 (dále jen MČ P6) a dalších občanů.
 2. Předsedu a členy komise jmenuje a odvolává RMČ. Místopředsedu komise si zvolí aklamací členové komise na svém prvním zasedání po jejím zřízení z řad svých členů. Jméno zvoleného místopředsedy oznámí předseda starostovi MČ Praha 6.
 3. Tajemník Úřadu městské části (dále jen ÚMČ) určí pro každou komisi zaměstnance MČ P6 - zapisovatele, který zajišťuje pro komisi administrativní a další potřebné technické a organizační práce. Zapisovatel není členem komise. Zapisovatel je povinen účastnit se jednání komise.

 Čl. 4

 1. Komise se scházejí podle potřeby, zpravidla jednou za měsíc.
 2. Členové jednotlivých komisí jsou povinni účastnit se jednání komisí, jejichž jsou členy. Na jednání jsou řádně zváni předsedou (popř. jeho zástupcem) nebo zapisovatelem písemnou pozvánkou. Ve výjimečných případech může předseda komise (zejm. na výzvu RMČ) svolat jednání komise i jiným způsobem.
 3. Nemůže-li se člen komise zúčastnit jednání komise, omluví se předem předsedovi nebo zapisovateli komise.

Čl. 5

 1. Jednání komise svolává a řídí jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, v případě nepřítomnosti obou, předsedou pověřený člen (dále jen „předseda“). Předseda řídí jednání dle tohoto jednacího řádu. Ve věcech tímto jednacím řádem neupravených rozhodne o dalším postupu. Je-li proti tomuto rozhodnutí vznesena námitka, rozhoduje komise hlasováním.
 2. Jednání komise probíhá podle programu schváleného v úvodu jednání na návrh předsedy.
 3. Jeví-li se to vhodné či účelné vzhledem k rozsahu věci, která má být projednávána dle programu jednání, rozešlou se předem podle pokynu předsedy komise členům příslušné písemné materiály, a to v elektronické podobě, případně budou členům komise zpřístupněny zabezpečeným elektronickým dálkovým přístupem, nejméně 3 pracovní dny před konáním jednání komise. Pokud zákon či povaha materiálů (rozsah, formát, přílišná objemnost atd.) neumožňuje (nebo pouze se značným úsilím) zaslání dokumentů elektronicky nebo jejich elektronické dálkové zpřístupnění, budou písemné materiály přístupné  členům  komise k prostudování v  budově Úřadu městské části Praha 6. 
 4. Člen komise nebo další účastník jednání, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného, či pro osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona či plné moci, je povinen sdělit tuto skutečnost předsedovi před zahájením jednání, komisi v průběhu projednávaného bodu, nejpozději však před zahájením hlasování.
 5. Každý člen komise nebo další účastník jednání je povinen zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám o věcech, se kterými se seznámil během jednání komise, které jsou chráněné na základě zákona (např. nařízení EU o ochraně osobních údajů, autorský zákon, zákon o obchodních korporacích apod.) a které nelze třetím osobám poskytnou dle předpisů upravujících přístup k informacím.

 Čl. 6

 1. Jednání komisí jsou neveřejná.
 2. Předseda může přizvat na jednání odborníky, pokud jejich znalosti a zkušenosti mohou přispět k urychlení průběhu jednání či k objektivizaci stanovisek komise. Komise rozhoduje hlasováním o jejich účasti při jednání, jakož i o účasti dalších osob, které o to požádaly, s výjimkou členů ZMČ, kteří se mohou účastnit jednání komise bez předchozího souhlasu komise.
 3. Zaměstnanci ÚMČ Praha 6, kteří zpracovávali materiály k projednání, případně jejichž práce se jednání komise týká, mohou být předsedou pozváni na jednání. O jejich přítomnosti se nehlasuje.

Čl. 7

 1. Komise je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů komise. Pokud se do 15 minut po stanoveném začátku jednání nesejde nadpoloviční většina všech členů komise, jednání komise může předseda zrušit a do 7 dnů svolat nové jednání, a to tak, aby se nové jednání konalo nejpozději do 15 dnů od zrušeného jednání komise.
 2. Komise se usnáší ve všech případech většinou hlasů všech členů komise. Předkladatel k hlasování předkládá návrh usnesení obvykle v pozitivním znění a hlasuje se v tomto pořadí: pro návrh, proti návrhu a zdržení se hlasování. O návrhu usnesení se hlasuje pouze jednou a v případě jeho nepřijetí se hlasování neopakuje (to nevylučuje předložení návrhu usnesení v opačném znění). Nepřijatý návrh lze předložit k projednání na některém z dalších jednání komise jen tehdy, vysloví-li s tím souhlas nadpoloviční většina všech členů komise.
 3. Jmenovité hlasování se uvede v zápise z jednání komise.  Námitky členů komise, kteří nehlasovali pro přijaté usnesení, stanovisko, či jiný závěr komise, musí být na jejich žádost zaznamenány do zápisu z jednání komise.

 Čl. 8

 1. Z každého jednání komise se pořizuje zápis, který podepisuje (ověřuje) předseda komise. Členové komise mají právo vznést připomínky k vyhotovenému zápisu, a to nejpozději na nejbližším následujícím jednání komise. V zápisu se vždy uvede den, místo a hodina zahájení a ukončení jednání komise, schválený program, jména členů komise a dalších přítomných osob a přijatá usnesení. Součástí zápisu je i presenční listina. Originály zápisů jsou uloženy u zapisovatele komise, který je po skončení funkčního období komise předá k archivaci ÚMČ.  Anonymizovaný zápis se bezodkladně zveřejní na webové stránce Prahy 6 po ověření předsedou, nejpozději však do 10 pracovních dnů po jednání komise. Nejpozději 3 pracovní dny před jednáním komise zveřejní předseda komise prostřednictvím KMČ na webové stránce Prahy 6 návrh programu jednání.
 2. V elektronické podobě vloží zapisovatel komise schválený a anonymizovaný zápis nejpozději do 7 pracovních dnů od jednání komise do programu Lotus Notes. Poté odbor KMČ zajistí do 3 pracovních dnů zveřejnění anonymizované verze zápisu na webové stránce P6.
 3. Zápis z jednání komise se zasílá na vyžádání členům komise, starostovi, tajemníkovi ÚMČ.  Dále odborům ÚMČ, jichž se přijatá usnesení, stanoviska, či jiné závěry týkají a předsedům ostatních komisí RMČ, kteří o to požádají nebo pokud se projednávané materiály týkají i jejich činnosti.
 4. Jednání komise může být na základě rozhodnutí komise nahráváno, archivaci nahrávek zajišťuje zapisovatel komise. Komise může rozhodnout, že záznam určité části jednání
  • se uchová pouze do vyhotovení a ověření zápisu, nebo
  • se výjimečně neprovede.
   Rozhodnutí komise o omezení záznamu nebo omezení jeho uchování se uvede v zápise včetně důvodu.
 5. Není-li možné svolat jednání komise, lze zjistit na jednoduché otázky předběžné stanovisko členů komise formou hlasování per rollam. V takovém případě se nejedená o usnesení komise dle Čl. 7 a otázka musí být předložena na nejbližším jednání komise.

Čl. 9

Distanční jednání

 1. Za mimořádných okolností lze jednání komise zajistit též s využitím technického zařízení pro přenos obrazu a zvuku umožňujícího ztotožnění prostřednictvím obrazu a zvuku (dále jen „distanční účast“), byla-li tato možnost účasti, její podmínky a způsob, avizovány v pozvánce dle čl. 4 odst. 2. Možnost distančního jednání komise schvaluje gesčně příslušný člen rady. Elektronický odkaz na jednání se uvede vždy u programu jednání.
 2. Distanční účast je možná v zásadě pouze tehdy, pokud je zajištěno současné vnímání živé podoby a hlasového projevu člena komise.
 3. Odchylky od jednacího řádu při distanční účasti upravuje Čl. 10, v ostatních případech se použije jednací řád přiměřeně.

 Čl. 10

Odchylky jednacího řádu při distančním jednání

 1. Účast na zasedání stvrzují členové komisí při zahájení jednání současným zobrazením své živé podoby a po výzvě předsedajícího i hlasovým projevem, stejným způsobem jako pozdní příchod a předčasný odchod.
 2. Účastníci jednání se hlásí o slovo zvednutím ruky nebo v chatu aplikace napsáním „HLÁSÍM SE“ nebo jiným způsobem určeným předsedajícím.
 3. Pozměňující či doplňující návrhy se podávají prostřednictvím chatu aplikace nebo jiným způsobem určeným předsedajícím. Je-li to účelné/možné, předseda připraví na jednání komise návrhy usnesení k jednotlivým bodům.
 4. Hlasuje se na výzvu předsedajícího slovně s uvedením „jména“ a „Pro“, „Proti“, „Zdržuji se“ nebo prostřednictvím aplikace včetně chatu a nebo jiným způsobem určeným předsedajícím.
 5. K zápisu se připojí též dokumenty posílané prostřednictvím chatu aplikace či jiným způsobem obdobné těm, které jsou součástí standardního zápisu.

 Čl. 11

 1. Tento jednací řád nabyl účinnosti dnem schválení usn. RMČ č. 2230/21 ze dne 15.02.2021
 2. Tímto dnem pozbývá platnost stávající jednací řád schválený usn. RMČ č. 954/19 ze dne 29.10.2019

Ke stažení:

ikonka typu souboru application/pdf Jednací řád komisí - 2021 [ PDF • 223kB ]© 2022 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/komise_rad ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.