Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Volené orgány ›› Výbory a komise ›› Jednací řád komisí RMČ ›› detail/podstránka

Jednací řád komisí Rady městské části

Platný od: 15. 11. 2000

Upraveno k: 23. 7. 2019

Důvod změn:

Ke stažení:

Jednací řád komisí Rady městské části Praha 6

ikonka typu souboru application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Jednací řád komisí RMČ Praha 6 [ DOCX • 11kB ]


Městská část Praha 6

Jednací řád komisí RMČ Praha 6

 

čl. 1

 1. Rada městské části Praha 6 (dále jen RMČ) zřizuje podle § 101 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze ve znění pozdějších předpisů (dále jen zHMP) komise jako své iniciativní a poradní orgány a vymezí okruhy jejich činnosti. Komise se při své činnosti řídí tímto jednacím řádem.
 2. Jednotlivé komise předloží RMČ ke schválení Statut komise, kterým upraví podrobnější náplň své činnosti.

 

čl. 2

 1. Komise jsou ze své činnosti odpovědné RMČ.
 2. RMČ projednává stanoviska a náměty, které jí předkládají k projednání (příp. ke schválení) jednotlivé komise v rámci oblastí jim vymezené činnosti.

 

čl. 3

 1. Komise se skládají z předsedy, místopředsedy a dalších členů. Členové jsou jmenováni z řad členů ZMČ, zaměstnanců Městské části Praha 6 (dále jen MČ P6) a dalších občanů.
 2. Předsedu a členy komise jmenuje a odvolává RMČ. Místopředsedu komise si zvolí aklamací členové komise na svém prvním zasedání po jejím zřízení z řad svých členů. Jméno zvoleného místopředsedy oznámí předseda starostovi MČ Praha 6.
 3. Tajemník Úřadu městské části (dále jen ÚMČ) určí pro každou komisi zaměstnance MČ P6 - zapisovatele, který zajišťuje pro komisi administrativní a další potřebné technické a organizační práce. Zapisovatel není členem komise. Zapisovatel je povinen účastnit se jednání komise.

 

čl. 4

 1. Komise se scházejí podle potřeby, zpravidla jednou za měsíc.
 2. Členové jednotlivých komisí jsou povinni účastnit se jednání komisí, jejichž jsou členy. Na jednání jsou řádně zváni písemnou pozvánkou podepsanou předsedou komise (popř. jeho zástupcem) nebo zapisovatelem. Ve výjimečných případech může předseda komise (zejm. na výzvu RMČ) svolat jednání komise i jiným způsobem.
 3. Nemůže-li se člen komise zúčastnit jednání komise, omluví se předem předsedovi nebo zapisovateli komise.

 

čl. 5

 1. Jednání komise svolává a řídí jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, v případě nepřítomnosti obou, předsedou pověřený člen (dále jen „předseda“).
 2. Jednání komise probíhá podle programu schváleného v úvodu jednání na návrh předsedajícího.
 3. Jeví-li se to vhodné či účelné vzhledem k rozsahu věci, která má být projednávána dle programu jednání, rozešlou se předem podle pokynu předsedy komise členům příslušné písemné materiály.
 4. Člen komise nebo další účastník jednání, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného, či pro osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona či plné moci, je povinen sdělit tuto skutečnost předsedajícímu před zahájením jednání komise.
 5. Každý člen komise nebo další účastník jednání je povinen zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám o věcech, se kterými se seznámil během jednání komise a které byly komisí klasifikovány jako informace důvěrné povahy. Za důvěrné nelze prohlásit takové informace, které je podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění městská část povinna na žádost třetích osob sdělovat. Ochrana osobních údajů podle zvláštních právních předpisů zůstává nedotčena.

 

čl. 6

 1. Jednání komisí jsou neveřejná.
 2. Člen RMČ nebo ZMČ má právo účastnit se jednání komisí zřízených RMČ, i když není jejich členem. Tento účastník jednání nemá hlasovací právo.
 3. Pokud jsou komisi předloženy materiály z okruhu jí vymezené činnosti zpracované věcně příslušnými odbory ÚMČ, popř. jiného smluvního partnera MČ Praha 6, má předsedající právo na projednání těchto materiálů přizvat do komise jejich zpracovatele, který je povinen se osobně tohoto jednání zúčastnit.
 4. Předsedající přizve na projednání vybraných bodů programu další odborníky, pokud jejich účast schválí nadpoloviční většina všech členů komise.

 

čl. 7

 1. Komise je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů komise. Pokud se do 30 minut po stanoveném začátku jednání nesejde nadpoloviční většina všech členů komise, jednání komise se ruší a předseda do 7 dnů svolá nové jednání.
 2. Komise se usnáší ve všech případech většinou hlasů všech členů komise. Předkladatel k hlasování předkládá návrh usnesení vždy v pozitivním znění a hlasuje se v tomto pořadí: pro návrh, proti návrhu a zdržení se hlasování. O návrhu usnesení se hlasuje pouze jednou a v případě jeho nepřijetí se hlasování neopakuje. Nepřijatý návrh lze předložit k projednání na některém z dalších jednání komise jen tehdy, vysloví-li s tím souhlas nadpoloviční většina všech členů komise.
 3. Námitky členů komise, kteří nehlasovali pro přijaté usnesení, stanovisko, či jiný závěr komise, musí být na jejich žádost zaznamenány do zápisu z jednání komise.

 

čl. 8

 1. Z každého jednání komise pořizuje zapisovatel komise (nebo pověřený člen komise) zápis, který podepisuje předsedající. Pokud v zápise nepřevažují chráněné osobní údaje, zveřejní se na webové stránce Prahy 6 do 10 dnů po jednání komise.
 2. Zápis z jednání komise se zasílá na vyžádání členům komise, starostovi, tajemníkovi ÚMČ, k archivaci odd. volených orgánů odboru KMČ. Dále odborům ÚMČ, jichž se přijatá usnesení, stanoviska či jiné závěry týkají a předsedům ostatních komisí RMČ, kteří o to požádají nebo pokud se projednávané materiály týkají i jejich činnosti.
 3. Nahrávání jednání je pořizováno v případě schválení většiny členů komise a archivaci nahrávek zajišťuje zapisovatel komise.
 4. Nejpozději 3 dny předem komise na webové stránce Prahy 6 zveřejní program jednání, který bude nejpozději do 10 dnů aktualizovat, pokud do té doby komise nezveřejní celý zápis z jednání.

 

čl. 9

Nahrávání jednání

Na prvním jednání komise konaném po 29. 12. 2010 zařadí předseda komise do programu jednání komise hlasování dle čl. 8 bod 3. tohoto jednacího řádu. Bude-li nahrávání jednání schváleno, je jím komise vázána i po dobu všech následných jednání komise, pokud většina členů komise neschválí přerušení nahrávání.

 

čl.10

Tento jednací řád nabyl účinnosti dnem schválení RMČ, tj. dne 14. 2. 2001, usnesením RMČ č. 1528/01 a upraven byl doplňkem schváleným usn. RMČ č. 1893/01 ze dne 6. 6. 2001, usn. RMČ č. 1212/04 ze dne 3. 3. 2004, usn. RMČ č. 3477/06 ze dne 17. 05. 2006, usn. RMČ č. 168/07 ze dne 31. 1. 2007, usn. RMČ č. 3248/10 ze dne 4. 3. 2010, doplněn usn. RMČ č. 112/10 ze dne 29. 12. 2010, usn. RMČ č. 127/11 ze dne 6. 1. 2011 a usn. RMČ č. 19/18 ze dne 27. 11. 2018.© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/komise_rad ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz